Nederlandse economie hersteld in 2014 niet volledig

In tegenstelling met de eerdere positieve berichtgeving van de ABN Amro over de economie in 2014 zijn er ook minder positieve berichten die over het komend jaar worden genoemd. Het blijkt voor economen en financiële instanties erg moeilijk om de economische ontwikkelingen voor het komend jaar te voorspellen. De economen van de Rabobank hebben woensdag 13 november 2013 hun beeld over de economie over 2014 in een rapport gepubliceerd.

Het rapport van de Rabobank
Uit het rapport van de economen van de Rabobank komt naar voren dat het op dit moment zeer onverstandig is om extra bezuinigingen in te voeren. Volgens de economen zal in 2014 de economie nog niet volledig zijn hersteld. Hoewel de wereldeconomie langzamerhand verbeteringen laat zien blijft de Nederlandse economie achter. Dit heeft te maken met binnenlandse problemen en een stijgende werkloosheid. De economen van de Rabobank hebben kritiek op het beleid van het kabinet. De voorstellen van het kabinet om in 2014 nog eens zes miljard extra te bezuinigen vallen bij de economen in slechte aarde.

In 2014 moet de overheid er voor zorgen dat economisch alles weer op orde komt. Daar hebben ook de consumenten behoefte aan.

Reactie Technisch Werken
Het bericht van de economen van de Rabobank sluit niet naadloos aan bij berichten die eerder vanuit de ABN Amro naar voren kwamen over de economie in 2014. Economen hebben moeite met hun voorspellingen. De economische crisis werd door veel economen ook niet voorspeld. De manier waarop de economische crisis het beste kan worden opgelost zorgt voor veel discussie. Sommige economen beweren dat bezuinigen de beste methode is terwijl anderen juist aangeven dat mensen moeten worden gestimuleerd om meer uitgaven te doen. Dit zijn twee uitersten die moeilijk bij elkaar kunnen komen.

Economische groei in 2014 aldus ABN Amro

De vooruitzichten voor 2014 zijn positief. Verschillende bedrijven proberen voorzichtig een economische groei te voorspellen. Ook de ABN Amro hoort bij de bedrijven die een positief beeld hebben van de economie in 2014. Vrijdag 8 november 2013 bracht de ABN Amro een rapport uit waarin ze de verwachtingen voor 2014 uiteen heeft gezet.

In dit rapport is beschreven dat de Nederlandse economie zal groeien in 2014 dit in tegenstelling tot 2013. In 2013 is er nog sprake van een krimp in de economie. Deze krimp is 1 procent. Voor het jaar 2014 wordt een groei verwacht van een half procent door de ABN Amro.

De ABN Amro geeft aan dat in het derde kwartaal van 2013 al een groei merkbaar is in de economie. Dit is volgens de bank vooral te danken aan de export. De ABN sprak van een einde van de recessie waarmee Nederland te maken heeft gehad tot op dit moment.  Nu zijn de economische indicatoren duidelijk gunstiger dan eerder dit jaar.

Centraal Planbureau en
Naast de ABN Amro is ook het Centraal Planbureau (CPB) gunstig gestemd over de economische ontwikkelingen. De raming van het CPB en de ABN Amro komen met elkaar overeen. Het Centraal Bureau voor de Statistieken CBS kan nog meer duidelijkheid verschaffen over de economische ontwikkelingen in Nederland. Donderdag 14 november 2013 worden door het CBS de cijfers bekend gemaakt over de economische groei van Nederland in het derde kwartaal van 2013. Vanuit Europa wordt ook in Nederland een groei verwacht. De Europese Commissie raamt de groei van de Nederlandse economie op een lichte stijging van twee tiende procent in 2014.

Nederland ten opzichte van Europa
Ondanks de lichte groei die in 2014 wordt verwacht voor Nederland doet ons land het nog niet goed ten opzichte van andere landen in Europa. De groei die verwacht wordt in de economie van Nederland is lager dan andere landen. Echter moet de economie in andere landen in Europa soms ook vanuit een dieper dal opklimmen.  In de gehele Eurozone wordt een gemiddelde groei verwacht van 1,3 procent in 2014 door de ABN Amro.

Reactie Technisch Werken
De cijfers vanuit de ABN Amro komen overeen met de ontwikkelingen die in andere nieuwsberichten naar voren komen. Daaruit blijkt onder andere dat het aantal werkzoekenden dat in 2013 aan het werk is gekomen is gestegen. Daarnaast blijken uitzendbureaus over het dieptepunt heen te zijn met betrekking tot het aantal uitzenduren dat uitzendkrachten hebben gewerkt. De positieve berichtgeving vanuit banken zorgt er voor dat veel mensen een positieve kijk hebben op de marktontwikkelingen en bereid zijn om investeringen te doen. De banken hebben in eerdere berichten aangegeven dat ze ook soepeler zullen zijn met het verstrekken van financieringen. Hierdoor kunnen bedrijven meer investeringen doen.

Uitzendsector hersteld langzaam

Volgens het economisch bureau van ABN Amro zal de uitzendsector in 2014 moeizaam herstellen. ABN Amro maakte haar verwachtingen over de uitzendmarkt dinsdag 10 september 2013 bekend door de  publicatie van een rapport. De komende tijd zal volgens het economisch bureau geen groot herstel plaatsvinden in de uitzendbranche. Het afgelopen jaar is de markt voor flexwerkers kleiner geworden. De krimp in de uitzendbranche is in 2013 tot op heden ongeveer 3 procent. Er lijkt in eerste instantie een einde te komen aan de krimp. Toch zal het herstel niet met grote sprongen plaatsvinden.

Uitzendbranche 2014
Voor 2014 zal de groei in werkgelegenheid voor uitzendpersoneel gestaag toenemen.  Een maximale groei van een half procent wordt verwacht voor de uitzendbranche. Dit heeft volgens de economen van de ABN Amro te maken met de langzame groei van de economie van Nederland. In 2014 zal deze groei ongeveer 0,4 procent zijn. De langzame groei heeft te maken met de bezuinigingen van het kabinet. Daarnaast neemt de werkloosheid onder de Nederlandse beroepsbevolking toe.

Uitzendbranche als economische graadmeter
Bedrijven gebruiken uitzendkrachten om flexibel in te spelen op de economische ontwikkelingen. Hierdoor vormt deze branche een goede graadmeter voor de economie. Wanneer het echter minder goed gaat met de economie zal de uitzendbranche dat ook als eerste merken. Daarom krimpt deze branche de afgelopen tijd. Ondanks dat geeft de ABN Amro aan dat de uitzendbranche bij een economisch herstel met vertraging reageert. Volgens de ABN zouden bedrijven in eerste instantie hun eigen personeel beter proberen in te zetten. Dit zou kosten besparen.

Personeelsplanning
Bovenstaande informatie van de ABN Amro maakt duidelijk waarom de krimp op de uitzendbranche plaatsvind en waarom het herstel zo moeizaam is. Daarnaast wordt duidelijk waarom bedrijven steeds hogere eisen stellen aan personeel. Personeel in de Technische sector moet bijvoorbeeld heel specialistisch zijn of juist heel breed opgeleid. Met specialisten kunnen hoogwaardige producten worden vervaardigd en met breed onderlegd en opgeleid personeel kan meer worden ‘geschoven’ op de werkvloer. Personeelsplanning is in een periode van economische krimp een uitdaging.

Uitzendkrachten blijven oplossing
Wanneer bedrijven echter onvoldoende mogelijkheden hebben om klussen af te ronden kunnen ze er voor kiezen om werk uit te besteden. De prijzen hiervoor staan wel onder druk in de meeste branches. Daarnaast is er natuurlijk de mogelijkheid om uitzendkrachten, gedetacheerd personeel of zzp-ers in dienst te nemen. Hoewel dat middel vaak als laatste wordt aangewend is het wel een middel dat werkt. In een economisch moeizame periode is er ruime keuze aan vakkrachten op de arbeidsmarkt.