Plaatsingspremie 50 plussers via het UWV

Vanaf 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk voor bedrijven om een premiekorting aan te vragen wanneer ze 50 plussers uit de WW in dienst nemen. De plaatsingspremie is echter wel mogelijk. De plaatsingspremie wordt ook wel plaatsingsfee genoemd en is een regeling die bestemd is voor intermediairs. Bedrijven die al een tussenpersoon optreden op de arbeidsmarkt zoals uitzendbureaus en detacheringsbureaus kunnen in aanmerking komen voor een plaatsingspremie als ze werkzoekenden die ouder zijn dan 50 jaar uit de WW-uitkering aan een baan helpen. Aan de plaatsingspremie zijn echter wel voorwaarden verbonden.

Voorwaarden voor de plaatsingspremie
Een intermediair moet aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de plaatsingspremie van het UWV. Allereerst moet duidelijk vastgesteld worden dat de intermediair de werkzoekende aan een betaalde baan heeft geholpen. Daarnaast moet de werkzoekende minimaal 50 jaar oud zijn en een WW-uitkering hebben. De intermediair moet de werkzoekende 50 plusser voor minimaal de helft van het aantal uren per week werk bieden waarover hij ook WW-uitkering heeft ontvangen. De ondergrens van het aantal uren is 12 uur per week. De duur van de tewerkstelling moet in ieder geval 3 maanden zijn om de plaatsingspremie te ontvangen. De regeling van de plaatsingspremie of plaatsingsfee is aan een einddatum gebonden. Alleen voor arbeidscontracten van 50 plussers die uiterlijk op 30 september 2016 zijn ingegaan kan een intermediair plaatsingsfee aanvragen en ontvangen.

Hoe hoog is de plaatsingspremie?
De duur van het dienstverband van de geplaatste 50 plusser is bepalend voor de hoogte van de plaatsingsfee of plaatsingspremie. Daarbij is de minimale duur om in aanmerking te komen voor de plaatsingspremie drie maanden. Als een intermediair een 50 plusser uit de WW aan het werk heeft geholpen voor de periode van drie maanden dan kan de intermediair een aanvraag indienen voor de plaatsingsfee. Als deze is goedgekeurd dan wordt een fee of premie verstrekt van 300 euro.

Als de 50 plusser echter kan doorwerken en ten minste zes maanden heeft gewerkt dan kan de intermediair opnieuw een aanvraag indienen voor een plaatsingsfee/ plaatsingspremie. Deze vervolgaanvraag kan een premie opleveren van 700 euro indien deze wordt goedgekeurd door het UWV. Als na een gewerkt half jaar het dienstverband wordt voortgezet tot 12 maanden kan de intermediair een tweede en laatste vervolgaanvraag doen voor de plaatsingspremie. Dan moet de 50 plusser wel vanaf de eerste werkdag nog steeds in dienst zijn via dezelfde intermediair. Als dat het geval is dan kan de tweede vervolgaanvraag worden ingediend voor een plaatsingspremie van 500 euro.

Totaal kan de plaatsingpremie oplopen van 300 euro tot 1500,-. Dat is voor veel intermediairs een belangrijke prikkel om mensen in de leeftijdscategorie 50 plus uit de WW aan een betaalde baan te helpen. Dat is precies de bedoeling die de overheid heeft met de plaatsingspremieregel cq plaatsingsfeeregel.

Wat is een plaatsingsfee voor 50 plussers via het UWV?

De overheid vindt het belangrijk dat werkzoekenden zo snel mogelijk aan het werk komen. Helaas blijken 50 plussers ten opzichte van andere leeftijdscategorieën onder werkzoekenden moeite te hebben om weer een nieuwe baan te bemachtigen. De overheid heeft dit ook bemerkt en daarom zijn er verschillende subsidiemaatregelen ingevoerd om werkgevers er toe te bewegen om 50 plussers uit een uitkering aan een baan te helpen.

Subsidies voor oudere werknemers
Tot 1 januari 2015 was het voor werkgevers mogelijk om voor 50 plussers premiekorting aan te vragen. Hierdoor hoefden werkgevers, indien de premiekortingsaanvraag werd goedgekeurd door het UWV, minder premie af te dragen waardoor ze loonkosten konden besparen. Vanaf 1 januari 2015 is dit echter niet meer mogelijk. De plaatsingsfee is echter wel mogelijk. Deze is specifiek van toepassing voor uitzendbureaus en re-integratiebureaus. In de volgende alinea is meer informatie weergegeven over de plaatsingsfee.

Waarom de plaatsingsfee
De plaatsingsfee is specifiek ingevoerd voor de intermediair. Een intermediair is een tussenpersoon. Binnen het kader van de arbeidsmarkt bedoelt men met een intermediair meestal een uitzendbureau of detacheringsbureau. Deze arbeidsbemiddelingsbureaus bemiddelen (flexibel) personeel bij verschillende opdrachtgevers. Omdat deze bureaus een goed beeld hebben van de vacatures in een bepaalde regio of binnen een bepaald segment zoals de techniek, bouw of zorg, kunnen ze snel mensen aan het werk helpen. De overheid heeft de plaatsingsfee ingevoerd om intermediairs te stimuleren om oudere werkzoekenden uit een uitkeringspositie aan het werk te helpen bij hun klanten.

Wat is de plaatsingsfee?
Als een intermediair zoals een uitzendbureau een werkzoekende van 50 jaar of ouder begeleid naar een betaalde baan dan kan het uitzendbureau nadat de werknemer drie volledige maanden heeft gewerkt in aanmerking komen voor een plaatsingsfee. Deze plaatsingsfee is een subsidie die wordt uitgekeerd op basis van de periode dat de oudere werknemer daadwerkelijk heeft gewerkt. Hierdoor kan misbruik worden voorkomen. Om in aanmerking te komen voor de plaatsingsfee dient de werknemer minimaal drie maanden te hebben gewerkt. De intermediair dient een formulier in te vullen na afloop van de drie maanden. Dit aanvraagformulier voor de plaatsingsfee kan de intermediair vinden op de website van het UWV. In de volgende alinea is informatie weergegeven over de hoogte van de plaatsingsfee.

Wat is de hoogte van de plaatsingsfee?
De hoogte van de plaatsingsfee is afhankelijk van de duur van het dienstverband van de werknemer. De minimale duur om in aanmerking te komen voor een plaatsingsfee is drie maanden. Bij een dienstverband van drie maanden is de plaatsingsfee € 300. Als een medewerker 6 maanden na zijn eerste werkdag nog in dienst is via dezelfde intermediair kan de intermediair een vervolgaanvraag doen voor een extra plaatsingsfee van € 700. De maximale plaatsingsfee kan de intermediair behalen als de werknemer 12 maanden na zijn eerste werkdag nog in dienst is via dezelfde intermediair. Dan kan er nog een tweede vervolgaanvraag worden gedaan voor een plaatsingsfee van € 500.

Wat zijn de voorwaarden voor een plaatsingsfee?
Er zijn een aantal voorwaarden waaraan een intermediair moet voldoen om in aanmerking te komen voor een plaatsingsfee. De intermediair moet de werkzoekende bijvoorbeeld hebben begeleid naar een betaalde baan. De eerste werkdag van de werknemer moet op of na 1 oktober 2013 zijn geweest. Op de eerste werkdag moet de werkzoekende een WW-uitkering hebben en 50 jaar of ouder zijn. De werknemer moet voor minimaal 12 uur per week werk hebben voor een periode van minimaal 3 maanden. Hij of zij moet voor minimaal de helft van het aantal uren waarvoor hij een WW-uitkering krijgt aan het werk worden geholpen. De plaatsingsfee is een tijdelijke regeling. De regeling is van toepassing op arbeidscontracten die uiterlijk op 30 september 2016 ingaan.