Fintech is ook een bedreiging voor de financiële sector in 2019

Fintech is een verzamelnaam voor technische oplossingen en technologie voor de financiële branche. Er zijn startups die zich bezig houden met de ontwikkelingen van fintechoplossingen maar ook gerenommeerde grote bedrijven. Juist deze grote fintech-giganten kunnen hun macht op de financiële markt vergroten. Ze kopen dikwijls kleinere startups op vanwege hun specifieke kennis over bepaalde fintech oplossingen. Zo krijgen de grotere bedrijven steeds meer macht. Christine Lagarde de topvrouw van het internationaal monetair fonds (IMF) is ook bezorgd over deze ontwikkelingen. Ze waarschuwt zaterdag 8 juni 2019 voor de mogelijk verstorende invloed die technologiegiganten op de financiële markt.

De technologiegiganten die zich bezig houden met fintech oftewel financiële technologie bepalen in belangrijke mate welke oplossingen worden aangeboden om betalingsverkeer gemakkelijker en veiliger te maken. Fintech heeft veel positieve ontwikkelingen opgeleverd de afgelopen jaren. Digitaal betalen en online je bankzaken regelen bijvoorbeeld. Toch zijn er ook ontwikkelingen op het gebied van fintech die voor bezorgdheid kunnen zorgen. Zo is er namelijk maar een kleine groep grote bedrijven die een enorme invloed heeft op de markt. Dit kan zorgen voor een soort monopolypositie.

Fintech in opkomst in Nederland

Fintech is een sector in Nederland die aan het groeien is. Er komen steeds meer startups die zich richten op technologische oplossingen voor de financiële sector. Fintech is een woord dat bestaat uit een samenvoeging van de woorden ‘financieel’ en ‘technisch’.

Fintech bedrijven
Holland FinTech de belangenorganisatie voor fintechbedrijven beweert dat er in 2018 ongeveer 430 bedrijven actief zijn in de financieel technische markt. Het aantal bedrijven dat actief is in fintech ligt dit jaar ongeveer vijfentwintig procent hoger dan in 2016.
De nieuwe bedrijven die tot de fintech worden gerekend zijn vooral bezig met het ontwikkelen van oplossingen voor online betalen. Daarnaast zijn veel nieuwe bedrijven in deze sector ook bezig met identificatie en beveiligingsoplossingen voor bijvoorbeeld online betalingsverkeer.

Profiteren van fintech
De groei wordt door Holland FinTech een positieve ontwikkeling genoemd. Er zijn meerdere mensen die profiteren van de ontwikkelingen in de fintech. Zo profiteren de consumenten van de nieuwe financiële diensten die door fintechs worden ontwikkeld. Ook bedrijven kunnen de ontwikkelingen van fintechs er voor zorgen dat hun financiële dienstverlening beter wordt. Zo kunnen bedrijven stappen maken in de richting lean management. Door lean management en de meestal daaraan verwante automatisering worden bedrijfsprocessen doelgerichter en worden kosten bespaard.

Nederlandse concurrentiepositie
Bedrijven concurreren al lang niet meer binnen de landsgrenzen van hun eigen land. In plaats daarvan concurreren bedrijven elkaar internationaal. Dat zorgt er voor dat er meer aanbod ontstaat voor potentiële afnemers. Fintech is een sector die wereldwijd ontwikkelingen doet voor de financiële sector.
Het is goed dat ook Nederland hierin actief is. Prins Constantijn de speciale ambassadeur voor startups in Nederland geeft aan dat het ondernemerschap en de innovatie die fintech met zich meebrengt essentieel zijn voor de concurrentiepositie van Nederland in de wereldeconomie.

Wat zijn de voordelen om voor een startup te gaan werken?

Startups zijn ondernemingen die kort geleden zijn opgericht en zich richten op de ontwikkeling, implementatie en verkoop van vernieuwende producten en diensten. In de praktijk zijn startups meestal kleine ondernemingen die vanuit een opleidingsinstituut zoals een technische universiteit zijn ontstaan. Veel startups ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen studenten die een nieuw concept hebben onderzocht en uitgewerkt en dat op de markt willen brengen. Er kunnen echter ook startups ontstaan uit reeds bestaande ondernemingen als een gedeelte van de werknemers besluit om voor zichzelf te beginnen om nieuwe producten te ontwikkelen.

De achtergronden van startups kunnen verschillen evenals de bedrijfsculturen en de visie en missie van deze jonge ondernemingen. Al deze aspecten zijn uiteraard van invloed op het imago van de startup. Veel startups oefenen een bepaalde aantrekkingskracht uit op avontuurlijk ingestelde werkzoekenden. Het werken bij een startup kan belangrijke voordelen opleveren. Deze worden hieronder benoemd.

Je werkt aan een innovatief product of dienst
Een belangrijk voordeel van het werken bij een startup is het leveren van een bijdrage aan het ontwikkelen, implementeren of het verkopen van een vernieuwend product of dienst. Door nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en de exploiteren ben je op de markt actief als pionier. Dit is een uniek gevoel waaraan veel werknemers een gevoel van eigenwaarde ontlenen. Immer ze onderscheiden zich van andere bedrijven en diensten. Dit onderscheidend vermogen van startups zorgt er voor dat ook de werknemers die voor deze bedrijven werken het gevoel hebben dat ze vernieuwend of ‘hip’ zijn.

Het innovatieve en vernieuwende aspect van een startup kan een grote aantrekkingskracht uitoefenen op werkzoekenden. Deze aantrekkingskracht wordt helemaal groot wanneer de startup in een populair segment bijvoorbeeld duurzame energie of het gebruiksvriendelijker maken van producten. Door voor een dergelijke startup te werken hebben werknemers het gevoel dat ze een bijdrage leveren aan de maatschappij en duurzaamheid. Dat zijn aspecten die veel mensen waarderen en zorgt er voor dat werknemers die in deze sectoren werken bewust of onbewust populairder worden.

Startups zijn dynamisch en zorgen voor afwisseling
Omdat startups jonge ondernemingen zijn moeten ze vaak heel alert zijn op hun omgeving en de kansen die daarin aanwezig zijn. Dit houdt in dat startups dynamisch zijn en voorop moeten blijven lopen ten opzichte van hun concurrenten. Werknemers die bij een startup werken zullen te maken krijgen met een uitgebreid takenpakket. Er is nog geen sprake van een functiedifferentiatie. In plaats daarvan vervullen veel werknemers combifuncties waarbij ze meerdere taken of functies tegelijk bekleden. Het werken in een startup kan daardoor heel leerzaam. Een werknemer kan nieuwe vaardigheden ontwikkelen.

Veel verantwoordelijkheid
Startups zijn vaak kleine bevlogen bedrijven die voor hun slagvaardigheid voor een groot deel afhankelijk zijn van de betrouwbaarheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van de werknemers. De verantwoordelijkheid is niet alleen gericht op het daadwerkelijk goed uitvoeren van de toegewezen taken. Een belangrijk aspect met betrekking tot verantwoordelijkheid is het omgaan met vertrouwelijke informatie. Veel startups werken aan nieuwe producten en deze concepten kunnen veel geld waard zijn. Daarom moet met tekeningen, technische specificaties en andere productbeschrijvingen zeer zorgvuldig worden omgegaan. Werknemers die werken bij een startup moeten met vertrouwelijke gegevens verantwoord omgaan.

Daarnaast is een startup ook vaak een samenwerkingsverband tussen specialisten. Dat zorgt er voor dat de meeste werknemers bij een startup een uniek takenpakket hebben. Vaak kan men elkaars werkzaamheden niet uitvoeren of elkaars zaken waarnemen. Dat zorgt er voor dat men een goed vertrouwen in elkaar en in elkaars kwaliteiten moet hebben. Hieraan is natuurlijk ook een groot verantwoordelijkheidsgevoel gekoppeld met betrekking tot de uitvoering van het takenpakket waarvoor men is opgesteld. Het positieve aspect hiervan is ook dat vaak heel duidelijk is wie welke bijdrage heeft geleverd aan het slagen van de startup.

Werken in teamverband
Het teamverband of de teamspirit is in een startup van groot belang. Gezamenlijk werken de collega’s naar een succes toe. De organisatiestructuur is meestal heel plat, de eigenaar of eigenaren werken vaak zelf mee in het bedrijf. Problemen in de samenwerking worden over het algemeen snel en goed opgelost. Dat moet ook wel want er is geen tijd om problemen te laten voortwoekeren. In een startup is bovendien meestal geen ruimte voor subculturen en afdelingen die hun eigen werkwijze en denkwijze er op na houden. Meestal werkt men gezamenlijk naar 1 of meerdere doelen toe en werkt men elkaar bij dit proces niet tegen maar vult men elkaar aan met een unieke bijdrage.

Werknemers krijgen vaak rechtstreeks feedback op hun eigen functioneren. Dit gebeurd bijvoorbeeld in werkoverleg maar eventueel kan er ook een gesprek ‘onder vier ogen’ plaatsvinden. Een goed contact tussen de medewerkers onderling is van groot belang vooral wanneer medewerkers elkaar materialen, tekeningen of concepten moeten aanleveren om deze vervolgens verder te laten uitwerken. De keten of de schakels moeten zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd zodat er zo weinig mogelijk geld, tijd en materiaal verloren gaat. Een goed teamverband draag dus ook bij aan het leanmanagement of de lean principes.

Wat zijn de risico’s van werken bij een startup?

Startups zijn jonge innovatieve bedrijven die in de praktijk vaak bestaan uit een kleine groep enthousiaste medewerkers die zich richten op de ontwikkeling en implementatie van vernieuwende producten en diensten op de markt. Startups ontlenen de naam startup aan het feit dat deze bedrijven nog maar net gestart zijn op de markt. Dit brengt uitdagingen met zich mee maar ook risico’s. In deze tekst zijn een aantal aspecten benoemd die een werkzoekende in overweging kan nemen om wel of juist niet voor een startup te gaan werken. Hierbij zijn de risico’s vooral benoemd. In een ander artikel zijn de voordelen benoemd die horen bij het werken voor een startup.

Wat zijn de risico’s om voor een startup te gaan werken?
Als we de risico’s benoemen die gepaard gaan met het werken in een startup dan hebben de risico’s vooral te maken met onzekerheid. Deze risico’s vallen in de praktijk vaak mee zolang van de werknemer geen financiële investering wordt verwacht in de nieuwe onderneming. Als deze investering wel wordt verlangd omdat de werknemer zich moet inkopen om een mede-eigenaar te worden dan loopt de werknemer of mede-eigenaar in ieder geval het risico om (een deel) van deze investering kwijt te raken.

Gebrek aan bepaalde expertise
Verder zijn de meeste startups vrij klein en hebben ze nog niet expertise op alle aspecten van de bedrijfsvoering. Daardoor kunnen een hoop zaken (nog) niet goed geregeld zijn zoals het al dan niet van toepassing zijn van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Ook het bepalen van de hoogte van het salaris en de onkostenvergoeding is bij aanvang van het dienstverband vaak een hindernis die genomen moet worden. Het maken van concrete afspraken op het gebied van contractduur en beoogde resultaat van de werknemer evenals de tegenprestatie van de werkgever in de vorm van loon en winstuitkering is vaak moeilijk. Niet alleen de werknemer heeft te maken met risico’s ook de eigenaren van de startup hebben te maken met risicofactoren. Dat zorgt voor een lastig spanningsveld waarbij de werknemer en de werkgever tot een duidelijke arbeidsovereenkomst moeten komen.

Kans op falen van startup
Een startup zorgt voor uitdagingen. Er bestaat een kans dat de opzet van de startup faalt en dat de werknemers daardoor ontslagen kunnen worden. Een faillissement behoort ook tot de mogelijkheden met alle gevolgen van dien. Zo kunnen werknemers die te maken hebben met een faillissement nog ‘loon tegoed’ hebben van de failliete startup. In ieder geval zorgt de kans op het mislukken van de startup voor een bepaalde stressfactor die als men het ten positieve wend er voor kan zorgen dat iedereen die werkzaam is voor de startup zijn of haar uiterste best gaat doen om de jonge onderneming zo slagvaardig en succesvol mogelijk te maken. Dat begint al aardig op een voordeel te lijken. In een ander artikel over startups worden echter de voordelen benoemd.

Fintech startup Sowdan maakt realtime geld overboeken tussen banken mogelijk in 2017

Sowdan is een Nederlandse startup die actief is in fintech. Dit houdt in dat Sowdan een jong ambitieus bedrijf is dat zich richt op het technisch optimaliseren van de dienstverlening in de financiële sector. Het is dit fintech bedrijf gelukt om een app te ontwikkelen waarmee men realtime geld kan overboeken tussen rekeningen van verschillende banken. Op dit moment is de app Sowdan beschikbaar voor gebruikers van iOS en Android.

Sowdan app
De gebruiker moet zich eerst aanmelden op de app van Sowdan. Na deze aanmelding moet de gebruiker aangeven welk bedrag moet worden overgemaakt en vervolgens moet het gewenste IBAN nummer worden ingetoetst. Zodra dit is gedaan wordt de betaling bevestigt bij de eigen bank doormiddel van de iDEAL dienst. De overschrijving tussen de rekeningen van de verschillende banken duurt via de Sowdan app minder dan een minuut.

Geld realtime overboeken
Gebruikers van de app kunnen een betaalverzoek en een betaalopdracht indienen. Als dit gebeurd hoeft slechts een van de twee betrokkenen de Sowdan app te downloaden om het snel overschrijven van geld mogelijk te maken. Op dit moment kan men via deze razendsnelle overschrijving maximaal 750 euro gratis overschrijven. Als men hogere bedragen op deze manier wil overschrijven moet men daarvoor 0,5 procent van het bedrag betalen voor het gebruik van deze dienst.

Andere landen
Nederland loopt niet voorop op het gebied van realtime betalingen. In landen zoals Zweden, Polen, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk kan men al langer realtime betalingen doen. Op dit fintech gebied moet Nederland nog een inhaalslag maken. Banken zijn wel bezig om technologieën te ontwikkelen die realtime betalen mogelijk maken. Deze diensten zijn echter officieel nog niet beschikbaar.

Wat is fintech?

Fintech is een verzamelnaam voor technische, innovatieve producten en diensten in de financiële sector die zijn en worden ontwikkelt om de kwaliteit, snelheid en gebruiksgemak van de financiële dienstverlening te optimaliseren. Fintech is een woord dat bestaat uit een samenvoeging van de eerste letters van het Engelse woord financial en de eerste letters van het eveneens Engelse woord technology. Men zou echter ook kunnen zeggen dat fintech een samenvoeging is van de Nederlandse woorden financieel en technologie of technisch. Fintech wordt ook wel geschreven als ‘FinTech’.

Daarnaast wordt het ‘fintech’ vaak in verband gebracht met het woord ‘startup’. Veel financieel technische bedrijven beginnen namelijk als een innovatieve startup om vervolgens uit te groeien tot een groter bedrijf. Een andere ontwikkeling waar veel fintechs mee te maken krijgen is overnames. Startups in de fintech-sector wekken vaak de interesse van grote kapitaalkrachtige bedrijven in de financiële sector. Dikwijls worden kleine financieel technische bedrijven overgenomen zodat ze hun diensten aan een beperkt aantal specifieke klanten kunnen en mogen leveren.

Fintech een containerbegrip?
Hoewel je in de praktijk het woord fintech niet heel vaak hoort zou je deze term toch wel een containerbegrip kunnen noemen. De definitie van het woord is namelijk breed en omvat in feite een complete tak van de financiële sector die zich richt op de ontwikkeling en implementatie van innovatieve oplossingen ten behoeve van de financiële branche. Zowel de oplossingen, producten en diensten zelf vallen onder de benaming fintech evenals de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van deze  producten en diensten.

Startups in fintech
Fintech is gericht op verbeteren en optimaliseren van de dienstverlening en de producten in de financiële sector. Omdat veel gerenommeerde financiële bedrijven vaak te groot en te bureaucratisch zijn om de nieuwe (technische) ontwikkelingen bij te benen is fintech voor een gebied waar startups zich mee bezig houden. Een startup is nieuw of jong bedrijf dat zich richt op een ‘gat’ in de markt.  Startups in de fintech richten zich dus op ‘gaten’ in de financiële markt en zoeken hierbij naar technische oplossingen. Als deze oplossingen effectief blijken te zijn worden deze vaak ingekocht en geïmplementeerd in de grote financiële bedrijven en instellingen. Fintech startups lopen daardoor in de praktijk vaak voorop ten opzichte van de grote ondernemingen in de financiële sector.

Investeren in Fintech is belangrijk
Het is belangrijk dat men blijft investeren in technische oplossingen voor de financiële sector. In de financiële sector beheert en spendeert men geld en dit kan om enorme bedragen gaan. Het spreekt voor zich dat de overboekingen, betalingen en beheer van geld veilig moet gebeuren. Daarom worden verschillende systemen ontwikkelt waarmee men geld zo goed mogelijk kan beheren en transporteren zowel digitaal als via de reguliere weg. De producten die hiervoor worden ontwikkeld kunnen zowel bestaan uit digitale systemen als uit werktuigen en producten zoals pinpassen, geldautomaten en systemen die zijn ontwikkelt om mobiel bankieren te realiseren.

Verder worden er door startups ook verschillende producten en diensten ontwikkelt die er voor zorgen dat geld veilig wordt beheert en dat hackers en fraudeurs worden tegengehouden en/of opgespoord voordat ze schade kunnen aanrichten. De producten en diensten vanuit fintech zijn daarom zeer divers maar wel cruciaal om bankieren mogelijk te maken. Niet alleen voor de banken zijn fintech bedrijven een belangrijke factor die voor vernieuwing zorgt en productoptimalisatie, ook andere bedrijven in de financiële sector hebben baat bij de ontwikkelingen van startups in de fintech. Denk hierbij aan hypotheekverstrekkers en verzekeraars.

Investeringen in fintech fors lager in 2016

Fintech is een woord dat bestaat uit samentrekking van de financial en technology. Men zou echter ook kunnen zeggen dat de Nederlandse woorden financieel en technologie zijn samengetrokken in het woord fintech. Het is een woord dat je steeds vaker hoort in de financiële sector. Grote bedrijven blijken vaak te log en te bureaucratisch om innovatieve technologische oplossingen te bedenken en door te voeren. Daarom is fintech vooral een onderwerp waar startups mee bezig zijn.

In 2016 zijn de wereldwijde investeringen in technologische innovatie in de financiële sector  behoorlijk afgenomen ten opzichte van de investeringen in fintech in 2015. De totale  fintech-investeringen in 2016 droegen een gezamelijke waarde van 24,7 miljard dollar. Dit is omgerekend ruim 23,4 miljard euro. Deze cijfers komen naar voren uit een onderzoek van accountants- en adviesfirma KPMG dat dinsdag 21 februari 2017 haar uitkomsten publiceerde. Hieruit kwam naar voren dat de investeringen op fintech gebied in 2015 nog 46,7 miljard dollar waren.

Wereldwijd namen de investeringen in fintech dus flink af. Ook in Europa was deze ontwikkeling goed merkbaar. In Europa werd in 2015 nog voor een bedrag van 10,9 miljard dollar in fintech geïnvesteerd. Afgelopen jaar was dit bedrag fors gedaald en kwam uit op slechts 2,2 miljard. De hoogte van de investeringen die op fintech gebied werd gedaan steeg gemiddeld wel van 2 miljoen dollar in 2015 naar 2,7 in 2016. Een verklaring voor dit verschil in fintech investeringen tussen 2015 en 2016 werd niet direct gegeven. Het verschil in investeringen op dit gebied is wel opmerkelijk vooral omdat de economie juist aan het herstellen is, ook in Europa.