In 2014 minder schoolverlaters een positieve tendens in 2015

Het aantal jongeren dat een opleiding afrond met een diploma neemt toe. In 2014 nam het aantal jongeren dat in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs de opleiding voortijdig beëindigde met bijna 2000 af. Het aantal voortijdige uitvaller neemt vooral af op mbo-scholen volgens minister Bussemaker. Doordat meer jongeren een opleiding afronden met een diploma wordt de positie van jongeren op de arbeidsmarkt verbeterd. Volgens de minister is dat “pure winst” voor zowel de jongeren als de samenleving.

Wat zijn voortijdige schoolverlaters
Als men het over voortijdige schoolverlaters heeft bedoelt men over het algemeen jongeren die van school gaan zonder een diploma op het niveau van mbo 2, havo of vwo. Voortijdige schoolverlaters bezitten een dergelijk diploma niet en zijn dus nauwelijks geschoold. Men heeft het ook wel over een startkwalificatie. Waarmee een jonge werkzoekende met een diploma zich kwalificeert op de arbeidsmarkt. Zonder startkwalificatie is de positie van een jonge werkzoekende zwak op de arbeidsmarkt. De overheid doet er daarom alles aan om te voorkomen dat jongeren zonder startkwalificatie op de arbeidsmarkt terecht komen. Uiteraard ligt hierbij ook een belangrijke verantwoordelijkheid bij de desbetreffende deelnemer/ of leerling van de opleiding.

Reactie van Technisch Werken
Het voortijdig verlaten van een opleiding zonder diploma is voor niemand gunstig:

  • Het opleidingsinstituut houdt deze gegevens bij en het pleit niet voor het imago van de opleiding als er voortijdige schoolverlaters zijn.
  • De schoolverlater heeft geen opleiding en heeft daarnaast tijd verloren door een opleiding te volgen die niet is afgerond.
  • De maatschappij zal vermoedelijk de nadelen ondervinden omdat werkzoekenden zonder startkwalificatie moeilijk aan het werk kunnen komen.
  • De overheid zal indien nodig een uitkering moeten verstrekken.

Kortom het voortijdig afbreken van een opleiding is nooit goed. Later moeten schoolverlaters zonder diploma vaak alsnog een opleiding volgen. Men ontkomt in Nederland niet aan het feit dat kennis nodig is voor de economie.

Een goede voorlichting voor potentiële deelnemers, leerlingen en studenten is echter wel belangrijk. Voordat men aan de opleiding begint zal men een eerlijk beeld moeten krijgen van de opleiding. Daarbij moet niet alleen gekeken worden naar de inhoud van de opleiding, ook de kansen op de arbeidsmarkt dienen besproken te worden.

Verder dient de begeleiding van de leerlingen, deelnemers en studenten goed te zijn. Veel leerlingen ondervinden dat ze nauwelijks begeleiding krijgen tijdens de opleiding en hebben het vermoeden dat de opleidingen vooral gericht zijn op geld in plaats van de leerling. Dit gevoel moet worden getoetst aan de werkelijkheid. De opleiding is voor een groot deel ook beleving en de kwaliteit van een opleiding kan niet alleen in kaart worden gebracht door een slagingspercentage.