Agora Energiewende acht lagere emissie broeikasgassen in Europa economisch haalbaar

Het is altijd een dilemma geweest: kiest men voor de economie of kiest men voor het milieu. Aan beide keuzes zijn risico’s verbonden. Zo kan de economie onder druk komen te staan als men bijvoorbeeld minder broeikasgassen wil uitstoten. Dit is echter onderzocht door de Duitse denktank Agora Energiewende. Dit onderzoeksbureau is een soort denktank en liet maandag 24 augustus 2020 de uitkomsten van het onderzoek weten. Volgens deze organisatie is het technisch en economisch haalbaar om de uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie in 2030 met 55 procent terug te brengen ten opzichte van 1990.

Aangepaste doelstelling in klimaatakkoord

Volgende zal de Europese Commissie met een nieuw voorstel komen waarin strengere klimaatdoelstellingen voor 2030 zijn opgenomen. Het uiteindelijke doel van de Europese Commissie is om de uitstoot in 2050 terug te hebben gebracht tot nul broeikasgassen. Dat is echter een ambiteus plan dat op nogal wat weerstand kan rekenen. Op dot moment zijn er echter wel goede resultaten gemeten. De emissie van broeikasgassen moet volgens de huidige doelstelling in 2030 met 40 procent zijn teruggebracht ten opzichte van 1990. Dat is echter moeilijk te behalen volgens verschillende bedrijven. Ook milieuorganisaties vragen zich af of overheden wel genoeg doen om de doelstelling te bereiken. De verwachting is bovendien dat de doelstelling wordt bijgesteld waardoor in 2030 er een reductie van 50 of 55 procent moet plaatsvinden in de broeikasgassen. Dit is al helemaal een lastige doelstelling om aan te voldoen.

Energiecentrales en vliegverkeer

Volgens onderzoek van de Duitse denktank en onderzoekscentrum Oeko Institut zouden met name energiecentrales een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het behalen van de doelstellingen. Er moet een specifiek beleid worden ontwikkelt voor de energiecentrales maar ook voor de industrie. Daarnaast moet worden gekeken naar vliegverkeer in Europa. De emissie van schadelijke stoffen zou snel kunnen worden teruggebracht als men effectief zou omgaan met deze grote bronnen van vervuiling.