CE markering op persoonlijke beschermingsmiddelen

Een CE-markering staat op verschillende producten. Zo treft men de CE markering aan op machines die voldoen aan de Europese veiligheidsregels. Machines die voldoen aan de zogenaamde Machinerichtlijn (2006/42/EG) worden voorzien van het CE merk om duidelijk te maken dat de machine aan door Europa bepaalde veiligheidscriteria voldoet. Het is logisch dat machines veilig moeten zijn omdat deze vaak bewegende delen bevatten en worden aangedreven door motoren. Naast machines worden ook persoonlijke beschermingsmiddelen voorzien van het CE merkteken indien deze pbm’s voldoen aan de Europese richtlijnen en normen. Ook voor persoonlijke beschermingsmiddelen is het belangrijk dat men zeker weet dat het product veilig is. Deze pbm’s moeten namelijk de drager beschermen tegen letsel. Daarom zal de pbm van voldoende kwaliteit moeten zijn.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Werkgevers zijn in Nederland verplicht om hun uiterste best te doen om de werkplek voor werknemers zo veilig mogelijk te maken. Naast het risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) zijn werkgevers ook verplicht om werknemers de juiste instructies te verstrekken met betrekking tot veilig werken. Daarnaast worden door de werkgever de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekt. Uiteraard dienen die persoonlijke beschermingsmiddelen wel over voldoende kwaliteit te beschikken. Een veiligheidshelm of gehoorbescherming moet daarom voorzien zijn van een CE markering. De CE markering maakt duidelijk dat het desbetreffende persoonlijke beschermingsmiddel voldoet aan de eisen die men in Europa stelt aan persoonlijke beschermingsmiddelen. Naast de CE markering is het persoonlijke beschermingsmiddel ook aangegeven in welke mate de pbm bescherming biedt tegen een bepaald risico.

Waar staat CE voor?
De CE markering maakt duidelijk dat een bepaald product zoals een pbm voldoet aan de regels binnen die de Europese Economische Ruimte (EER: de Europese Unie plus Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) aan een dergelijk product worden gesteld. De letters CE zijn een afkorting. Deze afkorting staat voor de Franse aanduiding: Conformité Européenne. Dit betekent ongeveer het volgende, het product is ‘in overeenstemming met de Europese regelgeving.