Wat is gasificatie of vergassing?

Gasificatie wordt ook wel vergassing genoemd en is een chemisch proces waarin men materiaal zoals steenkool of biomassa onder een hoge temperatuur van 1.300 tot 1.500 °C omgezet in een gasvormig mengsel dat voornamelijk bestaat uit waterstof (H2) en koolmonoxide (CO). Het gas dat tijdens gasificatie oftewel vergassing ontstaat is een geproduceerd gas dat men ook wel synthesegas noemt. Soms hanteert men de term stadsgas.

Er wordt tijdens gasificatie een uitgangsmateriaal gebruikt. Dit uitgangsmateriaal kan heel verschillend zijn. Vaak wordt er gebruik gemaakt van steenkool waardoor men het proces ook Kolenvergassing zou kunnen noemen. Ook gebruikt men voor vergassing koolwaterstoffen als uitgangsmateriaal. Andere materialen zijn biomassa en aardgas. Door de oxidatie die tijdens het proces optreed wordt de temperatuur extra hoog. Er wordt tijdens vergassing naast het uitgangsmateriaal ook stoom gebruikt en zuurstof toegevoegd.

Er wordt een katalysator gebruikt in de vorm van ijzer. Tijdens het gasvormingsproces wordt de stoom in combinatie met de gassen, die door de verhitting van het uitgangsmateriaal ontstaan, langs de katalysator geleid. Daardoor ontstaan verschillende reacties. Door meer stoom of minder stoom toe te voegen en de verhouding tussen waterstof en koolmonoxide te wijzigen kan met het proces beïnvloeden en ook de gassen die geproduceerd worden wijzigen.

Hogetemperatuurvergassers
In de meeste vergasinstallaties wordt gewerkt met hoge temperaturen van 1.300 tot 1.500 °C deze hoge temperaturen worden mede behaald door de oxidatie die tijdens het proces optreed. Men noemt vergassers die onder deze temperatuur werken ook wel hogetemperatuurvergassers. Daarvoor gebruikt men steenkool van hoge kwaliteit en geen materialen van lage kwaliteit zoals bruinkool. Het nadeel van de hoge kwaliteit van steenkool is dat dit vaak dure steenkool is. Bruinkool is echter goedkoper maar zorgt voor meer CO2 emissie.

Door de hoge temperatuur smelt een deel van het as en de verontreiniging. Deze vormen een slak op het materiaal. Deze slak vervuild de installatie en beschadigd bovendien de hittebestendige bekleding van het vat dat gebruikt wordt voor de vergisting. Om die reden moeten vergistingsinstallaties ongeveer om de vijf jaar hersteld worden of een nieuwe vergistingsreactor krijgen. Dit maakt hogetemperatuurvergassers wel kostbaar in onderhoud en gebruik.

TRIG-technologie (Transport Integrated Gasification)
In Amerika heeft onder andere de Southern Company een alternatieve vergassingstechnologie ontwikkeld. Dit is de zogenaamde TRIG-technologie waarbij de afkorting TRIG staat voor Transport Integrated Gasification. Dit is geen hogetemperatuurvergassing omdat gewerkt wordt met een temperatuur van 980 °C. Deze temperatuur ligt aanzienlijk lager waardoor er veel minder slakken ontstaan. Daarnaast werkt men met de TRIG-technologie wel met bruinkool. Dit is minder milieuvriendelijk maar wel in grote mate verkrijgbaar en goedkoop.

Wat is syngas of synthesegas?

Syngas of synthesegas is een gasmengsel dat bestaat uit waterstofgas en koolstofmonoxide, het wordt verkregen doormiddel van een speciaal vergassingsproductieproces. Door steenkool of biomassa te vergassen komt dit syngas vrij. Dit gas is duurzaam omdat het geproduceerd kan worden in tegenstelling tot aardgas dat een fossiele brandstof is. In Amerika past men het Transport Integrated Gassification (TRIG) toe als proces om syngas te verkrijgen. Tijdens dit proces kan men bij een lagere temperatuur vergassen.

Fischer-Tropsch-proces
Doormiddel van het Fischer-Tropsch-proces kunnen uit syngas synthetische koolwaterstoffen worden geproduceerd. Het Fischer-Tropsch-proces werd in het verleden door Duitsland in de Tweede Wereldoorlog gebruikt om motorbrandstoffen te maken. In de Tweede Wereldoorlog had Duitsland te maken met een tekort aan olie. Daarom moest men naar andere brandstoffen zoeken. Zo is het Fischer-Tropsch-proces in de jaren twintig in de crisisjaren voor de Tweede Wereldoorlog ontstaan.

Tijdens het proces wordt koolstofhoudende brandstof, zoals steenkolen, zuurstofarm verbrand waarbij ijzer als katalysator wordt gebruikt. Door deze partiële oxidatie ontstaat koolmonoxide. Door het toevoegen van stoom aan dit proces en het transporteren van het gas langs de ijzer-katalysator ontstaat er, als men het eindproduct zuivert, een gasmengsel van koolmonoxide en waterstof synthesegas. Dit gas wordt ook wel syngas genoemd. Het proces noemt men ook wel reforming of de methaan-stoom-gasreactie.

Steenkooldiesel
Syngas is dus een synthesegas, een kunstmatig geproduceerd brandbaar gas. Hieruit kunnen synthetische koolwaterstoffen geproduceerd worden. Deze stoffen vormen de basis van steenkooldiesel en andere producten. Er zijn nog verschillende andere mogelijkheden die doormiddel van het Fischer-Tropsch-proces onderzocht kunnen worden. Er wordt bijvoorbeeld nog onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om uit water (H2O) en CO2 met behulp van zonne-energie brandstof te maken doormiddel van de Fischer-Tropsch methode. Op die manier kan men op een duurzame manier brandstoffen verkrijgen.

Door CO2 opnieuw te gebruiken kan men de CO2 emissie beperken al zal bij het verbranden van de brandstof altijd opnieuw CO2 vrij komen. Dat zou men kunnen oplossen door CO2 af te vangen. Ook het afvangen van CO2 is een proces dat nader onderzocht wordt. De vraag is dan natuurlijk wat men met het opgevangen CO2 moet doen. Als deze CO2 weer in combinatie met water doormiddel van de Fischer-Tropsch tot nieuwe brandstoffen zou kunnen worden verwerkt is men effectief bezig met het recyclen van CO2 en maakt men forse stappen in een circulaire economie.

Vergisting van biomassa

Biomassa kan op verschillende manieren worden gebruikt als energiebron. De gebruikelijke methoden zijn verbranding, vergassing en vergisting. Het laatste proces, vergisting, is een vorm van een rottingsproces. Het vergisten van bijvoorbeeld groente- fruit- en tuinafval gebeurd zonder zuurstof en met andere bacteriën dan de bacteriën die voor compostering worden gebruikt. Tijdens de vergisting van afval ontstaat er een brandbaar gas, het methaangas.

In een warmtekrachtcentrale kan men dit methaangas verbranden. Hierdoor ontstaat zogenaamde duurzame warmte. Het gas dat namelijk verbrand wordt is niet afkomstig uit de aardbodem en geen fossiele brandstof. Methaangas dat uit vergisting wordt verkregen is duurzaam omdat het tijdens vergisting voortdurend opnieuw verkregen kan worden en dus in theorie niet op kan raken. Zolang er afval aanwezig is dat vergist kan worden kan methaangas verkregen worden.

Biogas
Biogas is een gas dat veel methaan bevat. Dit gas wordt onder andere geproduceerd door afvalverwerkers en agrarische bedrijven. Ook rioolzuiveringsinstallaties produceren doormiddel van vergisting biogas. Daarvoor gebruiken rioolzuiveringsbedrijven het rioolslib. Dit rioolslib kan goed vergist worden omdat het allemaal afvalstoffen en bacteriën bevat. Het vergisten van rioolslib wordt daarom bij veel rioolwaterzuiveringsinstallaties gedaan.

Op agrarische bedrijven wordt met name de mest van dieren vergist in vergistingsinstallaties. Daarnaast wordt er ook overige agrarische afvalproducten aan dit vergistingsproces toegevoegd. Dit bijmengen van vergistingsafval wordt ook wel co-vergisting genoemd.

Stortgas
Op vuilstorthopen treed ook een vergistingsproces op. Deze vergisting komt automatisch tot stand als men organisch afval laat rotten. Daarbij ontstaat dus ook methaan. Het methaangas dat ontstaat op stortplaatsen noemt men ook wel stortgas. Dit stortgas kan men verbranden. Daarvoor moet men het stortgas echter wel opvangen. Daarvoor kunnen leidingen worden aangelegd in de afvalberg.

Met de leiding vangt men het stortgas op en wordt dit gas getransporteerd naar een centraal punt. Het stortgas is ook een duurzaam gas omdat het geen fossiel gas is. Het opvangen van stortgas is milieuvriendelijk. Methaan is namelijk een schadelijk broeikasgas en zelfs schadelijker dan CO2. Daarom is het goed om methaan op te vangen en te verbranden. Bij het verbranden van methaan wordt dit gas namelijk omgezet in CO2. Daardoor wordt afval dat in feite niet meer bruikbaar is toch nog nuttig gebruikt. Het is niet de ideale situatie voor de circulaire economie maar het is beter dan restafval geheel onbenut te laten.

Technischwerken.nl wenst u een goede oudejaarsdag op 31 december 2018

Namens alle medewerkers van Technischwerken.nl wens ik u een goede oudejaarsdag toe. Het jaar 2018 is bijna afgelopen en is in veel opzichten een interessant jaar geweest. Als we kijken naar de onderwerpen die op deze website worden behandeld dan is 2018 een jaar geweest waarin de energietransitie meer aandacht kreeg maar nauwelijks grote sprongen vooruit maakte. Ook is 2018 een jaar geweest waarin de werkgelegenheid onder technisch personeel en bouwpersoneel is toegenomen. Een jaar waarin de prijzen van woningen stegen maar het vertrouwen in de woningmarkt uiteindelijk daalde. De bouw kreeg meer opdrachten om woningen te bouwen maar er blijkt te weinig personeel beschikbaar te zijn om de productieverhoging in deze sector aan te kunnen.

Ook andere sectoren zoals de installatietechniek, elektrotechniek, metaaltechniek en transportindustrie kregen het drukker met als gevolg een enorme toestroom aan vacatures. Deze vacatures in de techniek bleven verhoudingsgewijs lang open staan en zullen ook ik 2019 dikwijls onvervuld blijven. Dat komt door het gebrek aan beschikbaar ervaren technisch personeel op de arbeidsmarkt. Het gevolg hiervan is dat er gezocht wordt naar kandidaten die omgeschoold of bijgeschoold kunnen worden richting een technisch beroep. Daarvoor worden veel BBL trajecten gestart door reguliere technische bedrijven die erkend leerbedrijf zijn geworden maar ook door technische VCU uitzendorganisaties. Deze ontwikkelingen hebben voor een dynamisch 2018 gezorgd en zullen ook het komende jaar voor interessante ontwikkelingen zorgen. Op Technischwerken.nl zullen we onze bezoekers zo goed mogelijk op de hoogte proberen te houden. Tot 2019.

Uitzendbureaus belangrijk voor de arbeidsmarkt in 2019

In 2018 hebben uitzendbureaus een belangrijke rol vervuld op de arbeidsmarkt. Werklozen en andere werkzoekenden hebben het afgelopen jaar veel gebruik gemaakt van uitzendbureaus in de zoektocht naar werk. Dat is niet verwonderlijk want uitzendbureaus hebben vaak een goed beeld van de lokale arbeidsmarkt. Met name technische uitzendbureaus hebben het afgelopen jaar veel kunnen betekenen voor werkzoekenden. Iemand met een technische achtergrond of met affiniteit met de techniek kon in 2018 vaak met ondersteuning van een uitzendbureau een passende baan vinden.

Uitzendbureaus vervullen een belangrijke rol op de arbeidsmarkt omdat ze vraag en aanbod bij elkaar brengen. Mensen die moeite hebben met het vinden van een baan kunnen ook voor advies terecht bij deze intermediairs omdat die vaak precies weten wat er op de arbeidsmarkt wordt gevraagd. Door het advies van een uitzendbureau kunnen werkzoekenden hun loopbaan een invalshoek geven die beter aansluit op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Zo kan het voorkomen dat mensen die geen technische achtergrond hebben toch uiteindelijk wel voor te techniek gaan kiezen. Een degelijke loopbaankeuze is misschien makkelijk gemaakt maar moet in de praktijk natuurlijk nog wel vormgegeven worden. Daarvoor zijn bijscholingstrajecten of omscholingstrajecten nodig.

Steeds meer uitzendbureaus ondersteunen werkzoekenden door ze een cursus te bieden zoals basis VCA, VCA VOL, NEN3140, een heftruckcertificaat of een certificaat veilig werken op een hoogwerker. Doormiddel van deze certificaten kunnen mensen sneller een baan vinden op de arbeidsmarkt. Als een uitzendbureau een dergelijk certificaat aanbied aan uitzendkrachten en werkzoekenden dan betekent dat over het algemeen dat die persoon ook voor de uitzendorganisatie moet gaan werken. In dat geval zijn er geen kosten verbonden aan deze trajecten en certificaten voor de uitzendkracht. Een certificaat is niet altijd voldoende soms zijn complete mbo opleidingen nodig. In dat geval werken veel uitzendbureaus samen met een ROC of ander opleidingsinstituut. Er wordt voor langdurige opleidingstrajecten meestal gekozen voor werken en leren in de vorm van BBL.

Een toenemend aantal uitzendbureaus werven BBL-ers voor hun opdrachtgevers. Deze ontwikkeling is vooral merkbaar in de technische uitzendmarkt. Zo hebben veel technische uitzendbureaus BBL vacatures open gezet voor de installatietechniek en elektrotechniek. Doormiddel van vacatures waarin een BBL elektromonteur of BBL installatiemonteurs wordt gevraagd hopen uitzendbureaus aankomende vakkrachten voor de installatietechniek te werven. Deze werkwijze blijkt wel effectief want in 2018 zijn veel aankomende vakkrachten gestart met een BBL opleiding installatietechniek of een BBL elektrotechniek. Deze investering in BBL-ers is tevens een investering in de toekomst. De komende jaren is er namelijk een groot tekort aan technisch personeel in de installatietechniek en elektrotechniek vanwege de energietransitie. Ook in andere sectoren zoals de bouw en de metaaltechniek worden steeds meer BBL trajecten gestart.

Lage btw-tarief gaat omhoog van 6 procent naar 9 procent in januari 2019

Het kabinet heeft besloten om het lage btw-tarief te verhogen van 6 procent naar 9 procent. Deze btw-verhoging gaat in op 1 januari 2019. Als men deze btw-verhoging doorberekend op basis van 100 euro aan boodschappen dan moet men vanaf 1 januari in totaal 2,83 euro extra betalen. De btw-verhoging valt in die zin wel wat mee maar toch kan het een aardige kostenpost worden. De verhoging van het lage btw-tarief is namelijk niet alleen van toepassing op de dagelijkse boodschappen. Zo is deze btw-verhoging ook van toepassing op bijvoorbeeld water, boeken, bloemen en de toegangskaarten voor musea en attracties. Ook voor dienstverlenende beroepen zoals de kapper, de schilder, stukadoor, schoenmaker enzovoort. De btw-verhoging is dus van toepassing op alle producten en diensten waar het verlaagde btw-tarief voor geldt.

Inmiddels hebben verschillende mensen in de aanloop naar oud en nieuw al boodschappen ingeslagen tegen het btw-percentage van zes procent. Ook hebben veel mensen tegen het einde van het jaar nog werkzaamheden laten uitvoeren door aannemers en onderaannemers in de bouw want met name in deze sector zullen de facturen fors hoger uitvallen vanwege de verhoging in het btw percentage. Ongeveer dertig procent van de burgers in Nederland hebben tegen het einde van het jaar bewust extra producten en diensten betaald om de verhoging in het lage btw-tarief nog even uit te sparen.

Donald Trump en Xi Jinping hadden goed gesprek over handelsbetrekkingen eind december 2018

De Amerikaanse president Donald Trump heeft naar eigen zeggen “een lang en goed telefoongesprek” gehad met de Chinese president Xi Jinping. Het gesprek ging met name over de handelsoorlog. Afgelopen zaterdag 29 december 2018 heeft de Amerikaanse president in een bericht op Twitter bekend gemaakt dat hij tevreden is over het gesprek. Volgens hem verlopen de onderhandelingen met China goed. Hij verwacht dat er een overeenkomst wordt bereikt en die zou volgens hem verschillende onderwerpen beslaan.

Aan het einde van 2018 zijn de berichten over de handelsbetrekkingen tussen China en Amerika steeds positiever geworden. In de zomer van 2018 was van deze positieve houding nauwelijks sprake. Toen waren de landen verwikkeld in een handelsoorlog. Deze gespannen handelsbetrekkingen hebben er voor gezorgd dat verschillende markten onder druk zijn komen te staan. Inmiddels hebben Amerika en China beide in de gaten dat de handelsoorlog geen oplossing is maar juist een probleem. Beide economische grootmachten zijn inmiddels bereid om dit probleem concreet aan te pakken. De Amerikanen hebben de afgelopen tijd invoerrechten ingesteld ter waarde van 219 miljard euro aan Chinese producten.

Ook China heeft hierop een reactie ingevoerd. China heeft tot nu toe invoerrechten ingesteld voor bijna 97 miljard euro aan Amerikaanse goederen. Inmiddels worden er gesprekken gevoerd hoe deze landen nader tot elkaar kunnen komen. Begin december hadden de landen tijdens de G20-top in Argentinië een pauze van negentig dagen ingelast waarin geen nieuwe invoerheffingen geïntroduceerd worden. De landen hopen in deze periode tot een handelsakkoord te komen waardoor de landen weer zaken met elkaar kunnen doen.

China en Amerika komen nader tot elkaar in handelsconflict eind 2018

Het jaar 2018 was een spannend jaar als men kijkt naar de wereldpolitiek. Met name de handelsspanningen tussen Amerika en China zijn een veelbesproken onderwerp geweest. Er werden over en weer verschillende verhogingen doorgevoerd met betrekking tot de importheffingen. Inmiddels lijkt de gespannen handelsrelatie iets te verbeteren. Zo heeft China toestemming gegeven voor de invoer van rijst uit de Verenigde Staten. Volgens analisten is dit bericht heel bijzonder. Het zou volgens verschillende marktanalysen betekenen dat de gespannen relatie tussen beide economische grootmachten iets aan het verbeteren is.

Dat zou goed nieuws zijn voor de wereldeconomie. Onlangs werden nog bescheiden groeicijfers gegeven voor 2019. De reden voor de afgezwakte economische groei was juist de gespannen relatie tussen de economische grootmachten en alle kettingreacties die hieraan verboden zijn. De toestemming van de Chinese douane voor de rijst uit Amerika is genoemd in de aanloop naar nieuwe gesprekken tussen de landen in januari 2019. Dan willen China en de VS verder praten over de oplossingen voor hun handelsconflict.

Vacatures voor technisch personeel blijven ook in 2019 open staan

De vacatures die aan het einde van 2018 zijn opengezet voor technisch personeel zullen ook grotendeels in 2019 open blijven staan. Daarnaast zullen er in 2019 ook nieuwe vacatures bijkomen in de techniek. Dat zorgt er voor dat het vacatureaanbod in 2019 waarschijnlijk nog groter zal zijn dan 2018. De economische groei zal in 2019 waarschijnlijk afzwakken maar daar zal de technische sector niet of nauwelijks last van krijgen. Er is namelijk ook in het komende jaar nog volop drukte in de techniek en de bouw. De bouwsector heeft namelijk de taak om de woningbouw een nieuwe impuls te geven om het tekort aan woningen op de woningmarkt op te vangen. Er moeten dus flink wat nieuwe woningen worden gebouwd in Nederland. Dat is niet iets dat binnen een jaar gerealiseerd kan worden. Daarom blijft de bouw ook de komende jaren een sector waarin veel personeel wordt gevraagd.

Ook aanverwante sectoren hebben te maken met meer werkdruk. Denk aan al de onderaannemers die woningen isoleren en verduurzamen. Ook installateurs die zonnepanelen en warmtepompen plaatsen krijgen het drukker. Veel centrale verwarmingssystemen die nu nog op aardgas draaien zullen in de komende jaren worden vervangen door verwarmingsinstallaties die nauwelijks op aardgas draaien zoals hybride warmtepompen of hybride ketels. Daarnaast zijn er ook geheel aardgasloze oplossingen zoals warmtepompen, warmte- en koudeopslag en geothermie. Ook stadsverwarming en vergistingsinstallaties worden steeds vaker aangebracht als verwarmingsbron. Het wordt dus druk in de installatietechniek. Alleen zijn er geen voldoende installatiemedewerkers beschikbaar. Er is een tekort aan zowel elektromonteurs als aan w-installatiemonteurs. Daarom zullen vacatures in deze beroepsgroepen ook in 2019 open blijven staan of opnieuw worden open gezet.

Insectenindustrie als oplossing voor voedselverspilling

Het klinkt misschien gek maar insecten kunnen een deel van het voedselprobleem in de wereld oplossen. Veel dieren worden namelijk gevoed met graan en soja dat ook voor mensen kan worden gebruikt als voedselbron. Veel insecten zijn echter voor mensen niet eetbaar maar wel voor gevogelte waaronder kippen. Als men kippen meer insecten zou voeren en minder graan of soja dan gaat men effectiever met voedingsmiddelen om. In het kader van de voedseltekorten die er in sommige landen zijn is het belangrijker dat er effectief wordt omgegaan met graan en soja.

Om die reden is het concept Oerei ingevoerd. Dit concept is ingevoerd bij ongeveer honderd Albert Heijn en tachtig Deen-supermarkten. Het concept Oerei draait om de verkoop van kippeneieren van kippen die voornamelijk insecten te eten krijgen zodat deze dieren geen voedsel eten dat ook door mensen gegeten zou kunnen worden. De insecten die aan de kippen gevoerd worden zijn afkomstig uit Dongen. De meeste kippen worden gevoerd met soja dat uit onder meer Zuid-Amerika.
Insecten die worden gebruikt voor de voeding van kippen en vissen worden onder andere gekweekt op afvalstromen in grootschalige insectenfarms. Protix is een producent van voedsel dat is gemaakt van insecten. Het bedrijf heeft miljoenen in een fabriek in Bergen op Zoom geïnvesteerd. Er wordt een nieuwe fabriek gebouwd die tien keer zo groot is dan de huidige fabriek van het bedrijf. Volgens Timmermans van de stichting ‘Samen tegen voedselverspilling’ wordt daarbij ongeveer 100.000 tot 120.000 ton aan organische reststromen verwerkt.

Inmiddels is de insectenindustrie uitgegroeid tot een grote industrie. In deze industrie wordt veel geld verdient. Volgens het gezaghebbende World Economic Forum is Protix een van de veelbelovende technologiepioniers in de wereld op dit gebied. Door de uitbreiding van de fabriek wordt niet alleen de productiecapaciteit vergroot maar neemt ook de werkgelegenheid toe met 80 a 100 banen in Bergen op Zoom. Protix wil in 2019 haar tiende verjaardag in Bergen op Zoom vieren aldus directeur Kees Aarts.

Voedselverspilling is niet lean

In het kader van lean manufacturing en lean management wordt er gelet op afval oftewel waste. Door productieprocessen te stroomlijnen en de doorlooptijd te verkorten kan men sneller en effectiever produceren. Daarbij is tijd niet het enige aspect waarin men winst kan behalen ook het verspillen van grondstoffen, halffabricaten en producten moet worden beperkt als men streeft naar een lean bedrijf. In de voedingsmiddelenindustrie zijn er ook verschillende bedrijven die zich bezig houden met lean manufacturing.

Deze bedrijven zullen zich in de toekomst ook steeds meer gaan richten op het beperken van voedselverspilling. Het verspillen van voedsel is een groot probleem in Nederland. Er worden jaarlijks voor duizenden vrachtwagens aan voedsel weggegooid. Het overgrote deel wordt weggegooid door consumenten maar ook tijdens het productieproces gaat veel voedsel verloren. Als bijvoorbeeld de verkeerde verpakking wordt gebruikt of een verkeerde datum is aangebracht. Dan gaat het voedsel meeste tegelijkertijd met de verpakking de afvalbak in. Dat zorgt er voor dat er voedselverspilling optreed maar ook meer afval ontstaat. Kortom er ontstaat meer waste en dat past niet in het principe van lean manufacturing.

Steeds meer bedrijven gaan daarom verantwoord met grondstoffen om. Op die manier worden ze niet alleen lean maar ook economisch effectiever. Het rendement gaat omhoog en er hoeft ook minder afval worden afgevoerd wat bovendien verwijderingskosten en transportkosten scheelt. Door bovendien effectiever met grondstoffen om te springen worden ook minder natuurbronnen gebruikt en wordt flora en fauna bespaard. Dat is belangrijk in het streven naar een circulaire economie.

Wat is voedselverspilling?

Voedselverspilling is een verzamelnaam voor het weggooien of niet opeten en drinken van voedsel. Het verspillen van voedsel is een maatschappelijk probleem. Ieder jaar wordt er in Nederland ongeveer 40 kilo aan voedsel per persoon weggegooid. Volgens het Voedingscentrum was de totale hoeveelheid voedselverspilling in Nederland in 2015 tussen 1,77 en 2,55 miljard kilo. Het grootste gedeelte van deze voedselverspilling wordt door consumenten veroorzaakt. Deze groep verspilt op jaarbasis 33% van het totale aantal voedsel dat verspild wordt.

Gemiddeld betekend dit dat een consument ongeveer 13 procent van het voedsel dat hij of zij inkoopt weggooit. Als men het totale aantal kilo’s aan voedsel dat consumenten weggooien gaat optellen dan komt men op een gewicht van 700 miljoen kilo goed voedsel per jaar. Daar kan men duizenden vuilniswagens mee vullen. Naast voedsel worden ook veel vloeibare levensmiddelen weggegooid. Onderzoekers gaan er van uit dat per persoon op jaarbasis 57 liter vloeibare levensmiddelen verloren gaan. Hierbij kun je denken aan koffie, thee, alcoholische dranken en frisdrank. De kosten van de voedselverspilling zijn ongeveer 140 euro per jaar.

Er zijn inmiddels verschillende initiatieven ondernomen waarmee men in Nederland de voedselverspilling wil tegen gaan. Een voorbeeld hiervan is de stichting ‘Samen tegen voedselverspilling’. Deze stichting streeft er naar om de totale hoeveelheid voedselverspilling te halveren in 2030 ten opzichte van 2018. Daarvoor werkt de stichting samen met supermarkten maar ook met milieuorganisaties en de overheid. Het is duidelijk dat het verspillen van voedsel gezamenlijk moet worden tegengegaan. Zowel consumenten als producenten moeten hierbij met elkaar samenwerken. Ook de overheid kan op dit gebied faciliteren met wet- en regelgeving. De overheid wil dat de voedselverspilling wordt tegengegaan omdat het verspillen van voedsel niet past bij de circulaire economie waarin het verkeerd gebruiken van grondstoffen wordt beperkt. Voedsel bestaat namelijk net als andere producten uit grondstoffen waaronder verpakkingsmateriaal dat vaak van plastic is gemaakt. Het beperken van voedselverspilling is daardoor ook het beperken van afval.

Stichting ‘Samen tegen voedselverspilling’ opgericht in 2018

De stichting ‘Samen tegen voedselverspilling’ is eind 2018 opgericht en is er op gericht om het verspillen van voedsel tegen te gaan in Nederland. Het initiatief is onder andere tot stand gekomen door Toine Timmermans. Hij is manager duurzame voedselketens aan de Wageningen Universiteit. In maart 2018 werd door hem al een plan ingevoerd tegen voedselverspilling in Nederland. Daarbij werkte en werkt Timmermans samen met verschillende organisaties in de maatschappij. Natuurorganisaties steunen de inspanningen van Samen tegen voedselverspilling omdat veel grondstoffen van voedsel uit de flora en fauna worden gehaald en dus milieubelastend zijn. Om die reden willen veel milieuorganisaties dat er zorgvuldiger wordt omgegaan met voedingsmiddelen.

Ook steeds meer supermarkten willen de verspilling van voedsel beperken. Het weggooien van voedingsmiddelen is zonde en bovendien ook een kostenpost voor supermarkten. Weggegooid voedsel levert nagenoeg geen geld op. Bovendien is voedsel vaak ook verpakt in milieuonvriendelijk materiaal zoals plastic. Door het weggooien van voedsel wordt dus ook het verpakkingsmateriaal (vaak ongeopend) weggegooid. Daardoor is de verspilling als het ware dubbel. Dat is niet uit te leggen circulaire economie waarin verspilling van grondstoffen zoveel mogelijk tot een minimum moet worden beperkt. De stichting Samen tegen voedselverspilling kan ook rekenen op de steun van de overheid in haar ambities. In 2030 zou de voedselverspilling gehalveerd moeten zijn ten opzichte van de voedselverspilling van 2018.

Voor het behalen van deze ambitie is echter wel samenwerking nodig. In de gehele keten van boer, producent, transport, winkel tot consument moet men zorgvuldiger omgaan met voedsel. Verspilling is ook een kwestie van mentaliteit en inzicht. Als men niet meer voedsel produceert en koopt dan nodig is zal ook de voedselverspilling worden tegengaan. Ook de houdbaarheidsdatum van producten is een belangrijk aspect waarop gelet moet worden. Veel supermarkten zijn hier al mee bezig en prijzen producten die bijna aan het einde van de houdbaarheidsdatum zijn gekomen af.

Voedselverspilling in Nederland moet in 2030 zijn gehalveerd

In 2018 hebben Nederlanders gemiddeld 41 kilo aan voedsel op jaarbasis weggegooid. Dit voedsel is verspild omdat het niet opgegeten of opgedronken is. het weggooien van voedsel staat ter discussie omdat het niet past in een circulaire economie waarin grondstoffen, ook voedsel, optimaal worden benut. Daarnaast is het verspillen van voedsel vanuit ethisch oogpunt niet uit te leggen omdat er bepaalde gedeelten van de wereld zijn waarin mensen niets of nauwelijks te eten hebben. Dat men in Nederland op jaarbasis gemiddeld 41 kilo aan voedsel weggooit is vanuit dat perspectief onbegrijpelijk.

Inmiddels zijn er in Nederland verschillende initiatieven waarmee men de verspilling van voedsel wil beperken. Een voorbeeld hiervan is stichting tegen voedselverspilling. Deze stichting heeft een startbudget van 15 miljoen euro. Daarmee is de stichting een “professionele organisatie” van Toine Timmermans van de Wageningen Universiteit. Hij geeft aan dat de stichting het verspillen van voedsel zoveel mogelijk wil bestrijden. Daarbij wordt naar de gehele productieketen gekeken. Het verspillen van voedsel is namelijk niet iets dat alleen bij consumenten voorkomt.

Ook bij de producenten wordt veel voedsel weggegooid zonder dat iemand het heeft kunnen kopen of eten. De verspilling van voedsel begint bijvoorbeeld al op het boerenerf. Daarnaast wordt er ook veel voedsel verspilt tijdens het transport en op de veiling. Ook in de supermarkt en in de keuken beland veel voedsel in de afvalbak. De stichting tegen voedselverspilling wil de voedselverspilling in Nederland terugbrengen naar een miljoen ton in 2030. Als dat doel werkelijkheid wordt is de voedselverspilling in Nederland gehalveerd.

Kortlopende hypotheekrente blijft stabiel tot 2020 aldus de Hypotheker

De Hypotheker is een bekende hypotheekverstrekker in Nederland en heeft een visie gegeven op de hypotheekrente-ontwikkeling de komende tijd. Volgens deze hypotheekverstrekker heeft het stopzetten van het opkoopprogramma van de ECB in januari 2019 nauwelijks effect op de kortlopende hypotheekrente. Door de politieke onrust zal de wereldeconomie niet aanzienlijk gaan groeien waardoor ook de rentes onder druk blijven staan.

De hypotheekrente blijft daardoor laag. De Hypotheker doelt met de politieke onrust vooral op de handelsspanningen tussen China en Amerika. Ook zijn er spanningen met betrekking tot de Italiaanse begroting en de Brexit. Deze ontwikkelingen remmen de economische groei en de ontwikkeling in de rente. Toch is het niet met zekerheid vast te stellen hoe de rente zich zal ontwikkelen. Als er bijvoorbeeld oplossingen worden gevonden voor de economische spanningen dan kan dat ook weer een positieve impuls geven voor de economie. Dan zou de rente dus ook weer omhoog kunnen gaan.

Langlopende hypotheekrente mogelijk omhoog door wijziging beleid ECB in 2019

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de afgelopen jaren de langlopende rente op leningen kunstmatig verlaagd door een opkoopprogramma van staatsobligaties. Vanaf januari 2019 komt daar verandering in. In die maand stopt namelijk het opkoopprogramma. Dat kan er voor zorgen dat de rente op met name langlopende hypotheken omhoog gaat.

Er is echter nog veel onzekerheid over de ontwikkelingen in de hypotheekrente. Sommige hypotheekverstrekkers verwachten dat de stijging in de hypotheekrente wel zal meevallen. Als reden daarvoor wordt aangevoerd dat de inflatie nauwelijks omhoog zal gaan in 2019. De inflatie is onder andere gekoppeld aan de economische ontwikkelingen van een land. Als de economie nauwelijks een groeicijfer laat zien blijft vaak ook de inflatie achter. De inflatie is een belangrijke factor voor het bepalen van de hypotheekrente. De verwachtingen zijn dat in 2019 de economie in Nederland en de rest van de eurozone nauwelijks economische groei zal worden gerealiseerd. Daardoor zal ook de inflatie nauwelijks toenemen en zullen de rentes op leningen vermoedelijk niet sterk omhoog gaan.

Woningtekort en energietransitie zorgen voor meer technische vacatures in 2019

Het komende jaar zal de economische groei afzwakken volgens de ECB. Dat is natuurlijk niet goed nieuws maar toch zullen de effecten van deze ontwikkeling voor de technische arbeidsmarkt meevallen. De komende jaren zullen er namelijk nog steeds woningen gebouwd moeten worden om het tekort aan woningen op de woningmarkt op te vangen. Daarnaast zorgt de energietransitie die voortvloeit uit het klimaatakkoord er ook voor dat er meer woningen in Nederland moeten gerenoveerd op het gebied van de energievoorziening. Deze twee belangrijke ontwikkelingen zorgen er voor dat er de komende tijd nog volop werk is in de bouw en de techniek.

Installatietechniek en energietransitie
Met name installatiemonteurs en elektromonteurs zijn de komende jaren extra hard nodig op de arbeidsmarkt. Deze monteurs zullen namelijk ingezet worden in de bouw van nieuwe woningen en zijn daarnaast ook noodzakelijk voor de renovatie van oude woningen op de arbeidsmarkt. Op die manier blijven de werknemers in de installatietechniek de komende jaren aan het werk en kunnen ze ook meer werk verwachten. Het probleem op deze arbeidsmarkt is echter dat er nauwelijks nieuw personeel beschikbaar komt dat meteen aan de slag kan in de installatietechniek, elektrotechniek of andere technische beroepsgroep. Het tekort aan technisch personeel is nijpend en dat begint de overheid nu ook in te zien. Dat zorgt er voor dat er speciale trajecten worden ingevoerd waarmee men werkzoekenden wil begeleiden naar een baan in een technische sector.

BBL

Mensen die niet of nauwelijks verstand hebben van de techniek worden doormiddel van BBL opleidingen en andere opleidingsvarianten ontwikkelt tot technische krachten die een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkelingen in de techniek de komende jaren. Ook uitzendbureaus en andere intermediairs bieden inmiddels BBL trajecten aan. Bedrijven in de installatietechniek, elektrotechniek, werktuigbouwkunde, metaaltechniek en in de bouw hebben zich massaal laten registreren als erkend leerbedrijf zodat ze ook leerlingen kunnen aannemen vanuit BBL.

ECB waarschuwt voor vertraging economische groei in 2019

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft afgelopen donderdag gewaarschuwd dat de groei van de wereldeconomie zal vertragen in 2019. Volgens de centrale bank van Europa zal de economie na 2019 zelfs stabiliseren. In een bulletin geeft de bank aan dat de economische activiteit in 2019 zal gaan afnemen en vervolgens zal gaan stabiliseren.

De ECB noemt de internationale politieke ontwikkelingen als belangrijkste reden voor de afgezwakte economische groei. Volgens de bank zorgt de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China er voor dat er minder economische activiteiten plaatsvinden. Daarnaast zullen ook landen die dollars hebben geleend meer gaan betalen. De economische groei zal over de gehele wereld afnemen de komende tijd. Ook in Europa zal de economische groei het komende jaar minder sterk zijn dan het afgelopen jaar. De ECB had eerder in 2018 al aangegeven van de groeiverwachting voor de eurozone voor dit jaar en volgend jaar kleiner zou zijn.

Bovendien heeft de ECB aangegeven dat ze zal gaan stoppen met het opkoopprogramma van staatsobligaties ter waarde van 2,6 biljoen euro. Dit geld zal door de centrale bank weer in de Europese economie worden geïnvesteerd aldus het bulletin.

Occasionverkoop op bijna twee miljoen verhandelde auto’s in 2018

De occasionverkoop in 2018 zal waarschijnlijk uitkomen op een nieuw record. Tot en met de maand november zijn er in Nederland 1,84 miljoen voertuigen verkocht. Dit komt naar voren uit cijfers van brancheorganisaties BOVAG en RDC. Deze autoverkoop is een stijging van 1 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2017.

In heel 2017 werden in Nederland ongeveer 1,98 miljoen occasions verkocht. Nu de verkoop van tweedehands auto’s in Nederland is toegenomen ligt het aantal van twee miljoen verkochte tweedehands auto’s in het verschiet. BOVAG en RDC verwachten dat er in 2018 een nieuw verkooprecord wordt behaald in de autobranche. De verkoop neemt volgens de brancheorganisaties toe omdat de autobranche momenteel een bovengemiddelde grote voorraad auto’s heeft.

Nieuw cao-akkoord tussen AkzoNobel en vakbonden in 2018

Het heeft even geduurd en er zijn verschillende stakingen geweest maar inmiddels is er een nieuw cao-akkoord voor de werknemers die werken bij chemieconcern AkzoNobel. De vakbonden hebben met de nieuwe cao ingestemd.

In de nieuwe cao is onder andere opgenomen dat de werknemers van het chemieconcern met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2018 een salarisverhoging van 2,5 procent zullen krijgen. Daarnaast zal er ook in de maand juli van 2019 een salarisverhoging worden doorgevoerd van 2,75 procent. Het jaar daarop zal er nog eens een verhoging van 1,35 procent worden doorgevoerd. Dit is minder dan de 3,5 procent loonsverhoging per jaar die de vakbonden hadden geëist.

De werknemers ontvangen daarnaast nog een eenmalige uitkering van 2250 euro bruto. Mocht het bedrijf in 2020 goed presteren, dan zullen de werknemers nog 500 euro bruto extra ontvangen. De nieuwe cao voor het personeel van AkzoNobel loopt tot eind 2021.