Waarvoor is de Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) bestemd?

De opleiding Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering is bestemd voor leidinggevenden die werkzaam zijn als leidinggevende in asbestverwijderingsprojecten. Hierbij kan gedacht worden aan voorlieden, hoofduitvoerders en uitvoerders in de asbestverwijdering en werknemers in de asbestverwijderingsindustrie.

Daarnaast dienen ook bedrijfsleiders en werkvoorbereiders de opleiding te volgen. Verder is de opleiding ook bedoeld voor opdrachtgevers en directies van woningbouwverenigingen. De opleiding Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering wordt door sommige opleidingsinstituten ook wel Deskundig Toezichthouder Asbestsloop genoemd. De afkorting van deze opleiding is DTA. De eindtermen voor deze opleiding zijn opgesteld in de SC-510.

Theorie opleiding Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering
De opleiding DTA is op mbo niveau. Een deelnemer aan de opleiding moet over dit opleidingsniveau beschikken. Ook relevante werkervaring is belangrijk.  De opleiding bestaat uit een praktijkdeel en een theoretisch deel. Het theoretische deel van de opleiding behandeld veel verschillende aspecten die bij asbestverwijdering aan de orde komen.

Hierbij krijgt de deelnemer onder andere informatie over verschillende soorten asbest zoals asbestcement en spuitasbest. Onder deze hoofdgroepen vallen echter nog vele verschillende asbestsoorten die in meer en mindere mate schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn wanneer deeltjes daarvan in de luchtwegen terecht komen. De verschillende gezondheidsrisico’s komen bij de opleiding DTA aan de orde. Hierdoor leert de cursist welke risico’s verbonden zijn aan de verschillende asbestsoorten.

De plaatsen en manieren waar asbesthoudende materialen worden toegepast zijn divers. Daarom wordt tijdens de opleiding aandacht besteed aan de gebouwen en andere plekken waar asbest kan worden aangetroffen. Hierbij komen onder andere visuele inspectie en metingen aan de orde.

Uiteraard zijn ook de wettelijke bepalingen en certificeringen belangrijk bij de verwijdering van asbest. Een Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering moet er namelijk op toezien dat de Deskundig Asbest Verwijderaars de werkzaamheden conform de wet en regelgeving uitvoeren. Hij of zij moet weten hoe de medewerkers op de locatie moeten worden geïnstrueerd. Ook dient de DTA leiding te geven en toezicht te houden op de locatie.

Het beheersen en beperken van risico’s is één van de belangrijkste taken die verbonden zijn met de werkzaamheden in de asbestverwijdering. Ook organisatorische maatregelen en het opstellen van werkplannen en werkprocedures is hierbij belangrijk. Hierbij komen ook technische aspecten aan de orde.

Uiteraard zal de Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering ook theoretische informatie krijgen over persoonlijke beschermingsmiddelen en ademhalingsbeschermingsapparatuur. Het gebruik van onderdrukventilatieapparatuur, filters en beveiligingsmiddelen komt ook in de DTA opleiding aan bod. Evenals de decontaminatie-unit en containment.

De behandelingsmethoden van asbest en het asbestafval komen tijdens de opleiding ook aan der orde. Asbest moet zorgvuldig worden verwijderd en het asbestafval moet goed worden verpakt in de daarvoor bestemde materialen. Tijdens de hele procedure van asbestsanering moet men handelen volgens een arbeidshygiënische strategie.

Praktijk opleiding Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering
Naast de theorie komt in de opleiding Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering ook praktijk aan de orde. Hierbij leert de cursist hoe hij of zij een containment moet bouwen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de decontaminatieprocedure en de apparatuur die daarbij gebruikt moet worden. Ook aan het bouwen van een luchtsluis op basis van een frame van PVC-buizen wordt aandacht besteed. Verder wordt geoefend met een rooktest en leert men een asbestcouveusezak gebruiken.

De theorie van persoonlijke beschermingsmiddelen is in het theoretische gedeelte van de opleiding aan de orde gekomen. In het praktijkgedeelte leert de cursist deze beschermingsmiddelen te gebruiken. Doormiddel van verschillende praktijkoefeningen wordt het gebruik van beschermingsmiddelen zoals afhankelijke adembescherming geoefend. In de praktijk zal de DTA niet alleen zelf gebruik moeten maken van persoonlijke beschermingsmiddelen. Hij of zij moet ook Deskundig Asbest Verwijderaars en andere medewerkers moeten aansturen en controleren op het juist gebruik van de beschermingsmiddelen.

Hoe lang is een DTA certificaat geldig?
Na afloop van het theoretische deel en het praktijk deel van de opleiding DTA volgt een theoretisch examen en een praktijkexamen. Als deze examens succesvol zijn afgerond ontvangt de deelnemer een TUV certificaat DTA. Dit certificaat is drie jaar geldig. Een Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering kan toezicht houden en uitvoering geven aan alle activiteiten die horen bij het demonteren en verwijderen van asbest.