Wat is een rolmaat of rolmeter?

Een rolmaat is een meetgereedschap dat kan worden gebruikt om objecten en producten tot op een millimeter nauwkeurig op te meten. Een rolmaat is geschikt voor zowel buitenwerkse maten als binnenwerkse maten. Er zijn verschillende soorten rolmaten. Het verschil zit vooral in de lengte. Zo zijn er rolmaten die geschikt zijn voor het opmeten van maten tot en met 1 meter, 2 meter en 3 meter. Daarnaast zijn er ook extra lange rolmaten van 5 meter, 8 meter en 10 meter. Als men objecten wil meten die groter zijn dan tien meter maakt men meestal gebruik van een meetlint of een meetband. Een lang meetlint is een platte band die op een haspel wordt opgerold met behulp van een handslinger.

Hoe ziet een rolmaat er uit?
Een rolmaat is een compacte cirkelvormige doos (ook wel huis genoemd) waarvan één kant van de cirkel plat is gemaakt. Uit die platte kant kan men vanaf de hoek een lipje aantrekken. Als men dit doet wordt een lint uitgetrokken met daarop een maataanduiding in centimeters en millimeters. Dit lint is meestal gemaakt van een zeer dun buigzaam en veerkrachtig staal. De band heeft een holle doorsnede. Deze holle doorsnede zorgt er voor dat de band een veerkrachtige weerstand heeft tegen omknikken. Daardoor blijft de band recht als deze wordt uitgetrokken.

Een rolmaat wordt vaak op de bouw gebruikt en kan daardoor in aanraking komen met vocht. Om die reden is het metalen lint van een rolmaat tegen roest beschermd en roestvast gemaakt. Een kwalitatief goede rolmaat heeft dikwijls een speciale coating die slijtvast is. Deze slijtvastheid zorgt er voor dat de maataanduiding goed leesbaar blijft ook bij herhaaldelijk gebruik.

Een rolmaat is zelfoprollend. Dit houdt in dat de rolmaat, indien deze niet wordt tegengehouden, automatisch opgerold wordt als men het lipje aan het einde van het meetlint loslaat. Het automatisch oprollen komt door een stalen platte veer die verbonden is aan het lint.

Een rolmaat heeft ook een blokkeerknop. De blokkeerknop zorgt er voor dat men het meetlint kan vastzetten zodat het lint niet verder gaat oprollen. Daardoor kan men een maat makkelijker vasthouden als men meerdere malen dezelfde maat moet aftekenen.

Hoe meet je met een rolmaat?
Het meten met een rolmaat is niet complex. Men rolt het meetlint uit en haakt met het lipje achter een hoek van een muur of iets dergelijks. Vervolgens leest men de maat af. Op die manier meet men de buitenwerkse maat.

De binnenwerkse maat kan men eveneens afmeten met een rolmaat. Hierbij duwt men het lipje van de rolmaat tegen een object of muur en duwt men vervolgens met de andere kant van de rolmaat tot zover als men wenst.  De maat van de behuizing van de rolmaat telt men bij de maataanduiding van het meetlint op om tot de totale maat te komen.

Kabinet moet onverzekerde zzp’ers aanpakken in 2016

Het huidige kabinet is er nog niet in geslaagd om een duidelijk antwoord te geven op de vraag hoe ze om zal gaan met een toenemend aantal onverzekerde freelancers in Nederland. Dit benoemde FNV-bestuurder Gijs van Dijk tijdens een gesprek met de website NU.nl. Het kabinet schuift volgens hem het probleem voor zich uit zonder duidelijke keuzes te maken. De FNV moet volgens Gijs van Dijk een voortrekkersrol op zich gaan nemen en samenwerken met de zelfstandige organisaties van de FNV. In 2016 moeten er volgens Van Dijk echt duidelijke keuzes worden gemaakt.

Toenemend aantal zzp’ers
Het aantal zzp’ers neemt toe in Nederland. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft Nederland in 2015 een miljoen zelfstandigen actief gehad. Dit aantal is een verdubbeling ten opzichte van het jaar 2000. Zelfstandigen zijn flexibel inzetbaar en dat maakt ze voor bedrijven aantrekkelijk. Ze werken op projectbasis en bedrijven weten vaak in hun netwerk goed referenties op te halen of een bepaalde zzp’er goed of juist geen goed werk levert. Door goede ervaringen kunnen zzp’ers een netwerk opbouwen waardoor ze voortdurend nieuwe opdrachten krijgen en verzekerd zijn van inkomsten.

Verzekering voor zzp’ers
In de periode van de economische crisis gingen de prijzen van veel producten en diensten omlaag. Denk hierbij aan de bouwsector waar steeds scherper werd geschreven op opdrachten. Zzp’ers worden vaak als onderaannemers ingezet. Omdat de prijzen onder druk staan worden zzp’ers ook vaak gedwongen om hun uurtarief naar beneden bij te stellen. Zzp’ers hebben in sommige gevallen op de verkeerde zaken bezuinigd. Er zijn bijvoorbeeld zelfstandigen die zich niet laten verzekeren omdat de verzekering te veel geld kost.

Als er dan problemen ontstaan zoals een ongeluk waardoor iemand arbeidsongeschikt wordt dan zijn de gevolgen vaak niet te overzien. Daarom zijn er verschillende partijen in de politiek die willen dat alle werkenden in Nederland een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben. Dit geldt dus ook voor zelfstandigen zonder personeel en freelancers. Bovendien zijn er in de Kamer vragen over het feit dat voor werknemers in loondienst wel verplicht sociale premies moeten worden afgedragen en voor zzp’ers niet. Ook met betrekking tot de pensioenopbouw zijn er vragen.

Reactie van Technisch Werken
Het is belangrijk dat werknemers in Nederland altijd goed voorbereid zijn op eventuele ziekte, arbeidsongeschiktheid en calamiteiten. Ook zelfstandigen moeten voldoende ‘beschermd’ worden tegen de gevolgen van ziekte en ongelukken. Als er geen verzekering wordt afgesloten en er gebeurd onverhoopt toch iets ernstigs dan moet men daardoor nog niet verder in de problemen komen. Dat risico is niet aanvaardbaar en de overheid moet er voor zorgen dat mensen dat risico niet gaan nemen.

Wat is een Persoonlijk Activiteitenplan of PAP

Een Persoonlijk Activiteitenplan of Persoonlijk Actieplan is een document dat door opleidingsinstituten wordt gehanteerd ter ondersteuning van de studenten. Een Persoonlijk Activiteitenplan wordt ook wel afgekort met PAP en is meestal gekoppeld aan een Persoonlijk Ontwikkelingsplan POP. In een persoonlijk ontwikkelingsplan wordt bijgehouden welke ontwikkelingen een student of werknemer heeft doorgemaakt en welke stappen hierin moeten worden ondernomen.

Het PAP bevat echter de activiteiten die moeten worden ondernomen door de student of leerling om de doelen in het Persoonlijk Ontwikkelingsplan te behalen. Deze acties zijn meestal gericht om competenties en vaardigheden te bevorderen. Daarnaast wordt in een PAP ook aangegeven wat een student nodig heeft om de acties effectief te kunnen uitvoeren. Hierbij is ook aandacht voor de begeleiding die de student nodig denkt te hebben. er kunnen in een PAP dus ook afspraken staan met docenten en andere begeleiders. De acties moeten echter duidelijk omschreven worden evenals het beoogde resultaat. Daarvoor kan men de SMART methode gebruiken. De SMART methode maakt doelen:

 • Specifiek
 • Meetbaar
 • Acceptabel
 • Realistisch
 • Tijdgebonden

Door de SMART methode kunnen doelen duidelijker omschreven worden. Duidelijke doelen zorgen er voor dat leerlingen en medewerkers effectief ergens naar toe kunnen werken. Dat houdt de ontwikkeling van personeel transparant.

Wat is vaardigheid of handvaardigheid?

Vaardigheden worden ook wel competenties genoemd. Een vaardigheid is het vermogen van iemand om een bepaalde handeling vakkundig uit te kunnen voeren. Ook het oplossen van een duidelijk omschreven probleem kan als een vaardigheid worden beschouwd.

Hoe ontstaat een vaardigheid?
Een vaardigheid leert men over het algemeen door in de praktijk te oefenen. Door een bepaalde vaardigheid regelmatig te herhalen wordt men steeds vaardiger. Iemand die regelmatig met een MIG/MAG lastoestel onder de hand (positie PA) last zal steeds vaardiger worden in het onder de hand lassen. Daarbij moet echter wel gekeken worden naar het materiaal (bijvoorbeeld staal 690) en het gereedschap, in dit geval het lastoestel en de lasdraad.

Iemand kan heel vaardig zijn maar alleen vaardigheid is niet voldoende om een taak succesvol uit te voeren. Externe factoren zijn ook van belang zoals de omgeving, werkdruk, temperatuur en de fysieke toestand van de persoon. Als iemand over geen of weinig vaardigheid beschikt wordt de persoon incompetent genoemd voor een bepaalde handeling of taak.

Aandacht voor vaardigheden en competenties
De aandacht voor vaardigheden en competenties neemt toe. Aan het einde van de 21ste eeuw werden leerlingen en studenten vooral beoordeeld op wat ze wisten. Kennis stond centraal en daar werd de manier van lesgeven op aangepast. Tegenwoordig heeft men de nadruk gelegd op wat men kan oftewel het toepassen van kennis. Vaardigheden worden daarom steeds belangrijker.

In de techniek zijn verschillende bedrijven die leerlingen en studenten tijdens praktijkstage vaardigheden aanleren. Dit doen bedrijven bewust omdat de techniek voor een groot deel om vaardigheden draait. Hoe vaardiger een techneut is hoe beter hij of zij producten, installaties, werktuigen en constructies kan vervaardigen.

Ook het tekenen in tekenprogramma’s en het ontwerpen van nieuwe producten kunnen als belangrijke vaardigheden worden beschouwd. Doormiddel van vaardigheden maakt men dus niet beslist stoffelijke producten.

Handvaardigheid
Onder handvaardigheid verstaat men de vaardigheid om met handen iets te maken of om een bepaalde taak uit te voeren. Handvaardigheid was vroeger een vak dat op de Lagere Technische School (LTS) werd gegeven. Hier leerden leerlingen solderen, zagen, metaal knippen, buigen en schilderen. Ook vaardigheden in de houtbewerking werden in het vak handvaardigheid aangeleerd. Door handvaardigheid leerden leerlingen ook welke vaardigheden ze wel en welke ze niet goed met de handen kunnen uitvoeren. Voor bepaalde vaardigheden heeft men namelijk meer aanleg en gevoel dan andere vaardigheden.

Wat is een persoonlijk ontwikkelingsplan POP?

Een persoonlijk ontwikkelingsplan is een document of dossier waarin de ontwikkeling van een bepaald personeelslid wordt bijgehouden en gevisualiseerd. Het persoonlijk ontwikkelingsplan wordt ook wel afgekort met POP en wordt ook wel een instrument genoemd voor het humanresourcesmanagement. De persoonlijke ontwikkelingsplannen worden meestal door de werkgever beheerd maar zowel de werkgever als de werknemer zijn verantwoordelijk voor de inhoud van het POP. De werkgever stelt het POP en de inhoud daarvan vast. De werkgever voegt het POP toe aan het personeelsdossier.

Naast bedrijven maakt men in het onderwijs soms ook gebruik van persoonlijke ontwikkelingsplannen. Deze zijn dan specifiek gericht op het bijhouden van de vorderingen van een leerling of student in een bepaalde opleiding. Het kan voorkomen dat men naast persoonlijke ontwikkelingsplannen ook persoonlijke actieplannen gebruikt (PAP).

Wat is het doel van een POP?
Het doel van een POP is het bieden van een fundament voor iemand zijn of haar ontwikkeling zodat de bekwaamheden, vaardigheden en competenties voor de functie kunnen worden geoptimaliseerd.

Wat staat er in een  persoonlijk ontwikkelingsplan POP?
In een POP staat informatie over de werknemer of student met betrekking tot de ontwikkeling die hij of zij wil doormaken. Daarbij is ook duidelijk aangegeven welke stappen daar voor nodig zijn en hoe die stappen verwezenlijkt kunnen en moeten worden. Een werknemer of student geeft in zijn of haar eigen woorden aan welke activiteiten hij of zij gaat onder nemen. De doelen moeten zo duidelijk mogelijk worden omschreven.

Door een duidelijke omschrijving van de doelen en de stappen die ondernomen moeten worden om de doelen te bereiken kan een persoonlijk ontwikkelingsplan verhelderend werken voor iemand zijn of haar loopbaan. Als de doelen duidelijk omschreven zijn kan men bovendien op een vastgestelde datum of binnen een vastgestelde termijn controleren in hoeverre de doelen zijn behaald. Hier kan een beloningssysteem aan gekoppeld worden of een opleidingstraject.

Wat zit er in een personeelsdossier?

Een personeelsdossier wordt door een werkgever of een staffunctionaris, zoals een personeelsfunctionaris, aangelegd. Dit dossier bevat verschillende gegevens van een bepaald personeelslid die bij een bedrijf in dienst is. een bedrijf houdt in een personeelsdossier bij hoe de desbetreffende werknemer functioneert en of er bepaalde verbeterpunten zijn.

Personeelsdossier is belangrijk
In een personeelsdossier komen veel gegevens samen. Omdat alle belangrijke gegevens over een medewerker in het personeelsdossier  zijn gebundeld is het een belangrijk dossier. Een werkgever zorgt er als het goed is voor dat met het samenstellen van het dossier wordt begonnen zodra men besloten heeft om een bepaalde werknemer in dienst te nemen.

Door tijdig een personeelsdossier aan te leggen kunnen bedrijven een goede basis leggen. Er zijn namelijk verschillende externe instanties zoals bijvoorbeeld de belastingdienst die graag bepaalde gegevens willen weten van personeelsleden. Bij het aanvragen van ontslag wil bijvoorbeeld het UWV weten wat de reden van ontslag is en welke acties een werkgever heeft ondernomen om de werknemer zijn of haar gedrag te verbeteren. Het is daarom belangrijk dat het dossier goed op orde is. zelfs als een werknemer al uit dienst is getreden kan een werkgever van externe instanties vragen krijgen. Daarom moeten personeelsdossiers op orde worden gehouden en een aantal jaren worden bewaard.

Waaruit bestaat een personeelsdossier?
Een personeelsdossier bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Persoonlijke gegevens (stamkaart).
 • Kopie van identiteitsbewijs  (paspoort of id-kaart).
 • Sofinummer/ burgerservicenummer (BSN).
 • Sollicitatiebrief, CV en motivatie.
 • Kopieën van diploma’s en certificaten.
 • NAW gegevens: naam, adres, woonplaats en telefoonnummer(s), geboortedatum, geboorteplaats en huwelijkse staat.
 • Bank- of gironummer
 • Werkvergunning als het een buitenlandse medewerker betreft die een werkvergunning nodig heeft.
 • Rechtspositie.
 • Arbeidsovereenkomst met daarin de schriftelijk vastgelegde en ondertekende afspraken.
 • Ondertekend huishoudelijk reglement indien van toepassing
 • Functieomschrijving van de functie waarin de werknemer werkzaam is.
 • Promotie in het geval de werknemer is doorgegroeid.
 • Verslagen van beoordelingsgesprekken en functioneringsgesprekken.
 • Afspraken over opleidingen en gevolgde opleidingen.
 • Berispingen, boetes, waarschuwingen.
 • Loopbaanontwikkeling zoals de doorstroom (zowel horizontale als verticale doorstroom).
 • Een gedeelte voor diversen waarin overige gegevens kunnen worden opgeslagen zoals speciale prestaties en beloningen.

Olieprijs omlaag op woensdag 30 december 2015

In 2015 is de olieprijs een aantal keren omlaag geschoten. Hierdoor is de olieprijs historisch laag geworden. Aan het einde van 2015 is de olieprijs opnieuw onderuit gegaan. Dit gebeurde op woensdag 30 december 2015. Als reden voor de daling van de olieprijs wordt de plotselinge stijging van de Amerikaanse olievoorraden genoemd.

Overheidsinstantie Energy Information Administration (EIA) heeft dit bericht woensdagmiddag 30 december 2015 bekend gemaakt. Het bericht zorgde er voor dat de toch al lage olieprijs nog verder omlaag is geschoten. Een vat Amerikaanse olie van 159 liter had op woensdag 30 december omstreeks 16.45 uur een waarde van 36,64 dollar. Dit komt neer op een prijsdaling van 3,1 procent. Niet alleen de prijs van Amerikaanse olie daalde. Ook de prijs van Brentolie daalde. Deze daling kwam uit op 3 procent. Hierdoor kwam de prijs voor Brentolie op 36,65 dollar per vat.

Reactie van Technisch Werken

Het wordt nu zo langzamerhand tijd dat men wereldwijd de olieproductie omlaag gaat brengen. De vraag naar olie is zeer laag. Dit zal vermoedelijk leiden tot lagere prijzen bij de pomp maar verder zijn er nauwelijks voordelen. Als olie niets kost bestaat een kans dat men onnodig olie gaat verbruiken en dat terwijl we juist minder fossiele brandstoffen moeten gaan verstoken. Laat de olie gewoon in de aardkorst zitten. Uiteindelijk raken de fossiele brandstoffen op daarom kan men nu beter zuiniger aan doen met het winnen van olie en gas. Men kan beter de aandacht vestigen op de ontwikkeling van technische oplossingen waarmee meer duurzame energie kan worden gewonnen.

Wat is een burijn of graveersteker?

Een burijn is een stuk handgereedschap waarmee men doormiddel van een stekende beweging kan graveren. Om die reden wordt een burijn ook wel een graveersteker genoemd. Een burijn wordt zowel in de metaaltechniek gebruikt als in de houtbewerking.

Burijn in de metaaltechniek
Een burijn wordt in de metaaltechniek gebruikt voor het aanbrengen van graveringen. Een burijn die voor graveringen wordt gebruikt lijkt op een naald. Een graveur is iemand die een gravering aanbrengt in bijvoorbeeld koper. Hij of zij duwt de burijn voorzichtig in het metaal en steekt vervolgens kleine spaantjes van het materiaal weg. Zo kunnen dunne ondiepe gleuven worden gemaakt. De producten die een graveur met een burijn maakt zijn bijvoorbeeld kopergravures en droge naald-etsen. Dit zijn sierobjecten. Tegenwoordig wordt er vooral veel machinaal gegraveerd,

Burijn in de houtbewerking
Als men het heeft over een Burijn in de houtbewerking dan bedoelt men een beitel met een V-vormige punt. Bij een burijn zit aan het uiteinde een V-vormige punt, de hoek van de punt lijkt op een vouw. Dit is het geslepen deel van het snijvlak en bevindt zich aan de buitenkant. Een burijn met een V-vorm wordt ook wel een guts genoemd. deze wordt door een houtsnijder gebruikt voor het snijden van houtsnedes en houtgravures . Er zijn verschillende soorten burijnen. Het verschil zit in het formaat en de snijhoek er zijn bijvoorbeeld snijhoeken van 45°, 60° en 90°. Ook het lemmet (metalen deel met snijkant) kan een gebogen of rechte vorm hebben.

Nam heeft tot eind 2015 in totaal 39 panden in aardbevingsgebied gekocht

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) boort al jaren naar gas in de Groningse aardbodem. Doordat het gas uit de Groningse bodem verdwijnt treed er verzakking op. Deze verzakking uit zich in aardbevingen. De trillingen van de aardbevingen zorgen vervolgens voor  schade aan de woningen die in het aardbevingsgebied zijn gebouwd. Dit is in het kort het probleem dat men in Groningen heeft.

De overheid en de NAM zijn in feite samen verantwoordelijk voor de gaswinning. De overheid geeft de Nam toestemming om een bepaalde hoeveelheid gas te winnen. Zowel de overheid als de NAM verdienen aan de verkoop van gas. Daarnaast zijn beiden verantwoordelijk voor de schade die ontstaat door het winnen van gas.

Wat doet de NAM?
De NAM wordt verantwoordelijk gehouden voor de aardbevingen en zal daarom de gedupeerde bewoners zoveel mogelijk schadeloos moeten stellen. Dit doet de NAM onder andere door het opkopen van banden in het aardbevingsgebied in Groningen. Tot eind 2015 heeft de NAM in het aardbevingsgebied  39 panden opgekocht. Dit heeft het gasconcern bekend gemaakt aan RTV Noord.

Van deze opgekochte panden zijn inmiddels 8 gesloopt. Voor die huizen was er geen andere optie meer na de aankoop omdat ze te veel beschadigd waren. Voor de andere panden wordt nog gekeken of een andere bestemming mogelijk is.

Reactie van Technisch Werken
De NAM moet de gevolgen van haar handelen onder ogen zien. Te snel te veel aardgas uit de bodem halen zorgt er voor dat de bodem te snel gaat dalen. Dat is logisch en dat had men kunnen zien aankomen. Nu moet de gaswinning drastisch worden teruggeschroefd en dat kost de overheid en de NAM weer veel geld.  Uiteindelijk hebben ze met hun drang naar winst alleen hunzelf te pakken gehad.

Wat zij de voordelen van Internet of things?

Internet of things is een algemene benaming machines en apparaten die met elkaar kunnen communiceren via internet. Voor de communicatie van machines en apparaten wordt gebruik gemaakt van zowel hardware als (embedded) software. Apparaten maken gebruik van sensors die ook wel voelers worden genoemd. Met deze sensors krijgen ze informatie binnen. De informatie wordt vervolgens gebruikt om ‘beslissingen’ te nemen. Aan de hand van een ‘beslissing’ wordt een bepaalde bewerking juist wel of juist niet uitgevoerd. Welke beslissing wordt genomen is afhankelijk van de persoon die de software heeft geprogrammeerd en de functionaliteiten heeft geïnstalleerd.

Er zijn verschillende omschrijvingen te vinden over internet of things. Daarnaast zijn er ook een aantal definities te vinden. Op deze website, technischwerken.nl, is naast een algemene omschrijving ook een definitie te vinden van internet of things. Via de zoekfunctie op deze website zult u deze vinden. Hieronder is beschreven wat de voordelen zijn van internet of things.

Voordelen van Internet of things
Internet of things is bedoelt om apparaten met elkaar te laten communiceren zodat de mens nog meer wordt ontlast en/of ondersteund in het dagelijks leven. Fysieke oftewel tastbare objecten zoals machines en apparaten komen doormiddel  van Internet of things in een  digitale/ virtuele wereld samen. Geprogrammeerde embedded software zorgt er voor dat machines en apparaten semi intelligent zijn. Dit houdt in dat ze over een bepaalde intelligentie beschikken die extern, bijvoorbeeld via een interface, is geprogrammeerd door een mens (softwareprogrammeur). Het apparaat kan zelf binnen een bepaald kader beslissingen nemen. Daardoor zijn ze enigszins ‘intelligent’.

Een belangrijk voordeel is dat de mens een apparaat opdrachten kan geven en er voor kan zorgen dat apparaten elkaar opdrachten geven via internet. Hierdoor hoeft een mens niet elk apparaat afzonderlijk te bedienen. De mens wordt dus ondersteund. De bruikbaarheid van machines en het gebruiksgemak wordt dus vergroot.

Bij internet of things gaat het in feite om apparaten en machines die voor een deel zelf een computer zijn of een geïntegreerde computer bevatten. Deze computers kunnen via internet gegevens uitwisselen, monitoren en regelen.

Dit levert de volgende voordelen op:

 • Commercieel voordeel omdat door internet of things  efficiënter processen kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast kunnen kosten worden bespaard voor bijvoorbeeld opslag en logistiek. Men kan verkoopprocessen namelijk ook koppelen aan internet of things, als de koffie van een koffieautomaat bijna op is kan er automatisch een sein worden gegeven naar een centrale inkooporganisatie.
 • Maatschappelijk voordeel omdat processen optimaler verlopen kan de kwaliteit voor burgers worden vergroot en kan men betere zorg en een verhoogde veiligheid leveren.

Persoonlijk voordeel omdat men in staat is om meer tijd over te houden omdat taken worden over genomen door machines en apparaten.

Wat is de definitie van Internet of things?

Internet of things is een Engelse benaming voor apparaten en machines die in staat zijn om met elkaar te communiceren via internet. In het Nederlands kan internet of things worden vertaald met het: ‘internet der dingen’. Dit is een vrij brede term want ook de ontwikkeling van de software die hiervoor benodigd is wordt onder internet of things geschaard evenals de hardware. Om verduidelijking te bieden hebben verschillende  organisaties zich er aan gewaagd om internet of things te definiëren. Ook deze website, technischwerken.nl, heeft een definitie bedacht voor Internet of things. Deze staat in de volgende alinea.

Definitie internet of things
Het is belangrijk om internet of things goed te definiëren zodat men weet wat wel onder dit begrip kan worden geplaatst en wat niet. Er zijn verschillende definities te vinden, ook op internet. Als je echt een goed beeld wil hebben van dit begrip is het verstandig om na te gaan welke definitie het beste aansluit als men internet of things zou moeten omschrijven.

De schrijver van Technisch Werken, Pieter Geertsma, heeft daarom ook een definitie bedacht voor  Internet of things. Deze definitie is als volgt:

Internet of things is het ontwikkelen, implementeren en optimaliseren van de uitwisseling van gegevens tussen machines en apparaten onderling, ten gunste van de mens, waarbij de bemoeienis van de mens tot een minimum wordt beperkt.  

Wat is Internet of things?

Internet of things is een Engelse term die in het Nederlands kan worden vertaald met het internet der dingen. Als men dit nader zou moeten omschrijven dan gaat het bij internet of things om de communicatie tussen ‘dingen’, in de meeste gevallen machines en apparaten, die met elkaar kunnen communiceren door een internet.

Doel van internet of things
Bedrijven die zich bezig houden met internet of things ontwikkelen software en hardware waarmee machines met elkaar kunnen communiceren. Men tracht het hierbij voor mensen zo makkelijk mogelijk te maken. Dit komt er in de praktijk op neer dat men streeft naar zo weinig mogelijk bemoeienis van de mens. Door mensen bediende computers worden zoveel mogelijk vervangen door zogenaamde embedded systems.

Embedded systems
Embedded systems is een verzamelnaam voor alle systemen met software die ingebouwd is en voorzien is van voorgeprogrammeerde functies. Er zijn veel apparaten en machines die voorzien zijn van embedded software. Hierbij kan men denken aan een oven, magnetron, wasmachine of een oven. Als men goed nadenkt is de lijst van machines met embedded software enorm.

Embedded systems en internet of things
Doormiddel van technologie die gebaseerd is op het principe van internet of things tracht men er voor te zorgen dat machines en apparaten met elkaar communiceren doormiddel van internet. De machines en apparaten worden ook wel  semi-intelligente apparaten en machines genoemd. Deze machines en apparaten worden door internet of things een entiteit op het internet. Men kan doormiddel van een interface met deze apparaten en machines communiceren maar machines kunnen ook autonome beslissingen nemen.

Voorbeeld: men schakelt het licht om 18:00 uit bij een bedrijf omdat het bedrijf sluit. Doordat het licht uitgaat kan men inregelen dat er een sein wordt gegeven naar de verwarmingsinstallatie die automatisch lager gaat staan omdat men het bedrijfspand heeft verlaten. Vervolgens zou het zelfs mogelijk zijn om de inbraakbeveiliging automatisch in werking te laten treden.

Dit zijn allemaal mogelijkheden waarbij machines met bepaalde informatie een logische conclusie trekken en aan of uitgeschakeld worden.

Arbeidsproductiviteit Nederlanders neemt toe in 2016

Sinds het uitbreken van de economische crisis in 2008 zijn Nederlandse werknemers minder salaris gaan verdienen. Ondanks dat neemt de arbeidsproductiviteit onder Nederlandse arbeidskrachten wel toe. Dit is gebleken uit een recent onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Toename flexwerkers
Het CBS noemt een aantal factoren die ten grondslag liggen aan de toename van de arbeidsproductiviteit. De hoge werkloosheid is volgens het CBS één van de redenen. Daarnaast is er sprake van een toename in het aantal flexwerkers zoals uitzendkrachten in Nederland. Ook het aantal zelfstandigen, zoals zzp’ers, neemt toe.

Werknemers hebben de afgelopen jaren volgens het CBS weinig eisen. Daardoor is er bij werkgevers nauwelijks motivatie en geen prikkel om het salaris van de werknemers te verhogen.

Werknemers worden productiever
In Nederland worden werknemers de afgelopen jaren steeds een beetje productiever. Decennialang zorgde deze verhoging van de productiviteit er voor dat er een economische groei ontstond. De economie bleef groeien ondanks het feit dat er in Nederland minder uren werd gewerkt.

Scholing en automatisering
Door een betere scholing van personeel kan personeel effectiever haar taken uitvoeren en daardoor productiever worden voor werkgevers. Scholing is dus een belangrijke investering waarmee de kwaliteit van het personeel wordt vergroot. Er worden minder fouten gemaakt en men werkt ‘slimmer’.

Een andere reden die er voor zorgt dat er meer geproduceerd kan worden heeft te maken met de technologische ontwikkelingen de afgelopen jaren. Doordat veel productieprocessen en administratieve processen worden geautomatiseerd gaat de snelheid en efficiëntie omhoog. Er kan meer worden geproduceerd in minder tijd tegen een betere kwaliteit.

Lean management
De lean manufacturing en lean management processen zorgen er voor dat kennis en technologie samen tot een effectief organisatiebeleid worden ontwikkelt. Organisaties worden lean, dit betekend dat ze ‘slanker’ worden. Veel bedrijven richten zich op kernprocessen waarmee het meeste rendement kan worden bereikt. Processen die daar niet aan bijdrage worden gezien als ‘waste’  oftewel afval. In Lean management wordt waste zoveel mogelijk teruggedrongen zodat het rendement en de productiviteit omhoog gaat. Dit is ook van invloed op het personeelsbeleid.

Vergrijzing
Nederland vergrijst. Dat hoor je regelmatig in het nieuws. Met vergrijzen bedoelt men dat inwoners van Nederland steeds ouder worden en dat er weinig jeugd is om de lege arbeidsplaatsen van oudere werknemers over te nemen als deze met pensioen gaan. Het CBS wijst erop dat de arbeidsproductiviteit in Nederland omhoog moet blijven gaan. Juist vanwege de vergrijzing moeten straks minder personeelsleden het werk doen wat in het verleden door meerdere arbeidskrachten werd uitgevoerd.

Reactie van Technisch Werken
Met name de technologie zorgt er voor dat men sneller kan werken. Door betere gereedschappen en werktuigen kan men veel werk effectiever uitvoeren. De automatisering draagt daar eveneens aan bij. Automatisering is overigens niet beperkt tot fabrieken en industrie. Ook in administratieve processen wordt veel geautomatiseerd. In een eerder nieuwsbericht op technischwerken.nl is beschreven dat de automatisering in Nederland in 2015 enorm is toegenomen. Als men kijkt naar de technologietrends voor 2016 dan verwachten trendwatchers dat ook in dat jaar meer ontwikkelt zal worden op het gebied van automatisering waaronder Internet of Things.

Verhoging bijtellingspercentage zorgt voor stijging autoverkoop december 2015

Het onafhankelijk kennisbureau Aumacon verwacht dat er in december 2015 ongeveer veertigduizend nieuwe auto’s worden verkocht in Nederland. Over het algemeen worden er in de decembermaand rond de elfduizend auto’s verkocht. Deze decembermaand zal de autoverkoop echter toenemen. De reden hiervoor is het feit dat bijtellingspercentage voor een hoop plug-in hybrides vanf 1 januari 2016 omhoog gaat van 7 naar 15 procent. Andere soorten auto’s krijgen ook te maken met een verhoging van de bijtelling. Zo zijn er auto’s die niet langer in de categorie van 14 procent bijtelling vallen, maar in die van 21 procent.

Autoverkoop in november 2015
Ook in de maand november van 2015 nam het aantal autoverkopen toe in Nederland. In die maand werden in Nederland 40.516 auto’s afgeleverd door autodealers. Als men dit vergelijkt met dezelfde maand in 2014 dat is er sprake van een toename van 25,9 procent. In november 2014 werden nog 32.192 wagens verkocht. De maand november 2015 is nu de zesde maand op rij dat de autoverkopen in Nederland zijn gestegen ten opzichte van 2014. In Nederland werden in de eerste elf maanden van 2015 in totaal 380.367 nieuwe auto’s verkocht. In 2014 was over dezelfde periode het aantal autoverkopen op 351.360 uitgekomen. Ten opzichte van 2014 is de autoverkoop in Nederland over de eerste 11 maanden met 8,3 procent toegenomen.

Zakelijke markt
De bijtelling is eigenlijk alleen maar interessant voor de zakelijke markt. Particulieren houden zich niet zo bezig met bijtelling. Het is daarom niet verwonderlijk dat de toename in de autoverkoop volledig toegeschreven kan worden aan de zakelijke markt. In dit segment nam de autoverkoop toe met 26,3 procent. De belangrijkste zakelijke afnemers zijn autoleasebedrijven en autoverhuurbedrijven. In dit segment werden 163.283 nieuwe auto’s verkocht. In 2014 waren dat nog 129.264 wagens.

Particulieren
Particulieren hebben juist minder interesse in de aanschaf van nieuwe auto’s. Particulieren kochten in de eerste elf maanden van 2015 juist minder auto’s dan vorig jaar. De privé-aankopen van auto’s nam af met 4,8 procent. In 2014 was de verkoop nog uitgekomen op 132.804. Dit jaar, in 2015, kwam het aantal verkopen op 126.425.

Volkswagen
Ondanks alle problemen met sjoemelsoftware is Volkswagen in november van 2015 nog steeds het bestverkochte automerk in Nederland. Daarna volgen de automerken Peugeot en Volvo. De bestverkochte auto was in Nederland de Peugeot 308. Op de tweede plek staat de Volkswagen Golf en op de derde plek de VW Passat. In de top drie van bestverkochte auto’s staan dus twee Volkswagens.

Reactie van Technisch Werken
De overheid heeft een enorme invloed op de markt. Dat blijkt maar weer eens duidelijk uit bovenstaand nieuwsbericht. Als men veranderingen doorvoert in de belastingen veranderen mensen hun gedrag op de markt. In dit geval profiteert de autosector maar aan het begin van 2016 moet men niet verbaasd zijn als het aantal autoverkopen juist afneemt.

Wat is een schroefmaat of micrometer?

Een schroefmaat of een micrometer is een meetgereedschap waarmee men een klein object met grote nauwkeurigheid kan opmeten. Het meetinstrument kan worden gebruikt om maten en afwijkingen in maten weer te geven tot op 0,01 mm, 0,005 mm of tot op 1 µm nauwkeurig. De micrometer is door Jean Laurent Palmer in 1848 uitgevonden in Paris. Daardoor wordt dit meetinstrument soms ook wel een palmer genoemd.

Micrometer
De naam ‘micrometer’ is niet afgeleid van de schaalverdeling zoals men soms denkt. In plaats daarvan heeft de naam ‘micrometer’ betrekking op het micrometrische schroefdraad van de spindel die wordt gebruikt voor bepalen van de maat.

Toepassing micrometer
Micrometers worden bij bedrijven waarbij de maatvoering erg belangrijk is. In de praktijk worden micrometers gebruikt in de metaalbewerking als men onder zeer nauwkeurige toleranties moet werken. Een tolerantie is een aanduiding van twee maten waarbinnen de maat van een bepaald werkstuk of onderdeel moet vallen om goedgekeurd te worden. In machinefabrieken kunnen onderdelen met behulp van conventionele en CNC aangestuurde machines zeer nauwkeurig worden gedraaid en gefreesd. Met een micrometer kan men vervolgens controleren of het object/ werkstuk daadwerkelijk de gewenste diameter/ afmeting heeft.

Verschillende soorten micrometers
Er zijn verschillende soorten micrometers die in de praktijk kunnen worden gebruikt:

 • Driepuntsbinnenmicrometers worden gebruikt voor het meten van boringen
 • Buitenmicrometers worden gebruikt voor het meten van buitenmaten
 • Schroefdraadmicrometers worden gebruikt voor het opmeten van schroefdraad.
 • De speermicrometer en modulemicrometer worden gebruikt voor het opmeten van tandwielen
 • De dieptemicrometer wordt gebruikt voor het bepalen van de diepte van een object.

Verder zijn er micrometers met een analoge maataanduiding. Deze bevatten een nonius. Ook bestaan er micrometers met een digitale aflezing.  Deze laatste variant kan nauwkeuriger worden afgelezen waardoor fouten in het meetproces kunnen worden geminimaliseerd.

Vormgeving van een micrometer
Een micrometer bestaat uit een beugel met een vast meetvlak. Daarnaast is er een verstelbare meetstift aanwezig met het andere meetvlak. De verstelbare meetstift kan men in beweging brengen door aan de verstelbare afleestrommel te draaien. Hierdoor worden de meetvlakken naar elkaar toe of van elkaar af bewogen. Dit gaat over een zeer fijn schroefmechanisme.

Men brengt de meetstiften zo dicht mogelijk naar het object dat gemeten moet worden. Als de meetbekken het object bijna raken moet men zeer voorzichtig te werk gaan. Men draait dan aan de gevoelsknop. Dit is het onderste draaiknopje aan het handvat van de micrometer.

Zodra de gevoelsknop begint te slippen of te ratelen heeft men met voldoende druk de maat gemeten. Vervolgens kan de maat afgelezen worden. Het gevoelsknopje zorgt er voor dat iedereen met de juiste druk of kracht meet.

Wat is een schuifmaat en waar wordt een schuifmaat voor gebruikt?

Een schuifmaat is een meetinstrument. Dit meetinstrument wordt gebruikt voor het meten van verschillende maten. Men kan een schuifmaat gebruiken voor het meten van:

 • Buitenmaten
 • Binnenmaten
 • Dieptematen

Een schuifmaat wordt ook wel een schuifpasser genoemd. Met dit meetgereedschap kan men nauwkeuriger meten dan wanneer men een duimstok, rolmaat of liniaal gebruikt. er zijn verschillende schuifmaten maar de gebruikelijke schuifmaten kan men gebruiken tot een meetnauwkeurigheid van 1/10 of 1/20 mm.

Hoe ziet een schuifmaat er uit?
Schuifmaten bestaan uit een vast meetdeel, dit is een meetlat die verdeeld is in centimeters en millimeters. Vaak is een schuifmaat ook verdeeld in inch. Aan het uiteinde van de schuifmaat zijn twee meetbekken geplaatst.

Het beweegbare deel bestaat uit een schuif met daarop een nonius (secundaire meetschaal) met twee meetbekken. Het schuifbare kan men langs het vaste meetdeel schuiven. Deze schuif bevat een meetpen. Daarnaast heeft de schuif een klemlip waarmee men de schuif na het indrukken kan verplaatsen langs het vaste meetdeel. Door de klemlip los te laten slaat de schuif vast aan het meetdeel waardoor men de maataanduiding vast kan zetten. Het is ook mogelijk om de schuif vast te zetten met een kartelschroefje.

Nulstand van de schuifmaat
Als men de schuifmaat in gesloten toestand neer legt dan zijn de meetbekken van de liniaal en de schuif tegen elkaar. De meetkanten zijn over het algemeen schuingeslepen. De bovenkant van de bek is meestal recht uitgevoerd. In een gesloten toestand behoren de nonius en de nullijn van de liniaal precies in elkaars verlengde te liggen. Als dat het geval is heeft men de schuifmaat in een nulstand. Als men de schuif beweegt gaat de schuifmaat uit de nulstand. De meetbekken van de binnen en buitenmaten gaan dan open. Op het uiteinde komt dan een meetpen tevoorschijn. Deze meetpen wordt gebruikt om dieptematen te meten.

Hoe kan men een schuitmaat aflezen?
Een schuifmaat is nauwkeuriger dan een meetlat. Het aflezen van een schuifmaat is niet moeilijk als men weet waar men de juiste maat kan vinden. Het lange onbeweegbare deel geeft de maat van een object aan in millimeters. Op het schuifbare deel staat de nonius. Als de nullijn van nonius samenvalt met een millimeterstreepje op het vaste deel kan men de maat in hele millimeters aangeven.

Het is echter ook mogelijk dat de nullijn op de nonius niet samenvalt met een streepje op de op het vaste deel. In dat geval leest men eerst op het vaste deel (de liniaal) de maat af op een hele millimeter. Vervolgens leest men het direct links boven de nullijn van de nonius het streepje af. Daarna dient men te kijken welk deelstreepje van de liniaal precies samenvalt met het deelstreepje op de nonius. Tot slot telt men op de nonius het aantal deeltjes op tussen de nullijn en het gelijkstaande streepje. Dit aantal wordt vermenigvuldigd met 0,1 mm als men gebruik maakt van een schuifmaat met een nauwkeurigheid van 1/20 mm met 0,05 mm. De uitkomst hiervan telt men op bovenop het aantal hele millimeters dat men heeft afgelezen op de liniaal van het vaste deel.

Verschillende schuifmaten
De hiervoor genoemde werkwijze hanteert men bij een gewone schuifmaat. Deze schuifmaat wordt met behulp van een nonius uitgelezen. Er zijn echter ook schuifmaten die worden uitgelezen vanaf een meetklok. Digitale uitlezing is ook mogelijk met een schuifmaat met een elektronisch meetsysteem. Door deze speciale schuifmaten te hanteren wordt de afleesnauwkeurigheid vergroot. Daarnaast wordt bijvoorbeeld de maat duidelijk aangegeven met een digitale schuifmaat waardoor er minder afleesfouten ontstaan. Als men nog nauwkeuriger moet meten gebruikt men een micrometer.

Wat wordt bedoelt met nonius?

De nonius wordt in de meettechniek gebruikt. Het is een secundaire schaal met een afwijkende lengte en afwijkende maatindeling. De nonius kan worden verschoven ten opzichte van een primaire schaal. Een nonius treft men onder andere aan bij schuifmaten, draaibanken, sextanten, waterpastoestellen en hoogtemeters.

De nonius is het gedeelte dat schuift langs de vaste schaalverdeling op het meetinstrument. Men kan bijvoorbeeld de vaste schaal onderverdeeld in millimeters aangeven op een meetinstrument. Hiervoor gebruikt men schaalstreepjes. Tegenover deze vaste schaal kan men op de nonius een kleinere schaal aangeven van 9 millimeter lang. Deze schaal is in 10 even grote delen verdeeld. Men kan door deze extra schaal nog duidelijker de exacte maat bepalen als men de schuifmaat hanteert. Men heeft men een schuifmaat een grote schaal voor de grove maataanduiding en een kleinere schaal voor de exacte maataanduiding.

De noniusschaal is dus een secundaire schaal waardoor men naast de grove schaal een extra nauwkeurige schaal heeft. Men kan bijvoorbeeld met de grove schaal tot hele millimeters nauwkeurig meten terwijl men met de secundaire schaal tot tienden van millimeters nauwkeurig kan meten. De primaire en secundaire schaal vormen gezamenlijk de exacte maat van het gemeten object.

Wat is een hoogtemeter en waar wordt een hoogtemeter voor gebruikt?

Een hoogtemeter is een gereedschap dat wordt gebruikt voor het aftekenen in de metaaltechniek. Doormiddel van een hoogtemeter kan men kraslijnen op een werkstuk aanbrengen. Een hoogtemeter is een combinatie van een krasblok en een standmaat. Als men een hoogtemeter goed wil gebruiken dient men er voor te zorgen dat de voet van de hoogtemeter op een zo vlak mogelijke plaat staat. Om die reden wordt een hoogtemeter vaak op een vlakplaat geplaatst.

Waarvoor wordt een hoogtemeter gebruikt?
Een vlakplaat is als het goed is perfect vlak en perfect horizontaal waterpas. Deze plaat is meestal gemaakt van graniet, gietijzer of gietstaal. Hierop zet men de hoogtemeter neer. Een hoogtemeter is een soort schuifmaat. Langs 1 stang of 2 stangen kan men een meetpunt van boven naar beneden schuiven. Een hoogtemeter is uitgerust met een nonius. Deze zorgt er voor dat men tot 0,1 mm nauwkeurig kan aftekenen. Deze nonius zorgt er voor dat de hoogtemeter op een schuifmaat lijkt. De hoogtemeter bevat twee stelschroeven. Één stelschroef wordt gebruikt voor de grove instelling van de gewenste maat en de andere stelschroef wordt gebruikt voor de fijner afstelling. Het is ook mogelijk dat de hoogtemeter een digitaal afleesvenster heeft in plaats van een nonius.

Aftekenen
Met een hoogtemeter kan men op een verticaal vlak zeer nauwkeurig de gewenste maat aangeven. Men kan deze maat meten maar ook bepalen. Met een kraspen kan men vervolgens de maat op het verticale vlak aftekenen.

Wat is een vlakplaat en waar wordt een vlakplaat voor gebruikt?

Een vlakplaat is een plaat die perfect vlak is. Deze plaat is als het goed is precies waterpas. Meestal is een vlakplaat gemaakt van graniet of staal. De afmetingen kunnen verschillen, daardoor verschilt de omvang van een vlakplaat in de praktijk ook. De omvang van een vlakplaat is afhankelijk van het doel waarvoor men de vlakplaat wil gebruiken.

Vlaktafel
Een synoniem voor een vlakplaat is een vlaktafel. Het woord vlaktafel wordt meestal gebruikt voor een vlakplaat die op een bepaalde werkhoogte is gebracht met een stevig onderstel.

Waarvoor wordt een vlakplaat gebruikt?
Vlakplaten worden gebruikt voor verschillende metingen. Met kan bijvoorbeeld hoogwaardige digitale meetapparatuur op een vlakplaat plaatsen. Deze apparatuur meet  aan de hand van lasers wat de exacte afmeting is van een bepaald product of werkstuk. De digitale meetopstelling kan een werkstuk tot honderdsten en zelfs duizendsten van millimeters controleren.

Naast het meten van werkstukken kan een vlakplaat ook worden gebruikt voor vergelijkingen en het aftekenen van metaalwerkstukken. Hierbij maakt men bijvoorbeeld gebruik van een krasblok met een kraspen.

Wat is een krasblok en waar wordt een krasblok voor gebruikt?

Een krasblok gebruikt men in de metaaltechniek. Het is een gereedschap dat wordt gebruikt samen met een vlakplaat. Een krasblok wordt tezamen met een vlakplaat en een kraspen gebruikt voor het nauwkeurig aftekenen van hulplijnen op een metalen werkstuk.

Hoe ziet een krasblok er uit?
Een krasblok bestaat uit een zuil die gemonteerd is op een zware voet. De zware voet wordt op een vlakplaat geplaatst. Omdat de voet zwaar is blijft de zuil stabiel en in verticale positie. De zuil is eigenlijk een soort stang waar een verschuifbare houder aan bevestigd is. De verschuifbare houder bevat een kraspen die naar boven en beneden kan worden bewogen langs de zuil.

De kraspen kan men nauwkeurig in stellen door gebruik te maken van de stelschroef die aan de houder bevestigd is. Met behulp van meetgereedschap kan men de kraspen op de juiste positie plaatsen. Over het algemeen gebruikt men daarvoor een zogenoemde standmaat. Een standmaat is een meetlat die bevestigd is aan een steunblokje. Men kan ook een hoogtemeter gebruiken. Hierbij wordt de hoogte-instelling uitgevoerd  doormiddel van een nonius of een digitaal afleesvenster.

Hoe gebruikt men een krasblok?
Een klasblok wordt op een vlakplaat geplaatst. Hierdoor staat de steun of voet van het krasblok waterpas. De zuil staat dan haaks op de vlakplaat. Men kan het krasblok over de vlakplaat langs een werkstuk schuiven. Hierbij dient met de kraspen die in de houder is geplaatst voorzichtig tegen het werkstuk aan te drukken. Door dit te doen ontstaat er een nauwkeurige horizontale lijn op een verticaal werkstukvlak.

Men kan het werkstuk voorzien van sneldrogende aftekeninkt als men de lijnen duidelijker zichtbaar wil maken op het werkstuk. De kraspen krast dan de donkere inkt weg waardoor het lichtere metaal zichtbaar wordt.