Waarvoor is de opleiding Deskundig Asbest Verwijderaar (DAV) bestemd?

Verschillende opleidingsinstituten bieden de opleiding Deskundig Asbest Verwijderaar aan. Deze opleiding wordt ook wel afgekort met DAV en duurt gemiddeld twee dagen. De opleiding Deskundig Asbest Verwijderaar is bestemd voor werknemers die asbest moeten verwijderen. Het verwijderen van asbest is niet zonder risico’s. Daarom heeft een asbestverwijderaar voldoende kennis nodig van asbest en de wijze waarop dit materiaal veilig kan worden verwijdert. Tijdens de opleiding DAV leert de cursist praktische vaardigheden die nodig zijn voor het verwijderen van asbest.

Daarnaast leert de cursist ook de theoretische aspecten die aan de orde komen bij werken met asbest. Aan de DAV opleiding is een examen verbonden dat door de cursist behaald moet worden. Het examen voldoet aan de eindtermen die zijn benoemd in de SC-520. Na het behalen van dit examen is de cursist een DAV. Een Deskundig Asbest Verwijderaar werkt in de praktijk onder een Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA). De DAV zal in de praktijk moeten luisteren naar de richtlijnen die door de DTA worden gegeven.

Theorie opleiding Deskundig Asbest Verwijderaar
De opleiding DAV bestaat uit een theoretisch gedeelte en een praktijkgedeelte. In het theoretische gedeelte leert de cursist wat asbest is en wat de gevaren van asbest zijn voor de gezondheid van de mensen die er mee werken en in de naaste omgeving aanwezig zijn. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het saneren van asbest. In de theorie wordt aangegeven welke veiligheidsaspecten aan de orde komen bij asbest saneren. Er wordt informatie gegeven over de apparaten en gereedschappen die gebruikt kunnen en mogen worden bij het verwijderen van asbest.

De gezondheidsaspecten spelen een grote rol bij de theorie van de cursus DAV. Asbest is namelijk zeer schadelijk wanneer asbestdeeltjes worden ingeademd. Deze deeltjes komen vrij bij het breken, zagen of boren van asbestcement. Ook spuitasbest is gevaarlijk. Dit materiaal is breekbaarder dan asbestcement. Daarom moet spuitasbest met zeer veel voorzichtigheid en veiligheidsmaatregelen worden verwijdert. Voordat men asbest gaat verwijderen moet het materiaal eerst herkend worden. Aan het herkennen van asbest wordt tijdens de cursus aandacht besteed in de theorie.

De asbestverwijderaar moet goed beschermd worden tegen de asbestdeeltjes. Hiervoor zijn speciale onderdrukmachines en beschermende kleding bestemd. Tijdens de DAV opleiding leert de cursist deze te gebruiken. Daarnaast leert de cursist adembeschermingsapparatuur gebruiken en te controleren.

De cursist krijgt ook een inleiding met betrekking tot het werkplan en de DTA. Ook de wetgeving en de eindtermen met betrekking tot asbestsanering worden behandeld in het theoretische deel van de opleiding DAV.

Praktijk opleiding Deskundig Asbest Verwijderaar
De praktijk vormt ook een belangrijk onderdeel van DAV. Tijdens de praktijkoefeningen leert de cursist hoe hij of zij moet omgaan met asbest. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de beschermingsmiddelen en veiligheidsprocedures die hierbij aan de orde komen. In de opleiding DAV krijgen cursisten praktijktraining over het gebruik van een luchtsluis of toegangssluis. Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals adembeschermingsapparatuur wordt geoefend. De decontaminatieprocedure komt aan de orde. Verder leert de cursist een asbest couveusezak gebruiken en leert deze asbest conform de voorschriften te verpakken. Het praktijkgedeelte van de opleiding DAV wordt afgesloten met een praktijktoets. Hierbij wordt gebruik gemaakt van asbestmonsters van asbesthoudend materiaal.

Hoe lang is een DAV certificaat geldig?
Na het succesvol afronden van het praktijkgedeelte en het theoretische gedeelte van de opleiding Deskundig Asbest Verwijderaar ontvangt de deelnemer een diploma  c.q. certificaat. Het TUV (Technischer Überwachungsverein) certificaat heeft een geldigheidsduur van drie jaar. Daarna dient de asbestverwijderaar het certificaat opnieuw te behalen als hij of zij in de asbestsanering blijft werken.