Wat is VIAG en waarom is VIAG belangrijk?

VIAG is een afkorting de voluit geschreven wordt al Veiligheidsinstructie Aardgas. In deze veiligheidsinstructie staan veiligheidsprocedures die opgevolgd moeten worden wanneer men werkt aan of in de nabijheid van aardgasnetten. Het gaat hierbij om aardgasnetten die zowel onder hoge druk als onder lage druk aardgas transporteren. Verder is VIAG van toepassing bij het werken aan of in de omgeving van aardgasinstallaties en aardgasleidingnetwerken. Het VIAG is opgesteld door het Netbeheer Nederland en is met name bedoelt voor energiebedrijven.

Detecteren van aardgas
In het VIAG wordt onder andere apparatuur benoemd die gebruikt kan worden voor het detecteren van aardgas en het alarmeren wanneer aardgas gedetecteerd wordt. Wanneer men werkzaamheden uitvoert aan gastechnische installaties en aan gasvoorzieningsystemen met de mogelijkheid tot gasuitstroom dient men hiervoor speciale veiligheidsvoorzieningen te treffen. Op de werkplek dient bijvoorbeeld voortdurend een gasdetector aanwezig te zijn. Deze gasdetector slaat alarm wanneer (teveel) gas gemeten wordt. Verder dient ook een zuurstofmeter aanwezig te zijn.

Gasconcentratie
Het meten van de gasconcentratie in de lucht is belangrijk. Al de gasconcentratie hoger is dan 10% LEL bestaat er een grotere kans op een gasexplosie. LEL  staat voor Lower Explosion Limit. Bij een  gasconcentratie hoger dan 10% LEL lopen de mensen in de omgeving direct gevaar. De omgeving waarin deze gasconcentratie wordt gemeten is een gevarenzone. Daarom moeten de werkzaamheden direct worden onderbroken of gestaakt.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Een werkgever moet er voor zorgen dat aan de werknemers de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen worden verstrekt. De werknemer moet er echter voor zorgen dat de persoonlijke beschermingsmiddelen juist worden gebruikt. Een andere verplichting waaraan werkgevers zich bij aardgasinstallaties en aardgasleidingen aan moeten houden is het juist instrueren van werknemers. De werknemers moeten met name op het gebied van veiligheid voldoende onderricht krijgen zodat ze hun werkzaamheden veilig uitvoeren zonder daarbij zichzelf en andere schade toe te brengen.

Veiligheidscursussen VIAG
verschillende opleidingsinstituten in Nederland bieden opleidingen en cursussen aan in het Veiligheidsinstructies Aardgas. Deze VIAG/cursussen zijn bedoelt voor uitvoerend personeel die werkzaam zijn voor energiebedrijven en bedrijven in de infrastructuur. De Veiligheidscursussen VIAG zijn bestemd voor personeelsleden die werkzaamheden uitvoeren aan gasleidingen en gasinstallaties. Ook personeelsleden die in de buurt van gasleidingen en installaties werken moeten een VIAG cursus behalen. Als iemand een VIAG cursus heeft behaald doormiddel van een examen zal hij of zij een VIAG aanwijzing krijgen. Deze aanwijzingen zijn er op verschillende niveaus.

VIAG VOP. Voor de uitvoerende medewerker die onder toezicht van een leidinggevende werkt wordt een VIAG VOP gebruikt, waarbij VOP staat voor voldoende onderricht persoon.

VIAG VP. De VIAG  VP (vakbekwaam persoon) wordt gebruikt voor werknemers die een grote mate van zelfstandigheid hebben bij de uitvoering van werkzaamheden aan en nabij gasleidingen en gasinstallaties.

VIAG AVP. Tot slot is er de VIAG AVP (allround vakbekwaam persoon). Deze zijn bestemd voor werknemers die ook leidinggevende taken hebben en als een voorman op de werkplek kunnen en mogen functioneren.

Geldigheid VIAG aanwijzing
De VIAG aanwijzing die iemand heeft bepaalt in belangrijke mate welke werkzaamheden iemand wel of niet mag uitvoeren. Voordat iemand aan de werkzaamheden begint moet hij of zij kunnen aantonen dat de juiste papieren aanwezig zijn en dat de papieren geldig zijn. VIAG papieren zijn namelijk niet alleen verbonden aan bepaalde werkzaamheden en verantwoordelijkheden, ze hebben ook een geldigheidsduur. Deze geldigheidsduur is drie jaar. Daarna dient de persoon de VIAG papieren doormiddel van een examen opnieuw te behalen alvorens hij of zij weer werkzaamheden gaat verrichten waar de papieren voor gelden.