Flexcontracten mogen niet beëindigd worden wegens zwangerschap

In Nederland werken veel mensen op basis van een flexibel contract. Denk hierbij aan werknemers die werken op basis van uitzendbeding. Deze uitzendkrachten kunnen op basis van een fasenstelsel in aanmerking komen voor een tijdelijk contract of zelfs een vast contract. Daarbij wordt natuurlijk gekeken naar de uitzendkrachten die zich goed inzetten en goed presteren. Dat zijn criteria waarop werknemers beoordeeld mogen worden. Criteria waarop echter niet beoordeeld worden hebben te maken met geslacht, geloof en zwangerschap. Op dat laatste aspect wordt helaas nog te vaak een beslissing genomen. Ook in Nederland lopen vrouwen met een flexcontract een grote kans om vanwege hun zwangerschap gediscrimineerd te worden of omdat ze net moeder zijn geworden.

College voor de Rechten van de Mens
De titel van deze tekst: ‘flexcontracten mogen niet beëindigd worden wegens zwangerschap’ is daarom niet overbodig. Veel bedrijven maken onderscheid op basis van zwangerschap dit meldt
het College voor de Rechten van de Mens. In het voorjaar van 2017 werd hierover een meldpunt geopend. En daar zijn in de eerste zes weken dat het meldpunt in gebruik was in totaal 855 meldingen binnen gekomen. Het College voor de Rechten van de Mens heeft de meldingen geanalyseerd. Volgens het college werd in bijna alle gevallen de arbeidsrelatie beëindigd door zwangerschap of een hieruit veroorzaakte ziekte of aandoening.

Meldingen
In ongeveer de helft van de gevallen ging het om werkneemsters met tijdelijke contacten. Deze vallen ook onder de groep met flexibele contracten. Daarnaast was er in 150 meldingen sprake van een arbeidsrelatie op basis van uitzendbeding en/of detachering. Volgens het College voor de Rechten van de Mens moet de uitzendbranche meer informatie krijgen over de verantwoordelijkheden van uitzendbureaus met betrekking tot de zwangerschap van uitzendkrachten. In ongeveer de helft van de meldingen werd het flexcontract niet verlengd omdat er sprake van zwangerschap.

Reden voor ontslag
Bij ongeveer een kwart van de meldingen was er sprake van ontslag nadat ​een vrouw​ had gezegd zwanger te zijn. Niet altijd werd zwangerschap als reden opgevoerd voor de beëindiging van het dienstverband. Werkgevers gaven soms aan dat er onvoldoende werk was of ze gaven aan dat de werkneemster niet goed functioneerde. Het is dan moeilijk precies te achterhalen of zwangerschap de (hoofd)reden is geweest voor het ontslag. Het vermoeden dat dit geval was zorgde er in ieder geval voor dat de persoon in kwestie hiervan een melding heeft gemaakt.