Wat is een sociale werkplaats?

Een sociale werkplaats is een bedrijf of ruimte waar werkzaamheden worden verricht door mensen met een arbeidshandicap of langdurig werklozen. Deze arbeidskrachten kunnen vanwege een beperking niet tewerk worden gesteld bij een regulier bedrijf maar krijgen in een sociale werkplaats de mogelijkheid om werkzaamheden uit te oefenen. Hierdoor leren de werknemers op een sociale werkplaats nieuwe vaardigheden aan en hebben ze tevens een sociaal netwerk. De sociale werkplaatsen zijn vanuit een sociaal oogpunt opgericht. Dit houdt in dat deze werkplaatsen over het algemeen geen winstoogmerk hebben maar met name gericht zijn op het sociale aspect van werk. Hierbij kan men denken aan het feit dat werk voor veel mensen een bepaalde structuur of doel geeft in het leven. Men voelt zich nuttig omdat men producten kan produceren of werkstukken kan vervaardigen.

Wie werken in een sociale werkplaats?
De mensen die werken op een sociale werkplaats kunnen verschillende achtergronden hebben. Men kan bijvoorbeeld te maken hebben met mentale of fysieke beperkingen. Ook te weinig scholing of leerproblemen kunnen een reden zijn waarom men op een sociale werkplaats werkt. Verder kunnen ook problemen in de privésfeer een rol spelen. Werknemers die werken in een sociale werkplaats hebben een Wsw-indicatie. De afkorting WSW staat voor Wet sociale werkvoorziening. Dit is een Nederlandse wet die regelt dat arbeidsgehandicapten alleen onder aangepaste omstandigheden werkzaamheden mogen uitvoeren. De werkzaamheden in een sociale werkplaats zijn aangepast op de lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen van de werknemer met de Wsw-indicatie. In een sociale werkplaats kan de begeleiding dus verschillen per arbeidskracht. Naast werknemers  met een Wsw-indicatie zijn er vaak speciale begeleiders aanwezig en leidinggevenden. Verder is er meestal sprake van een administratieve ondersteuning.

Wat voor soort sociale werkplaatsen zijn er?
Er zijn verschillende soorten sociale werkplaatsen in diverse sectoren. Zo zijn er bijvoorbeeld agrarische sociale werkplaatsen waarin arbeidskrachten werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van de veehouderij of de akkerbouw. Ook zijn er metaalproductiebedrijven waar productiematige werkzaamheden worden uitgevoerd. In de groenvoorziening worden eveneens werkzaamheden gedaan door mensen met een Wsw-indicatie. Er zijn in Nederland ook houtbewerkingsbedrijven die eenvoudige werkzaamheden aanbieden aan mensen met een arbeidshandicap. Dit is ook het geval bij productiebedrijven.

Welke werkzaamheden worden in een sociale werkplaats uitgevoerd?
De werkzaamheden die uitgevoerd worden in een sociale werkplaats zijn zeer divers. Mensen met een Wsw-indicatie verschillen onderling sterk. Daar worden de werkzaamheden op aangepast en de werkomgeving op ingericht. Men kan bijvoorbeeld sorteerwerk doen maar ook verpakkingswerk. Uittellen van producten kan ook. Eenvoudig zaagwerk en snijwerk in de houtbewerking. Gaten boren in metalen platen. Producten voorzien van de juiste kleur of het juiste stempel. Ook eenvoudig transportwerk met een pompkar kan worden gedaan. Niet iedereen met een Wsw-indicatie kan en mag met machines werken. De begeleider houdt daar rekening mee en zorgt er voor dat de sociale werkplaats een veilige en prettige omgeving is om sociaal werk te verrichten.