Minister Kamp over Wind Monitor op Land 2015

Economische Zaken heeft onlangs de Wind Monitor op Land gepubliceerd. In deze monitor is beschreven dat Nederland achter loopt op het gebied van het plaatsen van windmolens op land. Minister Henk Kamp is verantwoordelijk voor Economische Zaken. In zijn reactie op de Wind Monitor op Land 2015 zegt hij dat er in 2015 veel verschillende nieuwe windparken zijn gerealiseerd in Nederland. Volgens de minister moet er ook nog veel gebeuren in Nederland om de doelstellingen van het Energieakkoord te behalen.

Toename van Windvermogen

Het windvermogen is het afgelopen jaar toegenomen in Nederland. Dat blijkt ook uit de resultaten die zijn weergegeven in de Wind Monitor op Land. Maar de toename van het windvermogen is onvoldoende om de doelstellingen van het Energieakkoord in 2020 te halen. De minister is echter overtuigd dat het aantal windmolens in Nederland zal toenemen de komende jaren. Minister Henk Kamp van Economische Zaken beweerd dat het aantal windmolenprojecten gestegen in Nederland. Deze projecten moeten volgens Economische Zaken vrijwel zeker voor 2020 gereed zijn.

Reactie van Technische Werken

De minister zal er voor moeten zorgen dat hij het vertrouwen van de burgers wint voor zijn plannen.  Burgers zijn bezorgd over hun leefomgeving. Daar weet de minister inmiddels alles van als hij aan de provincie Groningen denkt. Daar hebben de burgers met zoveel nadelige gevolgen te maken gehad van de gaswinning dat de  minister weet hoe belangrijk een draagvlak onder de bevolking is.

Veel mensen willen geen windmolens in de buurt van hun woning omdat ze dat horizonvervuiling vinden. De baten van windmolens worden door veel mensen niet ingezien.  De minister moet voor een goede balans zorgen tussen de kosten en baten van windmolens voor de bevolking. Als hij de bevolking bij de plannen voor nieuwe windmolenparken betrekt kan hij trachten ern draagvlak te creëren. Dit draagvlak is de basis voor elk slagvaardig plan op het gebied van windmolenparken.