Geen boete voor overtreding Wet DBA in 2016?

Staatssecretaris Wiebes  van financiën gaf maandag 19 september 2016 een reactie op de eerste voortgangsrapportage van de Wet DBA. De Wet DBA is voluit Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties en is van toepassing in Nederland sinds mei 2016. Door de invoering van deze wet is de Verklaring Arbeidsrelaties (VAR-verklaring) komen te vervallen. Tegenwoordige kunnen opdrachtgevers en zelfstandigen zonder personeel met zogenaamde modelovereenkomsten werken. Met deze modelovereenkomsten kunnen zzp’ers en opdrachtgevers aan de Belastingdienst inzage bieden in de arbeidsverhouding cq verhouding opdrachtgever en opdrachtnemer.

Voortgangsrapportage Wet DBA
Uit de voortgangsrapportage over de Wet DBA komt naar voren dat veel ondernemers in Nederland vragen hebben over de modelovereenkomsten en de nieuwe werkwijze. De vragen geven blijk aan een gebrek aan kennis bij ondernemers en zzp’ers over de Wet DBA. Uiteraard dient de overheid er voor te zorgen dat deze partijen over de juiste informatie beschikken. Daarom heeft de overheid het plan om een meldpunt over de Wet DBA en modelovereenkomsten op te richten.

Meldpunt Wet DBA
Er zijn volgens staatssecretaris Wiebes in Nederland verschillende ondernemers die van goede wil zijn. Deze ondernemers moeten worden ondersteund met de nieuwe regels omtrent de Wet DBA. Hoewel de Belastingdienst boetes kan uitdelen aan ondernemers die de wet overtreden zal dat in de praktijk volgens de staatssecretaris niet gebeuren indien de ondernemers de Wet DBA onbewust en onbedoeld hebben overtreden. Er worden door de Belastingdienst geen boetes uitgedeeld aan “goedwillende ondernemers” aldus de heer Wiebes.

VVD en Wet DBA
Halbe Zijlstra de VVD-fractieleider gaf eerder al bij Wiebes aan dat  er veel ruis en onzekerheid is bij ondernemers in Nederland. Volgens de VVD-er mogen geen boetes worden uitgedeeld aan ondernemers als deze niet precies weten hoe ze de Wet DBA ten uitvoer moeten brengen. De VVD is in het geheel geen voorstander van de Wet DBA. Als de problemen omtrent de Wet DBA niet worden opgelost zal de VAR weer moeten worden ingevoerd volgens Halbe Zijlstra.