Vooruitblik op technisch werk in 2015

In 2014 was al een kleine groei merkbaar in de technische sector. Verschillende technische bedrijven hadden vooral voor de bouwvak van 2014 meer orders binnen gekregen waardoor de vraag naar technisch personeel ging stijgen. Er werd vooral ervaren technisch personeel door bedrijven gevraagd omdat er door het kort cyclische werk nauwelijks tijd was om onervaren krachten goed in te werken. Na de bouwvak van 2014 was de piekproductie bij veel bedrijven ten einde gekomen waardoor verschillende bedrijven afscheid moesten nemen van hun technische uitzendkrachten. Tegen het einde van 2014 zien veel technische uitzendbureaus hun personeelsbestand krimpen. Januari 2015 gaat beginnen en wat zijn de verwachtingen voor dit nieuwe jaar?

Specialiseren loont
Zowel voor bedrijven als voor technisch personeel is specialiseren steeds belangrijker geworden de afgelopen jaren. Ook de komende tijd zal het belang van specialisatie blijven. Bedrijven worden door de overheid en door de concurrentie aangespoord om innovatieve producten te ontwikkelingen die niemand anders kan bedenken of produceren. Uiteraard is dat laatste over het algemeen van korte duur want bijna alle producten worden op den duur door andere landen en bedrijven gekopieerd en tegen meestal lagere kosten geproduceerd. Daarom doen bedrijven er verstandig aan om steeds nieuwe producten te ontwikkelen die nog beter in de behoeften voorzien van potentiële kopers.

Wat voor technisch personeel hebben bedrijven nodig in 2015?
Omdat bedrijven zich zullen moeten toeleggen op het bedenken en produceren van nieuwe innovatieve producten zullen bedrijven in 2015 vooral personeelsleden zoeken die daar een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren. Hierbij kan gedacht worden aan engineers, constructeurs, tekenaars, projectleiders en werkvoorbereiders. De meeste bedrijven zullen dan om ervaren krachten vragen maar die zijn vrij schaars op de technische arbeidsmarkt. Jong talent van technische hogescholen zal daarom ook bij veel bedrijven terecht kunnen voor een vacature als junior engineer of junior tekenaar.

Gecombineerde functies in het middenkader
Tekenaars, engineers, constructeurs en werkvoorbereiders zijn functies die behoren tot het middenkader van de meeste bedrijven. Bij sommige bedrijven behoort een deel van deze functies bij leidinggevende posities en doen personeelsleden het tekenen of werkvoorbereiden bij hun dagelijkse taken als leidinggevende. Als op deze gecombineerde posities vacatures ontstaan wordt een behoorlijke diversiteit aan competenties gevraagd. Zo moet niemand die als leidinggevende werkt over leidinggevende vaardigheden beschikken en zal hij of zij overzicht moeten houden, kunnen delegeren, verantwoordelijkheid moeten kunnen dragen en stressbestendig zijn. Als de persoon daarnaast ook nog eens technisch onderlegd moet zijn om bijvoorbeeld technische tekeningen te maken zullen aan de desbetreffende persoon nog meer eisen worden gesteld op technisch gebied. Bij verschillende bedrijven worden gecombineerde functies belangrijker om dat mensen die een gecombineerde functie uitvoeren breder inzetbaar zijn. Daardoor kunnen deze personeelsleden effectiever ingezet worden op het ontwikkelen van nieuwe producten en processen die gerelateerd zijn aan het voortdurend wijzigen van de wensen van de klanten.

Gecombineerde uitvoerende functies
Ook uitvoerende functies zullen breder worden. Onderhoudsmonteurs zullen niet langer alleen mechanisch of elektrisch onderhoud moeten uitvoeren maar zullen allround ingezet moeten kunnen worden. Dit houdt in dat onderhoudsmonteurs zowel mechanisch als elektrisch onderhoud aan machines moeten kunnen verrichten en daarnaast ook verstand moeten hebben van PLC en overige industriële automatisering.

Ook in de verspaning wordt een toenemende vraag verwacht naar draaiers en frezers. Hierbij is een brede inzetbaarheid eveneens van groot belang. Verspaners die zowel kunnen draaien als frezen hebben de voorkeur bij veel technische bedrijven. Als een verspaner vervolgens zowel met conventionele machines als met CNC gestuurde machines aan de slag kan is de meerwaarde voor veel bedrijven groot.

Gecertificeerd lassen
De kwaliteitseisen in de werktuigbouwkunde en de bouwsector worden steeds strenger. Deze eisen worden in Europees verband opgelegd en daarnaast ook door verzekeraars. Afnemers van producten in de werktuigbouwkunde willen zekerheden hebben over de technische deugdelijkheid van producten. Dit is zowel van belang voor de veiligheid als wel voor de aansprakelijkheid. Veel lasbedrijven moeten al hun lasmethodekwalificaties op orde hebben in 2014. In 2015 zal dat nog verder doorgevoerd worden bij bedrijven in de werktuigbouwkunde. Een lasmethodekwalificatie is echter gekoppeld aan het desbetreffende bedrijf. Elke bedrijf zal daarom haar lasmethodes indien vereist moeten kwalificeren.

Lassers dienen echter ook gekwalificeerd te worden om onder een bepaalde lesmethode te mogen lassen. Daarom zullen in 2015 steeds meer lassers een lascertificaat moeten gaan halen. De vraag naar gecertificeerde lassers zal toenemen omdat de meeste lasprocessen een gecertificeerde lasser vereisen.

Wet Werk en Zekerheid
Op het gebied van wet en regelgeving verandert er in 2015 ook een hoop op de arbeidsmarkt. De overheid wil de positie van werknemers in Nederland verbeteren. Met name in de uitzendsector staan de nodige veranderingen op de agenda. De ingangsdata van de veranderingen is wisselend.  Vanaf 1 januari 2015 is bijvoorbeeld de proeftijd niet altijd meer toegestaan en dient deze bovendien schriftelijk te worden vastgelegd. Verder moet vanaf 1 januari een aanzegtermijn worden gehanteerd voor tijdelijke contracten. Dit houdt in dat bedrijven minimaal 1 maand voor de afloopdatum van het contract bij de werknemer moeten aangeven of het contract wordt verlengd en als dat het geval is onder welke voorwaarden het contract is verlengd. Verder vervalt het concurrentiebeding voor tijdelijke contracten, alleen wanneer een bedrijf echt kan aantonen dat het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen of dienstbelangen kan het concurrentiebeding onder bepaalde voorwaarden worden opgenomen in een contract.

Equal pay
Vanaf 30 maart 2015 zijn uitzendbureaus om de inlenersbeloning te hanteren wanneer zijn het salaris van de uitzendkracht gaan bepalen. Equal pay is gericht op de volgende beloningscomponenten:
1. Geldend periodeloon in de schaal
2. Arbeidsduurverkorting
3. Toeslagen (overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid, ploegentoeslag)
4. Initiële loonsverhoging
5. Kostenvergoedingen
6. Periodieken

Er zijn echter al verschillende uitzendbureaus die de equal pay al eerder hebben ingevoerd omdat ze vakkrachten bemiddelen. Over vakkrachten en de vakkrachtenregeling is een apart artikel te vinden op de website technischwerken.nl. Ook over equal pay is een uitgebreid artikel op deze website te vinden.