PBL Nederlandse klimaatdoelstellingen en energiedoelstellingen van 2020 onhaalbaar

De energiedoelstellingen en klimaatdoelstellingen die Nederland heeft opgesteld voor 2020 blijken een zeer lastige opgave. Uit de Urgenda-rechtszaak kwam naar voren dat de broeikasgassen en dan met name de CO2 emissie in Nederland volgend jaar met 25 procent zijn gereduceerd ten opzichte van de uitstoot van broeikasgassen die werd geregistreerd in 1990. In plaats van 25 procent reductie zal de reductie in broeikasgassen in 2020 vermoedelijk uitkomen op 21 procent.

Dit bericht komt naar voren uit een kortetermijnraming van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voor 2020. Deze raming werd vrijdag 25 januari 2019 gepubliceerd. De raming werd gepubliceerd als een update van de cijfers die in de Nationale Energieverkening (NEV) van 2017 waren opgenomen. Volgens het PBL is de emissie van broeikasgassen in 2017 zelfs toegenomen in plaats van afgenomen. De CO2 doelstellingen blijken lastig te behalen. In het energieakkoord van 2013 heeft de Staat aangegeven welke doelstellingen ze heeft met betrekking tot de energie maar ook ten opzichte van het klimaat. Klimaatdoelstellingen houden nauw verband met de energiedoelstellingen omdat de energie die verbruikt wordt door auto’s, machines en gebouwen vaak als bijproduct de CO2 emissie heeft.

Daarom moet er een zogenaamde energietransitie plaatsvinden van vervuilende energiebronnen naar klimaatneutrale energiebronnen. Het blijkt echter dat deze energietransitie in de praktijk niet of nauwelijks tot stand komt in verschillende sectoren. Denk hierbij aan onder andere het aardgasvrij maken van woningen. Veel bestaande woningen zijn aangesloten op aardgas maar ook nieuwe woningen worden tegenwoordig nog regelmatig aangesloten op aardgasnetwerken terwijl dat niet de bedoeling is. Warmtepompen, geothermie en waterstofketels worden nog nauwelijks gebruikt in Nederland. Alleen in de zonnepanelen wordt veel handel gedreven. Er worden steeds meer zonnepanelen geplaatst op daken van utiliteit en particuliere woningen. Toch levert dit te weinig op om de volledige CO2 emissie te beperken. Er moet veel meer gebeuren zoals elektrisch rijden, het sluiten van kolencentrales, de bouw van windmolenparken enzovoort. Anders blijven de energiedoelstellingen moeilijk haalbaar.