Effect van klimaatakkoord Parijs kan moeilijk gemeten worden in 2019

Het klimaatakkoord van Parijs moet er voor zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen waaronder CO2 zoveel mogelijk wordt beperkt. Landen sporen bedrijven en burgers aan om zoveel mogelijk te doen om de emissie van CO2 te beperken. Er worden verschillende maatregelen doorgevoerd waaronder het sluiten van kolencentrales en het bevorderen van het gebruik van elektrische auto’s. Daarnaast worden alternatieve verwarmingsbronnen ontwikkeld en geimplementeerd zodat woningen en utiliteit zoveel mogelijk van het aardgas af kunnen.

Ondanks alle maatregelen die worden genomen om de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals kolen en olie te beperken blijkt de aarde nog steeds op te warmen. De afgelopen jaren zijn er steeds meer extreme weersomstandigheden in de wereld merkbaar geweest. Hierbij kun je denken aan droogte en hittegolven. Ook zijn er meer orkanen of overstromingen gemeten. In 2015 werden in Parijs afspraken vastgelegd waarmee de opwarming van de aarde zou moeten worden tegengehouden. Er is meer een focus gelegd op hernieuwbare energiebronnen uit zonlicht, windkracht of aardwarmte. Desondanks zijn de effecten van deze maatregelen moeilijk te meten volgens wetenschappers. Daarnaast is het klimaatakkoord in veel landen een onderwerp waarover de politiek van mening verschilt. Zo is men in Nederland al bijna anderhalf jaar bezig om het akkoord van Parijs om te zetten in concrete maatregelen.