Vrijdag 13 maart 2015 akkoord over meestoken biomassa

Na twee jaar onderhandelen hebben milieuorganisaties een akkoord bereikt over het bijstoken van zogenoemde biomassa in kolencentrales van Nederland. Dit werd op vrijdag 13 maart 2015 gemeld door het ministerie van Economische Zaken. Dit is een belangrijk akkoord omdat hiermee een einde komt aan de onenigheid over het meestoken van biomassa in Nederlandse kolencentrales. In het verleden werd biomassa mee gestookt in kolencentrales. Biomassa in de vorm van bijvoorbeeld houtpallets zou CO2 neutraler zijn dan het stoken van fossiele brandstoffen zoals kolen. Daarom werd er subsidie gegeven op het meestoken van biomassa in kolencentrales. Deze subsidie kwam de afgelopen tijd te vervallen waardoor het meestoken van biomassa voor kolencentrales minder interessant werd.

Energieakkoord
Bij het energieakkoord waren zowel energieleveranciers, energieproducenten als milieuorganisaties betrokken. Dit zorgde voor een spanningsveld in de belangen. De energieleveranciers hebben belang bij rendement en winst terwijl milieuorganisaties juist datgene willen dat in hun ogen het beste is voor het milieu. Wat goed is voor het milieu is niet altijd goed voor het maken van winst. Daarom volgenden stevige onderhandelingen. Milieuorganisaties stelden bijvoorbeeld zeer strenge eisen aan de herkomst van biomassa.

Biomassa in de vorm van houtpallets is hun ogen een goed idee maar dan moet het hout wel uit duurzame bossen komen en niet uit bossen die bekend staan om illegale houtkap. Het is echter niet altijd eenvoudig te achterhalen waar de houtpallets vandaan komen. Daarnaast zijn de meningen van milieuorganisaties en energiebedrijven dikwijls verschillend als het gaat om duurzame plantages. Milieuorganisaties beoordelen deze plantages strenger dan energiecentrales. Dat is een lastig punt voor de energiecentrales. Nu lijkt het er op dat een belangrijk onderwerp in het Energieakkoord weer in ere wordt hersteld.

FSC-bossen
De milieuorganisaties hebben tijdens de nieuwe onderhandelingen aangegeven dat kolencentrales alleen houtafval en houtresten gebruiken als dit hout afkomstig is uit bossen waarvan  “de vitaliteit versterkt wordt, terwijl de productie van het bos op peil blijft”. Dit betekend dat in de toekomst alleen nog maar biomassa meegestookt mag worden als deze massa uit de meest duurzaam beheerde FSC-bossen afkomstig is. Ed Nijpels bewaakt namens de SER de uitvoering van het Energieakkoord. In zijn reactie op de nieuwe ontwikkelingen gaf hij aan dat Nederland op dit moment de strengste eisen stelt aan biomassa ter wereld. Verder gaf hij aan dat door het akkoord voldaan kan worden aan de doelstelling om in 2020 in totaal veertien procent van de energie uit duurzame energiebronnen te halen.

Reactie van Technisch Werken
Duurzame energie blijkt ook in 2015 een belangrijk onderwerp van discussie. De verschillende belangen van energieleveranciers en milieuorganisaties blijken regelmatig met elkaar te botsen. Daarnaast is het ook nog zo dat de overheid doelstellingen heeft gesteld voor duurzame energie. De overheid oefent druk uit op de verschillende partijen om tot een goed akkoord te komen. Een akkoord zorgt er namelijk voor dat men vooruit kan kijken en stappen kan ondernemen om de doelstellingen te behalen.