DNB: bedrijven moeten betalen voor klimaatschade

Volgens de Nederlandsche Bank (DNB) moeten alle bedrijven die klimaatschade veroorzaken daarvoor betalen. Dit staat in een rapport dat door de DNB is gepubliceerd is op vrijdag 4 maart 2016. De DNB heeft voorgesteld om de kortingen op de energiebelasting voor grootverbruikers af te schaffen. Volgens de DNB ontbreekt in de industriële sector de financiële prikkel om de bijdrage aan de uitstoot van het broeikasgas CO2 terug te dringen. De ondernemingen in de industrie verbruiken verhoudingsgewijs veel elektriciteit en gas.

De kortingen zorgen er voor dat deze bedrijven niet investeren in een reductie van het energieverbruik. Volgens DNB moeten Nederlandse bedrijven meer hun best doen om klimaatneutraal te worden. Nederland moet in zijn geheel meer stappen ondernemen om de overgang naar een  klimaatneutrale economie mogelijk te maken. In Europa is een systeem ingevoerd voor de handel in zogenoemde emissierechten. Bedrijven die onder deze regels vallen kunnen daadwerkelijk handel drijven in de uitstoot van broeikasgassen. Echter niet alle bedrijven en bedrijfstakken vallen onder dit systeem.

Belasting voor CO2
Volgens de DNB moet Europa de CO2 uitstoot verminder door de uitstoot van CO2 te belasten. Maar dan moeten volgens de bank wel Europese afspraken worden gemaakt om de belasting goed uit te voeren. Er moet worden voorkomen dat er een ongelijk speelveld ontstaat tussen bedrijven die Co2 uitstoten. Alle bedrijven dienen volgens de bank gelijk te worden behandeld en er mogen geen grootgebruikers worden voorgetrokken op kleine energieverbruikers.

Van fossiel naar duurzaam
In de maand december van 2015 hebben wereldleiders in Parijs een klimaatakkoord gesloten. Hierin zijn afspraken vastgelegd die er voor moeten zorgen dat er in de wereld minder broeikasgassen zoals CO2 worden uitgestoten. Volgens de DNB zal de overstap gemaakt moeten worden van energie die opgewekt wordt uit fossiele brandstoffen naar energie die wordt opgewekt uit duurzame energiebronnen zoals windkracht, aardwarmte en zonlicht. Volgens de bank moet Nederland nu al plannen ontwikkelen voor de lange termijn.

Door plannen te maken die gericht zijn op de lange termijn kunnen bedrijven hun bedrijfsvoering tijdig aanpassen aan de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Als men geen duidelijke plannen maakt is het lastiger voor bedrijven om zich tijdig voor te bereiden op nieuwe technologische ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Bedrijven kunnen worden geraakt door ad-hoc aanpassingen waardoor de bedrijfsvoering gedeeltelijk ontregeld kan worden. Duidelijke richtlijnen, wetten en plannen kunnen deze ontregeling gedeeltelijk voorkomen waardoor de productie gehandhaafd blijft. Uiteraard dienen bedrijven wel gecontroleerd te worden op het naleven van de strengere regelgeving op het gebied van CO2 uitstoot.

CO2-intensieve processen
Volgens de DNB is de Nederlandse economie gespecialiseerd in CO2-intensieve processen. Er zijn in Nederland veel industriële bedrijven waar veel CO2 wordt uitgestoten. Als al deze bedrijven een vertaalslag moeten maken naar een duurzamer bedrijfsbeleid dan hebben veel bedrijven een uitdaging. Het bedrijfsleven en de Nederlandse economie kan volgens DNB hard worden getroffen door een strenger klimaatbeleid. De concurrentiepositie van Nederlandse industriële bedrijven kan worden bedreigd als Nederlandse bedrijven door de strenge richtlijnen meer investeringen moeten doen om duurzamer te worden. Deze investeringen zorgen voor meer kosten en de kosten moeten met de verkoopprijs worden terugverdient. Nederlandse producten kunnen daardoor duurder worden dan producten uit concurrerende landen als die landen tijdig de omslag hebben gemaakt naar duurzame energie.

Reactie van Technisch Werken
Nederland kijkt op dit moment niet ver vooruit. Ondanks dat zijn de richtlijnen uit het klimaatverdrag van Parijs duidelijk. Nederland moet meer doen op het gebied van duurzaamheid. Nederlandse bedrijven moeten in de gaten hebben dat nieuwe aanpassingen en technologieën nodig zijn om duurzamer te kunnen produceren. CO2 neutraal zullen de meeste bedrijven niet worden maar het streven naar een productie met zo weinig mogelijk emissie van schadelijke stoffen is van groot belang. Of bedrijven nu met subsidies of met boetes worden gestimuleerd is aan de overheid. Over het algemeen is het principe van ‘de vervuiler betaald’ geen gekke gedachtegang. Deze gedachtegang benoemd DNB in feite ook in hun rapport.