Hoogopgeleide allochtoon vindt moeilijk passend werk in 2016

Hoogopgeleide werklozen die een autochtone achtergrond hebben vinden in 2016 sneller een nieuwe passende baan dan werkzoekenden met een allochtone niet-westerse achtergrond terwijl ze dezelfde opleidingsrichting of opleidingsniveau hebben behaald. Dit komt naar voren uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het CBS is er sprake van behoorlijke verschillen tussen bevolkingsgroepen als men kijkt naar de werkgelegenheid.

Laagopgeleide werkzoekenden
In 2015 was het aantal werklozen onder allochtone laagopgeleiden met een niet-westerse herkomst fors. Maar liefst 20,2 procent van deze doelgroep zat in 2015 werkloos thuis. Volgens het CBS was slechts 9,2 procent van de autochtonen met een vergelijkbaar opleidingsniveau werkloos.

Hoogopgeleide werkzoekenden
Hoogopgeleide werklozen konden in 2015 sneller een baan vinden. Daardoor was onder deze groep de werkloosheid minder. De werkloosheidscijfers van het CBS geven aan dat ongeveer 3,4 procent van de autochtonen met een hoog opleidingsniveau zonder werk zat in 2015. Onder hoogopgeleide niet-westerse allochtonen was het percentage werklozen 8 procent.

Baan verliezen
Volgens de onderzoekers van het CBS vinden laagopgeleide allochtonen niet minder snel werk dan laagopgeleide autochtonen. De reden waarom laagopgeleide allochtonen vaker zonder werk zitten heeft veel meer te maken met het feit dat allochtonen sneller hun baan verliezen op de arbeidsmarkt.

Bij hoogopgeleide allochtonen is het wel duidelijk inzichtelijk dat deze groep minder makkelijk een nieuwe baan vind. Niet-westerse allochtonen met een hbo- of wo-diploma vinden minder snel betaald werk dan autochtonen met dezelfde opleiding aldus het CBS.

Verschil in opleidingsniveau
Het opleidingsniveau is van groot belang voor de arbeidsmarkt. Volgens bedrijven nemen de verschillen tussen autochtonen en allochtonen af naarmate het onderwijsniveau lager is. Volgens het CBS is bij laagopgeleide werkzoekenden het verschil tussen allochtonen en autochtonen in het vinden van werk na drie maanden het kleinst.

Reactie van Technisch Werken
Voor veel hogere functies waarvoor een HBO of WO opleiding vereist is moet men op een andere manier naar werk zoeken dan voor functies op een lager opleidingsniveau. Het belang van netwerken en social media is van veel groter belang voor het vinden van werk op HBO of hoger niveau. Daarvoor moet je mensen in het bedrijfsleven kennen. Het opbouwen van een netwerk gebeurd meestal al op een opleiding en wordt na het afronden van de opleiding voortgezet. Hoe eerder iemand begint met het opbouwen van een netwerk hoe beter.

Autochtonen wonen al geruime tijd in Nederland en hebben ten opzichte van allochtonen een aanzienlijke voorsprong in het opbouwen van een netwerk. Dit biedt voor deze groep voordelen op de arbeidsmarkt. Daardoor krijgen autochtonen onder andere sneller werk dan allochtonen. Ze kunnen namelijk sneller in contact komen met de juiste personen. Daarnaast is er geen sprake van een taalbarrière.