Wat is brandcompartimentering?

Brandcompartimentering is het beperken van een brand tot een ruimte of een gedeelte van een gebouw zodat de brand in ieder geval gedurende een bepaalde periode niet verder uitslaat binnen het betreffende pand. De brandveiligheid van gebouwen is van groot belang voor de gebruikers en bewoners van het pand daarom zijn hiervoor specifieke regels en wetten bedacht en ingevoerd. Deze staan onder andere in het brandbeveiligingsconcept van het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het Bouwbesluit. Uit deze documenten blijkt dat het brandcompartiment een belangrijk middel is waarmee een uitbreiding van een brand kan worden voorkomen.

Brandcompartiment
Een brandcompartiment is een woord dat bestaat uit twee delen namelijk het woord ‘brand’  en het woord ‘compartiment’. Wat het woord brand betekend is duidelijk. Het compartiment moet misschien nader verklaard worden. Een compartiment is een afsluitbaar gedeelte of ruimte ten opzichte van een groter geheel. Een kamer zou men als een compartiment kunnen beschouwen indien deze volledig afgesloten kan worden ten opzichte van de rest van het gebouw. Dat is ook van toepassing bij een brandcompartiment. Dit is namelijk een compartiment van een gebouw dat kan afgesloten worden wanneer er brand ontstaat.

Richtlijnen voor een brandcompartiment
Zoals eerder benoemd staan er richtlijnen met betrekking tot een brandcompartiment in het brandbeveiligingsconcept van het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Ook in het Bouwbesluit staan regels en richtlijnen die van toepassing zijn op een brandcompartiment. Een voorbeeld van de richtlijnen is dat een brandcompartiment minimaal 20 minuten de brand moet kunnen afschermen van de rest van het complex. Dit is echter de minimale richtlijn. Afhankelijk van het type gebouw kan men aan het brandcompartiment ook strengere eisen stellen. Mensen die zich bevinden in het compartiment waar de brand ontstaat moeten binnen een halve minuut deze ruimte kunnen verlaten en een veilige ruimte kunnen bereiken. Na ongeveer dertig seconden neemt namelijk de kans op verstikking door rook snel toe.

Brandcompartimentering vormt een belangrijk onderdeel in het bouwbesluit. Dit document bevat bouwregelgeving in de brede zin van het woord. Het compartimenteren van brand is van groot belang voor de veiligheid. Voor de meeste nieuwe gebouwen wordt de maximale oppervlakte van een brandcompartiment gesteld op 1000 m². In sommige gevallen kan men een grotere ruimte tot een brandcompartiment maken als men bijvoorbeeld een of meerdere gelijkwaardige oplossingen toepast.

Brandcompartimenten worden opgebouwd uit constructies die een weerstand hebben tegen brand. Dit wordt ook wel aangeduid met WBDBO, weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag. Deze constructie moet er voor zorgen dat een brand gedurende een bepaalde periode binnen een compartiment blijft. De deuren die bij dit compartiment horen moeten zelfsluitend zijn en daarnaast moeten de deuren ook gemaakt zijn van brandwerend materiaal.