Werkloosheid en arbeidsmarkt februari 2014

In de maand februari 2014 zijn er ongeveer dertienduizend werklozen in Nederland bijgekomen volgens cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek. Als de cijfers van het CBS worden uitgesmeerd over de hele maand februari kan men de conclusie trekken dat er gemiddeld 430 werklozen per dag bij zijn gekomen. Door het aantal nieuwe werklozen in februari is het totaal aantal werklozen in Nederland gestegen. Aan het einde van de maand stond het aantal werkzoekenden in Nederland op 691.000. Dit aantal is bijna net zo hoog als het aantal werkzoekenden in de zomer van 2014. In totaal is bijna negen procent van de beroepsbevolking van Nederland werkloos.

Werkloosheid ten opzichte van 2013
Ten opzichte van 2013 zijn er tweeëntwintig procent meer mensen die gebruik maken van  WW-uitkeringen. Dit komt doordat een toenemend aantal werklozen  in een uitkering terecht komt. De dertienduizend nieuwe werklozen in Nederland hebben in de maand februari geresulteerd in achtenveertigduizend nieuwe WW-aanvragen. Daarnaast is van hetzelfde aantal uitkeringsgerechtigden de WW-uitkering stopgezet. Het stopzetten van de WW-uitkering had verschillende redenen. Sommige werklozen zijn uit de WW geraakt omdat ze werk hadden gevonden anderen zijn uit deze uitkering geraakt omdat het recht op de uitkering kwam te vervallen.

Aantal WW-uitkeringen blijft in 2014 gelijk
Het aantal mensen dat gebruik maakt van een WW-uitkering is niet gestegen. Net als in de maand januari was het aantal mensen dat in Nederland gebruikt maakte van een WW-uitkering totaal ongeveer 460.000. Met name mensen in de leeftijd van 45 jaar en ouder vroegen een WW-uitkering aan. Daarnaast daalde het aantal jongeren met een WW-uitkering.

Werkloosheid stijgt niet meer zo snel
In 2013 steeg de werkloosheid in Nederland sneller dan in 2014. Ondanks dat zal de werkloosheid vermoedelijk aan het begin van 2014 nog wel toenemen. De economie begint langzamerhand te herstellen. De werkloosheid ijlt echter na op de economische ontwikkelingen. Minister Lodewijk Asscher erkent dit probleem. Volgens hem is de werkloosheid een probleem omdat deze niet meteen verbeterd als de economie hersteld. Het kabinet hoopt op de steun van bedrijven bij het aanpakken van de werkloosheid in Nederland. Daarvoor maakt het kabinet geld beschikbaar.

Bedrijven schrijven meer offertes
Bedrijven krijgen echter meer aanvragen van klanten en schrijven daardoor meer offertes uit. Klanten denken over het algemeen lang na voordat ze daadwerkelijk een handtekening zetten onder een opdracht. Wanneer ze de handtekening zetten moeten projecten over het algemeen zo snel mogelijk worden afgerond. Dit zorgt er voor dat veel bedrijven flexibel personeel moeten inzetten om aan de vraag van klanten te voldoen. In eerste instantie proberen ze doormiddel van overwerk de pieken in de productie op te vangen maar dat biedt geen structurele oplossing en vergt veel van de flexibiliteit van hun huidige personeelsbestand.

Consumentenvertrouwen
Het vertrouwen van consumenten neemt toe. Dit blijkt niet alleen uit de toename in offertes die bedrijven uitschrijven. Ook de huizenmarkt krabbelt steeds verder overeind. Dat zijn goede tekeningen die wijzen op een economisch herstel. In de maand maart van 2014 staat het consumentenvertrouwen van Nederlandse consumenten op min 7. Ondanks deze stijging is het aantal mensen dat pessimistisch is over de economie nog altijd groter dan het aantal optimisten. Dit is echter al sinds 2007 het geval. De koopbereidheid is in bepaalde sectoren gestegen zoals de woningmarkt. In andere sectoren is de koopbereidheid juist gelijk gebleven. Met name winkels hebben het moeilijk om voldoende omzet te draaien om uit de kosten te komen.

Reactie van Technisch Werken
Het herstel van de werkgelegenheid gebeurd nooit met enorme sprongen. Dat is logisch want een bedrijf moet zekerheid hebben of er ook op de lange termijn werk is voor het personeel dat wordt aangenomen. Veel bedrijven kiezen er daarom voor om gebruik te maken van flexwerkers. Deze flexwerkers kunnen bijvoorbeeld uitzendkrachten of zzp’ers zijn. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van detacheringspersoneel.

Het kabinet lijkt deze ontwikkeling niet wenselijk te vinden. Ze willen liever dat bedrijven werknemers rechtstreeks contracten bieden omdat dit volgens het kabinet meer zekerheden bied aan de werknemer. De praktijk blijkt echter anders te zijn. Werknemers die contracten hebben bij bedrijven worden ook ontslagen als het bedrijf economisch ten onder dreigt te gaan.

De arbeidsmarkt zal structureel hervormd moeten worden. De veranderingen zorgen er echter voor dat er altijd praktijen zijn op de arbeidsmarkt die benadeeld worden. De vraag is of de regering in staat is om voor een optimale balans te zorgen.