Veel werkgelegenheid in grote steden in 2016

De werkgelegenheid in Nederland trekt aan. Toch is de werkgelegenheid niet overal even sterk toegenomen. Vooral de grote steden zijn belangrijk voor de banengroei in Nederland. In de afgelopen 25 jaar nam het aantal banen in de grote steden met 30 procent toe. In kleinere steden en het platteland nam het aantal banen met ongeveer 20 procent toe. Dit komt naar voren uit een rapport dat is opgesteld door de onderzoekers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Banengroei in verschillende regio’s
De banengroei verschilt in dichtbevolkte en dunbevolkte gebieden. Grote steden lieten een behoorlijke banengroei zien in de afgelopen decennia. Ook tussen de grote steden onderling verschilde de banengroei. Amsterdam en Utrecht lieten een sterke banengroei zien de afgelopen tijd. In 1980 waren de sterkste groeiers nog de regio rond Rotterdam en de regio Groot-Rijnmond. Zowel Amsterdam als Utrecht hebben deze groeiregio’s op het gebied van banen ingehaald.

Hoogbetaalde banen
In grote steden verdienen werknemers verhoudingsgewijs meer dan in kleine steden en het platteland. Dit heeft volgens het PBL te maken met het feit dat in grote steden meer hoogbetaalde banen te vinden zijn. Daarvan zouden ook werknemers in lagere banen profiteren. Daarom verdienen werknemers in lagere functies ook in grote steden meer dan in kleine steden en een landelijke omgeving.

Economische ongelijkheid
De ongelijkheid in grote steden neemt toe. Het aantal hoogbetaalde banen neemt toe in grote steden maar een behoorlijk deel van de bevolking blijft daar wel structureel werkloos. De economische ongelijkheid groeit in deze steden. Daarnaast is het verschil hoge salarissen en lagere salarissen groter geworden. De beloning van de bovenkant van de samenleving groeit sterker dan de salarissen aan de onderkant van de samenleving.

Het verschil in inkomens tussen rijk en arm wordt ook duidelijk als men kijkt naar de wijken waarin men woont. Mensen met een laag inkomen en mensen die werkloos zijn wonen over het algemeen dichter bij elkaar dan mensen met een hoger inkomen. Ondanks dat is de economische ongelijkheid in Nederland en Nederlandse steden wel minder groot dan de economische ongelijkheid die heerst in steden in het buitenland.

Reactie van Technisch Werken
Grote steden nemen toe in omvang en dat heeft gevolgen voor het aantal bedrijven dat zich daar vestigt. Over het algemeen vestigen zich geen grote industriële bedrijven in grote steden. Daarvoor is de grond te duur en zijn de milieueisen te streng. In grote steden groeit het aantal bedrijven in de dienstverlenende sector. Daar werken vaak hoogopgeleide werknemers waardoor de werkgelegenheid voor hoogopgeleid personeel toeneemt.

In kleinere steden en dorpen kunnen wel grote productiebedrijven op industrieterreinen worden gebouwd tegen scherpe grondprijzen. De lokale overheden stimuleren vaak de bouw van dit soort bedrijven om de werkgelegenheid te bevorderen. In grote productiebedrijven en andere industriële bedrijven zijn in de top maar een paar hoogopgeleide werknemers nodig. het overige personeel is lager opgeleid en heeft daardoor ook een lager salaris. Dat verklaard voor een deel de inkomensverschillen tussen grote steden en landelijke gebieden. De landelijke gebieden worden echter wel voor een groot deel ontvolkt. Veel jeugd trekt naar grote steden om een opleiding op een universiteit of HBO-instituut te volgen.

Het komt vaak voor dat studenten na het afronden van een opleiding op hoger niveau in grote steden blijven wonen en daar gaan werken. Daardoor vergrijzen veel kleine steden en dorpen.  Dat effect zorgt er alleen maar voor dat er juist meer jeugd gaat vertrekken naar grote steden omdat ze daar hun vrienden hebben. Geen wonder dat de grote steden een belangrijke aanjager zijn voor de arbeidsmarkt. In de grote steden gebeurd steeds meer.