Technisch Werken

Minister Koolmees wil flexwerk duurder maken in 2019

Met de nieuwe Arbeidswet wil minister Koolmees flexwerk in Nederland duurder maken. Het is duidelijk dat de minister flexwerk ten opzichte van vastwerk als minder gunstig beschouwd voor werknemers. toch is flexwerk in Nederland de afgelopen jaren aanzienlijk populairder geworden. Het aantal flexwerkers in Nederland is tot het einde van 2018 gegroeid tot bijna 2 miljoen flexwerkers. Het begrip flexwerk is overigens in Nederland een heel breed begrip.

Wat is een flexwerker?
Flexwerker is een verzamelnaam geworden, bijna een containerbegrip. Zo zijn flexwerkers lang niet alleen uitzendkrachten of gedetacheerden. Ook mensen met een tijdelijk contract bij een reguliere werkgever worden flexkrachten genoemd evenals werknemers met een nulurencontract en oproepkrachten zijn flexkrachten. Verder worden ook zelfstandigen zonder personeel tot de flexkrachten gerekend. Deze laatste groep is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. De vraag is echter of deze zzp’ers noodgedwongen flexkracht zijn of juist er voor gekozen hebben om als zelfstandige zonder personeel te werken. Ook onder uitzendkrachten en gedetacheerden zitten veel flexwerkers die het prettig vinden om afwisselende werkzaamheden en projecten te doen voor verschillende werkgevers en inleners.

Flexwerk duurder maken is dat verstandig?

Het is niet verstandig om flexwerk duurder te maken. Dat is niet goed voor de flexwerker en ook niet voor de inlener of opdrachtgever. Flexibele contracten en flexwerk hoort bij een dynamische economie en markt. Er zitten pieken en dalen in de productie en vraag en aanbod. Bedrijven moeten hier flexibel op in kunnen spelen en hebben soms hele verschillende teams nodig om bepaalde specifieke projecten af te ronden. Flexwerk zorgt er voor dat werknemers en bedrijven op een dynamische manier met elkaar kunnen samenwerken. Het duurder maken van flexwerk vormt dan een belemmering en zal niet per definitie gaan leiden tot meer vaste contracten zoals de minister verwacht.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Eerste Kamer nog niet overtuigd van Arbeidswet minister Koolmees eind mei 2019

Afgelopen maandagavond heeft de Eerste Kamer zich gebogen over de Arbeidswet die is opgesteld door minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken. Deze minister denkt dat zijn wet er voor zal zorgen dat er meer vaste contracten worden aangeboden aan werknemers en dat er minder flexibele contracten zullen worden verstrekt. Op die manier zouden werknemers op de arbeidsmarkt meer zekerheid krijgen en dat is goed voor de werknemers, de koopkracht en dus de economie. De vraag is echter of deze wet gaat zorgen voor meer vaste contracten. De senaat is hier nog niet van overtuigd.

Nieuwe Arbeidswet
Met de wet zou de kloof tussen vast werk en flexwerk moeten worden verkleind. Onder flexwerk worden verschillende vormen van flexibele arbeid geschaard. Zo kun je denken aan tijdelijke contracten bij een regulieren werkgever maar ook aan uitzendwerk, payrolling, nul-urencontracten, oproepkrachten en het werken als zelfstandige zonder personeel. De Eerste Kamer is er nog niet helemaal van overtuigd dat deze vormen van flexibele arbeid zullen worden ingeperkt door de nieuwe Arbeidswet.

Equal pay
Een belangrijk aspect wat de minister wil regelen met de Arbeidswet is zogenaamde equal pay. Dit gaat verder dan alleen een gelijk loon voor bijvoorbeeld payroll medewerkers, uitzendkrachten en ander inleenpersoneel. De minister wil bijvoorbeeld dat de medewerkers die op basis van payroll werken equal pay krijgen en dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers van het bedrijf waar de payroller voor werkt. Payrolling wordt volgens de minister op die manier duurder en dus onaantrekkelijker voor een werkgever. Volgens de minister zullen payrollmedewerkers daardoor sneller een rechtstreeks contract krijgen. Daarnaast wil de minister dat werkgevers een hogere WW-premie gaan betalen wanneer zij iemand in dienst hebben. Verder zouden werknemers vanaf de eerste werkdag een ontslagvergoeding op kunnen bouwen in plaats van na twee jaar dienstverband.

Flexwerk en vast werk

Tot het einde van 2018 is het aantal flexkrachten toegenomen maar inmiddels is in het eerste kwartaal van 2019 gebleken dat het aantal flexkrachten ten opzichte van het aantal vaste krachten aan het afnemen is. Dat komt niet door een wet maar veel meer door de marktwerking op de arbeidsmarkt. Ervaren personeel is schaars en goed opgeleide werknemers hebben goede vooruitzichten op werk. Veel bedrijven kiezen er daarom voor dat werknemers gebonden worden aan de organisatie doormiddel van een vast contract. Dit proces is nu al in gang gezet en duidelijk merkbaar in bijvoorbeeld de technische branche en de bouw.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Goede opleiding zorgt voor goede onderhandelingspositie in 2019

Werknemers met een goede opleiding hebben een goede onderhandelingspositie op de arbeidsmarkt. In 2019 is er duidelijk sprake van een krapte op de arbeidsmarkt. Mensen met een hoge opleiding of een bijzondere vakopleiding zijn extra gewild op de arbeidsmarkt. Volgens hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS zijn werkzoekenden en werknemers met een goede opleiding in alle economische omstandigheden beter af op de arbeidsmarkt. Dit heeft de heer Mulligen bekend gemaakt aan het Financeele Dagblad. Op maandag 20 mei 2019 werd een artikel gepubliceerd over de arbeidsmarkt waarbij de gegevens van het CBS als uitgangspunt werden gehanteerd. Hieruit kwam onder andere naar voren dat het aantal flexibele banen ten opzichte van het aantal vaste banen op de Nederlandse arbeidsmarkt aan het afnemen is.

Alleen mensen zonder opleiding of met een lage opleiding werken dikwijls op flexibele basis. Een goed opleiding zorgt er voor dat je meer kansen hebt op de arbeidsmarkt. Het is dan natuurlijk wel belangrijk dat iemand een opleiding heeft gevolgd in een richting die door de arbeidsmarkt gevraagd wordt. Denk hierbij aan een technische opleiding zoals hbo werktuigbouwkunde of hbo elektrotechniek. Ook mbo opleidingen worden steeds meer gevraagd zoals mbo installatietechniek en mbo elektrotechniek. Opleidingen op het gebied van verspaning, mechatronica en bouwtechniek worden eveneens veel gevraagd op de arbeidsmarkt. Mensen met deze opleidingen kunnen rekenen op veel werkgelegenheid. Het aantal vacatures op de arbeidsmarkt in technische functies is aanzienlijk toegenomen in 2018 en 2019. Naast vacatures voor ervaren werknemers zijn er ook steeds meer vacatures voor trainees en BBL-ers op de arbeidsmarkt. Door deze diverse vacatures hopen bedrijven zoveel mogelijk kandidaten en sollicitanten te kunnen vinden om hun bedrijf te versterken. Ook BBL-ers hebben tegenwoordig al een behoorlijk goed onderhandelingspositie op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld bij bedrijven in de elektrotechniek en installatietechniek.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Aantal flexbanen in eerste kwartaal 2019 afgenomen

Vandaag worden er op technischwerken.nl verschillende berichten gepubliceerd over flexibele arbeid en flexwerkers. Het lijkt er op dat ook in 2019 flexwerk een belangrijk begrip is op de arbeidsmarkt maar ook in de politiek. De afgelopen jaren is het aantal flexwerkers in Nederland toegenomen. Uit het bericht dat eerder vandaag is gepubliceerd kwam naar voren dat het aantal flexwerkers in Nederland tot en met 2018 is gestegen. In 2019 lijkt er echter een keerpunt te ontstaan. In het eerst kwartaal van 2019 is namelijk het aantal flexbanen is voor het eerst in tien jaar afgenomen.

Dit bericht werd bekend gemaakt door het Financieele Dagblad (FD) op maandag 20 mei 2019. Dit bericht werd bekend gemaakt op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ten opzichte van vorig jaar is het aantal flexwerkers aan het begin van 2019 aanzienlijk gedaald. In het eerste kwartaal van 2019 daalde het aantal flexbanen in Nederland met zevenduizend banen in vergelijking tot dezelfde periode in 2018. Daarnaast nam ook de werkgelegenheid toe. Er waren aanzienlijk meer vacatures. Het aantal vaste banen steeg in het eerste kwartaal met 189.000.

Volgens het CBS zijn met name mensen met een praktijkgerichte opleiding werkzaam in een flexbaan. Ongeveer de helft van de werknemers met een lagere beroepsopleiding had een vaste baan in het eerste kwartaal. Bij werknemers met een hoge opleiding kwam dit aantal uit op 66,4 procent. Van de middelbaar opgeleiden had 62,8 procent een vast contract. Volgens het CBS valt het op dat met name onder laagopgeleiden het aantal flexwerkers toeneemt. In het eerste kwartaal van 2019 nam het aantal laagopgeleiden met een flexbaan nog toe met ongeveer zestienduizend. Onder middelbaar en hoogopgeleide werknemers nam het aantal werknemers op flexibele basis juist af.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Aantal flexwerkers in Nederland toegenomen in 2018

De afgelopen tijd is het aantal werknemers dat op flexibele basis werkt toegenomen in Nederland. Het begrip flexwerker wordt bij deze berekening wel heel breed opgevat. Zowel uitzendkrachten, payrollers, oproepkrachten, werknemers met een nulurencontract, gedetacheerden en invalkrachten worden tot de flexwerkers gerekend. In tien jaar tijd is het aantal flexwerkers in Nederland met 6,1 procent toegenomen. Nederland heeft in verhouding tot andere Europese landen de sterkste toename in het aantal flexwerkers.

In Nederland is het percentage flexwerkers 34,2 procent ten opzichte van het totale aantal werknemers eerste kwartaal van 2019. Uitzendbureaus en andere intermediairs bemiddelen flexwerkers maar zijn niet de enige spelers die actief zijn op de flexbranche. Ook reguliere bedrijven die tijdelijk personeel aan het werk hebben bijvoorbeeld oproepkrachten, vakantiewerkers en werknemers met een tijdelijk contract dragen bij aan het totale percentage flexwerkers. Omdat zoveel bedrijven bijdragen aan de flexibele arbeid in Nederland is het niet verwonderlijk dat er in Nederland in verhouding tot andere Europese landen veel flexwerkers werkzaam zijn.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Hoeveel procent van de werknemers werkt als flexwerker in 2019?

Uit de zogenaamde Flexobarometer van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt naar voren dat in Nederland in het eerste kwartaal van 2019 ongeveer 34,2 procent van alle werknemers werkzaam is als flexwerker. Dat is het totale percentage flexwerkers waarbij ook de zelfstandigen zonder personeel zijn meegerekend. Ongeveer 12,5 procent van alle werkenden in Nederland werkt op zogenaamde zzp-basis. Ongeveer 21,7 procent werkt ook op flexibele basis maar heeft een tijdelijk contract, nul-uren contract, detachering, payroll constructie of werkt op basis van uitzendbeding.

Het aantal flexwerkers in Nederland neemt toe. Volgens sommige organisaties is dat geen goede ontwikkeling. Toch is deze conclusie te kort door de bocht. Flexibele arbeid wordt in Nederland populairder. Er zijn meer zzp’ers in Nederland werkzaam en ook uitzendwerk neemt toe. Voor bedrijven en werknemers wordt flexwerk steeds meer als een goede oplossing beschouwd. Bedrijven kunnen flexwerkers tijdens piekproductiemomenten inzetten en voor werkzoekenden is het vaak interessant om flexwerk aan te nemen omdat er veel flexwerk beschikbaar is en omdat flexwerk flexibel is. Bovendien is voor veel mensen een flexibel contract of uitzendwerk de eerste werkervaring op de arbeidsmarkt. Flexibele arbeid kan worden beschouwd als een interessante eerste stap in de loopbaan.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Verschil in definitie ‘flexwerker’ tussen Europa en Nederland

Flexwerker en flexwerkers zijn termen die regelmatig in het nieuws en de politiek worden gebruikt. Ook op de arbeidsmarkt is de term flexwerker een bekend begrip, toch wordt deze bekende term niet overal hetzelfde uitgelegd. Er bestaat bijvoorbeeld een verschil in de definitie van flexwerker tussen Europa en Nederland. Als we allereerst naar Nederland kijken dan valt het op dat ook Nederlandse instanties het moeilijk vinden om een standaard definitie voor het begrip flexwerker te geven. Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) geeft bijvoorbeeld aan dat er geen standaard definitie bestaat voor ‘flexwerker’.

Wat zijn flexwerkers in Nederland?
Als men het in Nederland heeft over flexwerkers dan wordt een grote groep werknemers bedoeld die op basis van een flexibele arbeidsrelatie werkzaamheden verrichten. Dit zijn bijvoorbeeld uitzendkrachten, payrollers, gedetacheerden en mensen die een tijdelijk contract hebben. Ook oproepkrachten, invalkrachten en mensen met een nul-urencontract worden in de categorie de flexwerkers geplaatst. Vaak worden ook zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) tot de flexwerkers gerekend. Dat zorgt er voor dat Nederland in verhouding tot verschillende andere Europese landen tot de koplopers behoort op het gebied van flexwerkers.

Flexwerkers in Europa
Als men kijkt naar Europa dan valt het op dat men in Europees verband vooral kijkt naar het contract van de werknemer. Is er sprake van een vast of tijdelijk contract is dan de vraag die gesteld wordt. Flexwerkers zijn in Europees verband mensen met een tijdelijk contract oftewel mensen met een contract voor bepaalde tijd. Ook zelfstandigen zonder personeel worden tot deze categorie gerekend. Het verschil is echter dat men in Europees verband uitzendkrachten en oproepkrachten niet tot de flexwerkers rekent. In Europa wordt dus een andere definitie gehanteerd voor flexwerkers dan in Nederland.

Wat is nu het verschil?

Het verschil is volgens het CBS dat Europa alleen naar het contract van de werknemer kijkt. Als dit contract tijdelijk is wordt de werknemer een flexwerker genoemd. In Nederland wordt niet alleen naar het contract gekeken maar ook naar de contracturen. Daarnaast worden ook uitzendkrachten en oproepkrachten tot de flexwerkers gerekend ongeacht de hiervoor genoemde kenmerken. In de praktijk kan een uitzendkracht bijvoorbeeld een vast contract hebben bij de uitzendorganisatie maar toch door het CBS als flexkracht worden beschouwd.

Het cijfer dat het CBS heeft berekend over het aantal flexwerkers in Nederland ligt daardoor hoger dan het cijfer dan men in Europa heeft berekend voor het aantal flexwerkers. Uit de Europese cijfers die zijn berekend over het aantal flexwerkers in de EU komt naar voren dat Nederland niet bovenaan staat op het gebied van flexwerkers. Nederland staat op dit gebied op de vierde plek met 30,3 procent flexwerkers. Deze cijfers zijn afkomstig uit 2017. Nederland heeft dus niet de meeste flexkrachten ten opzichte van andere Europese landen. Dat wordt nog wel eens beweerd door politieke partijen en bepaalde belangenorganisaties.

Getagd met , , , ,
Geplaatst in Flexwerk

Inflatie in de eurozone in 2019 nog niet op gewenst niveau aldus DNB

De inflatie in de eurozone zou omhoog moeten om op het ‘gewenste niveau’ te komen dat is vastgesteld door de ECB. Dat geeft Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) aan in een interview dat zondag is gepubliceerd. Het interview werd gehouden met de Italiaanse krant Corriere della Sera. De ECB oftewel de Europese Centrale Bank (ECB) vind de huidige inflatie nog niet op het gewenste niveau. De ECB streeft namelijk naar een inflatiepercentage van bijna twee procent. Volgens de topman van DNB zal het huidige inflatiepercentage daar dicht bij in de buurt kunnen komen. De ECB zou volgens hem nu rekenen op een getal dat dichter bij de 2 procent ligt dan we de afgelopen zes jaar hebben berekend.

Volgens de heer Knot zal Nederland er alles aan moeten doen om de economie te laten presteren. Ook de andere Europese landen zullen zich hiervoor moeten blijven inzetten. Als de economie zal blijven heeft dit gevolgen voor de prijzen en zal de inflatie toenemen. De vraag is echter of deze ontwikkeling werkelijkheid zal worden op korte termijn. De verwachtingen met betrekking tot de economische groei in Europa zijn nog wel positief maar er wordt wel een afvlakking verwacht in het groeicijfer. Het lijkt er op dat de economie minder hard groeit dan eerder werd gehoopt.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

BBL opleiding in de energietransitie volgen in 2019?

De energietransitie is een belangrijk onderwerp geworden in het nieuws maar ook in de wereld van (BBL) opleidingen. Nederland moet namelijk de komende jaren veel werk verzetten om alle aardgasgestookte installaties te vervangen door warmtepompen, waterstofketels, hybrideketels en andere oplossingen. Ook worden er steeds meer zonnepanelen geplaatst en vergistingsinstallaties. Al deze installaties moeten echter door ervaren monteurs worden geinstalleerd en onderhouden. Het probleem is echter dat deze ervaren krachten er nauwelijks zijn op de arbeidsmarkt. Daarom is er veel aandacht voor scholing van aankomende vakkrachten.

Er zijn al algemene BBL opleidingen die de aandacht richten op onder andere de energietransitie. Hierbij kun je denken aan BBL elektrotechniek en BBL installatietechniek. Er komen echter ook steeds meer gerichte BBL opleidingen en korte trainingen en cursussen op de arbeidsmarkt waarin een monteur of aankomend monteur specifieke kennis en vaardigheden kan aanleren voor bijvoorbeeld het aansluiten van zonnepanelen, slimme meters, warmtepompen enzovoort. Als je interesse hebt in een dergelijke BBL opleiding of training kun je contact met ons opnemen doormiddel van het contactformulier.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

2,5 Miljoen mensen wonen in een huis met gebreken in 2019

In totaal wonen in Nederland ongeveer 2,5 miljoen mensen in een woning met één of meerdere gebreken. Dat werd bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor Statistiek. Volgens het CBS gaat het dan om gebreken zoals verrotte kozijnen van ramen of deuren of een lek dak. Ook vochtige muren en verrotte delen van de houtconstructie behoren tot mankementen die zijn meegenomen en meegerekend in het onderzoek. De meeste gebreken zijn geconstateerd in huurwoningen. In koopwoningen zijn minder vaak gebreken. Dat blijkt uit de Monitor Brede Welvaart van het CBS. Vermoedelijk besteden kopers meer aandacht aan het onderhoud van de woning dan de verhuurders en woningbouwcorporaties die de woningen verhuren.

In 2018 kreeg de Huurcommissie dertig procent meer klachten binnen over de staat van onderhoud van huurwoningen. De Huurcommissie is de instantie waar huurders terecht kunnen voor klachten met betrekking tot de huurwoning. In totaal hebben in Nederland in 2018 ongeveer 3000 huurders een klacht ingediend over achterstallig onderhoud. Dit is slechts een deel van de huurders in Nederland. Niet alle huurders kunnen namelijk bij de Huurcommissie een klacht indienen. Zo kunnen huurders in de zogenaamde vrije sector vaak geen klacht indienen bij de Huurcommissie.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Amerika stopt met importheffingen op staal en aluminium uit Canada in 2019

De Verenigde Staten hebben besloten op te stoppen met de heffingen op geïmporteerd staal en aluminium uit Canada. Dit bericht werd afgelopen week bekend gemaakt doormiddel van een gezamenlijke verklaring van de VS en Canada. Het stopzetten van de importheffing op staal en aluminium uit Canada gaat uiterlijk binnen 48 uur van kracht. De Amerikaanse overheid heeft ook plannen om de importheffingen op staal en aluminium uit Mexico te schrappen. Als deze beslissing van kracht gaat heeft Amerika de ratificatie van een handelsakkoord met de twee buurlanden vlot getrokken. Ongeveer twee jaar geleden heeft de Amerikaanse president Donald Trump de importheffing ingevoerd van 25 procent op staal en 10 procent op aluminium dat afkomstig is uit Canada en Mexico.

Volgens de Amerikaanse president was deze stap noodzakelijk om de Amerikaanse staalindustrie en aluminiumindustrie te beschermen tegen goedkoop staal en aluminium uit andere landen. Het beschermen van de Amerikaanse staal- en aluminiumindustrie was volgens de Amerikaanse president een zaak van nationale veiligheid. Toch kan men niet zeggen dat deze heffingen een heel positief effect hebben gehad op de industrie van Amerika. De heffingen hebben vooral gezorgd voor gespannen handelsrelaties met andere landen en zorgden er ook voor dat staal- en aluminiumverwerkende bedrijven veel meer geld voor staalproducten en aluminiumproducten uit andere landen moesten betalen.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Amerika wacht nog tot eind 2019 met besluit over invoertarieven op Europese en Japanse auto’s

De Verenigde Staten hebben besloten om ten minste tot het einde van 2019 te wachten met een besluit over invoertarieven op Europese en Japanse auto’s. Dit bericht is afgelopen vrijdag bekend gemaakt door de Amerikaanse president Donald Trump. De president maakte het bericht in een verklaring bekend aan de media. Het bericht komt niet als een verassing. Eerder waren er al geruchten over een mogelijk uitstel met betrekking tot de verhoging van de importheffing op auto’s die gemaakt zijn in Europa en Japan. De importheffingen werden eerder als economische dreiging genoemd door Trump.

Hij gaf aan dat de Europese autoproducenten een verhoging van de importheffing konden tegemoet zien. Deze verhoging zou zelfs op kunnen lopen tot 25 procent. Volgens Trump zou deze verhoging noodzakelijk zijn om de eigen Amerikaanse auto-industrie en Amerikaanse economie te beschermen. Dat was volgens hem een zaak die betrekking heeft met de nationale veiligheid van Amerika. Niet alleen in Europa en Japans zorgden de voorgenomen verhoging voor kritiek en bezorgdheid ook binnen het Amerikaanse Congres was er verzet. Zowel Democraten als een aantal Republikeinen zijn van mening dat de importheffingen een negatief effect kunnen hebben op de Amerikaanse handel en autosector. Donald Trump heeft aangegeven dat hij pas over 180 dagen zal beslissen of er nog een verhoging plaats gaat vinden met betrekking tot de importheffing.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Scheepsbouwer Damen Shipyards maakte fouten bij aanvragen staatsgaranties voor 2019

Damen Shipyards is de grootste scheepsbouwer van Nederland. Het bedrijf bouwt verschillende soorten grote schepen en vraagt daarvoor ook zogenaamde staatsgaranties aan. Bij het aanvragen van de benodigde staatsgaranties werden echter wel een aantal fouten gemaakt de afgelopen jaren. Dit heeft het NRC bekend gemaakt. De NRC heeft aangegeven dat Damen Shipyards de exportpolissen van de Nederlandse overheid veertien keer foutief of onvolledig ingevuld. Tot deze uitspraak is de NRC gekomen nadat ze zes geheime memo’s had doorgenomen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De memo’s gaan onder andere over de Nederlandse staat, Atradius DSB (Dutch State Business) en Damen Shipyards. Atradius DSB is de organisatie die namens de Nederlandse overheid de risico’s afschermt met betrekking tot instabiele, onbetrouwbare overheden of andere klanten. In de memo’s gaat het over de relatie tussen Damen en Atradius DSB. Via Atradius DSB stond de overheid garant voor 66 deals van Damen. Deze deals hadden een gezamenlijke waarde van 1,76 miljard euro. Hoewel er fouten werden geconstateerd had de overheid de garanties wel in stand gehouden aldus het NRC. In een reactie geeft Damen aan dat er niet doelbewust fouten werden gemaakt. Daarnaast heeft Damen aangegeven dat de overheid de dekkingen wel heeft ingetrokken.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Waterstof biedt kansen voor technische bedrijven in Noord-Nederland vanaf 2019

In Noord-Nederland willen technische bedrijven graag aan de slag met waterstof en de mogelijkheden die deze duurzame energiebron biedt voor de energietransitie. Waterstof kan worden geproduceerd uit water en dat maakt deze brandstof veel duurzamer dan bijvoorbeeld aardgas. In Noord-Nederland weet men alles van de negatieve neveneffecten van het winnen en gebruiken van aardgas. Daarom wil men in Noord-Nederland graag koploper worden op het gebied van waterstof. Daarvoor hebben de Noordelijke provincies een zogenaamde ‘call’ ingediend bij Europa om aanspraak te maken op een bedrag 20 miljoen euro. Dit bedrag wordt door Europa verstrekt om lokale projecten te steunen op het gebied van waterstof. Nederland heeft brede nationale en international steun voor de call Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking (FCH 2 JU). De cal wordt in ieder geval gesteund door 66 organisaties. Deze organisaties zijn zeer divers zo val ook het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder de organisaties die de cal steunen. Ook VNO-NCW en MKB Nederland ondersteunen de call.

Als Europa de call gunt komt er een bedrag van 20 miljoen euro vrij dat besteed kan worden aan middelen voor de productie, distributie, opslag en toepassing van waterstof. Bedrijven die bijvoorbeeld waterstofketels ontwikkelen en plaatsen in woningen kunnen ook gebruik maken van het bedrag. Daarnaast kan men ook op grote schaal waterstof produceren wat weer gunstig is voor de lokale industrie die waterstof als brandstof zou kunnen gebruiken. In Noord-Nederland zijn op dit moment al veel bedrijven actief die zich bezig houden met de verduurzaming van de chemie of de ontwikkeling van waterstofauto’s. Daarnaast zijn er ook bedrijven die waterstof willen ontwikkelen voor het opladen van batterijen en als brandstof voor het openbaar vervoer willen inzetten. Met de ondersteuning vanuit FCH 2 JU kunnen deze bedrijven de toepassing van waterstof verder optimaliseren en kunnen ook nieuwe start-ups zich bezig houden met de productie en toepassing van waterstof. De kans is groot dat er ook meer werkgelegenheid ontstaat in het noorden.

Getagd met ,
Geplaatst in Nieuws

Nederland wil koploper worden met waterstof in Europa vanaf 2019

Waterstof is volgens verschillende bedrijven en organisaties een interessante energiedrager die een oplossing kan bieden in de vervanging van aardgas. In tegenstelling tot aardgas wordt waterstof geproduceerd en niet uit de aardbodem gewonnen tenminste als men waterstof niet uit aardgas haalt. Waterstof kan ook uit water worden gewonnen. Daarvoor is echter veel (elektrische) energie nodig maar die zou duurzaam opgewekt kunnen worden. Noord-Nederland ziet veel mogelijkheden voor waterstof en doet met brede nationale en internationale steun mee aan Europese call van de Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking (FCH 2 JU).

Vanuit Europa is ook veel interesse in waterstof en de mogelijkheden van deze brandstof ter vervanging van vervuilende fossiele brandstoffen. Noord-Nederland hoopt een investering van twintig miljoen binnen te halen voor waterstofprojecten. Hydrogen Valley is de naam van de call en is door New Energy Coalition met ondersteuning van het SNN, de noordelijke provincies en het bedrijfsleven opgesteld. De call is ingediend in samenwerking met 31 partners. In totaal wordt de call ondersteund door 66 organisaties. Dat zijn niet zomaar organisaties want ook het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, VNO-NCW en MKB Nederland ondersteunen de call.

Ook organisaties vanuit Nieuw Zeeland, Amerika, Spanje, Duitsland, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Japan bieden ondersteuning. De call is er op gericht om zogenaamde groene waterstof te produceren en te gebruiken in de regio. Het gaat dus specifiek om groene waterstof. Groene waterstof komt uit duurzame energie voort. Kortom er wordt gebruik gemaakt van duurzame elektriciteit om groene waterstof te produceren. Alleen groene waterstof is echt duurzaam, zogenaamde grijze waterstof is dat niet omdat deze wel uit fossiele brandstoffen zoals aardgas wordt gehaald. Als de aanvraag wordt goedgekeurd in Europa kan Nederland in 2020 starten met nieuwe waterstofprojecten.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Tesla gaat meer op de kosten letten in 2019 en daarna

Tesla is de afgelopen tijd regelmatig in het nieuws geweest. Het bedrijf probeert meer rendement te behalen maar dat blijkt vrij lastig. Het bedrijf probeert meer vertrouwen te kweken bij investeerders en de markt. Elon Musk de oprichter van Tesla heeft aangegeven dat het bedrijf meer de focus gaat leggen op het besparen van kosten. Eerder deze maand heeft Tesla 2,7 miljard euro weten binnen te halen doormiddel van de uitgifte van aandelen. Musk heeft aangegeven in een email aan zijn personeel dat deze extra financiële injectie binnen tien maanden weer op kan raken als het bedrijf doorgaat met het uitgeven van geld in dit tempo.

Er moet dus wat veranderen. De Tesla-topman verwacht ook dat het personeel op dit gebied een bijdrage gaat leveren. Alle uitgaven van het bedrijf zullen de komende tijd worden gecontroleerd. Daarbij kijkt Tesla ook naar huur, salaris, reiskosten en feitelijk elke betaling die vanuit Tesla wordt gedaan naar een andere rekening. Tesla heeft eerder aangegeven dat ze zal letten op de uitgaven. Vorig jaar april had Elon Musk nog aangegeven dat hij wereldwijd de uitgaven van het bedrijf zou gaan “doorspitten”. In juni 2018 had Tesla nog negen procent van haar personeel ontslagen. Afgelopen januari werd nog eens zeven procent van het personeel ontslagen. Tesla is daardoor niet altijd goed in het nieuws terecht gekomen.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Hypotheekmarkt in eerste kwartaal 2019 fors gekrompen

De huizenmarkt in Nederland raakt langzaam maar zeker verder in de problemen. Het is duidelijk dat er een beperkt aanbod is aan koopwoningen ook gaat de nieuwbouw van woningen niet snel genoeg. De woningprijzen zijn vanwege de krapte sterk opgelopen waardoor woningen voor steeds minder mensen betaalbaar zijn geworden. Beleggers merken de ontwikkelingen en hebben zich massaal gestort op de onroerend-goed markt. Dat heeft de prijzen verder opgedreven waardoor een nieuwe huizenbubbel eigenlijk al een feit is.

Inmiddels is duidelijk wat het effect hiervan is. In het eerste kwartaal van 2019 is de hypotheekmarkt stevig gekrompen. Er waren minder starters en minder doorstromers actief op de huizenmarkt. Dat stelt consultancybureau IG&H in een driemaandelijkse hypotheekupdate. Verder liep ook het aantal oversluiters terug op de hypotheekmarkt. Alleen het bedrag dat gemiddeld voor een hypotheek werd geleend ging omhoog. Dat komt voor een groot deel door de stijgende prijzen op de woningmarkt. Volgens het consultancybureau werden in het eerste kwartaal van 2019 ongeveer 69.000 hypotheken afgesloten. Dit aantal is een afname van 14 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Ook de omzet in de hypotheeksector daalde. Deze kwam in de eerste drie maanden uit op 22 miljard euro. Dat is bijna tien procent lager dan het eerste kwartaal van 2018.

De daling is de grootste daling in de hypotheekmarkt sinds 2013. Dat was echter minden in de economische crisis. De daling op de hypotheekmarkt wordt veroorzaakt door de slechte marktomstandigheden op de woningmarkt volgens IG&H. Ook hebben starters op de huizenmarkt het lastig. Dat zorgt er ook voor dat het aantal hypotheken afneemt.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Philips schrapt 230 arbeidsplaatsen in Nederland vanaf 2019

Technologiebedrijf Philips gaat 230 arbeidsplaatsen schrappen in Nederland. Deze arbeidsplaatsen verdwijnen bij de vestigingen in Eindhoven en Best. Het technologiebedrijf heeft besloten om deze arbeidsplaatsen te verplaatsen naar een Philipslocatie in het Poolse Lódz. Een woordvoerder heeft bevestigd dat de arbeidsplaatsen daadwerkelijk geschrapt zullen worden. Deze bevestiging vond plaats nadat er eerder een bericht over het verdwijnen van arbeidsplaatsen werd gepubliceerd door het Eindhovens Dagblad. Er zullen volgens Philips vooral ondersteunende functies bij de verkooporganisatie verdwijnen uit Nederland. Hierbij gaat het vooral om zogenaamde service en aftersales functies.

Tweederde van de werknemers die ontslagen worden heeft een vaste aanstelling. De overige dertig procent werkt op basis van tijdelijk contracten. Volgens Philips is bij het evalueren van bedrijfsonderdelen duidelijk geworden dat het verplaatsen van arbeidsplaatsen naar Polen voor het bedrijf “efficiënter is”. Dit geeft een woordvoerder van Philips aan in een reactie. Het verplaatsen van de arbeidsplaatsen naar de locatie in Polen zorgt er voor dat een aantal bedrijfsonderdelen in een gezamenlijk gebouw kunnen worden gebundeld. Het schappen van de arbeidsplaatsen gebeurd over een langer tijdspad. Volgens het bedrijf zullen de arbeidsplaatsen pas aan het einde van 2020 zijn overgeheveld naar de locatie in Polen.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Tesla verkoop meer zonnecellen dan het bedrijf monteert op daken in 2019

Het bedrijf Tesla dat vooral bekend is vanwege de luxe elektrische sportwagens doet ook veel handel in zonnecellen. Het bedrijf koop zonnecellen in van andere bedrijven met als doel deze op speciale zonnedaken te plaatsen. In de praktijk verkoopt Tesla een hoop zonnecellen echter door. Dit heeft het persbureau Reuters afgelopen woensdag bekend gemaakt op basis van interne documenten van Tesla. Het bedrijf is in handen van Elon Musk en is gericht op verduurzaming en elektrische energie. Hoewel Tesla behoorlijk actief is op de zonnepanelenmarkt blijkt het bedrijf hier niet zondermeer succesvol in. Een anonieme bron heeft aangegeven dat het bedrijf nauwelijks zonnecellen koopt voor het plaatsen van zonnecellen op daken.

Tesla zou vanaf eind februari ongeveer 21 zogenoemde Solar Roof-systemen hebben aangesloten. Dit zijn speciale daken die eigenlijk compleet zijn uitgerust met zonnecellen. Het is al weer een tijd geleden dat Tesla de zonnepanelenfabrikant SolarCity heeft ingelijfd. Dit gebeurde in 2016 toen kocht Tesla het bedrijf SolarCity voor 2,6 miljard dollar. Dit is omgerekend 2,3 miljard euro. Tesla kocht het bedrijf SolarCity niet alleen maar deed dit samen met Panasonic. Het was de bedoeling dat zowel Tesla als Panasonic gezamenlijk cellen en modules zouden gaan produceren voor zonne-energie. Het bedrijf van Elon Musk heeft een contact afgesloten met Panasonic om langdurig zonnecellen van Panasonic blijven kopen.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws

Bijna veertig procent van de vertrekkende CEO’s vertrok in 2018 wegens integriteitkwesties

Het aantal CEO’s dat vertrekt wegens integriteitskwesties neemt toe. In 2008 vertrok nog tien procent van de CEO’s wegens kwesties omtrent de integriteit. Dit percentage is echter toegenomen naar 39 procent in 2018. Volgens adviesbureau Strategy& heeft deze toename vooral te maken met de invloed vanuit social media. Op woensdag 15 mei 2019 heeft het adviesbureau de uitkomsten van haar eigen onderzoek bekend gemaakt. Strategy& heeft aangegeven in haar rapport dat de maatschappij druk kan uitoefenen op bedrijven door sociale media. Consumenten kunnen bedrijven in reviews, tweets, blogs en andere berichten evalueren en de beeldvorming over de bedrijven beïnvloeden. Het adviesbureau heeft het over externe maatschappelijke controle.

Deze dwingt bedrijven om op een maatschappelijk verantwoorde wijze te opereren op de markt. Daarnaast zijn veel consumenten ook kritisch op de graaicultuur vanuit de top van bedrijven. Denk hierbij aan de kritiek op het bonusbeleid van ING. Consumenten stellen de graaicultuur ter discussie en dat zorgt er voor dat er maatschappelijke verontwaardiging kan ontstaan. CEO’s vormen een belangrijke factor in bedrijven omdat ze over het algemeen verantwoordelijk zijn of verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor de misstanden binnen bedrijven. In 2018 stapte 17,5 procent van de CEO’s op. Dat is een hoger aandeel dan in 2017, toen 14,5 procent zijn of haar functie neerlegde.

Getagd met
Geplaatst in Nieuws