Wat is bouwfysica en wat valt er onder bouwfysica?

Bouwfysica heeft te maken met alle fysische aspecten die verbonden zijn aan het verblijven in een gebouwde omgeving. Hieronder vallen onder andere de fysische aspecten van de gebouwde ruimte zelf zoals de constructie van het gebouw. Ook de installaties die in het gebouw zijn aangebracht hebben invloed op de bouwfysica. De fysica van een gebouw heeft in belangrijke mate te maken met de perceptie van de zintuigen van de bewoners of gebruikers van het gebouw. De zintuigen van mensen zijn gericht op het waarnemen van geluid, warmte, kou,  licht, tocht en vocht.

Bouwfysica heeft als doelstelling het bevorderen van de comfortaspecten van een gebouw zonder dat daardoor het gebruik van de voorzieningen van het gebouw worden belemmerd. Voor de gezondheid van de gebruikers van een gebouw is het belangrijk dat het gebouw voldoende wordt verwarmd. Daarnaast moet ook tocht worden vermeden terwijl er ook voortdurend frisse lucht het gebouw ingebracht moet worden. dit gebeurd doormiddel van ventilatie. Hiervoor kunnen verschillende ventilatiesystemen worden gebruikt waaronder mechanische ventilatie. Doormiddel van mechanische ventilatie hoopt men te voorkomen dat veel warmte van het gebouw verloren gaat. Bouwfysica heeft daardoor ook te maken met de energiezuinigheid van een woning.

In de zomer moet een gebouw niet te warm worden. Een woning kan bijvoorbeeld worden gekoeld met een airco-installatie. Deze installaties moeten echter zo weinig mogelijk geluid produceren om geluidshinder te voorkomen. Geluid is namelijk ook een aspect van bouwfysica. Hierbij wordt aandacht besteed aan het weren van hinderlijke geluiden die buiten het gebouw aanwezig kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld verkeersgeluiden. Ook wordt aandacht besteed aan het dempen van geluiden van installaties in het gebouw zelf.

Verlichtingsystemen zorgen er voor dat in een gebouw voldoende licht aanwezig is om prettig te kunnen werken of verblijven. Deze verlichting systemen moeten zo goed mogelijk natuurlijk licht nabootsen en daarbij niet te veel energie verbruiken. Voldoende raampartijen in een gebouw zorgen er voor dat er altijd natuurlijk daglicht aanwezig is. Dit is zeer belangrijk voor het welzijn van de gebruikers van het gebouw.

Bouwfysica een afstemming tussen welzijn en prestaties
In de tekst hierboven is duidelijk geworden dat bouwfysica gaat om het afstemmen van verschillende belangen. Aan de ene kan wil men streven naar een zo behaaglijk mogelijk woonklimaat of leefklimaat. Dit wordt ook wel het binnenmilieu genoemd. Aan de andere kant moet ook aandacht worden besteed aan de kwaliteit van het gebouw zelf en de constructies waaruit deze bestaat. Bij het ontwerpen van een gebouw moeten en de bijbehorende installaties moeten ook de kosten niet uit het oog verdwijnen. Niet alleen de bouwkosten zijn belangrijk, ook de energiekosten spelen een grote rol. De eisen aan de energiezuinigheid van gebouwen worden jaarlijks strenger. Hier moet men met bouwfysica rekening mee houden.

Domotica
Tegenwoordig worden in woningen speciale automatiseringssystemen toegepast om de kwaliteit en behaaglijkheid van wonen te bevorderen. Domotica bestaat uit het Latijnse woord ‘domus’ dat vertaald kan worden met ‘huis’. Het tweede woord ‘tica’ maakt duidelijk dat het om een technisch vakgebied gaat. Doormiddel van domotica kan een woning worden voorzien van verschillende automatiseringssystemen en elektronica die aan elkaar verbonden zijn. Domotica kan worden gebruikt om verwarmingssystemen in te regelen om op het juiste moment de gewenste temperatuur te krijgen. Dit kan bijvoorbeeld overdag zijn wanneer de bewoners thuis zijn, terwijl ’s avonds de temperatuur daalt zodat energiekosten bespaard worden. Domotica is verbonden aan installatietechniek, elektrotechniek en andere gebouw gebonden installaties ten behoeve van het woongenot. Daarom hoort domotica ook bij bouwfysica.

Wat is bouwkunde en wat kun je met de opleiding bouwkunde?

Bouwkunde is een term die onlosmakelijk is verbonden met de bouw. Voor het bouwen van woningen, utiliteit en andere grote gebouwen is kennis nodig. Bouwkunde is alle kennis die verbonden is aan bouwen. Wanneer we bouwkunde zouden moeten definiëren ziet de definitie er als volgt uit: Bouwkunde is de overkoepelende term voor alle techniek en kennis die verbonden zijn aan het bouwen van woningen, utiliteit en andere gebouwen. Bouwkunde is een verzamelnaam voor verschillende technieken die op de bouw toegepast worden. De term bouwkunde komt ook voor bij bouwkundige adviesbureaus of bij een bouwkundige keuring. Daarnaast wordt het woord bouwkunde voor verschillende opleidingen gebruikt. Diverse hogere beroepsopleidingen HBO zijn gericht op bouwkunde. Hieronder is beschreven wat op een opleiding bouwkunde geleerd kan worden.Daaronder is een alinea weergegeven over de mogelijkheden die iemand heeft met een afgeronde opleiding bouwkunde in de bouw.

Wat leer je op een opleiding bouwkunde?
Tijdens een opleiding bouwkunde leren studenten technische tekeningen maken van woningen, utiliteit en andere gebouwen. Daarnaast leren ze ook hoe deze tekeningen gelezen kunnen worden. Op de bouw worden verschillende bouwsystemen toegepast. Tijdens de opleiding bouwkunde wordt aandacht besteed aan de verschillen tussen deze bouwsystemen en de voor en nadelen die horen bij bepaalde bouwsystemen. Bouwkundigen moeten goed weten welk bouwsysteem geschikt is voor de bouw van een bepaald object. Hierin moeten zorgvuldige afwegingen worden gemaakt. Wanneer verkeerde bouwsystemen worden toegepast kan dat grote gevolgen hebben tijdens de bouw of bij de ingebruikname van het gebouw wanneer het eenmaal is opgeleverd. Niet alleen het bouwsysteem is belangrijk, de materialen en constructies hebben ook enorme invloed op de kwaliteit van het gebouw. De opleiding bouwkunde besteed daarom ook aandacht aan materialen en constructie. Bij constructieleer gaat het voor een groot deel om het maken van duurzame vakkundige verbindingen tussen materialen. Ook bouwfysica komt aan de orde en het samenwerken tussen de verschillende betrokken partijen op de bouw. Op een bouwproject werken vaak verschillende onderaannemers met elkaar samen. Een goed overleg tussen al deze partijen is van groot belang voor het tijdig en succesvol afronden van het bouwproject. Een bouwkundige heeft een belangrijke rol in dit overleg. De opleiding bouwkunde is op HBO niveau maar kan ook op universitair niveau worden gevolgd. Met het afronden van een opleiding bouwkunde beschikt de afgestudeerde over een brede kennis over de bouw en alle aspecten die daarbij aan de orde komen. Er zijn verschillende beroepen die iemand kan uitoefenen met de opleiding bouwkunde.

Wat kun je met de opleiding bouwkunde?
Met de opleiding bouwkunde kan een afgestudeerde verschillende beroepen uitoefenen die zijn verbonden met de bouw. De keuze van het beroep is afhankelijk van de vaardigheden en competenties van de werkzoekende. Natuurlijk zijn ook de ontwikkelingen in de markt van invloed op de functies die beschikbaar komen in de bouw. De bouw is sterk verbonden aan de economische ontwikkelingen van een land. Wanneer het economische goed gaat met een land wordt vaak meer geïnvesteerd in de bouw van woningen en utiliteit. Andersom komt echter ook voor. Voordat iemand start met de opleiding bouwkunde moet hij of zij goed bewust zijn van deze ontwikkelingen.

Bouwkunde is een geschikte opleiding voor mensen die aan de slag willen bij een architectenbureau of bij een aannemer. Een bouwkundige kan daar worden ingezet als tekenaar of werkvoorbereider. Ook de rol van een projectontwikkelaar zou een ervaren bouwkundige kunnen uitoefenen. Daarnaast zijn er functies zoals bouwkundig inspecteur of bouwfysisch adviseur. Verschillende adviesbureaus die zijn verbonden aan de bouw hebben mensen in dienst met een bouwkundige achtergrond. Ook bij de gemeenten werken mensen met een bouwkundige achtergrond voor het beoordelen en opstellen van bestemmingsplannen en bouwplannen van de lokale bevolking en bedrijven. Zowel in de profitsector als de non-profitsector werken bouwkundigen.