Hoe wordt het bruto binnenlands product (bbp) berekend?

Het bruto binnenlands product is een indicator die gebruikt kan worden om de economische gesteldheid van een land. De berekening van het bruto binnenlands product is in de jaren dertig van de 20e eeuw ontstaan. Toen was er sprake van een behoorlijke economische crisis in Europa. Ten tijde van de invoering van het bruto binnenlands product was Hendrik Colijn minister-president van Nederland. De stijgingen en dalingen in het bbp worden door statistici beschouwd als belangrijke graadmeter van de economie en welkvaart van een land.

Bbp tegen marktprijzen
Het bruto binnenlands product wordt over het algemeen afgekort met de letters bbp en wordt aangeduid met een bedrag. Dit bedrag is de totale geldwaarde van alle finale goederen en diensten die in een land zijn geproduceerd in een specifieke periode. Het bedrag dat uit de berekening voorkomt is een bedrag dat berekend is tegen marktprijzen.

Berekening bbp
Er worden echter verschillende methodes gebruikt om de uitkomst van de bbp te berekenen. De verschillende methodes zorgen echter wel voor dezelfde uitkomst. Dit moet ook want het berekenen van het bbp is gebonden aan internationale richtlijnen. Alleen door internationale richtlijnen te hanteren kan men een vergelijking maken tussen de uitkomst van het bbp van verschillende landen.

Bbp berkenen vanuit finale bestedingen
Men kan de bbp berekend worden vanuit de finale bestedingen. Hierbij telt men de consumentenbestedingen, investeringen en de waarde van de export bij elkaar op. De waarde van de geïmporteerde goederen wordt er vervolgens vanaf getrokken. Het bedrag dat hieruit voortvloeit is het bbp.

Bbp berekenen vanuit de productie
Men kan de berekening van de bbp ook benaderen vanuit de productie. In dit geval wordt de waarde van de productie als uitgangspunt gehanteerd. Van dat bedrag wordt de waarde van het verbruik afgetrokken. Men noemt dit ook wel de toegevoegde waarde die een land heeft geproduceerd voor de markt.

Bbp op basis van de inkomensvorming
Het bbp kan men ook berekenen vanuit het perspectief van de inkomensvorming. In dit geval telt men de beloningen van de productiefactoren uit het Nederlandse productieproces bij elkaar op. Daar telt men het saldo van de indirecte belastingen bij op en de kostprijs verlagende subsidies ook.

Deze bbp berekening noemt men een berekening op basis van inkomensvorming omdat datgene wat door bedrijven aan toegevoegde waarde is gecreëerd uiteindelijk ook weer bij de inwoners van een land terecht komt. Hierbij kan men denken aan loon en rente die uiteindelijk door de inwoners wordt ontvangen vanuit bedrijven. Ook de uitkering van dividend door een bedrijf aan aandeelhouders is een vorm van inkomensvorming.

Wat is bbp of het bruto binnenlands product (bbp)?

Het bruto binnenlands product wordt ook wel afgekort met bbp. Dit is de totale geldwaarde van alle finale goederen en diensten die in een land zijn geproduceerd in een bepaalde periode. De periode waarover men het bbp berekend is meestal een jaar. Over het algemeen bepaald men de bbp tegen de actuele marktprijzen van de producten. Het bbp wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze instantie gebruikt het bbp in verschillende rapporten.

Daarnaast kan men het bbp van Nederland afzetten tegen het bbp van andere landen. Om er voor te zorgen dat landen een eerlijke en duidelijke vergelijking kunnen maken moeten de landen de berekening van het bbp volgens internationale richtlijnen uitvoeren. Op die manier kunnen landen het bbp op eenzelfde wijze meten en daarmee de ontwikkelingen in hun economie publiceren.

Waaruit bestaat het bruto binnenlands product?
Het bbp bestaat uit een aantal delen. Men kijkt daarbij naar de oorsprong van de productie, dus door wat voor bedrijven de producten zijn gemaakt en naar de markt van de producten (afzetgebied). De volgende onderdelen worden opgenomen in de bepaling van het bbp:

  • De totale productie van kapitaalgoederen en consumptiegoederen die is gedaan door bedrijven uit de particuliere sector in een bepaalde periode. Als men kijkt naar de kapitaalgoederen dan kijkt men zowel naar de uitbreidingsinvesteringen als naar de vervangingsinvesteringen.
  • De totale productie van consumptiegoederen en kapitaalgoederen die gedaan is door de overheid. Deze productie wordt ook wel aangeduid met overheidsbestedingen. Deze term moet men niet verwarren met overheidsuitgaven. Als men het heeft over overheidsbestedingen dan staat de productie tegenover de betaling. Als men doelt op overheidsuitgaven dan heeft men het over een breder begrip waar de overdrachtsinkomens en overheidsbestedingen zijn opgenomen.
  • Ook de productie van consumptiegoederen en kapitaalgoederen die bestemd zijn voor het buitenland worden in de bbp opgenomen. Dit zijn de uitvoergoederen oftewel de exportgoederen.
  • Van de uitvoerwaarde van de exportgoederen wordt de invoerwaarde van de goederen afgetrokken. Kortom van de exportwaarde van goederen wordt de importwaarde van de goederen afgetrokken. Hierdoor ontstaat een bepaald bedrag dat meestal het saldo wordt genoemd van de lopende rekening van de betalingsbalans.