Wat is PFOA?

PFOA oftewel perfluoro octanoic acid of in het Nederlands perfluoroctaanzuur is een kunstmatig gemaakte chemische stof die in oorsprong niet uit de natuur afkomstig is. Deze kunststof heeft unieke eigenschappen die er voor zorgt dat bepaalde producten zijn beschermd. Het gaat daarbij om coatings voor verpakkingen die van karton zijn gemaakt maar ook voor behandeling van bijvoorbeeld kleding en tapijten. PFOA valt onder de verzamelnaam PolyFluorAlkylStoffen (PFAS). Het is bekend dat deze stoffen geen goede uitwerking hebben op de gezondheid van mens en milieu. Toch is er eind 2019 nog niet heel veel bekend over de schadelijke effecten van deze eeuwige stoffen. Uit eerdere onderzoeken is wel naar voren gekomen dat PFOA wel de eigenschap heeft dat het zich ophoopt in het lichaam. Dit wordt ook wel een bioaccumulerend effect genoemd. De Europese Unie onderschrijft de juistheid van dit effect. Ook heet de EU aangegeven dat PFOA inderdaad niet afbreekbaar is in het milieu.

Verder heeft PFOA reprotoxisch effect. Dat wil aangeven dat deze kunststoffen een negatief effect hebben op de voortplanting van mensen en dieren. Verder zijn er ook effecten bekend van PFOA op de werking van de lever. Tot slot zijn stoffen die behoren tot PFOA mogelijk kankerverwekkend. Er worden nog meer onderzoeken gedaan naar de schadelijke effecten van PFOA. Het is duidelijk dat men voorzichtig moet zijn met deze stoffen. De overheid heeft eerder al restricties ingevoerd met betrekking tot de aanwezigheid van PFAS in bouwgrond. Deze restricties zijn later aangepast en verruimd. Mogelijk worden er definitieve restricties ingevoerd in 2020. Veel is hierover nog onduidelijk. Het RIVM zet haar onderzoeken voort met betrekking tot de werking van deze chemische stoffen.