Wat is basismetaal en wat zijn basismetaalproducten?

Het woord ‘basismetaal’ kan op verschillende manieren worden uitgelegd. De website technischwerken.nl kiest er voor om het woord ‘basismetaal’ als volgt te definiëren:

Een basismetaal is een metaal in een pure ongelegeerde en onvervuilde vorm.

Voorbeelden van basismetalen zijn ijzer, aluminium, koper, nikkel en zink. Deze basismetalen kunnen worden verwerkt in legeringen. Een voorbeeld van een bekende legering is staal. Staal is een legerig van koolstof en ijzer waarbij het koolstofgehalte verhoudingsgewijs laag is. Het koolstofgehalte is typisch minder dan 1,9%.

Basismetaalproducten
Als men producten vervaardigd uit basismetalen ontstaan basismetaalproducten. Men zou in deze context bepaalde halffabricaten als metaalproducten kunnen beschouwen. Men kan ook denken aan plaatwerk en profielen die men nog kan verwerken tot halffabricaten en producten. Aluminium profielen en buizen kunnen bijvoorbeeld worden verwerkt in constructies. Het aluminium profiel is dan het basismetaalproduct dat wordt verwerkt tot een fabricaat of halffabricaat.

Uitgangsmetaal of uitgangsmateriaal
In de verspanende techniek bewerkt men materialen zoals kunststoffen, hout en metalen tot producten en onderdelen van producten of machines. Het uitgangsmateriaal is dan het onbewerkte materiaal. Dit kan bijvoorbeeld gereedschapstaal zijn. Als men metalen gaat verspanen kan men ook wel spreken van uitgangsmetaal. Het uitgangsmetaal is dan in feite het uitgangsmateriaal dat wordt verspaand of op een andere manier wordt bewerkt.

Uit het uitgangsmateriaal of uitgangsmetaal ontstaat dus een product of een deel daarvan. In de verspanende techniek worden bijvoorbeeld lagers gedraaid die worden geplaatst in machines. Het materiaal dat men hiervoor gebruikt is altijd groter dan het product. Kortom het uitgangsmateriaal heeft een grotere diameter dan de as (of ander product) dat er uit gedraaid of gefreesd wordt.

Nederlandse economie hersteld aan einde 2015

De berichtgeving over der Nederlandse economie blijft positief. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft maandag 30 november 2015 een maandbericht gegeven over de maand november. Het beeld dat hieruit naar voren komt is positief. Het CBS geeft aan dat bijna alle indicatoren een positieve indruk geven. De indicatoren over der economie staan er volgens het CBS in november beter voor dan de het langjarig gemiddelde. Het beeld over de economie is in november 2015 positiever dan de maand oktober van 2015.

Het consumentenvertrouwen en het vertrouwen van producenten nam in november toe. Juist dit vertrouwen is belangrijk. Naast de toename van het vertrouwen in de economie wijzen ook de meest recente cijfers over export, consumptie en investeringen in de positieve richting. In de maand september hebben consumenten meer dan twee procent extra geld uitgegeven aan goederen en diensten ten opzichte van 2014. De investeringen vonden vooral plaats in segmenten voor de productie van duurzame goederen.

Uitzendmarkt
De werkloosheid is aan het einde van het jaar 2015 niet verder gedaald. Dit komt omdat meer mensen actief worden op de arbeidsmarkt. Hierdoor lijkt het er op dat meer mensen werkloos zijn maar dit is een vertroebelt beeld. Het aantal banen neemt namelijk toe in Nederland. Hiervan lijken in eerste instantie de uitzendkrachten en uitzendbureaus te profiteren. Bedrijven aarzelen namelijk dikwijls om personeel een rechtstreeks dienstverband aan te bieden. In plaats daarvan nemen ze liever tijdelijke krachten aan om de piekdrukte op te vangen. Uitzendkrachten worden meestal op tijdelijke basis ingeleend. Het is echter voor bedrijven vaak ook mogelijk om uitzendkrachten over te nemen. Als een bedrijf eerst een uitzendkracht inleend en vervolgens overneemt weet het bedrijf wat de kwaliteiten zijn van de desbetreffende medewerker.

Reactie van Technisch Werken
De berichtgeving over de Nederlandse economie blijft positief. Ook aan het einde van 2015 lijken de berichten positief. De positieve  ontwikkelingen zijn echter nog niet in alle sectoren even goed merkbaar. De metaalsector en de petrochemische sector hebben nog te kampen met een zwakke vraag. In 2016 zal moeten blijken of ook die sectoren uit het economische dal omhoog kunnen klimmen.

Afzetprijzen Nederlandse industrie omlaag in oktober 2015

Maandag 30 november 2015 publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfers over de Nederlandse industrie. Hieruit komt naar voren dat de afzetprijzen van de Nederlandse industrie in oktober van dit jaar 8,7 procent lager uitvallen dan in de maand oktober in 2014. In de maand september van 2015 lagen de afzetprijzen nog 9,1 procent onder het niveau van 2014.

Olieprijs
De olieprijs heeft een belangrijke invloed op de ontwikkeling in de afzetprijzen van de Nederlandse industrie volgens het CBS. Als men de prijsdaling in de aardolie-industrie van de totale ontwikkeling in de afzetprijzen aftrekt komt men op een prijsdaling uit van 4,6 procent in de industrie.

Sinds het jaar 2013 is de olieprijs jaar naar jaar lager uitgevallen in de wereld. Ik oktober 2015 hebben de producten van de aardolie-industrie ongeveer 32,7 procent lagere prijzen. In de maand september was het verschil ten opzichte van vorig jaar nog 35,4 procent. Ook de prijzen van de chemische industrie vallen ten opzichte van 2014 lager uit. In deze sector is spraken van een prijsdaling van 15,5 procent. De chemische sector merkt ook de gevolgen van een lage olieprijs in de afzetprijzen.

Basismetaalproducten
De metaalsector heeft ook te maken gehad met een daling in de afzetprijzen. De staalprijzen zijn wereldwijd laag. Daarom zijn de afzetprijzen voor basismetaalproducten ook laag. Ondanks dat zijn de metaalproducten in de machine-industrie iets duurder dan in 2014. Dit is ook het geval met de auto-industrie.

Reactie van Technisch Werken
Als de prijzen van grondstoffen lager liggen heeft dat gevolgen voor de afzetprijzen. Dit is niet per definitie een negatieve ontwikkeling. Producten uit de petrochemische sector worden goedkoper evenals basismetaalproducten. Dit kan een positief effect hebben op de economie doordat meer mensen besluiten producten uit deze sectoren aan te schaffen vanwege het lage prijsniveau. Dit kan tot gevolg hebben dat de vraag naar producten toeneemt en er meer geproduceerd kan worden. Op die manier kan de economie zich herstellen.

Wat is arbeidsdeling?

Arbeidsdeling is een woord dat wordt gebruikt voor het verdelen van werkzaamheden. Dit begrip kan breed worden opgevat. Men kan globaal de opdeling maken tussen technische arbeidsverdeling en technische arbeidsdeling.

Technische arbeidsdeling
Bij technische arbeidsdeling wordt vooral gekeken naar mensen en middelen. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden van personeelsleden om bepaalde werkzaamheden binnen een bepaald tijdsbestek uit te voeren. Bijvoorbeeld hoeveel producten kan men maken binnen een bepaalde dag of hoeveel mensen heb je nodig om een product of machine te maken. In 1776 gepubliceerde The Wealth of Nations van Smith. Hierin ging hij niet in op technische arbeidsdeling maar hij benoemde wel een voorbeeld van een speldenfabriek. Volgens hem zou één man niet in staat zijn om 20 spelden te maken maar kunnen tien mannen wel 48.000 spelden maken in een dag als ze de takken efficiënt verdelen. Dit zorgt echter voor een zeer hoge lokale afzet. Deze afzet kan wellicht te hoog zijn waardoor men genoodzaakt is om de producten over een grotere afstand te distribueren.

Maatschappelijke arbeidsdeling
In een maatschappij is altijd wel een bepaalde mate van verdeling van arbeid aanwezig. In een samenleving neemt de arbeidsdeling toe naarmate de samenleving complexer wordt. In een primitieve samenleving zijn er over het algemeen weinig werkzaamheden en is er nauwelijks sprake van hiërarchie.  De verdeling van arbeid is in die eenvoudige samenlevingen gering. Toch vind er wel degelijk arbeidsverdeling plaats. Er zijn bijvoorbeeld jagers die op jacht gaan naar voedsel. Daarnaast zijn er mensen die het gevangen voedsel gaan bereiden voor consumptie. Weer andere personen maken de wapens van de jacht en verwerken huiden en botten tot gebruiksvoorwerpen. Bij arbeidsdeling probeert men rekening te houden met de vaardigheden en competenties van de mensen of werknemers.

Wat is een manufactuur?

Manufacturen zijn werkplaatsen in huizen waar mensen bepaalde producten maken. Het woord manufactuur is afgeleid van het Latijns waar het Latijnse ‘manus’ kan worden vertaald met het Nederlandse woord ‘hand’ en het Latijnse woord ‘facare’ met ‘bouwen’, ‘maken’ of ‘herstellen’.

Voordat manufacturen ontstonden werden bepaalde werkzaamheden onder de naam ‘huisnijverheid’ verricht. Manufacturen zijn ontstaan uit werkhuizen die verbonden waren aan gevangenissen of kloostergemeenschappen. Toen in de Franse Revolutie de abdijen werden afgeschaft kwamen er vaak manufacturen in oude abdijgebouwen die eerder door monniken werden gebruikt om werkzaamheden te verrichten.  Een manufactuur is in klein bedrijfje waar meerdere werkers werkzaamheden verrichten tegen dagloon of stukloon.

Kenmerken manufactuur
Een manufactuur heeft een aantal kenmerken. Een belangrijk kenmerk is de lage mechanisatiegraad. Hiermee wordt bedoelt dat veel werkzaamheden nog met de hand gebeuren en er nauwelijks machines aanwezig zijn. Daarnaast is er in een manufactuur over het algemeen weinig sprake van een arbeidsindeling.

Ondanks deze eigenschappen is er in een manufactuur wel sprake van een bepaalde organisatie. Er worden materialen ingekocht en verkocht. Daarnaast is er in een manufactuur ook sprake van aansturing door een leidinggevende. Indien nodig wordt er ook een administratie gevoerd en tevens een werkvoorbereiding. Door deze kenmerken is een manufactuur professioneler dan een ambachtelijke werkplaats. Manufacturen bestaan bijna niet meer in de Westerse beschaving. Veel manufacturen zijn verder gemechaniseerd en verandert in veel grootschaliger bedrijven zoals fabrieken.

Bouwbedrijven draaien nog beter in derde kwartaal 2015

Bouwbedrijven doen het goed in 2015 ten opzichte van 2014. Het lijkt er op dat bouwbedrijven te maken hebben met een structureel herstel en zo uit het economische dal zijn opgeklommen. In kwartaal drie van 2015 was de omzet van Nederlandse bouwbedrijven ongeveer zeven procent hoger dan in datzelfde kwartaal in 2014. Daarnaast viel het op dat het aantal faillissementen in 2015 in deze sector ten opzichte van 2014 is gedaald. Het één is natuurlijk een logisch gevolg van het ander. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) houdt de ontwikkelingen van onder andere de bouwsector nauwlettend in de gaten. Dit bureau merkt op dat het goed gaat met de bouwsector in Nederland en dat de vooruitzichten voor 2016 ook positief zijn.

Constante groei in de bouw
Over de periode van een jaar is de omzet in de bouwsector elk kwartaal toegenomen. Verder valt op dat de omzetstijging bij grote bouwbedrijven groter is dan bij kleine bouwbedrijven. Dit is voor het eerst sinds 2008. De groei in de bouwsector vindt in meerdere segmenten plaats. Zo werden er meer bedrijfspanden gebouwd maar ook in de civiele techniek is er een sprake van een toename in bouwprojecten. De omzetstijging nam in het derde kwartaal toe maar de stijging van de omzet was wel minder groot dan in kwartaal twee. Volgens het CBS heeft de beperkte omzetstijging waarschijnlijk te maken met de verhoging van het btw-tarief voor onderhoud en renovatie. De tijdelijke daling van 6 procent is namelijk beëindigd zodat men nu weer 21 procent btw moet betalen voor verbouwingen en renovatie. De meeste particulieren zullen daarom getracht hebben om alle verbouwingen nog uit te laten voeren in de periode dat nog 6 procent btw van toepassing was. Over het algemeen profiteerden kleine bedrijven meer dan grote bedrijven van een laag btw percentage.

Faillissementen
In kwartaal drie van 2015 gingen in totaal 154 bouwbedrijven failliet. Dit is het laagste aantal faillissementen sinds begin 2009 toen de economische crisis in volle gang was. Het dieptepunt in het aantal faillissementen in de bouw was het begin van 2013. Toen gingen ongeveer 500 bedrijven in de bouw failliet. De meeste bouwbedrijven in Nederland zijn gematigd positief over de toekomst van hun bedrijf. Gemiddeld denkt één op de zes bouwbedrijven dat de omzet volgend jaar zal stijgen.

Reactie van Technisch Werken
De bouwsector draait behoorlijk goed in 2015. Deze sector heeft echter in economische crisis ook behoorlijke problemen gehad. Doordat het dal zo diep is geweest lijkt de positieve ontwikkeling zeer sterk en hoopgevend. Toch is voorzichtigheid belangrijk. De meeste bouwbedrijven zijn momenteel ook voorzichtig. Ze geven nog niet veel geld uit aan materiaal en daarnaast nemen ze niet snel personeel in vaste dienst. Ze willen eerst weten of de opleving in de bouw echt structureel is. Tot die tijd lossen ze veel werkzaamheden op met tijdelijk bouwpersoneel van uitzendbureaus en detacheringsbureaus. Deze bureaus maken tegen het einde van 2015 een ware opleving door.

Wat is freeware en waarvoor wordt freeware gebruikt?

Freeware is een benaming die wordt gebruikt voor software waarvan de maker toestemming heeft verleend aan andere personen of bedrijven zonder dat daarvoor een vergoeding betaald hoeft te worden. De software is dus ‘gratis’ oftewel ‘free’ maar het is geen vrije software. Het woord Engelse ‘free’ kan in deze context dus niet worden vertaald met het Nederlandse woord ‘vrij’. De auteur van de software heeft zelf licentie verleend maar de freeware zelf is wel volledig beschermd door auteursrechten.

Doordat freeware gratis gebruikt kan worden is het populair bij veel hobbymatige gebruikers van software. Bedrijven maken echter ook gebruik van freeware maar verlangen dikwijls complexere software oplossingen waardoor de beschikbare freeware niet toereikend is.

Auteursrechten en freeware
Freeware verschilt van publicdomainsoftware omdat freeware, zoals hierboven is benoemd, volledig is beschermd door auteursrechten. Door deze bescherming is het niet toegestaan om de freeware aan te passen of te verbeteren. Ook het verspreiden of verkopen van freeware mag niet. Bij vrije software zijn deze beperkingen niet van toepassing. De broncode is daarbij beschikbaar als een onderdeel van de licentie.

Waarvoor wordt freeware gebruikt?
Freeware is software dat vrij gebruikt kan worden. Er is in de loop der tijd veel freeware ontwikkelt en beschikbaar gesteld. Freeware kan onder andere worden toegepast in de ICT, bijvoorbeeld in personal computers. Daarnaast kan freeware ook door hobbyisten worden gebruikt voor bijvoorbeeld eenvoudige, maar ook complexere automatisering van machines.

Wat is een kabelboom en waar worden kabelbomen toegepast?

Een kabelboom behoort tot de elektrotechnische onderdelen van machines en voertuigen. Een kabelboom bestaat uit een samenvoeging van verschillende elektrische draden en connectoren. Deze draden zijn aan elkaar verbonden doormiddel van verschillende bandjes. Kenmerkend voor een kabelboom is een centrale bundeling. Deze centrale bundeling bevat alle draden die naar verschillende componenten van de machine of het voertuig worden geleid.

Vorm van een kabelboom
Vanuit de centrale bundeling zijn verschillende ‘aftakkingen’. Deze ‘aftakkingen’ zijn kleine groepen of losse draden die vanaf de centrale bundeling naar specifieke delen worden getrokken. De draden hebben voor het overzicht verschillende kleuren. Hierdoor kan men zien waar de draad de kabelboom ingaat en waar deze naar toe leid. Doordat de kern van de kabelboom gevormd wordt door verhoudingsgewijs de dikste bundeling spreekt men van een kabelboom. Het dikste deel van deze kabelboom bevindt zich het dichtste bij het gedeelte van de machine of het voertuig waarvandaan de elektrische voeding komt. Dit kan bijvoorbeeld de accu of batterij zijn.

Kabelbomen worden complexer
Kabelbomen worden steeds uitgebreider. Dit komt onder andere omdat voertuigen en machines steeds complexer worden. Moderne auto’s bevatten voertuigmanagementsystemen en bevatten meerdere elektrotechnische systemen zoals, elektrische ramen, stuurbekrachtiging en elektrisch bedienbare spiegels. Daarnaast zijn er parkeersensoren en zelfs systemen waarmee voertuigen doormiddel van sensoren andere voertuigen op een bepaalde afstand kunnen volgen zodat er geen botsingen of files kunnen ontstaan. Al deze verschillende elektrotechnische systemen en componenten moeten gevoed worden met elektrische stroom.

Daarom moeten meer draden worden verwerkt in een kabelboom. Kabelbomen worden groter en bevatten meer aftakkingen. Daarom moeten monteurs die de kabelbomen samenstellen complexere werkzaamheden verrichten. De kabelbomen moeten namelijk wel overzichtelijk worden samengesteld.

Waar worden kabelbomen aangebracht?
Kabelbomen worden aangebracht in voertuigen en machines. Toch zien de eindgebruikers hiervan de elektrische bedrading meestal niet. Dit komt omdat de bedrading verstopt wordt achter bijvoorbeeld panelen en dashboarddelen.  Bij auto’s loopt de kabelboom van het dashboard naar de achterverlichting. De kabelboom wordt over de vloer van de auto aangebracht en wordt vervolgens weggewerkt onder de bekleding.

Mogen uitzendkrachten werken tijdens een staking?

Uitzendkrachten kunnen om verschillende redenen worden ingezet door opdrachtgevers. Meestal worden uitzendkrachten ingeleend door bedrijven omdat er sprake is van een (tijdelijke) vraag naar personeel. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als het bedrijf meer orders krijgt van klanten en het aanwezige personeelsbestand onvoldoende is om in de behoefte van de klanten te voorzien. In een piekproductie lenen bedrijven uitzendkrachten en andere flexibel personeel in om er voor te zorgen dat het huidige personeel niet (te veel) hoeft over te werken.

Stakingen
Vakbonden gebruiken een staking regelmatig als middel om de druk op werkgevers op te voeren en ze te dwingen tot beslissingen omtrent arbeidsvoorwaarden. Dit middel blijkt in de praktijk effectief en het houden van een staking is onder bepaalde voorwaarden een recht van werknemers.

Uitzendkrachten en staking
Voor bedrijven kan het misschien aantrekkelijk zijn om de lege plekken die ontstaan tijdens stakingen op te vullen met tijdelijk personeel. Op die manier kan de productie van het bedrijf gehandhaafd blijven en is het pressiemiddel in de vorm van stakingen eigenlijk helemaal niet zo schadelijk voor bedrijven. het inlenen van flexwerkers puur ter vervanging van stakers is echter verboden.

Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi)
het verbod op het inzetten van flexkrachten tijdens een staking is vastgelegd in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs. Deze wet wordt ook wel afgekort met Waadi. In de Waadi wordt het verbod op het inlenen van flexkrachten tijdens een staking ook wel het onderkruipersverbod genoemd.

Als een uitzendkracht al bij het bedrijf werkzaam is?
Het is echter mogelijk dat een uitzendkracht al bij een inlener werkzaam is en dat er na verloop van tijd stakingen worden gehouden. In dat geval wordt de desbetreffende uitzendkracht niet specifiek ingezet om het effect van een staking te beperken. Daarom mogen uitzendkrachten in die situatie wel doorwerken tijdens een staking. Het moet echter wel zo zijn dat het verloop van de staking niet moet worden beïnvloed door de werkzaamheden van de flexkracht. De flexkracht mag dus niet het werk van de stakende werknemers overnemen.

Flexibele werktijden zijn volgens werknemers het belangrijkst in 2015

Werknemers kunnen verschillende redenen hebben om voor een bepaalde baan te kiezen. Naast salaris en doorgroeimogelijkheden zijn er ook andere arbeidsvoorwaarden die er voor zorgen dat werknemers een bepaalde functie willen bemachtigen. Tegenwoordig worden flexibele werktijden door werknemers steeds belangrijker gevonden. Een pensioenregeling en reiskostenvergoeding worden echter minder belangrijk beschouwd. Dit komt naar voren uit een rapport van onderzoeksbureau Intelligence Group. Dit bureau publiceerde zondag 22 november 2015 haar uitkomsten. Hiervoor had het onderzoeksbureau 21 criteria voorgelegd aan bijna 6.800 mensen.

Respondenten
De respondenten werden door het onderzoeksbureau verdeeld in vijf verschillende groepen:

 • Man
 • Vrouw
 • Loondienst
 • Student of scholier
 • Werklozen

Met name voor studenten, scholieren en vrouwen zijn flexibele werktijden de belangrijkste factor als het gaat om werk. Mannen hechten meer waarde aan pensioenregelingen en werklozen vinden een goede reiskostenvergoeding belangrijk. Mannen zouden vooral voor een hoog salaris gaan en vrouwen vinden de combinatie tussen werk en privé van groot belang volgens de onderzoekers van het onderzoeksbureau.

Reactie van Technisch Werken
De arbeidsmarkt verandert voortdurend. De veranderingen op deze markt richten zich niet alleen op de vraag en het aanbod van personeel. Ook de wensen van bedrijven en personeelsleden veranderen voortdurend en moeten op elkaar worden afgestemd. Bedrijven zullen hun wensen bijvoorbeeld bijstellen op basis van de economische ontwikkelingen in de wereld. Als er sprake is van een economische crisis zullen bedrijven hun (financiële) risico’s zoveel mogelijk proberen te beperken. Omdat personeel over het algemeen de grootste kostenpost is zullen bedrijven trachten het personeel zo effectief mogelijk in te zetten. Dit houdt in dat bedrijven alleen personeel inzetten wanneer dat echt nodig is en personeel weer laten vertrekken als dat het rendement ten goede komt. Bedrijven willen daardoor graag flexibel inzetbaar personeel.

Het personeel wil ook graag flexibel ingezet worden maar heeft daarbij een ander uitgangspunt dan het bedrijfsleven. Personeelsleden zetten met hun flexibiliteit voornamelijk hun thuissituatie voorop. Met name vrouwen willen graag hun werk rondom hun gezinsleven plannen. Echter, de thuissituatie en de wensen van het bedrijfsleven kunnen niet altijd naadloos op elkaar worden afgestemd. Parttime werk en 0-urencontracten worden in die situaties regelmatig toegepast. Ook uitzendbureaus worden regelmatig ingeschakeld voor tijdelijk personeel. Deze bureaus zijn bij uitstek geschikt om personeel ter beschikking te stellen om de pieken in de productie op te vangen.

Hoogleraren willen kolencentrales voor 2020 gesloten hebben

In een open brief hebben meer dan zestig hoogleraren duidelijk gemaakt dat ze van mening zijn dat de kolencentrales in Nederland gesloten moeten worden. De klimaattop in Parijs is aanstaande en verschillende instanties grijpen nu het moment aan om hun visie op de klimaatverandering en de oorzaken daarvan te onderstrepen. De ruim zestig hoogleraren willen ook namens Nederland een duidelijk signaal afgeven voor de mondiale klimaattop. In de Tweede Kamer vinden ook debatten plaats over de inzet die Nederland zal hebben tijdens de klimaattop. Verschillende betrokken partijen zijn het er over eens dat er zo snel mogelijk maatregelen moeten worden genomen tegen de klimaatveranderingen in de wereld.

Kolencentrales
Kolencentrales zijn al vaker een punt van discussie geweest in Nederland. Deze centrales zijn zeer vervuilend maar zijn aan de andere kant ook nodig voor een stabiele elektriciteitsvoorziening. Het winnen van elektriciteit uit windkracht zorgt er voor dat de elektriciteitsvoorziening afhankelijk wordt van het weer. Dat is ook het geval bij het winnen van elektrische energie uit zonnepanelen. Alleen bij voldoende wind en voldoende zonkracht zal men voldoende elektrische energie kunnen opwekken om het elektriciteitsnet te kunnen voeden.

De kolencentrales zijn echter niet afhankelijk van weersinvloeden. In deze centrales worden kolen en biomassa verbrand om hitte te genereren voor de productie van stoom. Deze stoom zorgt vervolgens voor druk waarmee grote schoenraden in beweging worden gebracht. Hierdoor ontstaat ongeveer hetzelfde effect als een megawindmolen die met een super harde snelheid ronddraait. Dit effect en proces is echter volledig door de mens te controleren in tegenstelling tot de windmolens die afhankelijk zijn van de windkracht. Als kolencentrales dicht gaan verwacht men dat het elektriciteitsnet niet voortdurend gevoed wordt met opgewekte elektrische stroom uit natuurbronnen. Daardoor kunnen zogenoemde ‘black-outs’ ontstaan waardoor delen van het land zonder elektrische stroom komen te zitten.

Kolencentrales kunnen dicht
Bovengenoemde reden heeft altijd een belangrijke rol gespeeld bij de beslissing om kolencentrales in bedrijf te houden. Volgens de brief van de hoogleraren kunnen de kolencentrales voor 2020 al gesloten worden in Nederland zonder dat dit problemen oplevert voor de elektriciteitsvoorziening. Volgens de wetenschappers is het sluiten van kolencentrales de enige manier om er voor te zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen structureel wordt gereduceerd. De hoogleraren geven aan dat er een onvermijdelijk einde gaat komen aan het kolentijdperk. Verder wijzen de hoogleraren op de gevaren die Nederland loopt als de klimaatveranderingen niet worden tegengegaan. In Nederland wordt nog gebruik gemaakt van elf kolencentrales. Deze centrales kunnen volgens de hoogleraren allemaal dicht. Hiermee zal Nederland ‘leiderschap’  tonen volgens hen.

Gasgestookte centrales
De hoogleraren noemen gasgestookte centrales als alternatief voor de huidige kolencentrales. De gasgestookte centrales zijn volgens de wetenschappers schoner. Gas is echter wel duurder dan kolen maar de kosten vallen volgens de wetenschappers wel mee. Een gezin zal in Nederland te maken krijgen met een prijsstijging van gemiddeld 10 euro per jaar.

Reactie van Technisch Werken
Er is al vaker gesproken over het sluiten van kolencentrales maar er is nog steeds niet duidelijk een alternatief ingevoerd. Nederland heeft duurzame energievoorziening wel op de agenda staan maar het lijkt er op dat niemand echt weet hoe dit onderwerp effectief kan worden aangepakt. Verschillende belanghebbenden oefenen druk uit op de Nederlandse overheid om dit onderwerp vanuit hun invalshoek te bekijken. Elk besluit dat de overheid neemt heeft gevolgen voor andere partijen en dat maakt de situatie erg lastig. Toch moeten er op een gegeven moment maatregelen genomen worden. De ‘slappe houding’ van overheden wereldwijd moet worden doorbroken want de ontwikkelingen in de opwarming van de aarde gaan gewoon door. Met het verstrijken van de tijd wordt het bieden van effectieve oplossingen alleen maar urgenter.

Staalproductie is wereldwijd afgenomen in oktober 2015

De staalproductie in de wereld is afgelopen maand met ongeveer met 3,1 procent gedaald ten opzichte van 2014. De maand oktober van 2015 is de achtste maand op rij dat er op jaarbasis minder staal werd geproduceerd. Dit werd vrijdag 20 november 2015 bekend gemaakt door de brancheorganisatie World Steel Association (WSA). Bij deze organisatie zijn 66 landen aangesloten en deze hebben totaal 134 miljoen ton staal geproduceerd.

Verschillen in staalproductie
Van al deze landen bleef China de grootste staalproducent. Dit land produceerde echter 3,1 procent minder staal dan in 2014. Totaal werd er door China echter 66,1 miljoen ton staal geproduceerd. Dit komt neer op bijna de helft van de totale staalproductie van de landen die bij de brancheorganisatie World Steel Association zijn aangesloten.

Naast China zijn er ook andere grote staal producerende landen zoals de Verenigde Staten, Rusland , Japan, Frankrijk, Italië, Spanje en Brazilië. Deze landen hebben allemaal een afname in de staalproductie gemerkt. In Duitsland, Oekraïne en Turkije werd een toename in de staalproductie gemeten.

Reactie van Technisch Werken
De staalproductie neemt nog niet toe. De wereldwijde instabiliteit kan echter wel een nieuwe impuls opleveren voor de wapenindustrie die voor een deel aan de staalproductie is gekoppeld. In de toekomst zal er nog wel wat moeten gebeuren om de staalconstructie definitief uit het dal te halen.

Nederlandse werkloosheid in oktober 2015 gestegen

In de maand oktober is de werkloosheid in Nederland gestegen naar 6,9 procent van de beroepsbevolking. Deze stijging is de eerste stijging sinds de maand juli. Donderdag 19 november 2015 werden de gegevens over de Nederlandse werkloosheid bekend gemaakt door Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In oktober kwam het aantal werklozen in Nederland op 616.000, in de maand september was dit aantal nog 609.000. in september was het aantal werklozen procentueel nog 6,8 procent van de Nederlandse beroepsbevolking.

Gegevens over de maand oktober 2015
In januari 2015 werd de daling in de werkloosheid in Nederland ingezet. Het aantal werklozen in oktober van dit jaar is echter nog niet onder het niveau van januari gekomen. Ten opzichte van januari van 2015 gaat het nog redelijk met de werkloosheid. Ondanks dat is de maand oktober wel de eerste maand dat het aantal werklozen weer is gestegen in 2015. In de maand oktober hadden 8,3 miljoen Nederlanders betaald werk. Dit is totaal 65,4 procent van de inwoners van Nederland in de leeftijd van 15 tot en met 75 jaar. Van deze groep wordt niet iedereen meegerekend. Mensen die een opleiding volgen of om andere redenen geen baan zoeken of niet beschikbaar zijn voor werk worden niet meegerekend.

WW-uitkeringen
Het aantal WW-uitkeringen dat in oktober is verstrekt kwam op 421.000. Dat zijn er bijna evenveel als in oktober 2014 en vijfduizend meer dan in september 2015. Vooral onder jongeren tot 25 nam het aantal personen die een WW-uitkering aanvroeg toe. In deze leeftijdsgroep was sprake van een toename van 8,1 procent. Deze toename wordt toegeschreven aan het verhoudingsgewijs grote aantal jongeren dat in sectoren werkt die seizoensgevoelig zijn. Dit is bijvoorbeeld de landbouwsector en de horeca. Bij oudere werkzoekenden in de leeftijd van 55 jaar en ouder steeg het aantal WW-uitkeringen slechts met 0,6 procent.

Reactie van Technisch Werken
Het einde van 2015 komt in zicht. Veel bedrijven ronden projecten af. Naast seizoenswerk dat ten einde komt zullen ook veel bouwprojecten worden afgerond naar mate het jaar ten einde loopt. Daardoor is het waarschijnlijk dat in de maanden oktober, november en december steeds meer projecten aflopen en mensen beschikbaar komen. Uitzendbureaus en detacheringsbureaus zullen dit ook merken. Pas in de loop van januari komend jaar zullen bedrijven weer goed opstarten en zal de vraag naar nieuw personeel weer een rol gaan spelen. Ook dan zullen uitzendbureaus vaak de eersten zijn die dit positieve effect merken.

Wat zijn otoplastieken?

Otoplastieken vallen onder de gehoorbescherming. Omdat otoplastieken op maat worden gemaakt kan men deze vorm van gehoorbescherming niet onderling uitwisselen. De otoplastieken behoren toe aan de drager die hiervoor apart naar een deskundige is geweest om de oordoppen te laten aanmeten. De otoplastieken passen precies in de opening van het oor. Omdat deze opening bij mensen verschillend is kan men de otoplastieken niet aan andere mensen uitlenen. Dit maatwerk maakt otoplastieken verhoudingsgewijs kostbaar ten opzichte van universele oorpluggen.

Verschillende soorten otoplastieken
Otoplastieken zijn er in verschillende vormen en kleuren. De geluidsfilter dient te worden afgestemd op de gebruiker en de omgeving waarin de oren moeten worden beschermd tegen gehoorbeschadiging. Er zijn verschillende dempingswaarden. Veel geluidsfilters in otoplastieken dempen lawaai maar zorgen er toch voor dat de spraakfrequentie voor de drager in orde blijft. Door de spraakfrequentie in stand te houden blijft communicatie op de werkvloer mogelijk wat ook de veiligheid ten goede komt.

Otoplastieken worden ook door beveiligingsmedewerkers, politie en militairen gebruikt. Deze otoplastieken kunnen worden gebruikt tijdens schietoefeningen en daarnaast zijn er otoplastieken die voorzien zijn van een portofoonaansluiting. Hierdoor kunnen de dragers van deze otoplastieken informatie binnen krijgen in hun oor zonder dat omstanders dat echt duidelijk kunnen horen.

Levensduur van otoplastieken
Net als alle materialen slijten otoplastieken ook. Het materiaal waarvan deze gehoorbescherming is gemaakt is flexibel kunststof. Dit sluit de gehooropening goed af. De gehooropeningen van mensen veranderen echter. Hierdoor kan er op den duur geluid gaan ‘lekken’ langs de otoplastiek in de gehoorgang waardoor er alsnog een kans op gehoorbeschadiging optreed. Om die reden moeten otoplastieken gemiddeld om de drie tot vier jaar vervangen worden. Verder doet men er goed aan om het ontsmettingsmiddel dat meestal bij otoplastieken geleverd wordt te gebruiken.

Maandag 16-11-2015 stakingen in grootmetaalsector

Op maandag 16 november 2015 hebben ongeveer tweeduizend werknemers in de grootmetaalsector hun werk gestaakt. De stakers willen naar de jaarbeurs in Utrecht gaan om hun ongenoegen te uiten. In de jaarbeurs vindt op dit moment de jaarvergadering van werkgeversorganisatie FME plaats. Vanuit het noorden zouden volgens RTV Drenthe zo’n vierhonderd metaalarbeiders vertrekken naar de jaarbeurs. Zijn willen naar eigen zeggen het feestje van de werkgevers verstoren. Johan Weijenberg van vakbond FNV Metaal maakte dit namens de stakers bekend.

Geen cao in de grootmetaal
Personeelsleden die onder de grootmetaal vallen voeren al een aantal maanden actie voor een nieuwe cao voor deze sector. Volgens Weijenberg is er na zeven maanden nog geen fatsoenlijke cao voor de grootmetaal. Als werknemers in de grootmetaal geen cao krijgen dan krijgen de werkgevers geen feestje aldus de woordvoerder. De stakers gaan voor het jaarbeursgebouw staan en hopen daarbij dat de werkgevers zo sportief zijn om naar buiten te komen.

Kleinmetaal heeft wel een akkoord
Inmiddels heeft de kleinmetaalsector in Nederland wel een akkoord bereikt tussen werkgevers en werknemers. De grootmetaal heeft echter nog geen akkoord tot ongenoegen van de werknemers die doormiddel van stakingen hopen de werkgevers tot beslissingen te dwingen.

Programma niet aangepast door aanslagen Parijs
Het programma van de stakers is niet aangepast door de aanslagen in Parijs. Om 12:00 willen de stakers wel een minuut stilte in acht nemen ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Dit doen ze net als alle andere mensen in Europa.

Reactie van Technisch Werken
De grootmetaal verdient een goede cao maar op dit moment zitten veel metaalbedrijven in een moeilijke periode. Werkgevers in de metaalsector kunnen wel de wens hebben om een goede cao aan de werknemers te bieden maar de vraag is of ze dat kunnen. Veel bedrijven doen er alles aan om kosten te besparen om te kunnen overleven. Het is niet verstandig dat werknemers nu keihard gaan onderhandelen.

Herstel Nederlandse economie gaat in 2016 door ondanks hoge werkloosheid

Ook in 2016 zal het herstel van de Nederlandse economie doorgaan. Dit heeft de Rabobank maandag 16 november 2015 bekend gemaakt in een rapport. De hoge werkloosheid in Nederland blijft echter wel een problematisch aspect voor de Nederlandse economie aldus de bank. In de loop van 2016 zal de werkloosheid in Nederland volgens de bank wel langzaam afnemen. Dit effect ontstaat doordat de werkgelegenheid zal aantrekken en er daarnaast sprake is van een groeiend arbeidsaanbod.

Economische groei
In 2016 zal de Nederlandse economie volgens de Rabobank groeien met ongeveer 2,5 procent. In 2015 zou de groei van de Nederlandse economie ongeveer uitkomen op 2 procent. De raming van de Rabobank komt in de buurt van de schatting die het Centraal Planbureau (CPB) eerder heeft gemaakt. Het CPB maakte eerder bekend dat ze uitgaat van een groei van 2,4 procent voor de Nederlandse economie in 2016.

Wat zorgt voor economische groei?
De binnenlandse bestedingen gaan weer omhoog. Hiervan profiteren in 2016 bijna alle bedrijfstakken in Nederland. De consumenten hebben de afgelopen tijd meer vraag naar goederen en diensten. Er wordt echter wel gesproken over een inhaalgroei. Deze inhaalgroei maakt het verlies van de economische crisis weer gedeeltelijk goed. De groei in de binnenlandse bestedingen is echter nog onvoldoende om de werkloosheid te laten dalen.

Reactie van Technisch Werken
Het kabinet zal ook in de gaten hebben dat het nog niet goed gaat met de Nederlandse werkgelegenheid. De ontwikkelingen die zich de afgelopen maanden hebben voorgedaan op dit gebied maken duidelijk dat het kabinet niet goed weet hoe ze de werkgelegenheid moet stimuleren. Hierbij kan men denken aan de Wet Werk en Zekerheid die niet altijd een positieve uitwerking heeft voor werknemers en werkgevers. Werkgevers trachten de betaling van een transitievergoeding te voorkomen door werknemers eerder te laten vertrekken. Daarnaast zullen werkgevers werknemers pas na een half jaar weer in dienst nemen om de keten van contracten te onderbreken. De Wet Werk en Zekerheid zorgt juist voor meer onduidelijkheid en nog kortere dienstverbanden voor werknemers. De overheid moet hier nog een goede oplossing voor vinden.

Wat wordt bedoelt met ‘best practice’?

Best practice is een term die regelmatig aan de orde komt als men werkmethodes evalueert. Met de term ‘best practice’ wordt de werkmethode, techniek of activiteit bedoelt die wordt beschouwd als de meest effectieve ten opzichte van andere werkmethodes, technieken enz. Als men een bepaald proces beschouwd als ‘best prectice’ dan vormt dit proces een voorbeeld of inspiratiebron voor organisaties of personen. Zij kunnen de ‘best practice’ gaan beschouwen als de uitkomst van een evaluatie van verschillende processen. Daardoor hoeven bedrijven en personen niet zelf allemaal verschillende technieken en werkmethoden te proberen om de meest effectieve werkmethode te bepalen.

Voordelen van ‘best practice’
Door een ‘best practice’ toe te passen kan men problemen en complicaties voorkomen. Men verwacht door de toepassing van ‘best practice’ tot betere eindresulaten te komen dan wanneer men andere methoden of processen toe zou passen. De keuzen voor een best practice is dus ook een keuzen voor effectiviteit. Daarnaast kan men ook tijd besparen doordat men niet verschillende processen zelf hoeft te evalueren op effectiviteit en rendement. Een ‘best practice’ is vaak verbonden aan een branche zoals de techniek of zorginstellingen. Deze instellingen kunnende “best practices” onderling uitwisselen. Soms wordt dit niet gedaan in verband met de concurrentiepositie.

‘Best practices’ niet overal de beste methode
De term ‘best practice’ is wel speculatief, wat voor één organisatie als de beste methode kan worden beschouwd kan voor een andere organisatie inefficiënt zijn. Het is daarom niet verstandig om zomaar een werkmethode toe te passen omdat een bepaalde organisatie deze beschouwd als ‘best practice’. Men zal voordat men een werkmethode toe past dus goed moeten nagaan of de omgeving waarin de werkmethode wordt uitgevoerd voldoende overeenkomt met de omgeving waar men de ‘best practice’ heeft ontwikkelt en geïmplementeerd. De context is dus erg belangrijk evenals de  kritieke succesfactoren.

Half miljoen Duitse Volkswagens moet in 2015 worden hersteld

Dat de waarheid uiteindelijk aan het licht komt weet inmiddels iedereen. Ook Volkswagen is nu op een keiharde manier geconfronteerd met hun eigen fouten. Nu duidelijk is geworden dat Volkswagen bewust gesjoemeld heeft met elektronica wordt gekeken naar een probate oplossing. Volkswagen zal haar best moeten doen om het beschadigde vertrouwen weer te herwinnen bij consumenten. Dat begint met het aanpassen van reeds verkochte auto’s. Deze auto’s zullen moeten worden hersteld.

In Duitsland zou het gaan om een half miljoen rondrijdende, dus reeds verkochte, Volkswagens. Deze Volkswagens hebben niet alleen een software-update nodig, er zijn meer aanpassingen vereist om te kunnen voldoen aan de wet en regelgeving. In totaal zijn er 2,4 miljoen Volkswagens bij het softwareschandaal betrokken. Daarvan moeten ongeveer 540.000 auto’s technisch worden aangepast. Het bedrijf Volkswagen liet in oktober al weten dat alleen het aanpassen van de software waarschijnlijk onvoldoende zou zijn. In totaal zouden volgens VW in Europa ongeveer 3 miljoen auto’s in Europa moeten worden veranderd.

Reactie van Technisch Werken
Uiteindelijk heeft VW zichzelf behoorlijk veel schade bezorgd door testen te manipuleren met software en elektronica. Het herstellen gaat het bedrijf enorm veel geld kosten. Bovendien is het vertrouwen van consumenten beschadigd. Het woord sjoemelsoftware is het nieuwe woord van 2015 geworden en dat is niet iets om trots op te zijn. VW zal nu alles op alles moeten zetten om het vertrouwen van consumenten te herstellen.

Wat is een functieprofiel en wat staat in een functieprofiel?

Functieprofielen zijn documenten waarin het takenpakket van een medewerker of een functie eenduidig is beschreven. In functieprofielen staan echter niet alleen de taken van werknemers die de desbetreffende functie uitoefenen, het document bevat ook een omschrijving van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden die iemand draagt.

Vacaturetekst
In tegenstelling tot een vacaturetekst is een functieprofiel omvangrijker. Over het algemeen plaatst men in een vacaturetekst een samenvatting van het functieprofiel. Bij sommige bedrijven is het mogelijk dat sollicitanten desgevraagd een functieprofiel kunnen ontvangen zodat zij zich nog beter op de sollicitatieprocedure kunnen voorbereiden. Tijdens sollicitatiegesprekken kan een functieprofiel en een vacaturetekst worden gebruikt ter ondersteuning van het gesprek.

Wie maakt of schrijft het functieprofiel?
De lijnmanager of verantwoordelijke manager schrijft het functieprofiel meestal. Het is echter ook goed mogelijk dat een medewerker van personeelszaken een functieprofiel in samenwerking met de leidinggevende opstelt. De leidinggevende weet over het algemeen wat er van het personeel verwacht wordt en de personeelsfunctionaris heeft als het goed is ervaring met het opstellen van functieprofielen. In een functieprofiel komen een aantal aspecten van de functie aan bod. Deze aspecten moeten duidelijk worden omschreven zodat een lezer begrijpt wat men van iemand kan verwachten die een dergelijke functie uitoefent.

Wat staat er in een functieprofiel?
Functieprofielen zijn er in verschillende vormen. Tegenwoordig worden veel functieprofielen digitaal opgeslagen door bedrijven. Hierdoor kunnen eenvoudig wijzigingen worden aangebracht. Door de ontwikkelingen binnen en buiten bedrijven kunnen de eisen aan medewerkers veranderen. Daarom is een functieprofiel niet een statisch document. Het is een dynamisch document dat, als het goed is, regelmatig wordt gecontroleerd op volledigheid en juistheid. Werknemers zullen zich in de kenniseconomie voortdurend moeten blijven ontwikkelen. Ze krijgen te maken met nieuwe gereedschappen, productieprocessen en veranderingen in de wet en regelgeving. Bovendien kunnen bedrijven ook hun organisatie herindelen en functies samenvoegen. Een functieprofiel maakt duidelijk wat van werknemers in díe functie wordt verwacht.

In een functieprofiel staan de volgende onderdelen:

 • De taken die uitgevoerd dienen te worden.
 • De bevoegdheden en verantwoordelijkheden die men draagt.
 • De positie van de functie binnen de organisatie.
 • Het aantal uren dat iemand werkt (fulltime/ parttime).
 • De arbeidsvoorwaarden.
 • De opleidingseisen waaraan iemand moet voldoen.
 • Minimale werkervaring meestal aangegeven in jaren.
 • De vereiste competenties. Dit zijn de kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten.
 • Motivatie en persoonskenmerken.
 • Salarisschaal.

Dagproductie Nederlandse industrie gestegen in 2015

Maandag 9 november 2015 maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfers bekend over de industrie in Nederland. Uit deze cijfers komt naar voren dat de productie van Nederlandse industriële bedrijven is gestegen in 2015. In de maand september van 2015 lag de productie van deze bedrijven 0,7 procent hoger dan in 2014. Met name in de farmaceutische industrie werd meer geproduceerd. Ook bedrijven in de elektrische-apparatenindustrie produceerden meer.

Hogere productiepercentages
In de farmaceutische industrie kwam de productie ongeveer 9 procent hoger uit in de maand september ten opzichte van afgelopen jaar. Daarnaast produceerde de elektrische-apparatenindustrie ruim 4 procent meer dan 2014. Verder deden bedrijven in de productie van transportmiddelen het goed. Dit houdt verband met de toename in de export. In de voedingsmiddelenindustrie was ook een stijging in de productie merkbaar evenals de metaalindustrie.

Chemische industrie
Niet alle industrieën produceerden in 2015 meer dan in 2014. De chemische industrie produceerde bijvoorbeeld minder dan in 2014. Deze daling kwam uit op bijna 5 procent. Verder valt op dat ook de machine-industrie in 2015 minder produceerde dan in 2014. Volgens het CBS heeft dit te maken met een terugval aan uitstaande orders. Deze terugval zorgt er voor dat een behoorlijk aantal ondernemers in de industrie nog niet hoopvol is gestemd over de productie in de komende maanden.

Reactie van Technisch Werken
De mensen besteden meer geld en kopen meer luxe goederen nu de economie aantrekt. Hierdoor gaan echter niet alleen de binnenlandse bestedingen omhoog. Wereldwijd worden producten via internet aangeboden. Dit is een goede ontwikkeling maar vormt meteen ook een bedreiging voor de Nederlandse industrie. Mensen kunnen namelijk nu wereldwijd producten en prijzen met elkaar vergelijken. Dit heeft tot gevolg dat bedrijven in de industrie voortdurend moeten optimaliseren. Doormiddelen van onder andere lean managementmodellen proberen bedrijven efficiënter te produceren. Met alleen lean management komt men er echter niet. Er zullen ook nieuwe producten moeten worden ontwikkelt die nog beter kunnen voldoen aan de wensen van de potentiële afnemers. Verder zal men doormiddel van automatisering de productiekosten trachten te verlagen. Automatisering kan daarnaast ook een belangrijke bijdrage leveren aan lean management.