BMW haalt ruim 11.000 diesels terug in 2018

Autofabrikant BMW gaat meer dan elfduizend dieselauto’s terugroepen in Duitsland. Dit bericht werd bekend gemaakt op vrijdag 30 maart 2018. Eerder had de toezichthouder Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) besloten dat de auto’s teruggehaald moesten worden. Het bericht werd echter pas aan het einde van de maand maart bekend gemaakt.

Het gaat om de BMW voertuigen van het type 750 en M550. Deze voertuigen hebben illegale software volgens de toezichthouder. De misstanden in de software werden echter door BMW had zelf gemeld. Deze melding vond vorige maand plaats toen het bedrijf erachter kwam dat er foutieve software in de voertuigen geladen was. De voertuigen hadden een software gekregen die volgens BMW voor andere automodellen ontwikkeld. Er is volgens de autofabrikant geen spraken van opzet. Er zou per ongeluk de verkeerde software zijn geladen in het motormanagementsysteem van de twee types sedans van BMW. Deze softwarefout zorgt er voor dat de reiniging of filtering van de uitlaatgassen niet goed verloopt. Daardoor zijn de diesels vervuilender. Er wordt door de foutieve software meer te veel stikstofoxide uitgestoten.

Een aantal weken geleden heeft de Duitse justitie een inval gedaan bij BMW. Deze inval vond plaats l vanwege een verdenking op het gebied van manipulatie van de dieselmotoren van de autofabrikant. Er zouden misschien illegale praktijken plaatsvinden bij BMW. De woordvoerder van BMW gaat er echter vanuit dat de foutieve software niet bewust is geladen in de voertuigen maar dat er sprake is geweest van een vergissing.

Precariobelasting zorgt voor hogere energielasten in 2018

Dit jaar zijn de meeste huishoudens in Nederland meer geld kwijt aan gas, water en elektra. Men zou zeggen dat dit niet het geval moet zijn. Door de investeringen die veel huishoudens hebben gedaan in isolatie en voorzieningen waarmee ze zelf energie kunnen opwekken zouden de energielasten juist omlaag moeten gaan. Veel huishoudens hebben zonnepanelen of zijn van plan om deze bronnen van duurzame energie op hun daken te plaatsen. Ook krijgen steeds meer woningen een hybride warmtepomp of een hybrideketel. Weer andere huishoudens kiezen voor een luchtwarmtepomp of aardwarmtepomp. Pelletkachels en pelletketels worden ook dikwijls ter aanvulling of ter vervanging van bestaande verwarmingssystemen aangebracht. Al deze oplossingen zorgen er voor dat er direct of indirect minder CO2 wordt uitgestoten.

Klimaatneutraal en energieneutraal
De redenen waarom mensen investeren in pelletkachels, hybridewarmtepompen, zonnepanelen enz. zijn divers. Meestal is het een combinatie van bewust kiezen voor duurzaamheid en het besparen op de energielasten. De energierekening kan omlaag wanneer men in staat is om een woning steeds meer energieneutraal te maken. Een passiefhuis of een nulwoning is in feite al energieneutraal of klimaatneutraal. Doordat deze woningen weinig energie verbruiken en weinig energie verspillen is het wonen in een nulwoning of passiefhuis klimaatverantwoord. Bovendien is het ook verantwoord voor de portemonnee.

Precariobelasting
Investeringen in de verduurzaming van de energievoorziening worden volop gedaan. Toch zal de energierekening niet voor iedereen in 2018 beduidend lager uitvallen. Dat komt omdat zogenoemde precariobelasting met gemiddeld 33 procent omhoog gaat. Dat beeld komt naar voren uit de Atlas van de Lokale Lasten. Dit is een jaarlijkse publicatie van de onderzoeksinstantie COELO van de Rijksuniversiteit Groningen. In sommige gemeenten wordt er precariobelasting doorgevoerd op drinkwater- en netwerkbedrijven.
Deze belasting wordt dan geheven op het gebruik van voorzieningen zoals waterleidingen en kabels. De netwerkbedrijven berekenen deze precariobelasting indirect door aan de consument die daardoor een hogere waterrekening of energierekening krijgt. De precariobelasting is inmiddels afgeschaft. In gemeenten waar deze belasting in februari 2016 bestond mag de heffing nog tot 2022 worden doorgevoerd. Een groot aantal gemeenten had de precariobelasting nog op het laatste moment ingevoerd. Op die plaatsen wordt in 2018 de precariobelasting voor het eerst doorberekend in de rekening voor consumenten. 

Kabinet investeert 48 miljoen euro in groener transport vanaf 2018

Het kabinet gaat 48 miljoen euro investeren in de transportsector van Nederland. Dit geld is bedoelt om de transportsector energiezuiniger en minder milieubelastend te maken. De transportsector is voor Nederland altijd al een belangrijke sector geweest. In Nederland wordt veel geïmporteerd maar ook veel geëxporteerd. Nederland is een doorvoerland en daardoor wordt er veel gebruik gemaakt van transportmiddelen. Transport vindt plaats over water, over wegen maar ook door de lucht. De vervoersmiddelen: vrachtschepen, vrachtwagens en vrachtvliegtuigen worden dikwijls doormiddel van verbrandingsmotoren in beweging gebracht. Deze verbrandingsmotoren verbranden fossiele brandstoffen zoals diesel, benzine of aardgas. Er vindt wereldwijd een energietransitie plaats maar de transportsector maakt nog onvoldoende stappen om de CO2 neutraler of klimaatneutraler te worden. Daarom zijn er extra maatregelen nodig. Het kabinet van Nederland wil hierin stappen gaan maken.

Elektrisch rijden
Er is besloten om ook de transportsector duurzamer te maken. Hiervoor zal de overheid een bedrag van 48 miljoen euro beschikbaar stellen. Ongeveer de helft van dit bedrag zal gaan naar de Topsector Logistiek. Verder zal veel geld worden besteed aan de bouw van zeven waterstoftankstations. Ook zal er geld worden geïnvesteerd in het wegnemen van drempels voor bedrijven op elektrische bestelwagens te kopen. Het elektrisch rijden moet niet alleen een zaak worden voor burgers maar ook voor het bedrijfsleven. Er moeten meer elektrische bedrijfswagens worden ingezet in de transportsector. Hierdoor zouden steden en stadcentrums schoner kunnen worden voorzien van voorraden en materialen.

Verduurzamen van transportsector
Dit bericht werd bekend gemaakt door staatssecretaris Stientje van Veldhoven Infrastructuur en Waterstaat op donderdag 29 maart 2018. “Ik ga ervan uit dat de sector dit extra budget gebruikt om Nederland als distributieland snel emissiearm en waar mogelijk emissieloos te maken”, gaf de staatssecretaris in een reactie aan. In de maand oktober werd al bekend gemaakt dat de overheid al 30 miljoen euro zou investeren in de verduurzaming van de transportsector.

Banenproject voor arbeidsgehandicapten wordt met drie jaar verlengd vanaf 2018

Mensen met een arbeidsbeperking of arbeidshandicap moeten in Nederland de kans krijgen om aan het werk te komen en aan het werk te blijven. Daarvoor biedt de overheid een aantal oplossingen maar ook werkgevers en werkgeversorganisaties leveren hiervoor een bijdrage. Een voorbeeld van deze oplossingen is een banenproject dat in het leven is geroepen om mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Dit banenproject wordt nu met drie jaar verlengd.

Banenproject
Dit bericht werd donderdag 29 maart 2018 bekend gemaakt door de werkgeversorganisaties. Deze bekendmaking gebeurde donderdag in het bijzijn van staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In het verleden is het banenproject ingevoerd op basis van een initiatief van werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en LTO. Dit gebeurde in samenwerking met Instituut Gak. Doormiddel van het banenproject werden handvaten geboden met betrekking tot de uitvoering van de zogenaamde Banenafspraak uit 2013.

Meer banen voor arbeidsgehandicapten
Het is de bedoeling dat rond 2026 honderdduizend extra arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking moeten worden gerealiseerd door werkgevers in Nederland. Bovendien zal ook de overheid een bijdrage leveren door het in dienst nemen van 25.000 mensen met een beperking. De initiatiefnemers noemen het doel van de overheid wel ambitieus. Toch zijn er in de afgelopen periode wel besluiten genomen en acties uitgevoerd die er voor zorgen dat het doel in beeld komt. volgens het UWV was er aan het einde van derde kwartaal van 2017 sprake van bijna 24.000 gerealiseerde banen. Dit betekend dat de eigen doelstellingen zijn ingehaald. In april worden overigens de cijfers over heel 2017 verwacht. Dan kan men echt zien hoe het gaat met de werkgelegenheid voor arbeidsgehandicapten in Nederland.

Gaswinning in Groningen uiterlijk in 2030 stopgezet?

Het kabinet wil dat de gaswinning in Groningen de komende jaren steeds verder reduceren. In het komend decennium moet deze gaswinning als het aan de overheid ligt helemaal worden stopgezet. Op dit moment is de overheid maatregelen aan het bedenken waardoor deze ambitie daadwerkelijk gerealiseerd moet worden. Volgens premier Mark Rutte moet de gaswinning met verschillende stappen worden gereduceerd. Dit heeft hij donderdag 29 maart 2018 laten weten. In 2018 is de Nederlandse gasproductie rond de 21,6 miljard kuub. Deze productie moet echter de komende jaren verder worden afgebouwd. In 2022 zou de gasproductie onder de 12 miljard kuub per jaar moeten komen te liggen. Verder zou de gaswinning volgens de premier in het komend decennium naar nul moeten gaan.

SodM
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft in februari 2018 in een advies aan de regering benoemd dat de gaswinning moet worden teruggebracht naar 12 miljard kuub per jaar in Groningen. Hierdoor zou de gaswinning voldoende gereduceerd zijn om de kans op (zware) aardbevingen in de provincie te verlagen. Dit advies werd bijna direct opgevolgd door minister Eric Wiebes van Economische Zaken. De minister geeft echter aan dat ook bij een gaswinning van 12 kuub er nog geen sprake is van een veilige situatie. Groningen heeft al jaren achterelkaar last gehad van aardbevingen. Daardoor is veel schade ontstaan aan gebouwen.

Energietransitie
Minister Wiebes wil de veiligheid van de provincie bevorderen. Daarvoor moet het gebruik van aardgas worden beperkt in Nederland. Er moet een energietransitie plaatsvinden waarbij Nederland van het aardgas af gaat en hernieuwbare energiebronnen gaat gebruiken zoals aardwarmte of duurzaam opgewekte elektriciteit. Er wordt door Uneto-VNI en verschillende andere organisaties in de installatietechniek aangestuurd op de toepassing van warmtepompen en hybridewarmtepompen die ook wel hybrideketels worden genoemd.
Deze energietransitie in de verwarmingstechniek kan de vraag naar aardgas laten dalen in Nederland. Dan moeten echter wel veel geïnvesteerd worden in de vervanging van de huidige gasgestookte cv-installaties die in veel woningen aanwezig zijn. De aanschaf van een warmtepomp of een hybride warmtepomp is voor veel woningeigenaren zeer prijzig.

Producentenvertrouwen iets afgenomen in maart 2018

Het producentenvertrouwen van Nederlandse fabrikanten is in de maand maart van 2018 iets gedaald ten opzichte van de maand daarvoor. Het producentenvertrouwen wordt in kaart gebracht doormiddel van vertrouwensindicator. Deze vertrouwensindicator wordt weergegeven in indexcijfers. Het indexcijfer van het producentenvertrouwen ging van 10,9 in februari naar 9,5 in de maand maart.

CBS
Op donderdag 29 maart 2018 werden de cijfers met betrekking tot het producentenvertrouwen bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hieruit komt naar voren dat producenten in maart minder positief zijn over de verwachte bedrijvigheid dan in februari.

Orderportefeuille
Veel bedrijven in de productie zijn ook wat minder positief over de omvang van hun orderportefeuille merkt het statistiekbureau op. Hun mening over de voorraden gereed product is bijna niet verandert. Desondanks is het producentenvertrouwen nog zeker niet slecht. In februari 2018 bereikte dit vertrouwen de hoogste waarde met 10,9 punten. Dat is een groot verschil met de maand februari in 2009. Dat jaar werd namelijk de laagste waarde bereikt op min 23,5. In de afgelopen twintig jaar is het producentenvertrouwen gemiddeld 0,8 geweest.

Staalfusie tussen Tata Steel en Thyssenkrupp in 2018 onder druk door positie Tata Steel

Tata Steel Nederland heeft een onafhankelijke positie en dat zorgt misschien voor problemen in de onderhandelingen met betrekking tot de staalfusie met Thyssenkrupp. Deze staalfusie is een veelbesproken onderwerp. Tata Steel Nederland zou haar Europese activiteiten gaan samenvoegen met het Duitse Thyssenkrupp maar de positie van Tata Steel zou een breekpunt kunnen vormen. Dit bericht werd bekend gemaakt door Reuters.

Thyssenkrupp heeft bezwaar tegen de privileges die Tata Steel lijkt te krijgen wanneer de activiteiten tussen Tata Steel en Thyssenkrupp worden samengevoegd. Het voormalige Hoogovens in IJmuiden zou een voorkeursbehandeling krijgen bij de fusie. Daardoor zouden de financiële voordelen van het samengaan onder druk komen te staan. Dat betekent dat het succes van de fusie wordt bedreigd door de voorkeursbehandeling. De Duitse vakbond IG Metall is het hier niet mee eens en dreigt dwars te liggen.

Er werd eerder bekend gemaakt dat Tata Steel Nederland ook na de fusie na de fusie ook zelf de geldstromen beheerst. De betrokken vakbonden hadden aangegeven dat de locatie in IJmuiden na de fusie ook besluiten mag blijven nemen over de winsten die daar worden behaald.

Tekort aan installatiepersoneel vormt vertragende factor in energietransitie in 2018

In Nederland wordt steeds meer aandacht besteed aan de energietransitie. De energietransitie is in feite de omschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame, hernieuwbare energiebronnen. Deze energietransitie heeft onder andere te maken met verwarmingstechniek. Zo worden gasgestookte cv-installaties in de toekomst steeds vaker vervangen door hybride warmtepompen en hybrideketels. Deze hybride verwarmingssystemen zijn in feite een combinatie tussen een duurzame verwarmingsmethode zoals een warmtepomp en een centrale verwarmingsketel die op gasgestookt is. hybride-verwarmingsoplossingen zijn waarschijnlijk een tussenoplossing. In de toekomst moeten verwarmingssystemen namelijk volledig CO2 neutraal of klimaatneutraal worden. Daarvoor is echter wel nieuwe technologie nodig en bovendien technisch personeel. Ervaren technisch personeel wordt echter steeds schaarser op de arbeidsmarkt.

Tekort aan installatiepersoneel
Het gebrek aan ervaren installatiepersoneel is een probleem voor de installatiebranche van Nederland. De huidige installateurs hebben het al druk genoeg in de woningbouw. In de winter zijn veel servicemonteurs op pad om reparaties te verrichten aan verwarmingsinstallaties. Wanneer er een grootschalige energietransitie zal plaatsvinden in Nederland zorgt dat voor problemen. Er is te weinig installatiepersoneel beschikbaar om bijvoorbeeld de gasgestookte cv-installaties te vervangen voor een hybride warmtepomp of een luchtwarmtepomp. Bovendien zullen een aantal installatiemonteurs ook nog opleidingen en cursussen moeten krijgen over de manier waarop deze milieuvriendelijker verwarmingssystemen moeten worden aangebracht en onderhouden. Dat kost geld maar ook tijd. Tegenwoordig is die tijd er niet of nauwelijks meer. Dat zorgt voor dilemma’s. De druk op het installatiepersoneel dat reeds aan het werk is wordt steeds groter. Installatiepersoneel moet steeds harder werken om alle projecten af te ronden. De werkdruk is groot en dat zorgt er bovendien voor dat er een grotere kans bestaat op onveilig werken en ziekteverzuim. De overheid moet ook dit probleem onder ogen zien voordat er daadwerkelijk beslissingen worden genomen met betrekking tot de energietransitie.

Uneto-VNI wil meer hybride warmtesystemen invoeren in 2018

Brancheorganisatie Uneto-VNI wil de komende jaren de huidige volledig gasgestookte cv-ketels gaan vervangen door hybride verwarmingssystemen. Hybride verwarmingssystemen zijn niet volledig aardgasvrij maar zorgen er wel voor dat er veel minder aardgas wordt verbrand om het water van cv-leidingen te verwarmen. Door een combinatie met een warmtepomp is een cv-ketel als het ware de tweede verwarmingsbron van een woning. In eerste instantie zal de warmtepomp worden ingeschakeld om de woning te verwarmen en als deze warmtepomp onvoldoende capaciteit heeft zal de cv-ketel in werking treden. Men spreekt hierbij ook wel over een hybridewarmtepomp of een hybrideketel.

Wat kost een hybride warmtepomp?
Een hybridewarmtepomp kost meer dan een conventionele gasgestookte cv-ketel. Dat zorgt er voor dat de prijs een belangrijke rol of zelfs een belemmering kan vormen in de energietransitie in de verwarmingstechniek. Volgens schattingen zijn gecombineerde verwarmingssystemen die bestaan uit een warmtepomp en een hybride ketel duizenden euro’s duurder dan een gasgestookte cv-ketel. De overheid zo hiervoor oplossingen moeten bedenken. Er zijn verschillende oplossingen denkbaar zoals een speciale gebouw-gebonden financiering. Deze oplossing wordt onder andere door UNETO-VNI voorgesteld. In dat geval sluit de woningeigenaar een servicecontract af voor het hybride verwarmingssysteem. De woningeigenaar betaald dan een vast bedrag per maand voor de installaties. Als de woning wordt verkocht gaat het servicecontract over naar de nieuwe eigenaar.

Nulwoningen en passief huizen
Nederland wil steeds meer klimaatneutraal bouwen. Dat houdt in dat woningen in de toekomst steeds vaker en steeds beter in staat zijn om hun eigen energie op te wekken. Denk hierbij aan energieneutrale concepten zoals een nulwoning of een passiefhuis. Deze woningen zijn in staat om in hun eigen energiebehoefte te voorzien. Een hybrideoplossing is daarbij een tussenoplossing maar een verwarmingssysteem waarbij in het geheel geen aardgas wordt gebruikt is nog beter. Uneto-VNI ziet vooral kansen in hybride systemen. Doekele Terpstra, voorzitter van Uneto-VNI geeft aan “als woningen straks grotendeels hun eigen, duurzame energie opwekken is de cv-ketel als onderdeel van een hybride systeem alleen nog nodig om piekbelasting op te vangen, zoals bij strenge vorst en op momenten dat er geen groene stroom beschikbaar is”.

Vanaf 2021 moeten cv-ketels vervangen worden voor andere warmtebronnen of hybride oplossingen

Nederland wil steeds minder gebruik maken van aardgas. Dat betekent dat er oplossingen moeten worden bedacht waarmee de huidige gas-verbruikende verwarmingssystemen kunnen worden vervangen. De klassieke cv-ketel verbruikt aardgas om het water in de cv-leidingen te vervangen. Dit systeem zet redelijk relatief inefficiënt gas om in warmte. Deze warmte wordt overgedragen op het water in de cv-leidingen en wordt afgeven aan de omgeving via radiatoren. Dit systeem is volledig afhankelijk van de beschikbaarheid van aardgas. Door het verstoken van aardgas door de cv-ketel wordt er CO2 uitgestoten. Inmiddels is er een breed draagvlak om deze vorm van verwarmen te vervangen door een duurzame oplossing.

CV-ketels vervangen
Er zijn verschillende partijen uit verschillende branches die de cv-ketel willen uitfaseren binnen drie jaar tijd. Dat betekend dat er vanaf 2021 een andere manier van verwarmen moet worden doorgevoerd. De partijen streven er naar om huizen te verduurzamen. De verwarmingstechniek is daar een belangrijk onderdeel van. Ieder jaar zijn er in Nederland circa 350.000 cv-ketels aan vervanging toe. Het is volgens de partijen wenselijk dat deze cv-ketels worden vervangen voor duurzame oplossingen. Hierbij denkt men onder andere aan een hybride ketel of een hybride warmtepomp. Deze gecombineerde verwarmingssystemen worden ook in 2018 al steeds vaker toegepast.

Hybride ketel of hybride warmtepomp
De term ‘hybride’ kent men in Nederland vooral uit de voertuigentechniek waarbij een hybride auto een gecombineerd systeem heeft van een elektromotor en een verbrandingsmotor die draait op fossiele brandstof. Dit is in feite ook het geval bij hybride verwarming. Een hybrideketel is een gasgestookte cv-ketel maar deze is gekoppeld aan een hybridewarmtepomp. Dit betekend in de praktijk dat de hybride warmtepomp als eerste zal worden aangesproken voor de verwarming van een woning of ander gebouw. Wanneer de hybride warmtepomp te weinig capaciteit heeft om het gebouw te verwarmen zal de cv-ketel gas gaan verstoken om aan de warmtevraag te voldoen. Dit is ook het geval wanneer er heet water zal moeten worden afgetapt. Doordat deze hybride oplossing minder aardgas verbruikt is het een duurzame oplossing. Een warmtepomp kan men echter ook gebruiken zonder een cv-ketel of hybride ketel. Die oplossing is nog duurzamer omdat men dan in het geheel geen gebruik hoeft te maken van een cv-ketel en dus aardgasvrij is.

Uneto-VNI
Brancheorganisatie Uneto-VNI is actief in de installatietechniek en is goed op de hoogte van de ontwikkelingen in deze sector. Uneto-VNI is er van overtuigd dat de gasgestookte cv-ketel op den duur zal moeten verdwijnen uit de woningen van Nederland. Samen met fabrikanten van cv-ketels, milieuorganisaties en een deel van de energiesector heeft Uneto-VNI een manifest gepresenteerd. Dit gebeurde op woensdag 28 maart 2018. Het manifest gaat over het plan om de cv-ketels uit te faseren de komende jaren en werd verstrekt aan de Tweede Kamer en Diederik Samsom. De heer Samsom is door het kabinet aangesteld als onderhandelaar voor het Klimaat- en Energieakkoord.

Kabinet regeling voor loon arbeidsgehandicapten vereenvoudigen in 2018

Het kabinet is van mening dat de regels rondom het loon voor mensen met een arbeidsbeperking op dit moment veel te verwarrend zijn en daardoor niet effectief. Daarom wil het kabinet de regels voor het tewerkstellen van arbeidsgehandicapten vereenvoudigen. Het kabinet hoopt daardoor dat ondernemers meer arbeidsgehandicapten in dienst gaan nemen. Volgens de nieuwe plannen zal een deel van de werknemers er wel iets op achteruit gaan.

Het kabinet heeft in nieuwe plannen vastgelegd dat er één regeling moet komen voor mensen die door een beperking niet in staat zijn om het minimumloon te verdienen. Het bericht is dinsdag 27 maart 2018 bekend gemaakt door staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Als er nieuwe contracten worden gesloten tussen werkgevers en mensen met een arbeidsbeperking dan moeten bedrijven alleen betalen voor wat iemand kan produceren.

Emissieregister voor uitstoot en verbruik vrachtwagens in ontwikkeling in 2018

In de toekomst zijn EU-lidstaten verplicht om de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik van nieuwe zware voertuigen door te geven aan de Europese Commissie. Het gaat hierbij om bussen, vrachtwagens en andere zware voertuigen die nieuw geregistreerd zijn. De emissiegegevens van deze voertuigen worden in een openbaar register geplaatst. Dit register wordt beheerd door het Europees Milieuagentschap. Door deze maatregel worden transportbedrijven gestimuleerd om keuzes te maken waarmee het gebruik van brandstof kan worden beperkt. Het doorgeven van emissiegegevens is niet vrijblijvend. Fabrikanten van voertuigen worden verplicht om de data door te geven. Wanneer dit niet wordt gedaan kunnen de fabrikanten een boete krijgen. Deze boete krijgen ze uiteraard ook wanneer er vervalste gegevens worden verstrekt over de emissie van de nieuwe voertuigen. Er wordt een meetsysteem ontwikkeld waarmee de emissie daadwerkelijk kan worden gecontroleerd op de openbare weg. Er zijn al gesprekken geweest over de testmethode in de Europese Unie. Het Europees Parlement en alle lidstaten hebben inmiddels een politiek akkoord bereikt over de testmethodiek die wordt gehanteerd voor de voertuigen.

EU-commissaris Miguel Arias Cañete van Klimaat is tevreden over de ontwikkelingen. Hij heeft het volgende hierover genoemd: ”Met dit nieuwe robuuste, betrouwbare en transparante monitoring- en rapportagesysteem liggen we op koers voor de volgende stap: CO2-emissienormen voor zware voertuigen, die in mei worden voorgesteld.” Het wordt duidelijk dat ook in de voertuigentechniek een energietransitie moet plaatsvinden. Vauit Europa zal steeds meer druk worden uitgeoefend op de voertuigenproducenten om energiezuinige voertuigen te produceren. Daarnaast moeten voertuigen in het kader van de energietransitie van de fossiele brandstoffen af en overschakelen op elektrisch rijden. Daarvoor moet echter nog veel gebeuren. Veel voertuigen rijden namelijk nog op fossiele brandstoffen zoals benzine, Lpg en diesel. Deze brandstoffen zorgen voor de emissie van schadelijke stoffen zoals CO2 en fijnstof. Door een succesvolle energietransitie in de transportsector kan men de emissie van schadelijke stoffen in de toekomst beperken.

Helft werkloze EU jongeren is in 2018 bereid om te verhuizen voor werk

Ongeveer de helft van de jongeren in de Europese Unie in de leeftijd tussen de 20 en 34 jaar zou bereid zijn om te verhuizen naar een andere woonplaats indien dat nodig is voor een baan. Dit werd dinsdag 27 maart 2018 bekend gemaakt door het Europese statistiekbureau Eurostat. Volgens dit statistiekbureau zou een op de vijf van deze groep jongeren niet in een ander land willen werken. Van de EU jongeren zou 12 procent wel naar een ander EU-lidstaat willen verhuizen voor werk. Ongeveer 17 procent zou zelfs bereid zijn om naar een land buiten de EU te verhuizen.

Opleidingsniveau
Vooral jongeren met een hogere opleiding op HBO niveau of universitair niveau zijn vaker bereid om te verhuizen voor een baan. Er is volgens Eurostat duidelijk een verschil tussen hoger opgeleide en middelbaar- en lager opgeleide jongeren als het gaat om de bereidheid om te verhuizen. Verder geeft het statistiekbureau aan dat negen van de tien jongeren die reeds werkzaam zijn niet hoefden te verhuizen voor hun baan. Ongeveer 1 procent van alle jongeren die aan het werk is heeft een baan gevonden in een ander land van de EU.

EU-landen
De bereidheid om te verhuizen is overigens het kleinste bij jongeren in Malta, Nederland en Cyprus. In landen zoals Zweden en Portugal is de bereidheid om te verhuizen het grootst.

Regering wil nog eens 3 nieuwe windmolenparken laten bouwen voor 2023

Het kabinet heeft de ambitie om meer te investeren in de energietransitie. Dit is onder andere in het Regeerakkoord vastgelegd. Hierin staat dat er in Nederland m eer duurzame energie moet worden opgewekt. Deze groene energie of hernieuwbare energie wordt echter niet alleen op land opgewekt. Ook op zee worden steeds meer windmolenparken gebouwd waarmee duurzame energie kan worden opgewekt. Tussen 2024 en 2030 moet er volgens het Regeerakkoord voor in totaal 7 gigawatt aan duurzame energie worden opgewekt door windparken op.

De regering heeft besloten dat er op nog drie extra gebieden op de Noordzee windparken moeten worden gebouwd. Deze windmolenparken moeten tussen 2023 en 2030 in totaal 6,1 gigawatt aan duurzame elektriciteit gaan opwekken. Twee van de geplande windmolenparken bevinden zich voor de Noord-Hollandse kust. Het derde windmolenpark zal worden gebouwd ten noorden van de Waddeneilanden. In totaal zullen deze windmolenparken tezamen met de andere windparken die nu worden gerealiseerd en al in de Noordzee staan een groot deel van de Nederlandse elektrische energievoorziening voor hun rekening nemen. Het kabinet heeft berekend dat al deze windmolenparken gezamenlijk in 40 procent van het huidig stroomverbruik kunnen voorzien.

Er zullen in totaal tussen de 15 miljard en 20 miljard euro aan investeringen moeten worden gedaan voor de bouw van de windmolenparken. Deze schatting heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gedaan. De bouw van windmolenparken zou daarnaast ook een impuls geven voor de werkgelegenheid. Er zouden tienduizend banen ontstaan door de projecten. Deze banen houden verband met de bouw en aanleg van de windmolenparken maar ook met het onderhoud en de ingebruikname daarvan. Tussen 2024 en 2030 moet er in totaal voor 7 gigawatt aan energie door windparken op zee worden geproduceerd. Volgens minister Eric Wiebes moet over de laatste 0,9 gigawatt later en besluit genomen worden. Dit schrijft de minister aan de Tweede Kamer.

Zelfrijdende auto’s van Uber in 2018 niet meer op openbare weg in Arizona

Het bedrijf Uber mag in de Amerikaanse staat Arizona de eerste tijd geen zelfrijdende auto’s meer inzetten op de openbare weg. Op maandag 26 maart 2018 heeft de gouverneur van de Amerikaanse staat de vergunning van Uber ingetrokken. Dit bericht werd bekend gemaakt door The Wall Street Journal. Het besluit tot het intrekken van de vergunning is genomen nadat een 49-jarige vrouw was overleden na een aanrijding met een zelfrijdende auto van Uber.

De beslissing van de gouverneur werd toegelicht in een brief. Hierin heeft hij geschreven dat het verbeteren van de openbare veiligheid altijd de nadruk heeft gehad in de benadering van de staat Arizona rondom zelfrijdende auto’s. De gouverneur sprak in de brief ook de verwachting uit dat elk bedrijf dat bezig is met technologie de veiligheid als topprioriteit moet hebben. De gouverneur gaf verder aan dat het incident dat plaatsvond op 18 maart het gevolg is van technologie die op: “alle vlakken heeft verzuimd om aan deze verwachting te voldoen.” Het bedrijf Uber heeft na het ongeval zelf ook al de beslissing genomen om te stoppen met testen van zelfrijdende auto’s in Arizona.

Ook in andere Amerikaanse staten is het bedrijf gestopt met het testen van zelfrijdende auto’s. Momenteel zijn er onderzoeken gaande naar de oorzaak of oorzaken van het incident. De uitkomst van deze onderzoeken moet er voor zorgen dat de veiligheid van zelfrijdende auto’s geoptimaliseerd wordt zodat deze ongelukken in de toekomst voorkomen kunnen worden. Het is op dit moment niet duidelijk of Uber in de toekomst haar testen nog kan uitvoeren zonder verdere toestemming.

Nieuwe Waterweg wordt 1,5 meter dieper in 2018

Er worden in het komende halfjaar baggerwerkzaamheden verricht aan de Nieuwe Waterweg. Deze doorvaart en de wateren in de Botlek worden anderhalve meter dieper gemaakt. Hiervoor moet de vaargeul uitgebaggerd worden en daar is men maandag 26 maart 2018 mee gestart. Het baggerwerk wordt uitgevoerd is om het havengebied van Rotterdam bereikbaar te houden in de komende tijd. De vrachtschepen en containerschepen worden steeds groter waardoor ze veel dieper in het water liggen.

Bereikbaarheid
Als deze grote schepen het Botlekgebied willen bereiken moeten sommige schepen minder zwaar beladen worden zodat ze minder diep in het water liggen. Daarvoor moeten ze op de Maasvlakte een gedeelte van hun lading lossen. Wanneer deze grote vrachtschepen geen lading lossen kunnen ze geen andere locaties in het havengebied bereiken. De grote vrachtschepen zijn juist vaak gevuld met brandstoffen, aardolie, nafta, chemicaliën, ertsen en andere soorten bulkgoederen. Deze goederen zijn juist nodig om voor de raffinaderijen en andere locaties in het havengebied. Het verdiepen van de vaargeul is belangrijk omdat het laden op de Maasvlakte extra tijd en geld kost.

Havenbedrijf Rotterdam
Projectleider Edwin Hupkes van het Havenbedrijf Rotterdam noemt daarom het project van de verdieping van de vaargeul “heel belangrijk”. In totaal moet het project tussen de 50 en 70 miljoen euro kosten. Volgens Hupkes zal het verdiepen van de geul uiteindelijk alleen maar meer geld opleveren. Hij gaf zijn reactie tijdens het NOS Radio 1 Journaal. Volgens de projectleider van het Havenbedrijf Rotterdam zorgt de investering er voor dat Rotterdam ook in de toekomst in staat is om te concurreren met andere havens in Europa. Omdat het Panamakanaal kort geleden is verdiept is ook de standaardmaat voor schepen wereldwijd weer iets gegroeid.

Vuurwapenproducent Remington vraagt uitstel van betaling aan in 2018

Remington is een bekende Amerikaanse vuurwapenmaker die al ruim tweehonderd jaar actief is in de wapenhandel. Tot op de dag van vandaag behoort Remington tot de bekendste vuurwapenfabrikanten van de Verenigde Staten. Het bedrijf heeft ongeveer 3.500 werknemers in dienst en is vanaf 2007 eigendom van investeringsmaatschappij Cerberus.

Remington
Het bedrijf Reminton produceert geweren, handvuurwapens en bijbehorende munitie. De afgelopen periode is de vraag naar vuurwapens echter aan het dalen in Amerika. Dat zorgt er voor dat het bedrijf gebukt gaat onder een zware schuldenlast waar geen voldoende omzet tegenover staat. Daarom heeft Remington uitstel van betaling aangevraagd.

Eerder werd al bekend gemaakt dat Remington faillissementsbescherming wilde aanvragen. Het bedrijf heeft echter een overeenkomst gesloten met een aantal van haar schuldeisers. In deze overeenkomst is vastgelegd dat de schuldeisers een deel van de organisatie zullen overnemen van Cerberus. In ruil daarvoor zouden de schuldeisers hun schulden gaan verlagen en het bedrijf een financiële injectie geven.

Vuurwagens onder vuur
Vuurwapenfabrikanten hebben het de laatste tijd moeilijk omdat er steeds minder interesse is in Amerika voor vuurwapens. De maatschappelijke druk zorgt er voor dat veel mensen het onverantwoord vinden om vuurwapens aan te schaffen. Door de schietincidenten op scholen en in andere openbare gebouwen beschouwd men vuurwapens steeds meer als een risico voor de maatschappij en veiligheid.

Vooral de dodelijke schietpartij op een school in de Amerikaanse staat Florida in februari 2018 zorgt er voor dat veel inwoners van Amerika strengere regels willen invoeren bij de verkoop van wapens. Veel grote winkelbedrijven kiezen er voor om de verkoop van wapens te stoppen. Voorstanders van vuurwapens geven juist aan dat met vuurwapens ook gevaarlijke mensen gestopt kunnen worden. Dit neemt echter niet weg dat vooral jonge Amerikanen zich steeds massaler uitspreken tegen de aanschaf en het gebruik van wapens.

Technische maatregelen om luchtkwaliteit Nederland te verbeteren in 2018

Er worden in Nederland ongeveer honderd extra maatregelen ingevoerd waarmee de kwaliteit van de Nederlandse lucht moet worden verbeterd. Momenteel voldoet Nederland in bepaalde regio’s niet aan de Europese normen op het gebied van luchtkwaliteit. Deze maatregelen moeten er voor zorgen dat Nederland wel aan deze normen gaat voldoen. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat heeft bekend gemaakt dat de maatregelen zowel provinciaal als regionaal in gemeenten zijn opgesteld.

Technische maatregelen.

De overheid wil het elektrische rijden populairder maken en wil er voor zorgen dat men ook in steden vaker gebruik gaat maken van een elektrische auto. Daarvoor worden er extra investeringen gedaan in het plaatsen elektrische laadpalen. Verder worden ook kruispunten aangepakt. Rondom kruispunt is de emissie van stikstofdioxide vrij hoog. Schonere auto’s zouden bovendien de mogelijkheid moeten krijgen om minder parkeertarief te betalen in steden. Vooral dieselvoertuigen moeten het ontgelden. Sommige steden van Nederland willen vervuilende diesels uit de binnenstad weren. Men denkt ook na hoe men de uitstoot van fijnstof uit diesels op een technische manier kan verminderen.

De Europese normen zouden volgens Van Veldhoven niet een eindpunt zijn. In plaats daarvan wil men de luchtkwaliteit verder verbeteren. De staatssecretaris heeft in een brief aan de Tweede Kamer. Geschreven: “Het karwei is nog niet af, dit is slechts een tussenstap”. De overheid wil namelijk naar de waarden toe die de Wereldgezondheidsorganisatie hanteert. Daar is Nederland in bepaalde regio’s nog ver uit de buurt. De ambities zijn er wel maar de plannen zijn nog niet definitief. Tot begin mei 2018 kan men reageren op de nieuwe plannen. Daarnaast worden tot die periode de kosten berekenend.

Mitsubishi investeert in Nederlandse en Britse windmolens vanaf 2018

Het Japanse conglomeraat Mitsubishi zal in 2018 en de komende jaren in totaal meer dan vijf miljard euro investeren in Nederlandse en Britse windmolenparken. Dit bericht werd bekend gemaakt door de Japanse zakenkrant Nikkei. Volgens berichten zou Mitsubishi momenteel al een belang hebben genomen in een windmolenproject voor de Nederlandse kust. Dit windmolenpark zou rond het jaar 2020 ongeveer 700 megawatt aan duurzame elektrische stroom moeten opwekken. Mitsubishi heeft eerder ook al een belang genomen in een Brits project voor de bouw van een windmolenpark. Daarvoor werden tientallen miljoenen euro’s door het Japanse bedrijf geïnvesteerd. De kosten voor het bouwen van windmolenparken dalen. Dat zou een belangrijke reden zijn voor het Japanse bedrijf om geld te investeren in de bouw van windmolenparken.

Energietransitie
Bovendien is er een steeds grotere markt voor duurzame energie. De energietransitie is wereldwijd een onderwerp van gesprek. Bovendien is de energietransitie ook verwerkt in verschillende doelen van landen. Internationaal zijn er klimaatakkoorden gesloten en dit vertaald zich naar een regionaal of landelijk beleid. Veel landen zijn bereid om meer te investeren in het opwekken van duurzame of hernieuwbare energie. Kortom ook windenergie zal steeds meer aandacht krijgen. Dat weet men in Japan ook. Nikkei heeft berekend dat er in 2030 vijf keer meer stroom uit windmolenparken op zee zal worden opgewekt dan nu het geval is. Mitsubishi ziet de investering in windmolenparken op zee als een duurzame investering. Bovendien zorgt het investeren in dergelijke projecten er ook voor dat het bedrijf kennis krijgt van de aanleg en onderhoud van dergelijke windmolenparken. Deze kennis kan het bedrijf ook gaan gebruiken voor toekomstige projecten in Azië.

Technische uitzendbureaus en VCU uitzendbureaus ronden eerste kwartaal 2018 succesvol af

Voor veel uitzendbureaus in de techniek was het eerste kwartaal van 2018 een succesvol kwartaal. De vraag naar technisch personeel en bouwpersoneel neemt nog steeds toe in Nederland. Dat merken de uitzendbureaus als één van de eerste spelers op de arbeidsmarkt. Veel bedrijven in de bouw en de techniek kiezen er voor om hun vacatures uit te zetten bij uitzendbureaus die gespecialiseerd zijn in het werven en selecteren van technisch personeel. De meeste technische uitzendbureaus zijn VCU gecertificeerd en hebben intercedenten in dienst die VIL VCU gecertificeerd zijn. Dat zorgt er voor dat deze VCU uitzendbureaus goed in staat zijn om ook op de veiligheidsaspecten te letten met betrekking tot het werven en selecteren van personeel voor VCA gecertificeerde organisaties.

VCA gecertificeerde bedrijven zijn in opkomst
Veel bedrijven in de bouw en de techniek zijn VCA gecertificeerd. VCA is een afkorting voor VGM Checklist. De afkorting VGM staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Dat maakt dat VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist voor Aannemers. Steeds meer bedrijven willen zich aansluiten bij deze VCA certificering. Dit heeft een aantal redenen. Allereerst zijn bedrijven zich steeds meer bewust van het belang van veiligheid op de werkvloer. Vanuit de Arbowet worden bedrijven verplicht om er alles aan te doen om de veiligheid en gezondheid van het personeel te beschermen en te optimaliseren.

Daarvoor zijn echter ook praktische handvaten nodig het VCA en alles wat daar aan certificering uit voortvloeit is een praktisch handvat. Bovendien is een VCA certificering ook een belangrijke indicatie voor andere bedrijven. Deze weten dan dat het VCA gecertificeerde bedrijf zich aan bepaalde richtlijnen met betrekking tot veiligheid gezondheid en milieu houdt. Een VCA certificering kan daardoor voor extra klanten zorgen en nieuwe opdrachten.

VCU uitzendbureau
Een VCU gecertificeerd uitzendbureau is gecertificeerd voor de Veiligheid Checklist voor Uitzendorganisaties en detacheringsbureaus of Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties. Deze certificering maakt duidelijk voor opdrachtgevers dat het VCU uitzendbureau gespecialiseerd is in het bemiddelen van flexibel personeel voor VCA gecertificeerde bedrijven. Dit is voor bedrijven in de bouw een extra zekerheid dat er in de arbeidsbemiddeling ook aandacht wordt besteed aan veiligheidsaspecten. De uitzendkrachten krijgen van de intercedent ook duidelijk de veiligheidsvoorschriften door van de opdrachtgever. Dit wordt ook wel de doorgeleidingsplicht genoemd.

VIL VCU voor intercedenten
De intercedent is hiervoor ook gecertificeerd doormiddel van een VIL VCU certificaat. Dit is een persoonlijk certificaat dat gekoppeld is aan de intercedent die het VIL VCU certificaat heeft behaald. In de praktijk kunnen VIL VCU gecertificeerde intercedenten goed meedenken met opdrachtgevers zodat flexibel en vast personeel wordt geselecteerd dat veilig kan werken op basis van goede (veiligheids-)instructies en de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Meestal voeren VIL VCU gecertificeerde intercedenten ook werkplekinspecties uit om te controleren of de uitzendkrachten daadwerkelijk werken conform de veiligheidsinstructies en de persoonlijke beschermingsmiddelen dragen die voorgeschreven zijn.

VCU uitzendbureaus krijgen het drukker

Omdat steeds meer technische bedrijven aangesloten zijn bij VCA neemt het belang van VCA toe op de arbeidsmarkt. Werknemers moeten in bezit zijn van Basis VCA of VCA VOL. Uitzendbureaus zullen hiermee rekening moeten houden in hun arbeidsbemiddeling, werving en selectie. Hun VCA gecertificeerde opdrachtgevers verwachten dit ook. Daarom krijgen VCU gecertificeerde uitzendbureaus steeds meer aanvragen binnen voor technisch personeel. Deze aanvragen nemen in 2018 alleen maar toe. Dat komt omdat het steeds drukker wordt op de bouw. De woningbouw trekt aan waardoor er meer timmermannen, elektromonteurs en installatiemonteurs nodig zijn. Ook zijn er meer werknemers nodig in de werktuigbouwkunde en de metaaltechniek. Veel bedrijven in die sectoren willen niet alleen ervaren personeel ze hechten ook belang aan personeel dat veilig kan werken. Daarom speelt ook in deze arbeidsbemiddeling VCA een rol. Een VCU uitzendbureau vervult in 2018 een belangrijke schakel in het vinden van geschikt, gekwalificeerd technisch personeel.