Mitigation of Climate Change 2014 roept om stevige maatregelen

De uitstoot van broeikasgassen moet omlaag omdat anders de aarde nog drastischer opwarmt dan de huidige verwachtingen. De opwarming van de aarde moet worden beperkt tot twee graden Celsius als de opwarming hoger wordt ontstaan er wereldwijd verschillende problemen in onder andere de voedselvoorziening. Stevige maatregelen moeten er voor zorgen dat de opwarming van de aarde beperkt blijft tot maximaal twee graden.

Rapport VN-Klimaatpanel IPCC
Het VN-Klimaatpanel IPCC heeft haar derde en laatste deel van het rapport Climate Change 2014 Mitigation of Climate Change gepresenteerd in Berlijn. Sinds 1990 maakt het IPCC iedere zeven jaar een rapport over de ontwikkelingen met betrekking tot het klimaat in de wereld. In maart 2014 werd het tweede deel van het rapport door het IPCC gepresenteerd en in september 2013 het eerste deel. Aan de totstandkoming van het rapport namen acht Nederlandse wetenschappers als hoofdauteur deel.

Maatregelen moeten drastischer
Verschillende landen hebben de afgelopen jaren maatregelen ondernomen om de opwarming van de aarde te beperken. Hierbij werd met name gekeken naar het beperken van de CO2 uitstoot. Ondanks de maatregelen steeg de CO2 uitstoot in de afgelopen tien jaar sneller dan de periode daarvoor. De stijging van de CO2 uitstoot is voor een belangrijk deel te wijten aan de groei van de welvaart wereldwijd. De grootste bijdrage aan de uitstoot van CO2 komt door de energieproductie. De uitstoot in deze sector is 35 procent.

Als er geen drastische maatregelen worden genomen zal de temperatuur op aarde sterker toenemen dan in de periode van de industriële revolutie het geval was. De temperatuur zal dan op aarde tussen de twee en vier graden Celsius toenemen.

Klimaatneutraal
Onderlinge afspraken tussen de wereldleiders hebben de temperatuurstijging op aarde op een maximum gezet van 2 graden. Dit houdt in dat de CO2 uitstoot in 2030 op het zelfde niveau moet zitten als de uitstoot in 2010. De doelstelling is om de CO2 uitstoot na 2030 nog verder te laten dalen.

Hiervoor is volgens het IPCC een behoorlijke verandering nodig in de wereld. Er moet gestreefd worden naar een economie die klimaatneutraal is. In een  klimaatneutrale economie wordt niet of nauwelijks gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen. De verbranding van fossiele brandstoffen moet worden beperkt omdat bij de verbranding van deze brandstoffen veel CO2 wordt uitgestoten in de atmosfeer. Door fossiele brandstoffen te vervangen door duurzame energiebronnen zoals biomassa, windenergie en zonne-energie kan het klimaat aanzienlijk worden verbetert. Daarom moeten landen wereldwijd  volgens de VN overschakelen op duurzame energie.

Reactie van Technisch Werken
Het is goed dat de klimaatontwikkelingen inzichtelijk worden gemaakt. Daarnaast is het verstandig dat hierover afspraken moeten worden gemaakt tussen landen. Het is echter moeilijk om te controleren of landen de afspraken echt nakomen. Sommige landen maken afspraken en komen die vervolgens niet na. Daarnaast zijn er landen met welwillende regeringen die onvoldoende invloed en controle uitoefenen op de bedrijven die in die landen produceren. Landen moeten afspraken nakomen als ze dat niet doen zullen er consequenties moeten plaatsvinden.

Daarvoor heeft de VN op dit gebied nog onvoldoende macht. Het is natuurlijk lastig om precies na te gaan wat een land doet met betrekking tot het beperken van de CO2 uitstoot. Ook de luchtverontreiniging boven een land kan door de wind verplaatsen naar een buurland waardoor het onduidelijk wordt welk land nu daadwerkelijk de lucht vervuild. De wereldleiders moeten een ‘stok achter de deur’ hebben die er voor zorgt dat ze daadwerkelijk afspraken nakomen. Dan pas heeft een rapport daadwerkelijk invloed op de klimaatontwikkeling in de wereld.