Wat is een skid en wat is skidbouw?

Een skid is een installatie voor de procestechniek/ procesindustrie. Hierbij is de installatie op een frame gemonteerd. Een skid is voor veel bedrijven in de procesindustrie een ideale oplossing omdat een complete installatie op een frame sneller kan worden geïnstalleerd dan alle losse componenten op de locatie zelf assembleren. Hierdoor heeft een productieproces minder lang onderbroken te worden. dit scheelt tijd en zorgt er voor dat het productieniveau zo goed mogelijk kan worden gehandhaafd.

Wat is een skid?
Een skid is een onderdeel van de procestechniek. Op het frame van de skid kunnen echter verschillende componenten worden gemonteerd. Dit kunnen bijvoorbeeld warmtewisselaars, pompen, tanks en onderdelen van leidingen zijn. Daarnaast is het ook mogelijk om op een frame een totale installatie te monteren met daarbij de meet- en regeltechniek. Hierdoor kan een skid een apparaat zijn maar ook een complete installatie.

Wat is skidbouw?
Skidbouw is het bouwen van skids. Er zijn verschillende bedrijven die skids bouwen. Dit zijn veelal gespecialiseerde bedrijven die ervaring hebben met hoogwaardige techniek. Een skid bestaat meestal uit een redelijk eenvoudig gedeelte en een complex gedeelte. Het frame is bijvoorbeeld eenvoudig. De frames worden meestal van roestvast staal gemaakt omdat dit materiaal een hoge weerstand heeft tegen corrosie. Voor de stevigheid kan een frame worden gelast. Een lasverbinding is een onuitneembare verbinding. Dit zorgt er voor dat het frame niet eenvoudig uitelkaar genomen kan worden en getransporteerd. Het is echter ook mogelijk om een uitneembare verbinding te gebruiken door bijvoorbeeld bouten en moeren toe te passen.

Het complexe deel van de skid is de daadwerkelijke installatie of procesonderdeel dat binnen het frame of op het frame wordt gemonteerd. Dit kunnen pompen zijn maar ook onderdelen van leidingen en tanks. Hierbij kan sprake zijn van verschillende lasverbindingen maar ook van flensverbindingen. Leidingen en apparaten kunnen verschillende vormen hebben en daarnaast kunnen er verschillende eisen worden gesteld aan de installatie. Zo kan men bijvoorbeeld eisen stellen aan de druk die de desbetreffende installatie aan moet kunnen. Ook kan men eisen stellen aan de hygiëne en corrosievastheid. Binnen het frame kunnen ook meetcomponenten worden geplaatst die bepaalde grootheden kunnen meten.  Deze meetinstrumenten kunnen digitaal maar ook analoog zijn. Daarnaast kunnen ook regeltechnische componenten worden aangebracht. Deze componenten bestaan meestal uit zowel hardware als software.

Functie in de skidbouw
De combinatie van hardware, software, leidingen en constructie zorgt er voor dat een skid een complex geheel kan vormen. Daarom werken specialisten aan de bouw van een skid. Dit kunnen mensen met uiteenlopende functies zijn. Voor het maken van een frame worden assemblagemedewerkers, samenstellers en lassers ingezet. Daarnaast worden voor de installatie van de componenten meestal assemblagemonteurs ingezet met een elektrotechnische, mechanische of mechatronische achtergrond. Goed tekening kunnen lezen is voor de boven genoemde functies van groot belang. Meet- en regeltechnici en inbedrijfstellers zijn monteurs die in de assemblagefase maar ook vaak op locatie er voor zorgen dat de installatie op de skid zo wordt geprogrammeerd dat de gewenste bewerking in het proces wordt uitgevoerd.

Wat is een apparaat en wat is apparatenbouw?

Het woord apparaat kan op verschillende manieren worden gedefinieerd. De definitie of omschrijving van ‘apparaat’ is afhankelijk van de toepassing en de context waarin het woord wordt gebruikt. Over het algemeen volstaat de algemene omschrijving:

Een apparaat is een object of werktuig dat samengesteld is uit verschillende onderdelen.

Synoniemen voor het woord apparaat zijn toestel, machine, werktuig en zelfs het woord gereedschap wordt als synoniem voor het ‘apparaat’ gebruikt.

Apparaten ingedeeld op basis van aandrijving
Er zijn zeer veel verschillende soorten apparaten. Er kan bijvoorbeeld een indeling worden gemaakt in de manier waarop een apparaat in beweging wordt gebracht. Vroeger werkte een groot deel van de apparaten die werden gebruikt op spierkracht of op stoomdruk. De meeste fitnessapparaten  worden tegenwoordig doormiddel van spierkracht in beweging gebracht maar verder wordt spierkracht van mensen nauwelijks nog benut. Er zijn bijna ook geen boeren meer die kracht van paarden en andere lastdieren gebruiken om apparaten aan te drijven. De komst van stoom heeft voor grote veranderingen gezocht. Er ontstond een industriële revolutie en landbouwmechanisatie. De toepassing van elektriciteit heeft er voor gezorgd dat er nieuwe apparaten ontstonden.

Huishoudelijke apparaten zijn tegenwoordig bijna allemaal voorzien van een stekker zodat ze op het elektriciteitsnet kunnen worden aangesloten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een koffiezetapparaat of een mixer. Ook zijn er apparaten die op elektrische stroom uit baterijen werken.  Voorbeelden hiervan zijn een fotoapparaat en een gehoorapparaat. Het laatste voorbeeld maakt duidelijk dat ook in de medische wereld gebruik wordt gemaakt van apparaten.

Apparaten in de toekomst
Apparaten worden steeds belangrijker voor mensen omdat apparaten werkzaamheden voor mensen verlichten, overnemen of nauwkeuriger uitvoeren. Relatief nieuw is de mogelijkheid om apparaten met elkaar te laten communiceren of doormiddel van een interface te laten communiceren met mensen. Apparaten worden steeds geavanceerder en zullen in de toekomst een grotere rol gaan spelen bij productieprocessen en verschillende processen binnen defensie, wonen, werken en de zorg.

Wat is apparatenbouw?
Het aantal verschillende soorten apparaten in de wereld is enorm. De omvang, de toepassing en de aandrijving van apparaten is uiteenlopend. De wensen van particulieren en bedrijven veranderen voortdurend waardoor ook de eisen die aan de apparaten worden gesteld steeds zwaarder en uitgebreider worden. Engineers, constructeurs en tekenaars houden zich bezig met het ontwerpen, ontwikkelen en tekenen van apparaten. Deze werknemers zetten zich in voor de apparatenbouw. De daadwerkelijke apparatenbouw is het samenstellen van apparaten op basis van constructietekeningen. Omdat er zeer veel verschillende apparaten bestaan zijn er ook verschillende apparatenbouwers in de wereld. Meestal zijn deze apparatenbouwers gericht op een specifieke sector en ontwikkelen ze een bepaald type apparaten. Dit is door de jaren heen zo gegroeid omdat het bouwen van apparaten steeds specialistischer is geworden.

Wat is een ontwerpspecificatie en waar wordt deze voor gebruikt?

Voordat men een product of dienst levert is het belangrijk dat er een duidelijk ontwerp wordt gemaakt. Dit ontwerp moet als basis dienen voor de vormgeving en specificaties van het product of de dienst. Meestal wordt hiervoor een document gebruikt, dit document is de ontwerpspecificatie.

Binnen de techniek en de bouw worden uiteenlopende producten, werktuigen, apparaten en gebouwen ontworpen en gebouwd. De ontwerpen, eisen, normen, functies en wet en regelgeving omtrent deze objecten zijn divers. Dit zorgt er voor dat elke vakrichting een eigen raamwerk of manier heeft om van een ontwerp een duidelijke specificatie te maken. In de werktuigbouwkunde en dan met name de machinebouw en apparatenbouw worden over het algemeen tekeningen gebruikt met daarbij een omschrijving.

In de bouw is de ontwerpspecificatie een bestek. Ook het Programma van Eisen (PvE) kan als een variant van een ontwerpspecificatie worden beschouwd.

Hoe is een ontwerpspecificatie opgebouwd?
Het is belangrijk dat een ontwerpspecificatie een logische opbouw heeft. De lezers van deze specificatie moeten goed kunnen nagaan hoe een ontwerp tot stand is gekomen. Over het algemeen heeft een ontwerpspecificatie de volgende opbouw.

  • Het document begint met een opsomming van de randvoorwaarden waaraan het product of de dienst moet voldoen. Hierbij kan onder andere aandacht worden besteed aan de ontwikkeltijd, het productieproces, de duur van de productie en de kosten van de productie. Ook de doelgroep van het product of de dienst kan aan de orde komen.
  • Daarna volgt een opsomming van de functies. Met het opsommen van de functies wordt duidelijk gemaakt waarvoor het product of de dienst precies gebruikt kan worden. Zo is de functie van een spaarlamp het verlichten van een omgeving.
  • Het derde deel van de ontwerpspecificatie beschrijft de eisen die aan het product of dienst worden gesteld. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om de sterkte of het vermogen. Ook de slijtvastheid, corrosiebestendigheid kunnen aan de orde komen. Dit zijn mechanische eisen die aan de producten en werktuigen worden gesteld. Deze eisen zijn in de meeste gevallen fysische meetbare grootheden. Verder kan men ook de kostprijs aangeven in de gewenste valuta.
  • Het laatste onderdeel van de ontwerpspecificatie bestaat uit een opsomming van wensen. Deze wensen hebben onder andere te maken met esthetische aspecten. Deze aspecten zijn nauwelijks meetbaar.