Autobranche groeit in 2015 verder

Het gaat steeds beter met de autobranche. De afgelopen drie jaar was er nog sprake van een krimp in deze sector maar 2015 lijkt het jaar van de omkeer. In het eerste kwartaal van 2015 was er sprake van een omzetstijging van ongeveer vier procent. In het tweede kwartaal van dit jaar steeg het aantal verkopen met ongeveer zes procent. De groei in de autobranche is door het Centraal Bureau voor de Statistiek in verschillende branchetakken onderverdeeld. Hierdoor wordt nog beter inzichtelijk gemaakt welke specifieke branchetak van de autobranche het goed deed ten opzichte van de rest.

Verkoop bedrijfswagens
Uit het onderzoek van het CBS kwam naar voren dat met name in de sector bedrijfswagens een sterke groei in de verkoop plaatsvond in het eerste half jaar van 2015. Vooral in de maanden april , mei en juni nam de verkoop van bedrijfswagens enorm toe, met meer dan achttien procent. In totaal nam de verkoop in die periode toe met 19.000 bedrijfswagens.  Het CBS spreekt van een gemiddelde groei van veertien procent voor deze branchetak over de eerste twee kwartalen.

Verkoop van motoren
Verkopers van motoren zagen hun omzet met ruim tien procent toenemen. Er werden in de periode tussen begin april tot en met eind juni ongeveer 4.250 motoren verkocht. Door de gunstige omzetontwikkeling is het vertrouwen van ondernemers in deze branche toegenomen tot een zeer hoog niveau. Men heeft het over het hoogste niveau sinds 2011. Ten opzichte van het recordjaar 2007 loopt de omzet in autobranche nog ongeveer twintig procent achter.

Verkoop van personenauto’s
Ook de verkoop van personenauto’s nam toe. Het tweede kwartaal van 2015 was voor deze sector het beste kwartaal sinds 2011. In deze periode steeg de omzet met drie procent. In het eerste kwartaal van 2015 was er nog sprake van een omzetgroei van één procent. In het tweede kwartaal van 2015 werden 92.000 nieuwe auto’s verkocht in Nederland. Dit is wel iets minder dan een jaar geleden.

Reactie van Technisch Werken
De autosector groeit langzaam maar zeker. Het feit dat er met name bedrijfsbusjes en andere bedrijfswagens worden verkocht geeft aan dat bedrijven weer durven te investeren. Dat is een zeer gunstige ontwikkeling. Als bedrijven investeren in middelen verwachten ze meer productie en werk. Dit is weer gunstig voor de werkgelegenheid in Nederland.

Wat is een vonkinductor of Ruhmkorff-inductor en wat is de werking daarvan?

Een vonkinductor of Ruhmkorff-inductor wordt gebruikt voor het opwekken van hoogspanning. Deze hoogspanningstransformator wordt gebruikt voor het opwekken van een elektrische spanning van 100.000 Volt of meer. Deze spanning wordt opgewekt uit een gelijkstroombron doormiddel van inductie. In het verleden werd een vonkinductor gebruikt als voeding voor bijvoorbeeld geissler- en crookesbuizen. Daarnaast werd een vonkinductor ook gebruikt voor het uitzenden van radiogolven en het opwekken van röntgenstraling.

Toepassing van de vonkinductor
Tegenwoordig wordt er minder gebruik gemaakt van vonkinductors voor het opwekken van hoogspanning. In plaats daarvan maakt men in toenemende mate gebruik van een transformator met hoogspanningsgelijkrichters. Varianten van de vonkinductor worden nog wel toegepast. Een voorbeeld hiervan is de bobine die wordt gebruikt bij benzinemotoren. Deze bobine is gebaseerd op de vonkinductor. Een bobine wordt gebruikt om hoogspanning op te wekken, deze hoogspanning is nodig om de bougie een vonk te laten maken. Met de vonk van de bougie wordt het brandstofmengsel in de cilinder tot ontbranding gebracht zodat druk ontstaat. De bobine is slechts één voorbeeld van een vonkinductor er worden tegenwoordig ook vonkinductors gebruikt met lagere uitgangsspanningen. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt als voeding voor schrikdraad.

Wat is het principe van een vonkinductor?
Een vonkinductor bestaat uit 2 spoelen. Deze spoelen hebben een cilindrische vorm en zijn om een ijzerkern heen gewikkeld. Deze ijzerkern heeft de vorm van een staaf. De twee spoelen zijn gemaakt van elektrolytisch koper. De spoelen kunnen worden ingedeeld in een primaire spoel en een secundaire spoel. Door de primaire spoel loopt een gelijkstroom door de draden van de wikkelingen. Deze gelijkstroom wordt onderbroken door een zelfstandige onderbreker die ook wel de ‘hamer van Wagner’ wordt genoemd. Dit onderbreken gebeurd continu en zorgt er voor dat er in de secundaire spoel een zeer hoge wisselspanning geïnduceerd wordt. Deze hoge wisselspanning heeft een sterk asymmetrische vorm. De spanning die hierbij wordt opgewekt is zo hoog dat er een vonk ontstaat. Deze vonk is een elektrische ontlading die tussen de secundaire aansluitklemmen ontstaat. Bij een bobine van een verbrandingsmotor wordt de bobine gebruikt om voldoende hoogspanning te leveren voor de bougie die de vonk maakt.

Wat is een bobine en waar wordt deze voor gebruikt?

Een bobine is een transformator die wordt gebruikt in het ontstekingssysteem van verbrandingsmotoren. Het woord bobine is ontleend uit het Frans, in het Frans betekend dit woord spoel of klos. In Vlaanderen wordt een bobine ook wel een bobijn genoemd. Voor het ontsteken van de brandstof in de verbrandingsmotor genereerd de bougie een vonk. De bobine levert de spanning die daarvoor nodig is. Dit is een hoogspanning (tot 40 kV) en wordt dus gebruikt als voeding voor de bougie. Een bobine zet de laagspanning van het elektrische systeem om in een hoogspanning die nodig is voor een ontsteking. Oude auto’s hebben meestal één bobine. Modernere auto’s bevatten meestal een bobineblok met meerdere bobines.

Hoe ziet een bobine er uit?
Een conventionele bobine bevat twee spoelen die zijn gemaakt van geëmailleerd koperdraad deze zijn gewikkeld om een gelamelleerde weekijzeren kern. De ene spoel wordt ook wel de primaire spoel genoemd en is de laagspanningsspoel. De laagspanningsspoel heeft weinig windingen van dikke draad. De tweede spoel wordt de secundaire spoel genoemd. Dit is de hoogspanningsspoel en deze heeft veel windingen die zijn gemaakt van dunne draad. Deze twee spoelen vormen samen de transformator. De wikkelingen in de spoelen worden van elkaar gescheiden door laagjes isolerend papier.

Hoe werkt een bobine?
Zoals hierboven gelezen kan worden bestaat een bobine uit een laagspanningskant en een hoogspanningskant. De laagspanningskant van de bobine voorzien van een gelijkspanning van +12 volt vanaf het contactslot. Oudere motorvoertuigen hebben aan de laagspanningskant een gelijkspanning van 6 Volt. Een bobine werkt als volgt:

 • De onderbreker of contactpunten in de stroomverdeler worden onderbroken.
 • Hierdoor wordt de gelijkstroomkring van de primaire wikkeling naar massa onderbroken.
 • Dit zorgt er voor dat in de secundaire spoel van de bobine een hoge inductiespanning wordt opgewekt. Deze spanning is een hoogspanning tussen 15.000-25.000 Volt.
 • Via een verdeler wordt de hoogspanning naar de juiste bougie geleid.
 • De bougie kan door de hoogspanning een vonk maken.
 • De vonk van de bougie ontsteekt het brandstofmengsel in de cilinder.
 • Door de ontbranding van het mengsel ontstaat een soort explosie die de zuiger naar beneden drukt.
 • De zuiger brengt de krukas in beweging.

Bobine vervangen?
De meeste onderdelen van een auto zijn aan slijtage onderhevig. Een bobine is daar geen uitzondering op. De bobine moet op een gegeven moment vervangen worden. Hiervoor is echter geen vaste termijn of een vast aantal kilometers dan het voertuig gereden moet hebben. Een kapotte bobine kan men herkennen aan het vermogen verlies. Ook kan een voertuig met een kapotte bobine gaan schudden.

Wat is een roetmeting en viergasmeting tijdens een APK?

De Algemene Periodieke Keuring voor voertuigen is in Nederland vooral bekend als afkorting APK. Deze keuring is vanuit Europa als verplichting opgelegd. De verplichte APK moet de verkeersveiligheid bevorderen en daarnaast moeten de voertuigen doormiddel van deze keuring gecontroleerd worden op een aantal milieutechnische aspecten.

De APK wordt gedaan door een keuringsbedrijf dat door de RDW erkend is. Deze bedrijven hebben een bord met daarop RDW erkend. De eisen aan auto’s worden steeds strenger. Dit heeft onder andere te maken met de strengere eisen die worden gesteld aan de verkeersveiligheid. Ook het milieu is wereldwijd een belangrijk aandachtspunt.

De CO2 uitstoot van auto’s moet zoveel mogelijk worden beperkt. Daarom worden ook de milieueisen die aan de orde komen bij de APK steeds strenger. Hierbij wordt onder andere aandacht besteed aan de roetmeting en de viergasmeting. Daarover is hieronder in twee alinea’s informatie weergegeven.

Wat is de roetmeting?
De roetmeting is sinds 1 januari 1997 ingevoerd. Deze meting wordt gedaan bij auto’s die een dieselmotor hebben en daarnaast een bouwjaar hebben van 1980 of later. Tijdens de roetmeting wordt door een APK-keurmeester de hoeveelheid roet gecontroleerd die een auto uitstoot. Hierbij wordt de motor van de auto aangezet en laat men de motor eerst onbelast draaien en vervolgens volgas. Tijdens de roetmeting meet men optisch de hoeveelheid roet die wordt uitgestoten. De roetmeting duurt maar een paar seconden. Desondanks moet de roetmeting wel goed worden uitgevoerd. Er zijn motoren die een Comprexlader bevatten deze motoren zijn uitgesloten van de roetmeting.

Veel auto’s hebben tegenwoordig een OBD. Deze afkorting staat voor On-Board Diagnostics. Dit is een systeem in de auto-elektronica en vormt het voertuigmanagementsysteem van de auto. Daarnaast vormen de On-Board Diagnostics een interface die gebruikt kan worden voor het uitlezen van verschillende technische aspecten van het voertuig. De OBD is ingevoerd in de jaren tachtig. De hoeveelheid informatie die in een OBD kan worden opgevraagd is sinds de invoering toegenomen. De nieuwste variant van OBD is OBD II. Een roetmeting hoeft niet te worden uitgevoerd wanneer een OBD de hoeveelheid roetuitstoot aangeeft. Als een OBD echter een foutmelding heeft moet de roetmeting alsnog worden gedaan.

Wat is een viergasmeting?
Auto’s met een bouwjaar van 1993 of later die zijn uitgerust met een benzinemotor of LPG-motor met een ‘geregelde’ katalysator moeten sinds 1 januari 1998 een zogenoemde viergasmeting ondergaan tijdens de APK. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een viergastester. Met behulp van dit instrument wordt door de APK keurmeester gecontroleerd of de uitlaatgassen niet de wettelijk vastgestelde percentages overschrijden. Als de viergastester aangeeft dat de percentages van bepaalde gassen worden overschreden kan de oorzaak daarvan liggen in een defecte katalysator. De katalysator van een voertuig zet namelijk de meeste schadelijke stoffen om die door de motor worden uitgestoten.

Met de viergasmeting worden vier verschillende gassen die uit de uitlaat komen gemeten. Dit zijn de gassen:

 • Koolmonoxide, dit wordt aangegeven met CO
 • Kooldioxide, dit wordt aangegeven met CO2
 • Koolwaterstoffen, dit wordt aangegeven met HC
 • Zuurstof, dit wordt aangegeven met O2

Door deze gassen te meten kan de APK keurmeester tevens controleren of de werking van de  lambdasonde, de katalysator en het regelsysteem goed is. In de huidige eisen voor de APK is een maximaal toelaatbaar CO2-gehalte vastgelegd dat gemeten wordt in het uitlaatgas. Dit CO2 gehalte wordt gemeten achter de katalysator. Daarnaast heeft men het bij de APK ook over een lambdawaarde. De lambdawaarde kan worden gepaald door het meten van meerdere uitlaatgascomponenten. Daarom is de APK keurmeester verplicht om een 4-gastester te gebruiken.

Waaruit bestaat een APK oftewel een Algemene Periodieke Keuring?

APK staat voor Algemene Periodieke Keuring. Deze keuring is in Europa verplicht voor auto’s. De APK is bedoelt om de verkeersveiligheid te bevorderen en het milieu te beschermen. Er wordt onderheid gemaakt tussen een APK voor lichte voertuigen en een APK voor zware voertuigen. Een APK is een keuring die moet worden uitgevoerd door een erkend APK-bedrijf. Deze erkenning wordt gedaan door de RDW.

RDW
De afkorting RDW staat voor RijksDienst voor het Wegverkeer. Deze instantie is een zelfstandig bestuursorgaan welke onder andere verantwoordelijk is voor het toezicht en het controleren van de technische deugdelijkheid van gemotoriseerde voertuigen. Deze controle wordt onder andere gedaan doormiddel van de APK.

RDW erkend
Autobedrijven die in Nederland een APK mogen uitvoeren hebben een erkenningsschild met daarop ‘RDW erkend’. Daarnaast staat er een sticker op het bord met de tekst ‘APK lichte voertuigen’ of ‘APK zware voertuigen’.  Hierdoor weet een automobilist dat een bedrijf door de RDW erkend is om een APK uit te voeren.

Wat is het doel van een APK?
Het belangrijkste doel van de APK is het controleren of de auto technisch in orde is en dat de bestuurder met de auto veilig kan rijden zonder zichzelf en andere weggebruikers in gevaar te brengen. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan milieuaspecten. Een auto moet niet onnodig vervuilend zijn en het lekken van olie en andere schadelijke stoffen zoals koelvloeistoffen moet zoveel mogelijk worden voorkomen.

Ondanks de doelstelling en de frequentie van een APK blijft deze keuring slechts een momentopname. Een APK is daardoor geen garantie dat het voertuig ook daadwerkelijk een jaar lang technisch in orde blijft. Daar zijn namelijk verschillende factoren van afhankelijk. Verder is een APK voor de auto eigenaar geen reden om de auto niet te onderhouden. Ook na het verstrekken van een nieuw positief APK keuringsrapport zal de auto goed onderhouden moeten worden en zal onder andere de bandenspanning, de koelvloeistof en het oliepeil regelmatig door de bestuurder moeten worden gecontroleerd.

Waar wordt op gelet tijdens een APK?
De APK wordt gedaan door een APK keurmeester. Dit is een automonteur of een autotechnicus die een opleiding heeft gevolgd voor het uitvoeren van algemene periodieke keuringen aan voertuigen. Een APK keurmeester is bevoegd om deze keuringen uit te voeren. Deze keurmeesters werken bij een RDW erkend bedrijf. Tijdens de APK wordt op een aantal aspecten gelet.

Verkeersveiligheid
Allereerst let men op de verkeersveiligheid. Tijdens dit onderdeel van de APK wordt gelet op de volgende technische aspecten van het voertuig:

 • Remmen
 • Wielophanging
 • Schokdempers
 • Banden
 • Stuurinrichting
 • Verlichting
 • Carrosserie

Milieu
Naast verkeersveiligheid is ook het milieu een belangrijk aspect. Tijdens dit onderdeel van de keuring wordt gekeken of de auto niet onnodig milieubelastend is. Hierbij komen de volgende keuringsonderdelen aan de orde:

 • Uitlaatgassen
 • Roetmeting  bij dieselmotoren.
 • Viergasmeting bij benzinemotoren

Voertuig
Tijdens de APK wordt naast de verkeersveiligheid en de milieutechnische staat van de auto ook gekeken naar de algemene aspecten met betrekking tot het voertuig. Hierbij wordt onder andere gekeken naar het voertuigidentificatienummer en het kentekenbewijs deel I. Ook de gebruikte brandstof wordt beoordeeld. Een voertuig moet over de juiste kentekenplaten beschikken.

Apk-keuring is afhankelijk van de brandstof en het bouwjaar van de auto

De Algemene Periodieke Keuring is in Nederland ook wel bekend onder de afkorting APK. Deze keuring is gebaseerd op de Europese wetgeving. In deze Europese wetgeving is bepaald dat de verkeersveiligheid moet worden bevorderd en het milieu moet worden beschermd door auto’s verplicht te laten keuren. Deze verplichte autokeuring is afhankelijk van het bouwjaar van de auto en het type brandstof dat wordt gebruikt.

Benzine
Nieuwe auto’s die benzine als brandstof gebruiken moeten vier jaar na de ingebruikname van de auto hun eerste Apk-keuring hebben. Vervolgens zal de auto twee keer gekeurd moeten worden om de twee jaar. Nadat die periode van vier jaar is verstreken zal de auto ieder jaar opnieuw een Apk-keuring moeten krijgen.

Diesel of Lpg
Een nieuwe auto die diesel of lpg gebruikt als brandstof heeft een andere keuringscyclus dan een auto die op benzine rijd. Een auto die diesel of lpg gebruikt moet drie jaar na de ingebruikname worden gekeurd. Daarna moeten deze auto’s ieder jaar op nieuw worden gekeurd.

Oudere auto’s
Auto’s die ouder zijn dan 30 jaar hoeven veel minder vaak te worden gekeurd. Deze auto’s moeten om de twee jaar Apk te worden gekeurd. Auto’s die voor 1960 zijn gefabriceerd hoeven zelfs helemaal niet Apk gekeurd te worden.

Auto ter keuring aanbieden
Twee maanden vóór de einddatum van de laatste Apk-keuring mag de auto ter keuring worden aangeboden bij een erkend Apk-keuringsbedrijf. Als de auto goedgekeurd wordt, zal de oude Apk-datum worden verlengd. De einddatum of afloopdatum van de Apk mag niet worden overschreden. Deze datum is vermeld in het rapport over de Apk-keuring. Dit is het Apk-keuringsrapport. Zonder geldige APK mag men een auto niet besturen. Men mag dan hooguit met de auto via de kortste weg rijden naar het APK-station rijden dat het dichtste bij de woning in de buurt is.

Wat is een distributieriem en wanneer moet deze worden vervangen?

Bovenstaande vraag wordt regelmatig gesteld door autogebruikers aan automonteurs. De distributieriem is een belangrijk onderdeel van de auto hoewel deze riem niet direct zichtbaar is. De explosieve kracht van de verbranding van brandstof zorgt er voor dat de cilinders van de motor met kracht naar benden worden gedrukt. De cilinders zijn met een stang bevestiging aan een krukas. Door de op een neergaande beweging van de cilinders wordt de krukas in beweging gebracht. De krukas drijft de bovenliggende nokkenas aan doormiddel van de distributieriem. Door de distributieriem gaat de nokkenas draaien. Deze nokkenas opent de in- en uitlaatkleppen. Deze kleppen zorgen er voor dat er lucht, of een combinatie van lucht en een brandstofmengsel, wordt aangevoerd en dat uitlaatgas wordt afgevoerd.

Hoe ziet de distributieriem er uit?
Een distributieriem is gemaakt van rubber en heeft een zwarte kleur. Dit komt doordat bij de vervaardiging van rubber roet wordt toegevoegd. Om te voorkomen dat de distributieriem doorslipt heeft men de riem voorzien van ‘tanden’. De tanden van de distributieriem vallen in de tandwielen van de nokkenas en de krukas. Hierdoor kan de overbrenging tussen de krukas en de nokkenas in principe zonder doorslippen plaatsvinden. Dit is van groot belang omdat de nokkenas de kleppen exact op het juiste moment moet openen anders functioneert de motor niet goed.

Wanneer moet de distributieriem worden vervangen?
Over het algemeen hoeft een distributieriem niet vaak vervangen te worden. Dit gebeurd meestal bij een bepaalde kilometerstand. Dit is ongeveer 120.000 kilometer of 150.000 kilometer. Het vervangen van een distributieriem gebeurd in de meeste gevallen preventief. Dit houdt in dat de distributieriem wordt vervangen om te voorkomen dat de riem zo ver is versleten dat deze kan breken. Meestal is in het instructieboekje of het onderhoudsschema van de auto beschreven wanneer de distributieriem moet worden vervangen.

Soms acht een garage het noodzakelijk om de distributieriem eerder te vervangen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een auto lange tijd niet wordt gebruikt. Dit zorgt er voor dat de distributieriem uitdroogt. Een uitgedroogde distributieriem zal sneller slijten en doorslippen. Auto’s die veel korte afstanden rijden zoals bijvoorbeeld in de stad hebben ook te maken met meer slijtage van de distributieriem. In deze gevallen kan de distributieriem eerder aan vervanging toe zijn dan het aantal kilometers op de kilometerteller zou doen vermoeden.

Wat kost vervangen van een distributieriem?
Een distributieriem is een precisieonderdeel van een auto. Het is belangrijk dat dit onderdeel goed gemonteerd is in de auto en dat het onderdeel lang mee gaat. Daarom moet gebruik worden gemaakt van een goede riem en dient men geen goedkope riem in een auto te monteren. De prijs van een distributieriem begint bij vijftig euro. De prijs van de distributieriem zijn echter niet de enige kosten. Het gaat met name om de montagekosten. Een automonteur is ongeveer twee tot drie uur bezig met het vervangen van de distributieriem. Deze uren dienen uiteraard betaald te worden. Hierdoor is het vervangen van de distributieriem kostbaar. De gevolgen van het doorslippen van een riem zijn echter nog veel kostbaarder. Daarom is het altijd verstandig om een distributieriem tijdig te vervangen.

Sommige auto’s hebben echter geen distributieriem maar een distributieketting. Deze ketting is veel beter bestand tegen slijtage dan een distributieriem die van rubber is gemaakt. De distributieketting is daardoor onderhoudsarmer. Een distributieketting is echter van staal gemaakt en staal zal op den duur ook slijten. Ook een distributieketting zal daarom gecontroleerd moeten worden op slijtage.

Minister van Infrastructuur verwacht binnen 20 jaar zelfrijdende auto’s

Nissan verwacht in 2020 de eerste zelfrijdende auto’s op de markt te brengen. Dit is een opmerkelijk streven. Er zijn meer bedrijven en instanties die bezig zijn met de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s. Zo zijn in Nederland onder andere de TNO en de TU Delft druk bezig met de ontwikkeling en optimalisering van zelfsturende auto’s. Minister Melanie Schultz (Infrastructuur) reed dinsdag 12 november 2013 met de TU Delft, de TNO en de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) mee in een speciaal ontwikkelde zelfsturende auto. Volgens haar zullen binnen twintig jaar alle auto’s op de wegen van Nederland zelfrijdend zijn.

In een interview met NU.nl gaf minister Schultz aan dat de eisen die worden gesteld aan voertuigen steeds hoger komen te liggen. Hierbij trok ze de vergelijking op het gebied van veiligheid en milieu. Wanneer zelfsturende auto’s veiliger zijn dan auto’s die niet zelfsturend zijn, zullen ze in de toekomst zelfsturende auto’s moeten worden ingevoerd volgens Schultz.

Prof. dr. ir. Bart van Arem is betrokken bij het project vanuit de TU Delft. Hij geeft aan dat een zelfrijdende auto’s net zo werken als mensen. Een mens heeft ogen en een auto maakt gebruik van sensoren, radars en camera’s. Een zelfrijdende auto heeft geen oren maar maakt gebruik van communicatiesystemen. De computers van auto’s die zelfsturend zijn vormen als het ware het brein van de auto volgens Arem.

Bart van Arem is enthousiast over het project. Zelfrijdende auto’s zijn niet meer alleen science fiction het wordt volgens hem realiteit. Verschillende autofabrikanten willen vanaf 2020 auto’s op de markt brengen die zelfsturend zijn. Volgens Arem is er veel interesse in de industrie. Daarnaast zijn er verschillende onderzoeksprogramma’s in beweging gezet. Volgens hem kan het allemaal heel snel gaan.

Reactie Technisch Werken
De ontwikkelingen in de auto-industrie verlopen zeer snel. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat veel landen en autofabrikanten tegelijkertijd bezig zijn met de optimalisering van bestaande technologieën. Daarnaast worden ook nieuwe technologieën ontwikkelt.  Verschillende auto’s zijn al uitgerust met een parkeerhulp of een file-assistent. Deze technieken worden voortdurend geoptimaliseerd.

De verwachting van minister Melanie Schultz dat binnen twintig jaar alle auto’s in Nederland zelfstandig zullen rijden is wel erg ambitieus. Er zijn een hoop mensen die moeten wennen aan de gedachte dat een auto meer taken van de bestuurder overneemt. Niet iedereen heeft zoveel vertrouwen in de techniek. Daarnaast speelt ook de veiligheid een rol. Auto’s kunnen doormiddel van apparatuur snel anticiperen op noodsituaties, er blijven echter situaties waarin menselijk handelen noodzakelijk blijft. Wanneer een auto met veel technische systemen is uitgerust kunnen bestuurders ‘lui’ worden en daardoor niet meer snel en accuraat handelen wanneer de situatie dat vereist.

Een auto die uitgerust is met verschillende technologische hoogstandjes kan mensen een veilig gevoel geven. Het is echter ook mogelijk dat deze systemen defect raken. Hierdoor kunnen alsnog ongelukken ontstaan. Veel systemen werken doormiddel van elektronica en software. Deze systemen zijn storingsgevoelig. Mensen moeten de systemen goed kunnen vertrouwen. Wanneer auto’s door fabrikanten worden teruggeroepen vanwege defecten zullen veel mensen sceptisch zijn over zelfsturende auto’s. De invoering van deze auto’s moet zeer zorgvuldig gebeuren.

Zelfrijdende auto’s in 2020 mogelijk?

Vrijdag 8 november 2013 bracht autofabrikant opmerkelijk nieuws naar buiten. De autofabrikant heeft zich tot doelstelling gesteld om in 2020 de eerste autofabrikant te zijn die zelfrijdende auto’s verkoopt op de automarkt. Aan het einde van de maand november toont Nissan een aantal conceptauto’s. Dit gebeurt tijdens de Tokyo Motorshow.

De doelstellingen die Nissan zichzelf oplegt zijn hoog. Vanaf 2020 moeten meerdere auto’s van de autofabrikant over de nieuwste technologie beschikken waarmee auto’s zelfstandig kunnen rijden. Binnen twee autogeneraties moet de gehele modellenreeks van de autofabrikant over deze technologie beschikken.

Naast deze technologische ambities streeft de autofabrikant er ook naar om de prijzen ‘realistisch’ te houden. Een gemiddelde consument moet in staat zijn om de auto’s met de nieuwe technologie aan te schaffen. Desondanks zal het volgens de autofabrikant nog een behoorlijke tijd duren voordat de nieuwe technologie over de hele wereld verspreid is.

De technologie van zelfrijdende auto’s zorgt niet alleen voor een technische uitdaging. Er zijn veel ethische aspecten waar rekening mee moet worden gehouden. Wanneer auto’s zelfstandig kunnen rijden is het de vraag wie verantwoordelijk is wanneer er ongelukken gebeuren op de weg.

Reactie Technisch Werken
De ontwikkelingen op auto gebied bereiken hun toppunt wanneer auto’s voorgeprogrammeerd een route kunnen rijden. Dit klinkt natuurlijk ideaal maar er zijn verschillende aspecten waar rekening mee moet worden gehouden. Auto’s zijn machines en kunnen vaak niet zonder menselijke bestuurder, ook niet wanneer een auto beschikt over speciale technologie die er voor zorgt dat de auto zelfbesturend is. Er kunnen noodsituaties ontstaan die snel menselijk handelen noodzakelijk maken. Hierbij kan gedacht worden aan plotseling overstekende kinderen of fietsers. Het is zeer complex om ook voor die noodsituaties systemen te ontwikkelingen die er voor zorgen dat de boordcomputer de gevaren op de weg op de juiste waarde schat.

Een systeem aan boord van een auto die er voor zorgt dat de bestuurder minder alert hoeft te zijn kan er ook voor zorgen dat bestuurders minder aandacht hebben bij de weg en de verkeerssituaties. Wanneer er dan alsnog een noodsituatie ontstaat kunnen bestuurders moeilijk snel en effectief omschakelen en handelend optreden. Dit is een beetje te vergelijken met de navigatieapparatuur van auto’s. Wanneer deze apparatuur veelvuldig wordt gebruikt leren mensen niet meer zelf hun weg te vinden in het wegennetwerk. Hierdoor raken ze afhankelijk van navigatie. Dit kan ook zo zijn bij zelfrijdende auto’s. Rijden op de ‘automatische piloot’ is niet alleen een voordeel. Mensen worden nog meer afhankelijk van hun machines en voertuigen.

Autoverkoop stijgt?

In 2013 zijn meer auto’s verkocht dan in 2012. Dit blijkt uit een rapport dat vrijdag 1 november 2013 is gepubliceerd door de BOVAG en de RAI Vereniging. De twee brancheverenigingen gaven informatie over de ontwikkelingen in de autoverkoop van Nederland. Hierbij vergeleken ze onder andere het aantal auto’s dat verkocht is in de maand oktober van het jaar 2013. Dit aantal vergeleken ze met het aantal auto’s dat in oktober 2012 is verkocht. De conclusie die uit deze verkoopcijfers kan worden getrokken is dat het aantal auto’s dat in de maand oktober in 2013 in totaal 37,4 procent is gestegen ten opzichte van het aantal auto’s dat is verkocht in oktober 2012.

Het aantal nieuwe auto’s dat de dealers in Nederland hebben verkocht in de maand oktober in 2013 is 36.784 stuks. In 2012 was het aantal personenauto’s dat verkocht was in de maand oktober bij dealers nog  26.775 stuks. De maand oktober in 2013 is door het aantal verkochte auto’s de eerste maand waarin de autoverkopen zijn gestegen ten opzichte van 2012. De stijging in de verkoop van de personenauto’s is niet direct verbonden aan een stijging van de koopkracht van consumenten of een verbeterd consumentenvertrouwen.

Fiscaal voordeel zuinige personenauto’s
Vooral de berichten over strengere fiscale regels voor zuinige auto’s die in 2014 moeten ingaan zorgt er voor dat veel mensen er voor kiezen om nog voor januari 2014 een auto aan te schaffen. Op dit moment zijn er nog relatief gunstige regels voor de aanschaf van auto’s die zuinig zijn. Veel mensen willen hiervan gebruik maken. Met name mensen die de auto in zakelijk verband gebruiken willen nog voor de strengere regels ingaan gebruik maken van de belastingvoordelen die verbonden zijn aan zuinige auto’s.

Hoewel in oktober 2013 het aantal auto’s dat verkocht is meer dan 37 procent is gestegen ten opzichte van vorig jaar is de groei vertekend. De autoverkoop was in 2012 buitengewoon slecht volgens een woordvoerder van de BOVAG.

Totale autoverkoop
De BOVAG en de RAI Vereniging verwachten dat in het gehele jaar 2013 in totaal 380.000 nieuwe personenauto’s verkocht zullen worden. Dit is een behoorlijk aantal. Toch is de autoverkoop met de verkoop van dit verwachte aantal altijd nog 120.000 personenauto’s minder dan in 2012. De verwachting over 2014 is volgens de BOVAG en de RAI Vereniging gunstig. In 2014 zou de autoverkoop volgens hen aantrekken. In totaal zouden dan 400.000 personenauto’s worden verkocht.

Reactie Technisch Werken
Wanneer het hele verhaal wordt verteld door de BOVAG en de RAI Vereniging wordt duidelijk dat de autoverkoop niet echt aan het stijgen is. Alleen een vergelijking met een buitengewoon slechte maand in 2012 laat geforceerd een stijging van het aantal verkochte personenauto’s zien. Het afschaffen van het fiscale voordeel op zuinige auto’s zorgt er voor dat veel mensen aan het einde van 2013 nog een auto kopen die ze anders misschien in 2014 hadden gekocht. Desondanks wordt voor 2014 een behoorlijke stijging van de autoverkoop verwacht. De verwachte stijging van de autoverkoop is wellicht gebaseerd op de gunstige ontwikkelingen in de economie. Toch moet van de verwachte stijging wel het aantal auto’s worden afgetrokken die nu vervroegd zijn aangeschaft om nog gebruik te kunnen maken van de gunstige fiscale regels met betrekking tot de aanschaf en het gebruik van zuinige auto’s.  De auto’s die door Europese autofabrikanten worden gebouwd worden in ieder geval zuiniger. Dit heeft te maken met de verplichtingen die in Europa zijn opgelegd op het gebied van CO2 uitstoot. Auto’s die zuiniger zijn in het gebruik van brandstof zijn vaak ook lichter waardoor ze goedkoper zijn in de wegenbelasting en ‘aan de pomp’. Misschien kan dat er voor zorgen dat in de toekomst ook vaker voor een zuiniger auto wordt gekozen, ook wanneer de gunstige belastingregels worden aangepast.

Autobranche boos over nieuwe afspraken begrotingsakkoord

Het kabinet heeft haar begrotingsplannen na overleg met de oppositie bijgesteld. Hoewel de nieuwe plannen in Nederland over het algemeen goed worden ontvangen is niet iedereen blij. De autobranche geeft aan dat de nieuwe begrotingsplannen van het kabinet in strijd zijn met afspraken die eerder zijn gemaakt over de autobelastingen. De RAI Vereniging, de Bovag en de VNA vinden dat de overheid zich onbetrouwbaar opstelt in deze situatie.

De lastenverlichtingen die zijn vastgelegd in het begrotingsakkoord dat de regeringspartijen VVD en PVDA met de oppositiepartijen D66, SGP en ChristenUnie hebben gesloten zorgt er voor dat het geld ergens anders vandaag gehaald moet worden. Hoger autobelastingen is het gevolg. De aanschafbelasting van auto’s, de BPM, gaat omhoog. Vanaf 2015 moet dat de regering 200 miljoen extra geld opleveren. Ook wordt de wegenbelasting ingevoerd voor zeer zuinige auto’s. Deze auto’s waren tot voor kort wegenbelastingvrij. Met de invoering van deze maatregel hoopt het kabinet 250 miljoen euro binnen te halen. De accijnsverhogingen op diesel en lpg gaan daarnaast ook door.