Apothekers mogen te dure medicijnen vanaf 2019 zelf maken van minister

De farmaceutische industrie is een lastige sector voor de overheid om grip op te krijgen. Met name de prijsstelling voor medicijnen is iets dat de overheid graag transparanter in beeld zou willen hebben. Sommige medicijnen zijn zeer prijzig terwijl andere medicijnen juist weer heel goedkoop zijn. Door dure medicijnen zijn sommige behandelingen erg kostbaar maar wel noodzakelijk. De overheid vind het onverantwoord dat de kostprijs van medicijnen in sommige situaties er voor zorgt dat mensen besluiten om niet tot een behandeling over te gaan. Ook voor ziektekostenverzekeraars zijn de torenhoge kosten van medicijnen een groot probleem.

Minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport heeft aangegeven dat apothekers in Nederland in bepaalde gevallen de medicijnen zelf mogen maken. “Wanneer er zonder een goede onderbouwing waanzinbedragen voor worden gevraagd, vind ik dat er ruimte moet zijn om een geneesmiddel zelf te maken”, zei Bruins in WNL Op Zondag. Fabrikanten in de farmaceutische industrie kunnen veel betalen voor de ontwikkeling van een bepaald geneesmiddel. Daar heeft de minister alle begrip voor alleen moeten de farmaceuten daar wel transparant over zijn. Het is belangrijk dat wordt nagegaan hoe lang het duurt voordat ontwikkeling van medicijnen is terugverdient.

Prijzen van medicijnen moeten niet onnoodzakelijk lang hoog worden gehouden. Aan het einde van de maand augustus werd door minister Bruins al duidelijk gemaakt dat zorgverleners, bestuurders en patiënten, wel willen bijdragen. De zorg is een sector waarin de kosten aanzienlijk toenemen. Er moet alles aan worden gedaan om de zorgsector betaalbaar te houden zonder dat patiënten daarvan de dupe worden. Ook de farmaceutische industrie moet haar deel bijdragen. Als farmaceuten hiertoe niet bereid zijn en exorbitante prijzen blijven hanteren kunnen apothekers in bepaalde gevallen zelf medicijnen voor patiënten namaken.

Amerikaanse farmaceutische industrie kritisch op Nederlandse overheid in 2019

Farmaceutische bedrijven in Amerika hebben kritiek op het beleid van minister Bruno Bruins van Medische Zorg. Bedrijven als MSD, Gilead en Janssen hebben bij de minister kenbaar gemaakt dat de Nederlandse overheid zich veel te veel zou bemoeien met de prijzen die de farmaceutische bedrijven voor hun medicijnen bereken. Daardoor zou de Nederlandse overheid te weinig oog hebben “voor de noodzaak van investeringen voor de medicijnen van morgen”. Deze kritiek is bij de minister echter met verbazing ontvangen. De minister geeft aan dat de farmaceutische bedrijven hun best moeten doen om betaalbare medicijnen te produceren.

Farmaceuten rekenen te hoge prijzen
Bedrijven die medicijnen produceren moeten volgens de minister er voor zorgen dat ze inzichtelijk maken hoeveel winst ze maken en wat de kosten precies zijn om medicijnen te produceren. Minister Bruins geeft aan: “Zolang er farmaceuten zijn die prijzen van geneesmiddelen zomaar vervijfvoudigen of tonnen vragen voor een levensreddende behandeling zonder enige onderbouwing van die prijs, zal ik me hier tegen blijven verzetten”. Deze waarschuwing geeft de minister aan de farmaceutische sector.

Initiatief van apothekers
De minister wil weten waarom bedrijven in de farmaceutische sector geregeld zulke hoge prijzen vragen. De bedrijven in de farmaceutische industrie zijn met name niet te spreken over de inperking van de eigendomsrechten. De minister staat bijvoorbeeld positief tegenover het initiatief van een aantal apothekers om gepatenteerde medicijnen tegen veel lagere prijzen na te maken. Verder onderzoekt de minister ‘dwanglicenties’ voor het omzeilen van extreem dure patenten. Deze ontwikkelingen zijn allemaal in het belang van patiënten die vaak geconfronteerd worden met hoge prijzen voor medicijnen.

Kosten van de medicijnen
Een groot deel hiervan wordt betaald via de zorgverzekeraar maar zo wordt de zorg onnodig duur. Dat is niet iets wat men in Nederland moet willen. De zorg voor de patiënt moet centraal staan. Als een medicijn eenmaal is ontwikkeld en in productie is genomen is er altijd een bepaalde periode waarin men de investering terug kan verdienen maar veel medicijnen worden volgens de minister en verschillende organisatie onnodig voor veel geld verkocht. Dit kan ten koste gaan van de patiënt die forse bedragen moet neertellen om een medicijn te krijgen.

Patenten en eigendomsrechten
Veel apothekers zijn van mening dat farmaceuten op een andere manier met hun medicijnproductie en verdienmodel moeten omgaan. Als medicijnen onnodig duur zijn kunnen apothekers dikwijls zelf de medicijnen tegen lagere kosten maken. Hiermee lopen ze wel de kans dat ze patenten en eigendomsrechten overtreden. De minister wil echter dat op dit gebied oplossingen worden geboden zodat patiënten zo goed mogelijk geholpen worden.

Wat doet een procesoperator voor werkzaamheden in de procesindustrie?

Procesoperators hebben een belangrijke positie in de procesindustrie. Medewerkers in de functie procesoperator contoleren complete processen die plaats vinden in een fabriek. In Nederland zijn verschillende fabrieken waar procesoperators aanwezig zijn. Niet alle fabrieken kennen de functie procesoperator. Kleine fabrieken die niet gericht zijn op massaproductie hebben meestal geen procesoperators in dienst. Grote industriële fabrieken hebben echter wel procesoperators in dienst om processen in goede banen te leiden. Dit kunnen fabrieken zijn in de zuivelindustrie of een andere tak van de levensmiddelenindustrie. Levensmiddelen worden tegenwoordig bijna allemaal in grote fabrieken geproduceerd. De processen die daarbij aan de orde komen worden gecontroleerd en aangestuurd door procesoperators. Naast de levensmiddelenindustrie zijn er bijvoorbeeld ook procesoperators werkzaam in de chemische industrie en de farmaceutische industrie. In energiecentrales  en schakelinstallaties komt de functie procesoperator ook voor.

Wat doet een procesoperator?
Het takenpakket van een procesoperator is divers. Een procesoperator houdt de processen in de gaten die binnen een fabriek worden uitgevoerd. De processen in fabrieken verschillen onderling sterk. Er zijn diverse machines en productielijnen aanwezig die een bewerking uitvoeren op grondstoffen, halfabricaten en producten. Deze processen moeten onderling goed op elkaar worden afgestemd. Een optimale afstemming tussen de deelprocessen van een productieproces zorgt er voor dat er sneller kan worden geproduceerd. Een procesoperator houdt goed in de gaten wat de output is van machines. Als er fouten of storingen ontstaan moet de procesoperator in actie komen. Hij of zij moet er voor zorgen dat het productieproces zo snel mogelijk weer op gang komt. Soms moet een productieproces worden omgeleid omdat bepaalde machines nog niet optimaal functioneren. Een procesoperator treed hierover in contact met verschillende lijnoperators en de technische dienst.

Een procesoperator kan een groot deel van het proces volgen op beeldschermen. Op deze beeldschermen kan worden weergegeven hoeveel productie machines draaien. Ook storingen kunnen op deze schermen worden getoond. Een procesoperator zal echter niet de hele dag achter een beeldscherm zitten. Hij of zij zal zelf regelmatig op de werkvloer contact moeten onderhouden met lijnoperators en de technische dienst. Daarnaast zal een procesoperator ook kwaliteitscontroles moeten uitvoeren. Technische controles en het signaleren van mankementen aan machines kunnen ook tot het takenpakket behoren van een procesoperator. Deze werkzaamheden kan hij of zij in samenwerking doen met de technische dienst.

Verantwoordelijkheden van procesoperators
Een procesoperator zal in sommige gevallen moeten besluiten om een deel van de productie stil te leggen. Het stil leggen van een productielijn heeft grote gevolgen voor de productie. Een machine die stil staat stagneert de productie.  Een zogenoemde ‘shutdown’ moet daarom zo kort mogelijk duren en moet absoluut noodzakelijk zijn. Een procesoperator moet zich daarom houden strikte richtlijnen. Deze richtlijnen zijn genoteerd in handboeken en schriftelijke procedures. Procesoperators voeren niet alleen procedures uit. Ze leveren ook een belangrijke input voor nieuwe procedures. Doormiddel van verbetervoorstellen kunnen procesoperators een bijdrage leveren aan de professionalisering van de processen die plaatsvinden in de industrie.

Ploegendiensten
Procesoperators werken net als operators en productiekrachten in ploegendienst. De ploegendiensten kunnen per bedrijf verschillen. Er zijn bedrijven die werken in twee ploegen. Ook zijn er bedrijven die in drie of zelfs vijf ploegen werken. Bedrijven in de procesindustrie kunnen ook zodanig ingericht zijn dat het productieproces volcontinu doorloopt. In deze bedrijven staan machines bijna nooit stil. Dit zorgt voor een voortdurende input en output in het productieproces. Procesoperators zijn in een  volcontinu productiebedrijf voortdurend aanwezig om het proces te monitoren en indien nodig bij te sturen. In volcontinu bedrijven zijn 24 uur per dag en alle dagen van de week (ook de weekenden) procesoperators actief.

Procesoperators en Lean manufacturing
Lean manufacturing wordt tegenwoordig in een toenemend aantal bedrijven binnen de procesindustrie ingevoerd. Deze methode voor bedrijfsvoering is gericht op het reduceren van verspilling. Binnen de procesindustrie kan verspilling op verschillende manieren en op verschillende momenten plaatsvinden. Een procesoperator heeft een goed zicht op het productieproces. Daarom vervuld hij of zij een sleutelrol in het implementeren van Lean manufacturing. De verbetervoorstellen van procesoperators vormen een belangrijke basis voor het optimaliseren van een productieproces. Het beperken van fouten in de productie en het voorkomen van storingen zijn belangrijke stappen in de richting van een Lean bedrijfsvoering.

Procesoperators en Just in time voorraadbeheersing
Lean manufacturing is ook gericht op het beperken van voorraden. Een voorraad zorgt er voor dat een bedrijf goederen of artikelen moet opslaan. Dit brengt kosten met zich mee. Deze voorraadkasten kunnen worden beperkt wanneer bedrijven artikelen en producten precies op het juiste moment klaar hebben voor transport. Dit wordt ook wel Just in time voorraadbeheersing genoemd. Dit is een systeem waarbij de machines onderling goed op elkaar zijn afgestemd. De deelprocessen tijdens de productie sluiten goed op elkaar aan. Deze afstemming wordt onder andere doormiddel van computers geregeld. In een real time omgeving is goed te zien wat de input en output is van de individuele machines in het productieproces. Een procesoperator houdt deze gegevens bij en zorgt er voor dat de deelprocessen naadloos op elkaar aan blijven sluiten.

Procesoperators in de toekomst
Op dit moment zijn procesoperators een belangrijk onderdeel van een bedrijf in de procesindustrie. In de toekomst zullen deze specialisten nog steeds een sleutelpositie innemen. Bedrijven zullen altijd afhankelijk blijven van mensen die de productie van machines kunnen beoordelen en bijsturen. Het is onwaarschijnlijk dat de automatiering op zo’n hoog niveau wordt doorgestuurd dat procesoperators overbodig worden.

Daarnaast zullen procesoperators belangrijk blijven voor het optimaliseren van processen in de industrie. De kwaliteit en de productiesnelheid kunnen door deze medewerkers worden verbeterd. Deze verbeteringen zijn noodzakelijk om goedkoop en efficiënt te produceren. Bedrijven die een goede afstemming hebben tussen levertijd, kwaliteit en prijs hebben een goede concurrentiepositie op de wereldmarkt.

De concurrentie neemt echter toe zodat bedrijven moeten blijven investeren in hun productiekapitaal. Daarnaast vereist Lean manufacturing een voortdurende bijstelling en afstemming van de verschillende onderdelen van het productieproces. Een procesoperator kan hier aan bijdragen.

Wat is biotechnologie, waarvoor wordt biotechnologie gebruikt en waarin wordt het toegepast?

Biotechnologie is technologie waarin biologie wordt gebruikt. Het woord biotechnologie is een samenvoeging van het Griekse woord ‘Bios’ dat in het Nederlands vertaald wordt met het woord ‘leven’ en het Griekse woord ‘technikos’ dat vertaald wordt me het woord ‘gebruik’. Letterlijk betekend het woord biotechnologie leven gebruiken of leven toepassen. In de omschrijving van alles wat biotechnologie omvat komt dit ook naar voren. Binnen de biotechnologie wordt gekeken naar praktische toepassing van bacteriën, planten, dieren en andere organismen die tot de biologie worden gerekend. De praktische toepassing van biotechnologie is met name gericht op voedsel, medicijnen en andere producten die vervaardigd kunnen worden uit biologische middelen. Verder wordt biotechnologie ook gebruikt door wetenschappelijke onderzoekers.

Klassieke, industriële en moderne biotechnologie
Biotechnologie kan op verschillende manieren worden ingedeeld en onderverdeeld. Een indeling die veel in de praktijk wordt toegepast is de verdeling tussen klassieke biotechnologie en moderne biotechnologie. Wanneer men de geschiedenis bekijkt kan daar nog een derde vorm van biotechnologie aan worden toegevoegd, namelijk de industriële biotechnologie. De verschillende periodes waarin een bepaald soort biotechnologie werd toegepast kan in de geschiedenis als volgt worden onderverdeeld:

Klassieke biotechnologie: periode tot en met 1940. De ​​​klassieke biotechnologie is gericht op het gebruik van traditionele technieken voor het kweken van planten, gisten, schimmels en bacteriën. In de klassieke biotechnologie werden deze technieken gebruikt voor het produceren van voedingsmiddelen zoals zuivelproducten, graanproducten en alcoholhoudende dranken (gisten). Mensen die biotechnologie gebruikten in de periode voor 1940 hadden nog niet echt in de gaten hoe biotechnologie werkt. Ze wisten hoe ze bepaalde bacteriën, gisten en schimmels moesten beïnvloeden zodat dat de kwaliteit en vorm van voedsel kon worden beïnvloed en verbeterd. Het onderzoek naar micro-organismen was nog beperkt.

Industriële biotechnologie: periode van 1940 tot 1970. Industriële biotechnologie kwam aan de orde in de periode na 1940 en tot 1970. In deze periode kwam men er achter dat micro-organismen invloed hadden op de kwaliteit en houdbaarheid van voedingsmiddelen. Micro-organismen kunnen bepaalde omzettingen verrichten die vervolgens kunnen worden gebruikt voor het produceren van bepaalde producten. Toen men dit proces eenmaal goed onderzocht had paste men het toe op grote schaal in specifieke productieprocessen van de industrie. Hierdoor ontstond de industriële biotechnologie. Daarnaast werden micro-organismen ook gekweekt in ketels die fermentors worden genoemd. In deze ketels wordt een zo gunstig mogelijk klimaat gerealiseerd zodat de micro-organismen enorm kunnen vermenigvuldigen. Tijdens de periode van de industriële biotechnologie begon men ook losse cellen van planten en dieren te kweken. Daarnaast vonden er ook ontwikkelingen plaats die grote invloed hadden op de geneeskunde. Belangrijke voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van vaccins en antibiotica. In tegenstelling tot de klassieke biotechnologie was de periode van de industriële biotechnologie meer gericht op onderzoeken en toepassen van kennis om biotechnologie op industriële schaal toe te passen. In de procesindustrie werd industriële biotechnologie veel toegepast en dat is tot op heden het geval.

Moderne biotechnologie 1970 tot heden: Op dit moment leven wij in de periode van moderne biotechnologie. In deze periode kan men de informatie gebruiken die in de periode van de industriële biotechnologie is onderzocht en gepubliceerd. Hierdoor kan de biotechnologie moderner worden gemaakt. Het grote verschil met de industriële biotechnologie is dat de moderne biotechnologie ook informatie gebruik uit erfelijk materiaal. Men onderzoekt het DNA en probeert de DNS structuur te begrijpen. Zo onderzoekt men welke mutaties aan het DNA er verantwoordelijk voor zijn dat in bepaalde families specifieke ziektes voorkomen en in andere families minder. Dit is belangrijke informatie die nodig is voor het bestrijden van ziektes en het ontwikkelen van medicijnen. Deze informatie kan daarom goed worden gebruikt door de farmaceutische industrie.

Men probeert tegenwoordig, naast het onderzoeken van DNA, ook het DNA te begrijpen en te beïnvloeden. Dit houdt in dat men genetisch manipuleert. Er ontstaat een nieuw tijdperk van genetische technologie dit wordt ook wel gentechnologie genoemd. In de moderne biotechnologie wordt het DNA van organismes direct aangepast, dit in tegenstelling tot de klassieke biotechnologie waarin het DNA indirect werd aangepast door bijvoorbeeld organismen te kruisen.

Onderverdeling van soorten biotechnologie
Hoewel de onderverdeling die hiervoor werd genoemd heel duidelijk afgebakend lijkt is dat in de praktijk niet het geval. De tijdsindeling is niet zo scherp als hiervoor werd weergegeven. Daarnaast maakte men in de periode van industriële biotechnologie ook gebruik van klassieke biotechnologie. Daarnaast wordt tot op de dag van vandaag gebruik gemaakt van klassieke biotechnologie en industriële biotechnologie. In feite is er geen einddatum te noemen voor de verschillende periodes die verbonden zijn aan biotechnologie. De indeling die genoemd is geeft echter wel duidelijk weer in welke periode een bepaalde vorm van biotechnologie nadrukkelijk naar voren komt.

Moderne biotechnologie zorgt voor maatschappelijke discussie
Tegenwoordig gaat de aandacht van de media en veel opleidingen op het gebied van biotechnologie uit naar de moderne biotechnologie. Hoewel de bestrijding van ziektes en de kwaliteit van de geneesmiddelen aanzienlijk kan worden verbetert is de moderne biotechnologie niet een technologie die zonder kritiek wordt besproken. Er zijn veel maatschappelijke discussies geweest over genetische manipulatie en klonen. Hierbij komt de nieuwsgierigheid van de wetenschap regelmatig in conflict met de ethische aspecten die leven in de maatschappij.

Wat is de betekenis van het woord industrie en waarom is industrie belangrijk voor een economie?

In een economie zijn verschillende elementen aanwezig die er voor zorgen dat geld wordt verdiend. Een land heeft verschillende sectoren waarmee het zich kan onderscheiden ten opzichte van andere landen. Men spreekt van een sterke concurrentiepositie wanneer een land producten produceert waar veel vraag naar is en weinig andere landen concurrerende producten produceren. Een land met vooruitstrevende technologische ontwikkelingen zal goed in staat zijn om producten te produceren die voorzien in de behoeften van consumenten en bedrijven. Daarom is het belangrijk dat een overheid investeert in de industrie. De industrie is een belangrijk onderdeel van de economie.

Wat is industrie?
Producten kunnen op verschillende manieren worden vervaardigd. Men kan producten ambachtelijk maken in een kleine werkplaats of men kan er voor kiezen om producten seriematig te produceren in fabrieken. In het laatste geval spreekt men over het algemeen van industrie vooral wanneer het productieproces wordt gekenmerkt door robotisering en automatisering. In een industrie draait het om het leveren van producten, materialen en artikelen. Het leveren van diensten hoort tot de dienstverlenende sector. Binnen de industrie kunnen echter wel mensen werkzaam zijn die dienstverlenende werkzaamheden verrichten.

De kern van de industrie is gericht op bedrijven die doormiddel van machines producten maken uit grondstoffen. Het woord industrie is afgeleid van het Latijnse woord  Industria, wat staat voor bedrijvigheid en ijverig. Men spreek van industrialisatie wanner men onderdelen van een productieproces of een compleet productieproces gaat mechaniseren. Hierbij kan gedacht worden aan het invoeren van een fabriekssysteem in een bedrijf. De industrie bestaat uit verschillende branches en industrietakken. Elke branche levert draagt een specifiek gedeelte bij aan de economische productie van een land. Voorbeelden van industrieën zijn farmaceutische industrie, metaalindustrie, procesindustrie, petrochemische industrie en kledingindustrie.

Waarom is de industriële sector belangrijk voor een economie?
Wanneer een land niets produceert zal een land op andere manieren geld moeten verdienen. Vaak moet een land dan eerst producten van andere landen importeren en vervolgens weer transporteren naar een ander land. Een land vormt dan een doorvoerhaven voor producten. Als doorvoerhaven is de positie van een land niet erg stevig. Wanneer een land echter zelfstandig producten produceert zal het land moeten concurreren met de producten van andere landen. Lage loonlanden hebben concurrentievoordeel met betrekking tot lage loonkosten. Westerse landen proberen loonkosten te besparen door verregaande industrialisatie in te voeren in fabrieken. Veel productieprocessen worden daardoor gemechaniseerd. Het is belangrijk dat producten gewild zijn op de markt. De vraag naar producten verandert. De behoeften en wensen van consumenten veranderen ook. Daarom is het belangrijk dat landen investeren in nieuwe technieken, technologieën en oplossingen bedenken waarmee ingespeeld wordt op de behoeften van eventuele afnemers. Dit vergt echter veel kennis en marktinzicht. Een belangrijk deel van een economie draait om kennis. De woorden economie en kennis worden ook wel aan elkaar verbonden. Hierdoor ontstaat het begrip kenniseconomie. De industrie en industrialisatie zijn sterk verbonden aan de kenniseconomie van een land. Veel landen en regeringen verwerken het woord kenniseconomie in beleidsdocumenten waarmee ze duidelijk willen maken dat ze de economie willen stimuleren door de focus te leggen op kennis.

Wat is de farmaceutische industrie en wat wordt in deze industrie geproduceerd?

De farmaceutische industrie heeft te maken met farmacie. Dit is een wetenschap die zich bezig houdt met het ontwikkelen van medicijnen en geneesmiddelen. Het woord farmacie is afgeleid van het Griekse woord dat voor geneeskrachtige stoffen wordt gebruikt. Mensen die werkzaam zijn in de farmacie worden farmaceuten genoemd. In de farmaceutische industrie worden medicijnen en geneesmiddelen geproduceerd. Omdat medicijnen doormiddel van verschillende processen worden geproduceerd valt deze sector onder de procesindustrie.

Research and development in de farmaceutische industrie
De farmaceutische industrie is een sector die erg belangrijk is voor de gezondheidszorg. De medicijnen die worden geproduceerd moeten de juiste werking hebben. Daarnaast moet ook het aantal ongewenste bijwerkingen zoveel mogelijk worden beperkt. Dit is zeer complex, daarom wordt binnen de farmaceutische industrie veel aandacht besteed aan het onderzoeken van de werking en bijwerkingen van medicijnen. Ook de vorm van de medicijnen, bijvoorbeeld in poedervorm, tabletvorm of vloeibare vorm wordt onderzocht doormiddel van Research and development. Deze afdelingen worden in ook wel R&D afdelingen genoemd en houden zich bezig met farmacologie. Wanneer verkeerde medicijnen worden geproduceerd kunnen de gevolgen zeer ernstig zijn. De farmaceutische industrie is een complexe markt en er bestaat een grote diversiteit aan ziektes over de hele wereld. Daarom zijn er ook zeer veel verschillende medicijnen. Het is zeer moeilijk voor een farmaceutisch bedrijf om voor honderden ziektes medicijnen te ontwikkelen, daarom richten veel bedrijven in de farmaceutische industrie zich op een therapeutische deelmarkt. Hierdoor kunnen de bedrijven zich richten op bepaalde ziekten en hiervoor gericht specialistische medicijnen ontwikkelen.

Farmaceutische industrie en procestechnologie
Fabrikanten van geneesmiddelen hebben veel invloed en hebben een groot afzetgebied. Meestal opereren farmaceutische bedrijven mondiaal. De farmaceutische industrie produceert medicijnen. Dit gebeurd in fabrieken waar hoge eisen worden gesteld aan machines en het fabricageproces. Kwaliteit en veiligheid staan bij deze fabrieken bovenaan. Doormiddel van procestechnologie worden fabrieken in de farmaceutische industrie voorzien van de beste machines om de hoogste kwaliteit te leveren. Hierbij komen naast mechanische en elektrotechnische aspecten ook automatiseringssystemen aan de orde. Ook meet en regeltechniek is van groot belang in de farmaceutische industrie. Medicijnen moeten precies de juiste verhoudingen hebben van bepaalde bestandsdelen. Dit moet zeer nauwkeurig gemeten en gewogen worden. Meet en regeltechniek is hierbij van groot belang. Daarnaast komen ook systemen die verband houden met mechatronica in de procestechniek van de farmaceutische industrie veelvuldig voor.

Hoe komen geneesmiddelen bij de eindgebruikers?
Nadat de fabrikanten de medicijnen doormiddel van verschillende processen hebben geproduceerd worden de medicijnen en geneesmiddelen getransporteerd naar verschillende groothandels. Farmaceutische contractverpakkers worden soms als tussenschakel ingezet om de verpakking van medicijnen te veranderen. Hierdoor kan de merknaam van de medicijnen groter of juist kleiner op de verpakking komen en kan ook de inhoud van de verpakking worden vergroot of juist verkleind. Uiteindelijk komen de medicijnen via de groothandels bij de apotheken terecht.  Deze apotheken verstrekken de medicijnen vervolgens aan de eindgebruikers. Dit zijn de mensen die de medicijnen daadwerkelijk nodig hebben.