Wat is elektriciteit en wat zijn elektronen?

Elektriciteit is overal aanwezig of je nu thuis bent of op je werk. We kunnen in onze Westerse wereld bijna niet zonder elektriciteit. Wanneer er geen elektriciteit meer zou bestaan zouden mensen in hun dagelijks leven ernstig beperkt worden. Computers, verlichting, wasmachines, drogers, koelkasten en andere machines en apparaten kunnen niet draaien zonder elektriciteit. Daarom is elektriciteit belangrijk.

Het begrip elektriciteit is afkomstig uit de natuurkunde. In de natuurkunde wordt een onderscheid gemaakt tussen elektrostatica en elektrodynamica.  Elektrostatica gaat over de bestudering van statische elektrische ladingen. Elektrodynamica gaat over bewegende elektrische ladingen. Elektriciteit draait vooral om de stroom die ontstaat doormiddel van elektronen.

Wat zijn  elektronen?
Elektronen draaien om de kern van een atoom. De kern van een atoom bestaat uit protonen en neutronen. De elektronen die om de kern van een atoom heen draaien zijn kleiner dan de kern van de atoom. De elektronen zijn niet per definitie vast aan een atoom verbonden. Verschillende materialen kunnen er voor zorgen dat een elektron los gemaakt kan worden van het atoom zodat het zich vrij kan bewegen tussen andere atomen door. De materialen waarin elektronen goed vrij gemaakt kunnen worden van atomen zijn goede geleiders.

De elektronen stromen namelijk door een materiaal dat goed geleid. Elektrotechnische bedrading in woningen is vaak gemaakt van blank koper dat ook wel elektrolytisch koper wordt genoemd. Elektrolytisch koper bestaat voor 99,95 procent uit koper. Dit hoge percentage koper is noodzakelijk om een optimale geleiding te creëren. Verontreinigingen van het koper zorgen er voor dat het geleidingsvermogen afneemt. Elektronen kunnen het beste stromen door een optimaal geleidend materiaal. Hoe beter het materiaal geleid hoe minder de weerstand.

Wat is elektrische stroom?
Elektrische stroom kan het beste worden vergeleken met een water stroom. Wanneer water door een bepaalde buis heen stroomt verplaatst het zich van een beginpunt naar een eindpunt. Door een bepaalde waterdruk kan iets in beweging worden gebracht. Hierbij kan gedacht worden aan een schoepenrad. De waterdruk zorgt er voor dat het schoepenrad gaat draaien. De stoomkring van water moet echter gesloten zijn. Anders raakt het water in een buis op en kan de druk van het water moeilijk worden geregeld.

Zo werkt het ook met de stroom van elektronen. Ook hierbij moet de stroomkring gesloten zijn. Denk hierbij aan een gloeilamp met een stekker. Er vindt een aanvoer van elektronen plaatst naar de gloeilamp. Het wolfraam draadje in de gloeilamp gaat gloeien. Dit komt door de grote weerstand die de elektronen ondervinden wanneer ze door het zeer dunne wolfraam draadje heen moeten. Wanneer de elektronen door het wolfraam draadje heen zijn geweest hebben ze hun ‘werk’ gedaan en stromen ze via een andere draad weer terug naar het stopcontact.

Watt, Ohm, Volt en Ampère
Bij het voorbeeld van de gloeilamp komen een aantal termen aan de orde die verband houden met elektrotechniek. Het aantal Watt is het vermogen dat moet worden geleverd om de lamp te laten branden. De weerstand van de elektrische bedrading en het wolfraam draadje wordt aangegeven in Ohm. Daarnaast moet er een bepaalde spanning worden gegeven om de elektronen door de bedrading te laten stromen. Deze spanning wordt aangegeven in Volt. Naast de spanning wordt ook gekeken naar het aantal elektronen dat per seconde door de bedrading stroomt. Dit is de sterkte van de stroom. De sterkte van de stroom wordt aangegeven in Ampère.

Wat is CAD-CAM en wat kun je er mee?

CAD-CAM is een samenvoeging van twee afkortingen. CAD is een afkorting die staat voor “Computer Aided Design”. Hiermee wordt bedoelt dat producten worden ontwikkelt en vormgegeven doormiddel van een computersysteem.  De tweede afkorting ‘CAM’ staat voor “Computer Aided Manufacturing”. Met CAM wordt aangegeven dat producten daadwerkelijk worden gefabriceerd of geproduceerd doormiddel van software op de computer. CAD-CAM wordt als één term genoemd in automatisering in een productieomgeving. Hieronder wordt kort uitgelegd hoe CAD-CAM in de basis werkt en waar dit systeem wordt toegepast.

Hoe werkt een CAD-CAM systeem?
Doormiddel van een CAD-CAM systeem worden productiebestanden gegenereerd uit ontwerpbestanden op een computer die voorzien is van de daarvoor benodigde software. In het CAD systeem moet rekening gehouden worden met de machines die daadwerkelijk de producten moeten produceren. In feite moet in het CAD-systeem rekening houden worden met het CAM-systeem. Het CAM-pakket kan verschillende soorten CAD-bestanden inladen. Dit kunnen bijvoorbeeld STEP-, DWF, DXF of SLDPRT-bestanden zijn. Een CAM-pakket is behoorlijk uitgebreid. Daarnaast zijn in dit systeem verschillende bewerkingsstrategieën aanwezig die de gebruiksvriendelijkheid van het CAM systeem bevorderen. In een CAM systeem wordt de opspanning van een product geregeld en wordt vastgesteld welke gereedschappen moeten worden gebruikt voor de vormgeving en fabricage van het daadwerkelijke product. 

Waar worden CAD-CAM systemen toegepast
CAD-CAM systemen worden veel toegepast bij bedrijven die machineonderdelen ontwerpen en daarnaast ook verspanen. Hierbij kan gedacht worden aan machinefabrieken. Ook bedrijven die onderdelen fabriceren voor machines in opdracht van onderhoudsbedrijven maken als toeleveranciers regelmatig gebruik van CAD-CAM. Bedrijven die gebruik maken van een CAD-CAM systeem kunnen zowel grote series van producten fabriceren als enkelstuks. Wanneer er geen netwerk is aangelegd tussen de computer waar de ontwerpen op staan en de computergestuurde systemen in de productie, wordt ook wel gebruik gemaakt van een laptop of  Usb-stick. Hierop worden de ontwerpen, het CAD gedeelte, geüpload en vervolgens gedownload  op de machine.

Voordelen van CAD-CAM systeem
Het gebruik van een CAD-CAM systeem heeft veel voordelen voor een bedrijf. Er ontstaat een vermindering van fouten in de programmering van machines in de productie.  Hierdoor worden de productiemiddelen efficiënter gebruikt. De ontwerpen kunnen digitaal worden opgeslagen en eventueel per email worden verzonden naar andere computersystemen. De handelingen in de productie worden via een vastgestelde volgorde of systeem uitgevoerd. Dit werkt efficiënt en daarnaast zijn producten goed te reproduceren.  Wanneer een CAD-CAM systeem goed is doorgevoerd kan een organisatie de productie van machines snel en effectief aanpassen op het gebied van productievolume. Daarnaast kunnen ook sneller en eenvoudiger aanpassingen met betrekking tot de vorm en ontwerp van producten die gefabriceerd moeten worden doorgevoerd. Een bedrijf kan met een CAD-CAM systeem beter voldoen aan de wensen van een klant wanneer er aanpassingen moeten worden doorgevoerd aan de producten op het gebied van vormgeving en volume. Een CAD-CAM systeem vormt hiermee een belangrijk onderdeel van het Flexible Manufacturing System (FMS) van een organisatie.

Energiebedrijven leveren in 2014 goedkopere energie

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft onlangs bepaald dat er minder transportkosten van elektriciteit en gas in rekening gebracht mogen worden door netbeheerders. Door de daling van de hoogte van de transportkosten kunnen energiebedrijven er voor zorgen dat de energierekening van consumenten lager uitvalt. Het ingrijpen van ACM zorgt er voor dat de energierekening van een huishouden op jaarbasis met een aantal tientjes lager kan uitvallen. Dit is echter wel afhankelijk van de gemeente waarin het huishouden woonachtig is.

De overheid moet de hoogte van de opslag voor duurzame energie voor het jaar 2014 nog bepalen. In de maand december wordt het voor consumenten duidelijk wat de prijzen zullen zijn voor elektriciteit en gas. Naast een daling van de transportkosten kunnen energiebedrijven in 2014 ook goedkoper energie inkopen. Verschillende grote energieleveranciers hebben al een daling van energieprijzen aangekondigd.

Reactie Technisch Werken
De daling van energieprijzen is een logisch gevolg van de ontwikkelingen in Europa. In Duitsland wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van duurzame energie. Deze energie wordt onder andere opgewekt in grote windmolenparken. Aangezien elektriciteit niet opgeslagen kan worden wordt deze meteen getransporteerd op het net. In bepaalde periodes (met bijvoorbeeld veel wind) kan een hoop energie worden opgewekt maar zijn er in Duitsland onvoldoende directe afnemers. Hier is Duitsland zich van bewust. Daarom vindt er tussen Nederland en Duitsland overleg plaatst over het transport van deze duurzame energie naar Nederland. Een logisch gevolg is dan dat de Nederlandse energieprijzen dalen. Als daarnaast de netwerkkosten door de ingreep van de Autoriteit Consument & Markt ook nog dalen kan dat voor bedrijven en huishoudens een behoorlijke besparing opleveren.

Vakbonden Nederland raken leden kwijt

Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakte donderdag 31 oktober 2013 bekend dat het ledenbestand van vakbonden in Nederland in 2013 gekrompen is. aan het einde van de maand maart hadden de vakbonden in Nederland gezamenlijk nog 1,8 miljoen leden. Dit leden aantal was ongeveer 52000 lager dan in 2012.

Het aantal vakbondsleden dat vijfenzestig jaar of ouder is nam verhoudingsgewijs toe. Het Centraal Bureau voor de Statistiek gaf hiervoor onder andere de reden dat een stijgend aantal vakbondsleden ook na hun pensioen lid van de vakbond blijven. Het aantal leden tussen de vijfentwintig en vijfenveertig jaar bij de vakbond nam af. De afgelopen tijd hebben uit deze leeftijdscategorie ongeveer 33000 vakbondsleden hun lidmaatschap opgezegd.

De krimp onder het aantal vakbondsleden nam vooral toe bij de grote vakbonden. Dit zijn de CNV, FNV en de MHP. Het aantal leden van de kleinere vakbonden steeg een beetje.

Reactie Technisch Werken
Het is bijzonder dat in een tijd van crisis het aantal leden van de vakbond krimpt. Werknemers maken zich in tijden van een economische crisis en een dalende koopkracht vaak zorgen over hun eigen positie binnen een bedrijf. Een vakbond kan een belangrijke bondgenoot zijn voor werknemers bij dreigend ontslag. Het opzeggen van een lidmaatschap bij de vakbond is in deze situatie niet begrijpelijk. Misschien heeft het te maken met de harde acties die vakbonden in de metaalsector hebben doorgevoerd. Werknemers kunnen de stakingen die zijn doorgevoerd binnen metaalbedrijven een te harde methode vinden om metaalbedrijven in crisistijd onder druk te zetten. Daarnaast kunnen ook de lidmaatschap kosten een rol spelen. Hoewel een lidmaatschap van een vakbond geen torenhoge kosten met zich meebrengt kan een bezuiniging hierop toch geld besparen.

Banken worden soepeler bij het verstrekken van krediet?

Volgens de Europese Centrale Bank (ECB) zijn de banken in Europa bereid om soepeler te worden met het verstrekken van kredieten. Deze uitspraak deed de Europese Centrale Bank (ECB) in een rapport dat woensdag 30 oktober 2013 werd gepubliceerd.

Volgens het rapport van de Europese Centrale Bank hebben de benaderde banken aangegeven dat ze in kwartaal vier van 2013 meer bereid zullen zijn om kredieten te verstrekken aan bedrijven. Deze verwachting is sinds het vierde kwartaal van het jaar 2009 niet meer uitgesproken door banken volgens het ECB.

Naast bedrijven zal het voor particulieren ook eenvoudiger worden om een lening bij een bank aan te vragen. Ook voor de verstrekking van hypotheken is de versoepeling van toepassing. Door deze geplande versoepeling van banken zal volgens het ECB het aantal leningen in de Eurozone stijgen.

De reden die banken aanvoeren voor de versoepeling in het verstrekken van leningen ligt in het economische herstel dat plaatsvindt in Europa. Het economische herstel dat nu langzamerhand in Europa tot stand komt schenkt banken vertrouwen. Hoewel banken voor het vierde kwartaal de prognose hebben uitgesproken om meer leningen te verstrekken blijkt volgens het ECB dat ze de afgelopen tijd juist minder kredieten aan bedrijven en particulieren hebben verstrekt. Hierbij is gekeken naar de afgelopen zeventien maanden. In deze periode zijn er juist minder leningen verstrekt.

Reactie Technisch Werken
Dat banken aarzelen met het verstrekken van kredieten is begrijpelijk. Een groot deel van de economisch crisis is ontstaan door een te veel aan kredieten dat door banken is verstrekt. Niet voor niets werd gesproken van een kredietcrisis. Dit heeft echter tot gevolg gehad dat vrijwel geen kredieten meer werden verstrekt.

Ook bedrijven die kredietwaardig zijn kunnen moeilijk een krediet van banken ontvangen. Daarnaast worden er weinig kredieten verstrekt aan bedrijven die willen investeren in nieuwe technologieën. Juist deze investeringen zijn van groot belang voor de positie van Nederland in de kenniseconomie.

Daarom is het van belang dat banken niet lukraak kredieten gaan verstrekken maar juist een zorgvuldige afweging gaan maken bij het verstrekken van leningen. Bedrijven die kredietwaardig zijn en een bijdrage willen leveren aan innovatie en de ontwikkeling van nieuwe technologieën moeten daarvoor de kans krijgen.

Asscher pakt samen met Polen malafide uitzendbureaus aan

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken maakte eerder al bekend dat hij met verschillende landen in Europa afspraken wil maken over de aanpak van schijnconstructies met arbeidsmigranten. Hij gaat nu afspraken maken met zijn Poolse collega Kosiniak-Kamysz. Eerder maakte Asscher al afspraken met de landen Bulgarije en Roemenië over de ontwikkelingen met betrekking tot arbeidsmigratie.

De doelstelling van de gesprekken die Asscher heeft zijn gericht op het tegengaan van schijnconstructies met name door malafide uitzendbureaus die misbruik maken van de positie van arbeidsmigranten. Door de praktijken van malafide uitzendbureaus en andere bedrijven kunnen arbeidsmigranten worden uitgebuit. Samen met de Poolse inspectie hoopt de Inspectie van SZW gegevens uit te wisselen over bedrijven en uitzendbureaus die zich niet aan de regels houden. Hierdoor hoopt Asscher malafide werkgevers die in verschillende landen een vestiging hebben te kunnen controleren. De gegevensuitwisseling zorgt er voor dat malafide bedrijven en uitzendbureaus eerder worden ontdekt. Ook wanneer deze bedrijven onder een andere naam doorstarten kunnen ze sneller worden aangepakt.

Asscher maakt zich zorgen over de bedrijven die het niet nauw nemen met cao’s en wettelijke richtlijnen zoals het minimum loon. Daarnaast wil hij voorkomen dat malafide bedrijven door misbruik te maken van arbeidsmigranten hun concurrentiepositie op een oneerlijke manier verstevigen. Dit gaat daarnaast nog ten koste van de Nederlandse werknemers die wel onder een cao vallen en voor hun rechten opkomen via een vakbond.

Reactie van Technisch Werken
Het is goed dat er nu afspraken worden gemaakt door Asscher met Polen. Er werken al jaren Polen in Nederland. Dit gaat over het algemeen goed al zijn er een aantal uitzendbureaus en bedrijven die Poolse arbeidsmigranten uitbuiten. Poolse arbeidsmigranten werken vaak hard en verdienen ten opzichte van hun Nederlandse collega’s weinig. Het zou eerlijk zijn om een Poolse arbeidsmigrant dezelfde rechten te geven als hun Nederlandse collega’s die hetzelfde werk uitvoeren. Dit is voor de Poolse arbeidsmigranten beter maar ook beter voor de arbeidsmarkt. Er wordt dan minder gekeken naar de prijs van een medewerker maar meer naar de kwaliteit. De onderlinge concurrentie tussen werkzoekenden op de arbeidsmarkt wordt eerlijker.

Een goede Nederlandse arbeider wordt dan niet ingeruild voor een goedkopere arbeidskracht die over de grens vandaan wordt gehaald. Daarnaast moet er ook aandacht worden besteed aan de uren die een medewerker per week werkt. Overuren maken mag wel maar excessen moeten hierin worden bestreden. Arbeidsmigranten werken vaak veel uren. Dit is op zich goed maar er moet wel rekening worden gehouden met de gezondheid van medewerkers, of deze medewerkers nu uit Nederland komen of niet. Een bedrijf moet daarnaast ook rekening houden met de veiligheid op de werkvloer. Een taalbarrière kan hierin een probleem vormen. Vaak gaat het goed, maar het hoeft maar één keer verkeerd te gaan. Een goedkope medewerker die over de grens wordt gehaald is niet altijd een verstandige keuze voor een bedrijf.

Wat is een Mapress verbinding en hoe wordt deze gemaakt?

Buizen kunnen op verschillende manieren aan elkaar worden bevestigd in de installatietechniek en werktuigbouw. Naast bijvoorbeeld knelkoppelingen, schroefdraadverbindingen en lasverbindingen is er ook een mogelijkheid om buizen met elkaar te verbinden doormiddel van een persverbinding met mapress. Dit is een snelle, eenvoudige manier om buizen met elkaar te verbinden. Daarnaast is Mapress ook kostenefficiënt.

Hoe komt een Mapress verbinding tot stand?
Mapress verbindingen worden gemaakt om buizen aan elkaar te bevestiging. Hiervoor is zijn twee buizen nodig en de Mapressfitting. Om de verbinding tot stand te brengen is een perstoestel nodig. Dit is meestal een elektrohydraulisch aangedreven perstang . Deze perstang is niet erg groot en makkelijk mee te nemen door de installatiemonteur. De Mapress verbinding komt als volgt tot stand:

De buis wordt in de Mapressfitting geschoven. Daarna wordt de buis tezamen met de Mapressfitting in een prestoestel of perstang geplaatst tussen de persklemmen. Het perstoestel of perstang wordt door de monteur aangezet totdat de fitting klem komt te zitten om de buis. De buis vervormt hierdoor een beetje evenals de Mapressfitting.

Door de vervorming van de persfitting en de buis ontstaat een verbinding die trekvast is. Bij het maken van een Mapress verbinding is het belangrijk dat de juiste Mapressfitting wordt gebruikt voor de juiste diameter van de buis. Ook is het belangrijk dat de Mapressfitting goed om de buis wordt geperst. Wanneer dit niet gebeurd met het juiste perstoestel is de kans groot dat de verbinding niet waterdicht is.

Waarvoor worden Mapress verbindingen gebruikt?
Mapress verbindingen kunnen voor verschillende installaties worden gebruikt. Het Mapress systeem wordt onder andere toegepast bij sprinklerinstallaties en bluswaterleidingen. Daarnaast wordt het Mapress systeem toegepast in systemen voor waterverwarming,  voor bijvoorbeeld de centrale verwarming, en waterkoeling. Ook in persluchtnetwerken en gasleidingen kan met Mapress worden gewerkt.

Er kan bij Mapress verbindingen gebruik worden gemaakt van buizen met verschillende diameters. Ook het type buis kan verschillen. Er kan bijvoorbeeld gewerkt met ommantelde buis, verzinkte buis en koperen buis. Dit is afhankelijk van het installatiesysteem waarvoor de Mapress verbinding gebruikt wordt. Een bekend merk dat veel met Mapress doet is Geberit.

Wat is het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL)

Lassen zijn niet-uitneembare verbindingen die doormiddel van verschillende lasprocessen tot stand kunnen komen. Uiteenlopende materialen kunnen aan elkaar worden bevestigd doormiddel van lassen. Met name in de werktuigbouwkunde worden veel materialen aan elkaar bevestigd doormiddel van een las. Hoofdzakelijk gaat het hierbij om metalen. De kwaliteitseisen die aan een las worden gesteld worden steeds zwaarder. Met name lassen die gelegd zijn in constructies voor de offshore, defensie, scheepsbouw en machinebouw moeten aan zware eisen voldoen.

Wanneer een lasverbinding losbreekt omdat de las niet conform de eisen (ook wel normen genoemd) is gelegd zijn de materiële en financiële gevolgen vaak enorm. Daarnaast kunnen ook mensen ernstig letsel oplopen wanneer een constructie niet aan de eisen voldoet. Bedrijven moeten goed weten hoe lassen gelegd moeten worden en welke eisen daaraan zijn verbonden. Het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) is een belangrijke instantie voor bedrijven om informatie in te winnen over lasmethodes.

Kennis over lastechnieken is belangrijk
Het Nederlands Instituut voor Lastechniek is een belangrijke instantie voor bedrijven waar veel gelast wordt. Het NIL kan bedrijven ondersteunen op het gebied van kennis over lassen en het lasproces. Bedrijven moeten in de werktuigbouwkunde kwaliteit bieden aan hun opdrachtgevers. De lasmethodes in een bedrijf worden vaak genoteerd in een Welding Procedure Specification WPS. Dit wordt in het Nederlands ook een lasmethodebeschrijving genoemd. In deze beschrijving staat informatie voor de lasser. In een WPS kan een lasser precies lezen welke lasmethode hij of zij moet gebruiken en welke draad. Ook staat in een WPS of er voorgestookt moet worden en welke voorbewerking of lasnaad moet worden aangebracht. De lasser weet ook welke laspositie hij of zij moet gebruiken bij het lassen.

De kennis over het maken van een las is van groot belang. Wanneer een las niet goed gelegd wordt kan deze losraken en kan er flinke schade ontstaan. Lassen aan constructies die onder grote druk komen te staan worden vaak extra goed gekeurd. Dit kan onder andere doormiddel van geluidsgolven en röntgenfoto’s. Bedrijven die te maken hebben met deze hoogwaardige lassen laten hun lassers hiervoor certificeren. Een lascertificaat is een belangrijk document dat op naam staat van een lasser. Met een lascertificaat kan een lasser aantonen dat hij een bepaalde las, in een bepaalde positie, in een bepaald materiaal en met een bepaalde lasmethode kan leggen onder van te voren vastgestelde normen.

Wat doet het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL)?
Uit bovenstaande informatie komt naar voren dat kennis over lastechnieken van groot belang is voor bedrijven. Het NIL kan deze kennis aan bedrijven verstrekken. Het NIL heeft samen met bedrijven en de overheid verschillende onderzoeken uitgevoerd op het gebied van lasprocessen. Door de resultaten van de onderzoeken kan de kwaliteit van het productieproces van bedrijven in de werktuigbouwkunde worden verbetert. De kennis van het NIL kan op verschillende manieren worden geraadpleegd. Zou heeft het NIL verschillende voorlichtingspublicaties. Daarnaast geeft deze instantie informatie weer in artikelen. Ook NIL seminars en voorlichtingsdagen worden door het NIL gehouden. Daarnaast wordt door het Nederlands Instituut voor Lastechniek ook nog een vakblad uitgebracht. Dit vakblad draagt de naam ‘Lastechniek’. In dit speciale vakblad staat informatie over lassen, lasmethodes en worden daarnaast resultaten weergegeven die uit onderzoeksrapporten naar voren komen. Het NIL kan voor een bedrijf een belangrijke informatiebron vormen waarmee de kwaliteit van de lastechniek binnen een bedrijf aanzienlijk kan worden verbetert.

Ameland gaat zijn eigen energie opwekken

Het Friese Waddeneiland Ameland moet in 2020 zijn eigen energie opwekken. Dit is een ambitieuze doelstelling waar het eiland de komende jaren aan gaat werken. Van het Waddenfonds krijgt het eiland 2,6 miljoen euro aan subsidiegeld. Dit geld wordt gebruikt om het grootste zonnepark te bouwen van Nederland.

Zonnepark
Woensdag 30 oktober 2013 bracht de gemeente de plannen naar buiten. Het Amelander zonnepark moet ongeveer 10 hectare groot worden. Het zonnepark wordt gerealiseerd aan de westkant van het Ballumer vliegveldje. De doelstelling is om met het zonnepark per jaar ongeveer 6 megawatt aan energie op te wekken. Deze opgewekte energie is een vijfde deel van de energie die het eiland per jaar verbruikt. Een zonnepark ziet er niet aantrekkelijk uit in de weilanden valk bij een duingebied. Daarom wordt rondom het Amelander zonnepark ook aandacht besteed aan de natuur. Er worden struiken en duinen geplaatst rondom de zonnepanelen zodat voorbijgangers en recreanten niet gehinderd worden door ‘horizonvervuiling’.

Methaanbrandstofcellen
Naast de investering van het Waddenfonds wordt ook nog 7 ton geïnvesteerd in een project dat gericht is op het winnen van energie uit methaanbrandstoffen. Hiervoor worden bij diverse ondernemers units geplaatst met methaanbrandstofcellen. In totaal moeten 45 units op het Waddeneiland worden geplaatst bij verschillende ondernemers. Het geplande vermogen per unit is 1,5 kWh. De units met methaanbrandstofcellen wekken stroom op door gas om te zetten in elektriciteit.

Reactie Technisch Werken
Dit is een ambitieus plan dat een behoorlijke technische uitdaging met zich meebrengt. Het is goed om te lezen dat in Nederland ook ruimte is voor ambities op het gebied van groene energie. Een eiland dat in zijn eigen energiebehoefte voorziet zou voor heel Nederland een bijzondere prestatie zijn. De gemeente heeft plannen woensdag 30 oktober 2013 bekendgemaakt.

Voor de werkgelegenheid in het noorden van Nederland is dit ook goed nieuws. De units en de zonnepanelen moeten vakkundig worden geplaatst door ervaren vakmensen.

Ook de natuur is er bij gebaat. Gebruik van duurzame energie is belangrijk omdat dit bijdraagt aan een vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen. De voorraad fossiele brandstoffen raakt minder snel op. Groene energie is echter voortdurend aanwezig en het is goed dat deze energiebron wordt benut.

De toeristische branche op Ameland kan daarnaast reclame maken voor duurzame vakanties op een eiland waar milieuverantwoord ondernemen en recreëren hoog in vaandel staan. Dit is natuurlijk allemaal toekomstmuziek. Het plan ligt er al. Nu moet het nog effectief worden uitgevoerd zonder dat het wordt overschreden.

Wat is domotica en waar wordt het toegepast?

Domotica wordt tegenwoordig steeds meer toegepast in de woningbouw. Domotica is een verzamelnaam voor automatisering in woningen. Daar is de term domotica ook van afgeleid. Domotica is een term die op gedeeld kan worden in het woord ‘domus’ dit is Latijns voor ‘huis’. Het laatste deel van het woord is ‘tica’, dit houdt in dat het om een bepaalde techniek gaat zoals ook het geval is bij de woorden robotica, elektronica, mechatronica, telematica enz.

Definitie van domotica
Stichting Smart Homes  is een nationaal Kenniscentrum voor Domotica en Slim Wonen in Nederland. De stichting is sinds 1993 bezig met de ontwikkeling en toepassing van technische oplossingen in de vorm van domotica in woningen en andere leefomgevingen. Daarnaast brengt de  Stichting Smart Homes ook vraag en aanbod bij elkaar op het gebied van domoticatoepassingen. Door haar kennis op domoticagebied is Stichting Smart Homes bij uitstek in staat om een definitie te geven over domotica. De definitie van Stichting Smart Homes over domotica is als volgt:

De integratie van technologie en diensten, ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven.

Naast het integreren en de bediening van de techniek in de woning ten behoeve van de kwaliteit van wonen wordt Domotica ook gebruikt voor externe dienstverlening richting de woning. Zo kunnen beveiligingssystemen voor brand en inbraak gekoppeld zijn aan een extern bedrijf die in actie kan komen wanneer er ‘onraad’ is.

Wat is domotica percies?
In de vorige alinea is vrij abstract informatie weergegeven over domotica. De definitie van domotica geeft wel de kern aan van de toepassing van deze automatiseringsvorm in woningen en andere leefomgevingen. Het automatiseringsproces waar domotica op is gericht, zorgt er voor dat de kwaliteit van wonen wordt verbetert voor de gebruikers van de woning. In feite worden mogelijkheden uit de  industriële bedrijfsautomatisering geïntegreerd in woningen. In kantoren en bedrijfspanden wordt al langere tijd gebruik gemaakt van automatiseringssystemen om bijvoorbeeld het klimaat en de verlichting van bedrijfsruimtes effectief aan te passen op de wensen van de gebruikers. Domotica draait voor een belangrijk deel om elektronica. Veel domotica-apparatuur is voorzien van knoppen en panelen. Hierdoor kan de gebruiker zelf allemaal aanpassingen in het leefklimaat van de woning doorvoeren. Domotica wordt gebruikt om de leefomgeving en het leefklimaat van een woning aan te passen op de wensen van de bewoner. Gemak en een eenvoudige bediening zijn hierbij van groot belang. Daarom wordt vaak het aantal afstandsbedieningen tot een minimum beperkt. Een deel van de domotica kan zelfs via een GSM / mobiele telefoon worden geregeld.

Wat kan allemaal door domotica worden geregeld?
Er kunnen verschillende systemen doormiddel van domotica worden aangestuurd. Klimaatsystemen en verlichting systemen kunnen doormiddel van één of enkele centrale punten in een woning worden ingeregeld. Dit kan bijvoorbeeld op een paneel of doormiddel van een afstandsbediening worden gedaan.

Naast klimaat en verlichting is ook beveiliging een onderdeel wat onder domotica kan worden geplaatst. Camera’s, sensoren, elektronische raam en deurvergrendelingen en andere beveiligingssystemen kunnen doormiddel van de domotica-automatisering worden aangestuurd. Ook rookmelders, brandalarmsystemen of een sprinklerinstallaties kunnen worden geautomatiseerd door domotica.

Keukenapparatuur zoals ovens of magnetrons  kunnen ook doormiddel van domotica worden voorgeprogrammeerd evenals het moment waarop een koffiezetapparaat aan gaat. Wasmachines, vaatwassers en dragers kunnen allemaal worden geprogrammeerd om op een bepaald moment te draaien. Hierdoor zijn de machines en systemen die in een woning aanwezig zijn aangepast op de wensen van de gebruikers.

Domotica werkt energiebesparend
Wanneer een woning een goed geautomatiseerd domoticasysteem heeft kan veel energie worden bespaard. Hoewel domotica zelf ook energie verbruikt is de besparing die het domoticasysteem oplevert vaak veel groter. Doormiddel van domotica kan bijvoorbeeld de verwarming van een woning op een nachtstand worden gezet waardoor het gasverbruik wordt verlaagd. Ook kan de verlichting in bepaalde vertrekken naar verloop van tijd uitgaan als niemand meer in dat vertrek aanwezig is. Wasdrogers, vaatwassers en wasmachines kunnen doormiddel van domotica worden geprogrammeerd om alleen in periodes van daltarieven van energieprijzen te draaien. Hierdoor worden energiekosten bespaard. Zelfs bepaalde stopcontacten kunnen worden uitgeschakeld doormiddel van een afstandsbediening of paneel. Hierdoor kan het stroomverbruik nog lager worden.

Domotica een uitkomst voor mensen met een beperking
Ook voor mensen met bepaalde lichamelijke beperkingen is domoctica een uitkomst. Mensen die slecht ter been zijn kunnen doormiddel van een afstandsbediening de verlichting, de beveiliging en het klimaat van hun woning inregelen. Domotica zorgt er voor dat deze mensen zelfstandiger kunnen wonen en daarnaast ook veiliger kunnen wonen. De kwaliteit van leven wordt voor mensen met een beperking aanzienlijk verbetert.

Wat is een WPS of een lasmethodebeschrijving?

WPS is een Engelse afkorting die staat voor Welding Procedure Specification. Dit is in het Nederlands een lasmethodebeschrijving. De afkorting WPS en het woord lasmethodebeschrijving worden in Nederland beiden gebruikt door bedrijven in de werktuigbouwkunde. Kwaliteit wordt een in toenemende mate belangrijk voor bedrijven. Door het leveren van kwaliteit kunnen bedrijven garanties bieden aan hun klanten en daarmee hun concurrentiepositie verbeteren.

Voor wie is een WPS of lasmethodebeschrijving bedoelt?
Een WPS of lasmethodebeschrijving is een schriftelijk document. Hierin zijn de lasprocedures beschreven die de lasser of lasrobotoperator moet hanteren bij het lassen van zijn of haar werkstuk. De lasmethodebeschrijving zorgt er voor dat lasser en lasrobotoperator weten hoe het werkstuk gelast moet worden en welke materialen en posities daarvoor gebruikt moeten worden. Door het opvolgen van de richtlijnen in deze beschrijving wordt de gewenste kwaliteit geleverd. Een middelbaar lastechnicus (MLT) is onder andere bevoegd om een lasmethodebeschrijving te maken en ziet er samen met een kwaliteitsafdeling op toe dat deze beschrijving op de werkvloer wordt gehanteerd en tot het gewenste resultaat leidt. Uiteindelijk wordt met de WPS of lasmethodebeschrijving een gegarandeerde kwaliteit geboden aan de klant.

Wat staat er in een WPS of lasmethodebeschrijving?
Een lasmethodebeschrijving of WPS bevat alle informatie die een lasser of lasrobotoperator nodig heeft om een las te maken die aan vooraf vastgestelde normen voldoet. De lasser kan in deze beschrijving informatie vinden over het materiaal dat gelast moet worden en welk lasproces daarbij gehanteerd moet worden. Het soort lasdraad en de lasdraaddiameter is beschrijven en de bij behorende ampère range, volt en range in cm per minuut. Ook de warmt inbreng is aangegeven in het aantal Kj per millimeter.

Daarnaast is in een WPS of lasmethodebeschrijving aangegeven wat voor lasnaad aangebracht moet worden en in hoeveel lagen deze moet worden gevuld. Lassen kan in verschillende lasposities daarom wordt in deze methodebeschrijving ook de laspositie aangegeven. Soms moet materiaal worden voorverwarmd om een goede las te kunnen maken. Daarom wordt in de lasmethodebeschrijving informatie weergegeven over de voorverwarmtemperatuur en de voorverwarmmethode wanneer dit van toepassing is.

Uitzendsector krimpt minder sterk

De ABU de brancheorganisatie van uitzendondernemingen maakte dinsdag 29 oktober 2013 bekend dat de werkgelegenheid voor uitzendkrachten is afgenomen. Voor uitzendpersoneel was er in de maand september minder werk dan de periode daarvoor. De krimp in de werkgelegenheid in de maand september viel ten opzichte van voorgaande maanden mee.

Daling van omzet uitzendbureaus
In de periode van negen september tot zes oktober daalde het aantal gewekte uren door uitzendkrachten met twee procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Door de daling in de werkgelegenheid daalde de omzet van uitzendondernemingen gemiddeld met één procent. Deze daling is sinds februari 2013 niet meer zo laag geweest. De daling in de omzet is daarmee minder sterk dan daarvoor.

Verschillende sectoren voor uitzendbureaus
Uitzendbureaus zijn in verschillende sectoren van de markt actief. De daling in werkgelegenheid voor uitzendkrachten kan verschillen per sector. In de zorg daalde het aantal uren dat uitzendkrachten hebben gewerkt met ongeveer vijfentwintig procent ten opzichte van het jaar dar voor.  De daling van werkzaamheden voor administratief uitzendpersoneel was één procent gedaald. In de industrie daalde het werk voor uitzendkrachten met drie procent. De overige technische sectoren maakten een krimp door van één procent. De omzet van uitzendbureaus in de industrie en techniek daalde met één procent.

Reactie van Technisch Werken
De uitzendbranche is een belangrijke graadmeter economie. Wanneer de uitzendbranche een herstel lijkt te vertonen is dat goed nieuws voor de werkgelegenheid in Nederland. Veel bedrijven nemen namelijk eerst uitzendkrachten en andere tijdelijke krachten in dienst voordat ze rechtstreeks contracten bieden aan sollicitanten. Een stijging van het aantal uitzenduren toont aan dat bedrijven meer productie draaien.

Op dit moment is er echter nog geen sprake van een stijging van de omzet en het aantal uitzenduren voor uitzendbureaus. Wel is de daling op deze gebieden minder groot dan de voorliggende periode. Er hangt een stabilisatie in de lucht. Dat is goed nieuws. Toch moet deze prille stabilisatie verder worden uitgebouwd. Het investeringsklimaat voor bedrijven moet aanzienlijk worden verbeterd. Vanochtend was er een positief bericht over het ondernemingsklimaat in Nederland. Volgens de Wereldbank is het klimaat voor ondernemers in Nederland aan het verbeteren. Desondanks daalt het aantal kredieten dat door banken en andere investeerders aan bedrijven worden verstrekt. Het ondernemersklimaat waarover de Wereldbank in haar rapport informatie publiceert richt zich met name op het oprichten van ondernemingen.

Uitzendbureaus  komen bij startende ondernemingen niet snel aan bod. Pas wanneer de productie wordt verhoogd worden uitzendbureaus benadert voor flexkrachten. De markt moet in Nederland meer aantrekken om een structurele verbetering te laten zien. De hoop is voor een deel op de regering in Nederland gevestigd die het prille herstel van de economie niet doormiddel van steviger bezuinigingen in de kiem moet smoren. Daarnaast zullen de banken ook meer bereid moeten zijn om te investeren in bedrijven. Zonder investeringen zal een groeiproces moeizaam verlopen. Uitzendbureaus zijn zich bewust van hun positie op de markt. De tarieven van uitzendbureaus staan onder druk. Een uitzendbureau neemt als intermediair een bijzondere positie in op de markt. Veel werkzoekenden vestigingen hun hoop op uitzendbureaus.

Wanneer een werkzoekende een goed cv heeft en flexibel is ingesteld zijn er nog steeds grote kansen op werk op de arbeidsmarkt. Een goed uitzendbureau met een groot netwerk en specifieke kennis van de markt en functies kan zowel voor een werkzoekende als voor een bedrijf een belangrijke meerwaarde opleveren in de arbeidsbemiddeling.

Wat is een Flexible Manufacturing System (FMS)?

Flexible Manufacturing System is een Engelse term die in de praktijk vaak afgekort wordt met FMS. Dit systeem kan in het Nederlands worden vertaald met flexibel fabricage systeem. Dit is een fabricagesysteem waarbinnen een bepaalde ruimte is voor veranderingen of deze veranderingen nu voorspelbaar zijn of onvoorspelbaar. De flexibiliteit in FMS kan worden onderverdeeld in twee verschillende categorieën. Deze twee categorieën zijn vervolgens onderverdeeld in verschillende subcategorieën.

De eerste categorie van Flexible Manufacturing System is de categorie van machine flexibiliteit. In deze categorie wordt gekeken naar de flexibiliteit die de machines in de werkplaats hebben om zich aan te passen aan nieuwe soorten producten. Ook de mogelijkheid om de volgorde van productie per onderdeel te wijzingen hoort bij deze eerste categorie van FMS. Deze categorie van FMS is gericht op de aanpassing van een fabricagesysteem op verschillende soorten producten.

De tweede categorie van Flexible Manufacturing System is gericht op de flexibiliteit van de routing. Hierbij wordt aandacht besteed aan de flexibiliteit om meerdere machines gezamenlijk aan te passen aan een vergroting van het volume, de capaciteit en het vermogen om te produceren. Deze tweede categorie van FMS is daardoor gericht op de flexibiliteit in de kwantiteit van de productie.

Bedrijven waarbij met een Flexible Manufacturing System wordt gewerkt maken vaak gebruik van CNC machines. Dit kunnen bijvoorbeeld computergestuurde draaibanken of freesbanken zijn. Deze CNC machines kunnen aan één centrale computer worden aangesloten zodat de flow van onderdelen en machines wordt geoptimaliseerd. Een Flexible Manufacturing System maakt een CAD/CAM systeem  mogelijk.

 

Wat is een flex, haakse slijper of slijptol en wat kun je er mee?

Een flex, haakse slijper of slijptol is een gereedschap dat gebruikt kan worden voor het bewerken van diverse materialen. Met de termen slijptol, haakse slijper of flex wordt hetzelfde bedoelt. De term haakse slijper is afgeleid van de positie van de slijpschijf ten opzichte van het motorgedeelte. De slijpschijf staat hier haaks op vandaar de naam haakse slijper.

De haakse slijper wordt gebruikt voor het slijpen van metalen, steensoorten en hout. Het is een machine die doormiddel van elektriciteit of benzine kan worden aangedreven. Deze aandrijving zorgt er voor dat de slijpschijf met een enorme snelheid ronddraait. De slijpschijf wordt vervolgens door de gebruiker van het gereedschap tegen het werkstuk aangehouden waardoor het werkstuk in de juiste vorm wordt geslepen.

Er zijn verschillende slijpschijven die in de haakse slijper kunnen worden geplaatst. De keuze van de slijpschijf is afhankelijk van de bewerking en het materiaal dat geslepen moet worden. Er zijn slijpschijven die speciaal ontwikkeld zijn voor steensoorten. Ook zijn er slijpschrijven om metaal door te slijpen of af te bramen. De korrels op de slijpschijven kunnen ook verschillen. Zo zijn er grove en minder grove slijpschijven. Daarnaast bevat een slijpschijf in het middel een gat. Door dit gat komt de aandrijfas van de haakse slijper. Op deze as wordt de slijpschijf vastgeschroefd.

De diameter van de aandrijfas en het montage gat van de slijpschijf moeten goed op elkaar aansluiten anders kan de slijpschijf niet goed worden bevestigd in deze machine. Er is hierbij een verschil tussen Europese slijpers en Amerikaanse slijpers. De maat die standaard wordt gehanteerd in Amerika is voor schijven tot 125mm 5/8″ inch. In Europa is de maat 7/8″ inch.

Haakse slijper gebruiken, let op veiligheid
Het gebruik van een haakse slijper is niet zonder risico’s. Het is belangrijk dat de juiste slijpschijf wordt gemonteerd aan de aandrijfas. Zo mag nooit een doorslijpschijf worden gebruikt voor het afbramen van metaal. Wanneer slijpschijven worden verwisseld moet de machine uitgeschakeld zijn en de steker uit het stopcontact worden gehaald. Voordat de stekker in het stopcontact wordt gedaan moet gecontroleerd worden of de slijpschijf uit staat.

Bescherm je ogen tegen de rondspattende deeltjes die van het werkstuk en de slijpschijf af komen tijdens het slijpen. Kies hiervoor een deugdelijke beschermkap die in de juiste hoek is geplaatst. Zorg er voor dat de vonken en metaaldeeltjes in de juiste richting vliegen en daarbij jezelf en andere personeelsleden niet raken.

De werkplek moet goed verlicht worden zodat de men goed zicht heeft op de slijpwerkzaamheden. Het werkstuk dat bewerkt moet worden met een haakse slijper moet goed worden vastgezet. Door de kracht van de ronddraaiende slijpschijf kan het werkstuk in beweging komen met alle gevolgen van dien. Ook de vloer rondom de werkplek moet goed opgeruimd zijn zodat degene die de haakse slijper gebruikt niet kan struikelen terwijl hij of zij aan het slijpen is. Ook moeten brandbare materialen in de omgeving worden afgedekt tegen de gloeiendhete vonken die vrijkomen tijdens het slijpen.

Wanneer men klaar is met slijpen moet men de slijper niet neerleggen terwijl de slijpschijf nog ronddraait. Hierdoor kan de slijpschijf namelijk hard wegschieten.

Wat is witgoed en wat is bruingoed?

De termen witgoed en bruingoed worden regelmatig in de volksmond gebruikt. Witgoed en bruingoed zijn apparaten die vallen onder de elektronica. Deze apparaten kunnen door consumenten worden aangeschaft om een functie te vervullen in de woning. Veel witgoed en bruingoedapparaten worden gebruikt voor dagelijkse werkzaamheden zoals koken en schoonmaken. Ook elektronica voor amusement, zoals bijvoorbeeld een televisie, wordt onder wit en bruingoed gerekend. Er zijn echter verschillen tussen apparatuur die onder witgoed worden gerekend en apparatuur die onder bruingoed worden gerekend. Hieronder wordt het verschil tussen witgoed en bruingoed duidelijk gemaakt aan de hand van een aantal voorbeelden.

Wat is witgoed?
Witgoed wordt als verzamelnaam gebruikt voor een grote diversiteit aan huishoudelijke apparaten. Apparaten die onder witgoed vallen zijn allemaal afhankelijk van elektriciteit. Voorbeelden van witgoedapparatuur zijn koelkasten, wasmachines, diepvriezers, afwasmachines en droogmachines. Deze apparatuur wordt gebruikt voor het huishouden. Daarom wordt witgoed ook wel huishoudelijke apparatuur genoemd. Huishoudelijke apparaten waren vroeger meestal wit. Tegenwoordig is ‘witgoed’ in bijna alle kleuren te bestellen door consumenten. Hoewel de term eigenlijk veroudert is wordt deze nog wel regelmatig in de volksmond gebruikt. Winkels waar huishoudelijke apparaten worden verkocht worden ook nu nog witgoedwinkels genoemd.

Wat is bruingoed?
Bruingoed is een verzamelnaam voor apparatuur die door consumenten kan worden aangeschaft. Deze verzamelnaam wordt gebruikt voor beeldelektronica en geluidselektronica. Hierbij kan gedacht worden aan televisietoestellen, radio’s, cd-spelers, geluidsboxen en andere beeld en geluidsinstallaties. De term bruingoed is een oude term die nog stamt uit de tijd dat televisies en radio’s een bruine kleur hadden. Tegenwoordig wordt  veel gebruik gemaakt van computers en andere apparatuur die door onder de ICT sector vallen. Hoewel deze apparatuur ook beeld en geluid kunnen produceren wordt deze ICT apparatuur niet door iedereen onder bruingoed gerekend. ICT apparatuur wordt ook wel grijsgoed genoemd. Dit heeft wederom te maken met de kleur die computers en aanverwante apparatuur vroeger hadden. Tegenwoordig is ICT apparatuur net als televisies en radio’s in bijna alle kleuren te bestellen door consumenten.

Witgoed en bruingoed afval
Apparaten die onder witgoed en bruingoed vallen moeten apart worden ingeleverd bij de gemeente of een door de gemeente aangewezen instantie. Dit afval kan vaak gratis worden aangeboden. Daarnaast kan witgoed en bruingoed dat nog bruikbaar is ook worden aangeboden bij kringloopwinkels. Deze winkels kunnen het witgoed en bruingoed tegen een scherpe prijs doorverkopen aan mensen die de apparatuur nog kunnen gebruiken.

Het klimaat voor ondernemers verbetert in Nederland?

Het jaarlijks rapport van de Wereldbank werd op dinsdag 29 oktober 2013 gepubliceerd. In dit rapport Doing Business werd aangegeven dat in 2013 de omstandigheden voor Nederlandse ondernemers zijn verbeterd. Volgens de Wereldbank is het voor Nederlandse ondernemers in 2013 minder moeilijk geworden om een onderneming op te richten. Ook zijn de transacties in vastgoed inzichtelijker geworden in Nederland.

Door deze ontwikkeling is Nederland naar de achtentwintigste plaats gestegen op de ranglijst van landen waar transacties zonder veel moeilijkheden plaatsvinden. Eerder stond Nederland op de eenendertigste plaats in deze ranglijst. Nederland heeft door deze stijging op de ranglijst een aantal landen ingehaald. Volgens de Wereldbank heeft Nederland de landen Portugal, Zwitserland en Oostenrijk ingehaald.

De Wereldbank gaf in haar rapport aan dat Singapore het meest gunstige land is voor ondernemers. Het ondernemersklimaat zou in Singapore als beste zijn beoordeeld. De top vijf bevat in 2013 dezelfde landen als in 2012. De top vijf van landen met het beste ondernemersklimaat wordt gevormd door Singapore, Hongkong, Nieuw-Zeeland, de VS en Denemarken.

Reactie Technisch Werken
De Wereldbank is behoorlijk positief over het ondernemersklimaat in Nederland. De Nederlandsche Bank (DNB) gaf echter op 25 oktober 2013 aan dat het aantal kredieten dat aan bedrijven wordt verstrekt is gedaald ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast zijn er een aantal bedrijven in Nederland die noodgedwongen hun deuren moeten sluiten omdat ze te weinig omzet draaien om rendabel te blijven. De eenvoud waarmee een onderneming volgens de Wereldbank kan worden opgericht in Nederland kan misschien wel aanwezig zijn maar dan moet de onderneming met weinig krediet opgestart worden.

Wat is een headhunter en wat doet een headhuntersbureau?

Headhunter is een term uit de recruitment. Een headhunter werkt bij een headhuntersbureau. Dit is een bureau dat op ‘jacht’ gaat naar kandidaten voor bepaalde functieprofielen. Een headhunter krijgt hiervoor een specifieke opdracht van een bedrijf. Deze opdracht bestaat uit een functieprofiel en vaak een bepaalde tijdsduur waarbinnen het headhuntersbureau kandidaten moet gaan leveren.

Voorwaarden van headhuntersbureau
Het headhuntersbureau spreekt met haar opdrachtgevers van te voren de voorwaarden af waaronder de kandidaten worden aangebracht. Deze voorwaarden hebben betrekking op de hoeveelheid kandidaten, het tijdsbestek en de manier waarop de kandidaten worden aangeleverd. Kandidaten worden meestal aangeleverd doormiddel van een cv of profielschets. Voordat dit gebeurd is ook met de opdrachtgever een prijs overeengekomen die voor de dienstverlening van de headhunter in rekening kan worden gebracht. De prijs die verbonden is aan de dienstverlening houdt vaak verband met het maandsalaris of jaarsalaris van de medewerker die ze bemiddelen.

Hoe werkt een headhunter?
Headhunters werken over het algemeen allemaal op dezelfde manier. Nadat ze een profiel binnen hebben gekregen van de opdrachtgever en met de opdrachtgever een prijs zijn overeengekomen gaan ze op zoek naar een kandidaat. Dit zoeken naar kandidaten kan via een cv database van het headhuntersbureau of via internetsites waarop cv’s van kandidaten zijn geplaatst. Daarnaast wordt tegenwoordig ook veel gebruik gemaakt van sociale media op internet. Hierdoor probeert een headhunter zoveel mogelijk potentiële kandidaten te benaderen. Daarbij maakt het voor een headhuntersbureau vaak niet uit of de kandidaat werkloos is of bij een bedrijf werkzaam is.

Headhunters zoeken kandidaten overal
Een headhunter zoekt vaak kandidaten voor zwaardere profielen die moeilijk ingevuld kunnen worden. Daarom moeten ze vaak ook medewerkers benaderen die bij bedrijven in dienst zijn. De Engelse term headhunter is dan op zijn plaats, een headhunter is een koppensneller. Deze Nederlandse vertaling wordt bijna niet gebruikt. Toch is een headhuntersbureau op zoek naar kopstukken. Soms wordt de term kaderjager gebruikt of kaderwerver. Wanneer een headhunter in contact komt met medewerkers van andere bedrijven, die in de gewenste  functie of op het functieniveau zitten, probeert hij ze over te halen om te kiezen voor de baan van de opdrachtgever van het headhuntersbureau.

Bemiddeling door headhunter
Wanneer een kandidaat bereid is om bemiddelt te worden door een headhuntersbureau gaat hij met het bureau in gesprek. De headhunter beoordeelt tijdens het gesprek of de kandidaat inderdaad geschikt is voor het functieprofiel dat hij van de opdrachtgever heeft gekregen. Wanneer dit het geval is dan wordt de kandidaat doormiddel van een cv of profielschets voorgesteld aan de opdrachtgever. Als de opdrachtgever op basis van dit cv of het profiel de kandidaat wil uitnodigen voor een gesprek treed de volgende fase in werking. De kandidaat gaat nu daadwerkelijk kennis maken met het bedrijf waar de vacature open staat. Dit contact en de datum waarop het gesprek plaatsvind wordt allemaal door het headhuntersbureau geregeld.

Kandidaat treed in dienst bij opdrachtgever
De kandidaat gaat op gesprek. Vaak wil een opdrachtgever meerdere kandidaten van een headhuntersbureau spreken. Door meerdere kandidaten te spreken kan een opdrachtgever een goede keuze maken. Daarnaast zorgt dit er voor dat de opdrachtgever ziet dat het headhuntersbureau wel flink wat werk verricht om de werving en selectiesom te verdienen. Wanneer een opdrachtgever eenmaal de keuze heeft gemaakt voor een kandidaat zorgt het headhuntersbureau er voor dat alles in goede banen wordt geleid. De kandidaat en de opdrachtgever tekenen samen een arbeidsovereenkomst nadat de headhunter (een deel) van zijn vergoeding heeft ontvangen.

Na afloop van het werving en selectieproces
Wanneer een kandidaat eenmaal geplaatst is bij een bedrijf wordt er door headhunterbureaus een bedrag in rekening gebracht. Dit kan in twee of meerdere delen gebeuren. Zo kan één deel van het bedrag bij de indiensttreding worden voldaan en een tweede deel na het succesvol afronden van een proeftijd. Bedrijven hebben een ‘haat liefde’ verhouding met headhunters. Aan de ene kant wil een bedrijf graag goede kandidaten hebben met een hoog niveau aan de andere kant hoopt een bedrijf dat een headhunter geen medewerkers van het bedrijf benaderd om ze elders aan het werk te zetten tegen betere voorwaarden voor de werknemer. Daarom maken bedrijven vaak afspraken met headhunterbureaus. Zo mogen headhunterbureaus die een opdracht krijgen van een bedrijf vaak niet kandidaten van datzelfde bedrijf bemiddelen bij andere bedrijven.

Wat is een printplaat?

Computers, machines en andere producten bevatten printplaten. Deze zijn vaak groen gekleurd en voorzien van verschillende gekleurde componenten. Een printplaat is gemaakt van kunststof, epoxy of glasvezel. Een printplaat kan aan één kant of aan beide kanten voorzien zijn van een sporenpatroon. Dit sporenpatroon is een gedrukte bedrading. Deze sporen worden ook wel koperbanen of stroombanen genoemd. De sporen worden op de plaat aangebracht doormiddel van frezen en etsen.

Een kale printplaat bevat spotjes dit zijn de gaatjes op de stroombanen waar de componenten in geplaatst moeten worden. De componenten van een printplaat worden op de andere kant van de printplaat gesoldeerd. Hierdoor heeft een printplaat een stroombaanzijde en een componentenzijde.  Een printplaat die nog niet is voorzien van componenten wordt een kale printplaat genoemd.

Componenten op een printplaat
De componenten op een printplaat zijn verschillend. Deze componenten verschillen in vorm, grote en kleur. Ook de werking van de componenten verschild onderling, de componenten reageren allemaal verschillend op elektrische stroom of te wel de elektronen. Een aantal voorbeelden van componenten op een printplaat zijn de condensator, de diode, een led, thyristor, zenerdiode, IC, weerstand en de transistor. Hieronder worden een aantal van de hiervoor genoemde componenten van een printplaat kort uitgelegd.

Een weerstand heeft vaak een kleine afmeting. Daarom wordt de waarde van de weerstand in kleuren aangegeven. Deze kleurcode staat in kleurringen. Elke kleuring heeft een eigen waarde.

Een diode is een ook een component die op een printplaat kan worden geplaatst. Een diode is een halfgeleider en wordt gemaakt van silicium en germanium. Met een halfgeleider kan de geleidbaarheid worden bepaald.

Een transistor is een belangrijk onderdeel van een elektronische schakeling. Een transistor kan als schakelaar worden gebruikt maar kan ook als versterker dienen. Er zijn verschillende soorten transistors met diverse toepassingen.

Een IC is een afkorting die staat voor Integrated Circuit. Dit is in het Nederlands geïntegreerde schakeling. Deze worden op verschillende manieren toegepast.

Nauwkeurig werk
Het maken van een printplaat is zeer nauwkeurig werk. Het sporenpatroon moet worden bepaald en de weerstanden moeten nauwkeurig worden gesoldeerd op de plaat. Wanneer dit niet zorgvuldig gebeurd kunnen delen van de printplaat niet werken of is de gehele pintplaat niet bruikbaar. Naast het maken van een printplaat is ook het plaatsen van een printplaat in een machine nauwkeurig werk.

Wat is thermisch gutsen en waar wordt het voor gebruikt?

Thermisch gutsen is een proces dat wordt toegepast in de werktuigbouwkunde. Binnen de werktuigbouwkunde worden veel verbindingen doormiddel van lassen tot stand gebracht. Deze verbindingen zijn niet uitneembaar. Wanneer gelaste delen uit elkaar gehaald moeten worden is hiervoor veel ‘geweld’ nodig. Een manier om lassen te verwijderen is thermisch gutsen. Thermisch gutsen is een snel proces dat regelmatig in de werktuigbouwkunde wordt toegepast, met name in de scheepsbouw en staalconstructie wordt dit proces regelmatig toegepast.

Hoe gaat thermisch gutsen in zijn werk?
Bij thermisch gutsen wordt een autogene vlam toegepast van bijvoorbeeld een snijbrander. Ook kan een elektrische boog worden toegepast met een elektrode lastoestel (gutsen met beklede elektrode). Hiermee wordt het metaal dat verwijdert moet worden verwarmd. De druk van de autogene vlam of de druk van het gas rondom de elektrode zorgt er voor dat het gesmolten metaal met druk wordt weggeblazen.

Thermisch gutsen is vakmanschap
Thermisch gutsen is niet eenvoudig. Wanneer er wordt gegutst moet het smeltbad goed in de gaten worden gehouden. Met een elektrode gaat het gutsproces sneller dan met een autogeen vlam. Het is belangrijk dat er een regelmatige groef door het gutsen ontstaat. Deze groef moet niet te breed zijn omdat er anders veel tijd nodig is om de groef weer te vullen door de lasser. Daarnaast is een regelmatige groef voor de lasser beter te vullen dan een onregelmatige groef.

Veiligheid  bij thermisch gutsen
Veiligheid is belangrijk bij thermisch gutsen. De omgeving en de persoon die gutst moeten worden beschermd. Bij gutsen wordt gesmolten metaal met een behoorlijke druk weggeblazen. Hierdoor vliegen er gloeiend hete metaaldeeltjes rond en ontstaat daarnaast veel rook. Wanneer iemand gaat gutsen moet hij of zij beschermende brandwerende (brandvertragende) kleding dragen. Ook veiligheidslaarzen en gelaatsbescherming doormiddel van een lashelm is noodzakelijk om het gutsproces veilig uit te voeren. Ook de lasrook die ontstaat moet worden afgezogen omdat deze schadelijk is voor de gezondheid van de medewerker(s). Daarnaast mogen geen mensen of brandbare objecten worden geraakt door de hete metaaldeeltjes die tijdens het Thermisch gutsen rond vliegen.

Toepassing van thermisch gutsen
Thermisch gutsen wordt gebruikt voor het verwijderen van lassen. Ook hechtlassen worden vaak doormiddel van thermisch gutsen verwijdert. Hierdoor komt thermisch gutsen veel voor in bedrijven waar gelast wordt. Staalconstructiebedrijven, grote machinebouwers en bedrijven in de scheepsbouw maken gebruik van thermisch gutsen. Het proces van thermisch gutsen kan naast autogeen en beklede elektrode ook met een plasmaboog worden gedaan en met een koolboog.

Energieprijzen in Nederland zijn hoog

Het Financiële Dagblad melde maandag 28 oktober 2013 dat Nederlandse ondernemers meer geld moeten betalen dan ondernemers in de landen rondom Nederland. Volgens het Financiële Dagblad zijn Nederlandse bedrijven ongeveer dertig procent duurder uit dan bedrijven in buurland Duitsland. Deze conclusie trok het Financiële Dagblad nadat ze een overzicht van de elektriciteitsbeurs APX had bestudeerd. In dit overzicht zijn de prijzen weergegeven  die stroomproducten gemiddeld met elkaar overeenkomen in verschillende landen.

Nederland is duur
Wanneer de buurlanden van Nederland met elkaar worden vergeleken op het gebied van energieprijzen dan valt op Nederland het duurste is. De landen die hierbij met elkaar vergeleken worden zijn Nederland, Duitsland, Frankrijk en België. Duitsland is in deze energievergelijking het goedkoopste. Hierdoor kunnen Duitse bedrijven goedkoper aan energie komen. Dit is een belangrijk concurrentievoordeel ten opzichte van andere Europese landen. Vooral bedrijven die veel energie verbruiken hebben concurrentievoordeel in Duitsland.

Reactie Technisch Werken
Het is niet bijzonder dat Duitsland het goedkoopste energie aan haar bedrijven biedt. Duitsland heeft de laatste jaren veel geïnvesteerd in duurzame energie. Door gebruik te maken van de zon en vooral de wind kan Duitsland goedkoop aan energie komen. Dit is naast goedkoop ook nog eens goed voor het milieu. Nederland is het duurste op het gebied van energie en dat is voor een land dat haar concurrentiepositie wil verbeteren niet bepaald gunstig. Nederland loopt achter ten opzichte van Duitsland. Op dit moment worden er plannen ontwikkelt die het mogelijk maken om goedkope energie uit Duitsland te transporteren naar Nederland. Dit zou een goede oplossing zijn voor de Nederlandse bedrijven. Alleen de kolencentrales krijgen hierdoor problemen. Zij kunnen moeilijk tegen de goedkope energieprijzen leveren.