Arbowet en Arbeidstijdenwet zijn ook van toepassing op flexwerk

De Arbowet en de Arbeidstijdenwet zijn ook van toepassing op werknemers die onder de flexwerkers vallen. Dit zijn bijvoorbeeld uitzendkrachten, gedetacheerd personeel en oproepkrachten. In de praktijk ontstaat er soms verwarring over wie precies verantwoordelijk is voor de veiligheid en gezondheid van werknemers die onder deze groepen vallen. Feitelijk is de werkgever die direct toezicht houdt en leiding geeft aan de werknemer verantwoordelijk voor de veiligheid. Dat is dus het bedrijf dat de uitzendkracht of andere flexwerker heeft ingeleend en wordt ook wel de inlener genoemd.

De inlener moet wel aan de uitlener (uitzendbureau, detacheringsbureau) doorgeven welke veiligheidseisen aan de orde zijn op de werkvloer. Ook de vereiste veiligheidscertificaten moeten bij de uitzendorganisatie en detacheringsbureau bekend zijn. Dan kunnen deze organisaties tijdens het werven en selecteren van kandidaten rekening houden met de veiligheidseisen. Indien gewenst kunnen de intermediairs op de arbeidsmarkt ook kandidaten opleiden op het gebied van veiligheid door het aanbieden van VCA opleidingen of certificaten op het gebied van veilig hijsen en veilig werken met een vorkheftruck. Tot slot hebben uitzendbureaus en andere intermediairs ook een doorgeleidingsplicht. De doorgeleidingsplicht is de wettelijke verplichting om elke kracht die via deze organisaties gaat werken tijdig op de hoogte te brengen van de werkzaamheden en de veiligheidsaspecten die daarbij horen.

Tot slot zijn ook de persoonlijke beschermingsmiddelen van groot belang. Persoonlijke beschermingsmiddelen worden vaak afgekort met pbm’s en zijn alle vormen van bescherming die persoonsgebonden door de werknemer moeten worden gedragen om het werk veilig uit te voeren. Daarbij kun je denken aan veiligheidskleding die indien nodig vlamvertragend is. Ook gehoorbescherming, gelaatbescherming, gezichtsbescherming, adembescherming horen bij de persoonlijke beschermingsmiddelen evenals werkschoenen.

Omdat werkzaamheden verschillen zijn er vaak ook verschillende persoonlijke beschermingsmiddelen van toepassing. Daarom dient een uitzendbureau in het kader van de doorgeleidingsplicht haar flexwerkers op de hoogte te brengen van de persoonlijke beschermingsmiddelen die gedragen moeten worden op de werkplek en tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. De daadwerkelijke inlener dient er op toe te zien dat deze persoonlijke beschermingsmiddelen ook daadwerkelijk gedragen worden. Op dat gebied heeft de flexwerker ook een verantwoordelijkheid. Hij of zij zal zich aan de werkinstructie en veiligheidsinstructie moeten houden. Veiligheid draait voor een groot deel om communicatie en het nemen van verantwoordelijkheid. Zowel de intermediair, de opdrachtgever als de flexwerker hebben hierin een belangrijke rol.